Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2003(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0277/2014

Indgivne tekster :

A7-0277/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/04/2014 - 9.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0450

Vedtagne tekster
PDF 203kWORD 66k
Torsdag den 17. april 2014 - Strasbourg
Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015 - Sektion I - Parlamentet
P7_TA(2014)0450A7-0277/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 17. april 2014 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015 (2014/2003(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 36,

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2),

–  der henviser den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 27,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Unionen(4),

–  der henviser til samarbejdsaftalen af 5. februar 2014 mellem Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget,

–  der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2013 om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014(5),

–  der henviser til generalsekretærens beretning til Præsidiet med henblik på udarbejdelse af det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til det foreløbige forslag til budgetoverslag, udarbejdet af Præsidiet den 2. april 2014 i henhold til artikel 23, stk. 7 og artikel 79, stk. 1, i Europa-Parlamentets forretningsorden,

–  der henviser til sine holdninger af 11. marts 2014 om tilpasning med virkning fra den 11. marts 2014 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner(6),

–  der henviser til forslaget til budgetoverslag, opstillet af Budgetudvalget, jf. forretningsordenens artikel 79, stk. 2,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 79,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0277/2014),

A.  der henviser til, at budgetproceduren for 2015 vil blive afviklet i et år med valg til Europa-Parlamentet, og at Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2015 vil blive vedtaget af det nuværende Parlament, mens det endelige budget vil blive vedtaget af det nye Parlament til efteråret;

B.  der henviser til, at det loft for udgiftsområde V (Administration), der er fastlagt i den nye flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020, er på 9 076 mio. EUR for budgettet for 2015; der henviser til, at delloftet for institutionernes samlede administrationsudgifter er sat til 7 351 mio. EUR;

C.  der henviser til, at generalsekretæren har foreslået følgende tre prioriteringer for regnskabsåret 2015: at mobilisere alle nødvendige ressourcer og al nødvendig støtte for at sætte medlemmerne af det nye Parlament i stand til at varetage deres mandat fuldt ud, at konsolidere og styrke strukturelle ændringer med henblik på at forbedre Parlamentets evne til at gøre brug af alle sine beføjelser og at sørge for de fornødne midler til gennemførelse af flerårige projekter;

D.  der henviser til, at generalsekretæren har foreslået videreførelse og yderligere styrkelse af de fire aktivitetsområder, der blev vedtaget efter høringen af Præsidiets og Budgetudvalgets fælles arbejdsgruppe om Parlamentets budget i 2014, nemlig styrkelse af uafhængig videnskabelig rådgivning, styrkelse af kontrolkapaciteten og forbedring af den logistiske og den lokale støtte til medlemmerne;

E.  der henviser til, at Parlamentet vil vedblive med åbent at udøve en høj grad af budgetansvar, ‑kontrol og ‑tilbageholdenhed, samtidig med at det vil tilstræbe at ramme den vanskelige balance mellem budgetdisciplin og strukturelle besparelser på den ene side og et samordnet effektivitetsfremstød på den anden side;

F.  der henviser til, at der uanset den begrænsede manøvremargen og behovet for at opveje besparelser på andre områder bør overvejes investeringer med henblik på at styrke Parlamentets institutionelle rolle og forbedre budgettets holdbarhed;

G.  der henviser til, at samarbejdet mellem Præsidiet og Budgetudvalget om Parlamentets budget har vist sin nytteværdi i forbindelse med den strukturelle reformproces, idet der er blevet peget på effektivitetsgevinster og besparelsesmuligheder i Parlamentets budget hele vejen igennem de årlige budgetprocedurer; der henviser til, at eventuelle besparelser, der berører Parlamentets og dets medlemmers arbejde, skal drøftes i de politiske grupper, og at der skal tages stilling til dem ved afstemning i plenarforsamlingen inden for rammerne af budgetproceduren;

H.  der henviser til, at den aftale, der blev indgået den 11. marts 2014, om tilpasning af vederlag og pensioner for 2011 og 2012 og dens indvirkning på Parlamentets budget for 2015, dukkede op som et nyt element i forhandlingerne i forligsfasen mellem Præsidiet og Budgetudvalget;

Den overordnede ramme og det samlede budget

1.   understreger, at der bør sikres et realistisk grundlag for 2015-budgettet, og at det bør være i overensstemmelse med principperne om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning; bemærker, at 2015 bliver et helt år for det nye Parlament;

2.  mener, at Parlamentets budget bør afspejle den aktuelle økonomiske situation, som borgerne i hele Unionen befinder sig i, såvel som de finanspolitiske begrænsninger, som mange medlemsstater står over for, hvoraf nogle gør sig kraftige bestræbelser på at skabe et mere holdbart grundlag for deres budgetter på lang sigt;

3.  understreger, at det er nødvendigt at sørge for et tilstrækkeligt niveau af ressourcer, hvis det nye Parlaments medlemmer skal kunne opfylde deres mandat, og hvis Parlamentets evne til at gøre brug af alle sine beføjelser skal styrkes;

4.  tilslutter sig prioriteringerne for regnskabsåret 2015 og understreger, at de er fuldt på linje med de prioriteringer, som generalsekretæren har foreslået, og som er blevet drøftet i Præsidiets og Budgetudvalgets fælles arbejdsgruppe; understreger, at disse reformer bør videreføres med henblik på at opnå betydelige effektivitetsgevinster og få frigjort ressourcer, uden at det går ud over lovgivningskvaliteten, budgetbeføjelserne og kontrolbeføjelserne, forbindelserne med de nationale parlamenter og kvaliteten af arbejdsvilkårene;

5.  minder om, at det foreløbige forslag til budgetoverslag for 2015, som det fremgår af generalsekretærens beretning, vedrører et beløb på 1 822 929 112 EUR (20,09 % af udgiftsområde V); tager forhøjelsen på 3,83 % i forhold til 2014-budgettet ad notam; bemærker, at 0,67 % af denne forhøjelse skyldes godtgørelsen til medlemmerne ved mandatophør, som er lovpligtige og obligatoriske udgifter, og 1,42 % til langsigtede investeringer i forbindelse med udvidelsen af KAD-Bygningen; bemærker, at stigningen for de øvrige udgiftsposter dermed svarer til +1,74 %;

6.  tager Parlamentets foreløbige forslag til budgetoverslag for regnskabsåret 2015 som vedtaget af Præsidiet den 2. april 2014 til efterretning; glæder sig over niveauet af det foreløbige forslag til budgetoverslag som vedtaget af Præsidiet, der ligger væsentligt under det oprindelige forslag; beklager imidlertid den langstrakte og vanskelige procedure;

7.  godkender budgetoverslaget for 2015 på 1 794 929 112 EUR, som svarer til en generel forhøjelse på 1,8 % i forhold til 2014-budgettet, og accepterer endvidere at medtage de obligatoriske ekstraordinære udgifter på 0,4 %, som hidrører fra den nye aftale om justeringskoefficienten for vederlag og pensioner, heri;

8.  mener, at der kan opnås yderligere besparelser, hvis der kastes et kritisk blik på budgetposterne for ikt, udgifterne til køretøjer og reserven til uforudsete udgifter;

9.  mener, at det nye Parlament vil få mulighed for at genoverveje og justere budgetprioriteringerne og træffe den endelige afgørelse i oktober 2014;

10.  anmoder generalsekretæren om inden behandlingen af budgettet at forelægge et overslag over de udgifter, der er forbundet med opførelsen af KAD-Bygningen i de kommende år, for at kunne forudse det korrekte beløb i 2015-budgettet; anmoder endvidere generalsekretæren om ved årets udgang at tage stilling til de midler fra 2014-budgettet, der ikke er blevet anvendt, og øremærke dem til KAD-projektet;

11.  understreger, at eftersom lovpligtige og obligatoriske udgifter såsom leje- og energiomkostninger og lønudgifter er underlagt årlige indeksreguleringer, er niveauet for de øvrige udgifter blevet reduceret i nominelle termer; bemærker, at dette har været muligt takket være de strukturelle reformer og besparelser, der er blevet opnået i tidligere år;

12.  opfordrer til, at de mulige besparelser, der er foreslået af Præsidiets og Budgetudvalgets fælles arbejdsgruppe, undersøges nærmere med henblik på at generere væsentlige organisatoriske besparelser, f.eks. mulighederne for interinstitutionelt samarbejde mellem Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, som afspejler viljen til at styrke Parlamentets og de to rådgivende udvalgs institutionelle, politiske og lovgivningsmæssige rolle; bemærker, at udvalgenes centrale politiske arbejde bør kunne forbedres gennem en omstrukturering af deres oversættelsestjeneste, ligesom den nye forskningstjeneste for medlemmerne bør kunne styrkes; understreger, at Parlamentet i henhold til denne organisatoriske reform kan blive fast leverandør af tolkning i de to udvalg; støtter tanken om at tilbyde tolkningskapacitet til andre institutioner uden for spidsbelastningsperioderne;

13.  noterer sig den interinstitutionelle samarbejdsaftale mellem Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, der blev undertegnet den 5. februar 2014; anmoder om, at Budgetudvalget forsynes med detaljerede oplysninger om den finansielle virkning og fremskridtene med gennemførelsen af denne aftale senest i begyndelsen af 2015 med henblik på forberedelsen af budgetoverslaget for 2016;

14.  påskønner interne foranstaltninger, der skal føre til effektivitetsbesparelser i Parlamentets budget, f.eks. udviklingen af en ordning for oversættelser baseret på anmodninger fra medlemmerne i forbindelse med ændringsforslag på udvalgsplan, en ordning for tolkning efter anmodning på andre møder end plenarmøder, gennemførelsen af et papirløst Parlament, forslag om en mere effektiv struktur for Parlamentets arbejdsrytme og migration fra Streamline til Sysper2-systemet;

15.  understreger, at de lovpligtige og obligatoriske udgifter, der er nødvendige for 2015, skal dækkes; mener, at en endelig afgørelse først kan træffes i den nye valgperiode i efteråret, når man har kendskab til de præcise beløb;

Særlige spørgsmål

16.  understreger, at de strukturelle økonomiske foranstaltninger, der er truffet i den syvende valgperiode, har ført til betydelige besparelser i Parlamentets budget, f.eks. 15 mio. EUR respektive 10 mio. EUR til henholdsvis tolkning og oversættelse, yderligere 4 mio. EUR til rejseudgifter og 28 mio. EUR i rentebesparelser via forfinansiering af bygninger; bemærker, at der forventes yderligere besparelser i 2015, bl.a. 1,9 mio. EUR i forbindelse med overflytningen af forvaltningen af medlemmernes pensioner til Kommissionen og 1,5 mio. EUR på bygninger;

17.  fremhæver, at den institutionelle tilbageholdenhed i den syvende valgperiode, når der tages højde for de relevante inflationsrater, har medført en reduktion af Parlamentets budget i faste priser i 2012 og 2014; bemærker, at hvis ekstraordinære og ikke-tilbagevendende udgifter i forbindelse med f.eks. Unionens udvidelse og andre udgifter knyttet til Lissabontraktatens ikrafttræden, valget til Europa-Parlamentet og finansieringen af byggeprojekter trækkes ud, ses der et fald i fem ud af seks år (2009, 2011, 2012, 2013 og 2014); understreger desuden, at medlemmernes godtgørelser har været indefrosset siden 2011, at rejseudgifterne for medlemmer og personale er blevet reduceret med 5 %, og at godtgørelserne ved tjenesterejser ikke er blevet pristalsreguleret siden 2007;

18.  tager generalsekretærens notat fra november 2013 om gennemførelsen af personalevedtægterne og reformen og revisionen af de bestemmelser og procedurer, der følger heraf, med i sine betragtninger; fastholder, at bestemmelserne om forældreorlov skal gennemføres korrekt;

19.  noterer sig under henvisning til sin ovennævnte beslutning af 23. oktober 2013 om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, at Parlamentets generalsekretariat for at opnå den årlige personalereduktion på 1 % vil skære i antallet af medarbejdere, og at alle nye opgaver vil blive varetaget af til rådighed værende menneskelige ressourcer og ved omorganisering;

20.  gentager, at Parlamentet er ansvarligt for at handle bæredygtigt; glæder sig over de bestræbelser, der er gjort for at opnå et papirløst miljø, og det løbende, værdifulde arbejde, der gøres via EMAS-tilgangen; mener, at der er behov for fortsat støtte til EMAS-processen;

21.  henviser til konklusionerne fra Præsidiets og Budgetudvalgets fælles arbejdsgruppe med hensyn til gennemførelse af strukturelle og organisatoriske reformer; bemærker i den forbindelse, at tilvejebringelsen af uafhængig videnskabelig rådgivning, mulighederne for at udøve kontrol samt støtten til medlemmerne bør forbedres yderligere for at styrke det arbejde, der påhviler Parlamentet som institution med lovgivende og demokratiske kontrolbeføjelser; understreger, at disse målsætninger skal gennemføres på en økonomisk ansvarlig måde, og at generalsekretæren bør fastlægge en klar og detaljeret plan, der skal forelægges Budgetudvalget, for, hvorledes disse målsætninger skal opfyldes, og for deres indvirkning på budgettet, før Parlamentets behandling af budgettet for 2015;

22.  beklager fastfrysningen af bevillingerne til de politiske grupper; de politiske grupper er uundværlige bidragsydere til Parlamentets lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige arbejde og udøvelsen af dets kontrolbeføjelser;

23.  understreger, at den fælles arbejdsgruppe med henblik på udviklingen af disse fire aktivitetsområder på en økonomisk ansvarlig måde har peget på syv områder, hvor Parlamentet kan forbedre sin effektivitet:

   i) udvikle en ordning med oversættelse af udvalgsændringsforslag efter anmodning fra medlemmerne
   ii) undersøge mulighederne for interinstitutionelt samarbejde med Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
   iii) undersøge muligheden for at tilbyde andre institutioner tolkningskapacitet uden for spidsbelastningsperioder
   iv) migration fra det nuværende forvaltningssystem for menneskelige ressourcer, Streamline, til Sysper2
   v) forberede den mere effektive struktur i Parlamentets arbejdsrytme
   vi) forberede et papirløst Parlament i det omfang, det er muligt, gennem bedste praksis og fuld gennemførelse af projektet om e-møder
   vii) udvikle en ordning for tolkning efter anmodning på alle andre møder end plenarmøder;

24.  minder i erkendelse af betydningen af effektivitet og omkostningseffektivitet på tolkningsområdet om, at disse aspekter ikke må være til hinder for, at direkte transmitterede og til rådighed værende oplysninger er tilgængelige i hele Unionen, i betragtning af at flersprogethed og tolkning til webstreaming og gennemsigtighed i Parlamentet er afgørende for offentligheden og dermed også for Parlamentets medlemmer;

25.  mener, at visse udgifter til ikt, som medlemmerne har direkte gavn af, kunne finansieres via medlemmernes godtgørelse for generelle udgifter;

26.  gentager, at langsigtede investeringer såsom Parlamentets byggeprojekter skal behandles med omhu og i åbenhed; insisterer på en stram omkostningsforvaltning, projektplanlægning og kontrol; gentager sin opfordring til en gennemsigtig beslutningsproces inden for bygningspolitikken baseret på tidlig information; opfordrer til, at Budgetudvalget senest i august 2014 forelægges en grundig analyse og en ajourføring af Parlamentets ejendomspolitik, som Præsidiet vedtog i marts 2010, og et overblik over de investeringer, der er foretaget årligt i forbindelse med hver enkelt ejendom i valgperioden 2009-2014; gentager sit krav om præcise informationer hver sjette måned om udviklingen i byggeprojekter og deres finansielle følger;

27.  tager til efterretning, at Huset for Europæisk Historie forventes at slå dørene op i 2015; forventer, at der i god tid inden Parlamentets behandling heraf i efteråret 2014 vil blive forelagt ajourførte oplysninger om status for projektets forløb fra generalsekretæren og Præsidiet; gentager, at den endelige opgørelse over omkostningerne ikke bør overstige de tal, der er opstillet i forretningsplanen for projektet;

28.  minder om, at Præsidiet den 10. juni 2013 vedtog generalsekretærens forslag om omgående og gradvise foranstaltninger til modernisering af Parlamentets cateringpolitik for 2014-2019; opfordrer derfor Præsidiet til i rette tid med henblik på forberedelserne til Parlamentets behandling af budgettet for 2015 at forelægge Budgetudvalget en klar vurdering af eventuelle indvirkninger af denne reform på 2015-budgettet og videre frem;

29.  opfordrer generalsekretæren til inden foråret 2015 at aflægge beretning til Budgetudvalget om gennemførelsen og de finansielle virkninger af det nye overordnede sikkerhedskoncept; anmoder om detaljerede oplysninger om de finansielle virkninger af oprettelsen af det nye Generaldirektorat for Sikkerhed i 2013; efterlyser oplysninger om de finansielle virkninger af de interinstitutionelle aftaler om administrativt samarbejde på sikkerhedsområdet;

30.  noterer sig oprettelsen af det nye Generaldirektorat for Parlamentarisk Forskning den 1. november 2013; minder om, at det blev oprettet på en budgetneutral måde ved omorganisering af GD Ledelsestjenesterne og GD Interne Politikker, og at det nye generaldirektorat hverken vil kræve nye menneskelige eller finansielle ressourcer i 2015; kræver oplysninger om antallet af stillinger i det nye direktorat i august-september 2014, herunder planlagte overførsler af stillinger fra de to rådgivende EU-udvalg sammenlignet med situationen i januar 2014, og anmoder om en opgørelse over, hvordan dets ressourcer med hensyn til ekstern ekspertise skal anvendes, som bør forelægges for Budgetudvalget tids nok til forberedelsen af Parlamentets behandling af budgettet for 2015;

Afsluttende bemærkninger

31.  vedtager budgetoverslaget for regnskabsåret 2015;

o
o   o

32.  pålægger sin formand at sende denne beslutning og budgetoverslaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0437.
(6) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0186 og P7_TA(2014)0187.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik