Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0074(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0379/2013

Indgivne tekster :

A7-0379/2013

Forhandlinger :

PV 11/12/2013 - 13
CRE 11/12/2013 - 13

Afstemninger :

PV 12/12/2013 - 12.8
CRE 12/12/2013 - 12.8
Stemmeforklaringer
PV 17/04/2014 - 9.5
CRE 17/04/2014 - 9.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0588
P7_TA(2014)0449

Vedtagne tekster
PDF 79kWORD 40k
Torsdag den 17. april 2014 - Strasbourg
Maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning ***I
P7_TA(2014)0449A7-0379/2013
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning (COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0133),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 43, stk. 2, artikel 100, stk. 2, artikel 192, stk. 1, og artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0065/2013),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til de begrundede udtalelser inden for rammerne af protokol nr. 2, som formanden har modtaget fra de nationale parlamenter, om, hvorvidt udkastet til retsakt overholder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, fra hhv. Kongeriget Belgiens parlament, den tyske Forbundsdag, Førstekammeret og Andetkammeret i Irland, det litauiske parlament, Førstekammeret og Andetkammeret i Nederlandene, Andetkammeret i Polen, det finske parlament og det svenske parlament, som slår fast, at udkastet til retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 18. september 2013(1),

—  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 9. oktober 2013(2),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 12. marts 2014 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Fiskeriudvalget (A7-0379/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(3);

2.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) EUT C 341 af 21.11.2013, s. 67.
(2) EUT C 356 af 5.12.2013, s. 124.
(3) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 12. december 2013 (Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0588).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/.../EU om rammerne for maritim fysisk planlægning ▌
(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2014/89/EU).
P7_TC1-COD(2013)0074

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik