Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2003(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0277/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0277/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2014 - 9.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0450

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 440kWORD 96k
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο
Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2015 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
P7_TA(2014)0450A7-0277/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2014 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2015 (2014/2003(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(1), του Συμβουλίου, και συγκεκριμένα το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Eυρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2),

–  έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 27,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας της 5ης Φεβρουαρίου 2014 μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014(5),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Προεδρείο σχετικά με την κατάρτιση του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε το Προεδρείο στις 2 Απριλίου 2014, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 7 και το άρθρο 79 παράγραφος 1 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τις θέσεις του, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την αναπροσαρμογή των αποδοχών και των συντάξεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις εν λόγω αποδοχές και συντάξεις(6),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε η Επιτροπή των Προϋπολογισμών, σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 2 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 79 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α7-0277/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία του προϋπολογισμού 2015 θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια έτους ευρωπαϊκών εκλογών, δηλαδή το σημερινό Κοινοβούλιο θα εγκρίνει τις προβλέψεις του για το οικονομικό έτος 2015 και το νέο Κοινοβούλιο θα εγκρίνει τον τελικό προϋπολογισμό το φθινόπωρο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανώτατο όριο του τομέα V (διοίκηση), το οποίο ορίστηκε από το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για το διάστημα 2014-2020, ανέρχεται σε 9 076 000 000 EUR για τον προϋπολογισμό 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι το επιμέρους ανώτατο όριο των συνολικών διοικητικών δαπανών των θεσμικών οργάνων ορίστηκε σε 7 351 000 000 EUR·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας πρότεινε για το οικονομικό έτος 2015 τις εξής τρεις προτεραιότητες: κινητοποίηση όλων των αναγκαίων πόρων και κάθε αναγκαίας στήριξης, ούτως ώστε να δοθεί στους βουλευτές του νέου Κοινοβουλίου η δυνατότητα να ασκήσουν την εντολή τους, εδραίωση και ενίσχυση των διαρθρωτικών αλλαγών, ούτως ώστε να ενισχυθούν οι ικανότητες του Κοινοβουλίου να αντεπεξέλθει σε όλες τις αρμοδιότητές του και διάθεση των αναγκαίων μέσων για την εφαρμογή των πολυετών σχεδίων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας πρότεινε να συνεχιστούν και να ενισχυθούν περαιτέρω οι τέσσερις τομείς δραστηριότητας που εγκρίθηκαν μετά την διαβούλευση με την Κοινή Ομάδα Εργασίας του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών το 2014, συγκεκριμένα με την ενίσχυση της παροχής ανεξάρτητων επιστημονικών συμβουλών και της ικανότητας ελέγχου και με τη βελτίωση της υλικοτεχνική και τοπικής υποστήριξης των βουλευτών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θα εξακολουθήσει να επιδεικνύει κατά τρόπο διαφανή πνεύμα δημοσιονομικής ευθύνης, ελέγχου και αυτοσυγκράτησης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επίτευξη της λεπτής ισορροπίας ανάμεσα στη δημοσιονομική αυστηρότητα και τις διαρθρωτικές εξοικονομήσεις, αφενός, και σε μία συντονισμένη προσπάθεια για αποδοτικότητα, αφετέρου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την ύπαρξη ελάχιστου μόνο περιθωρίου ελιγμών και παρά την ανάγκη να αντισταθμίζονται εξοικονομήσεις σε άλλους τομείς, πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο πραγματοποίησης συγκεκριμένων επενδύσεων με σκοπό να ενισχυθεί ο θεσμικός ρόλος του Κοινοβουλίου και να βελτιωθεί η βιωσιμότητα του προϋπολογισμού·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών έχει αποδείξει τη σημασία του ρόλου της στη διαδικασία διαρθρωτικών αλλαγών, μέσω της συμβολής της στον εντοπισμό δυνατοτήτων βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και εξοικονόμησης πόρων στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια των ετήσιων διαδικασιών του προϋπολογισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενδεχόμενες εξοικονομήσεις που επηρεάζουν το έργο του Κοινοβουλίου και των βουλευτών του πρέπει να συζητηθούν στις πολιτικές ομάδες και να τεθούν σε ψηφοφορία στην ολομέλεια, στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 11 Μαρτίου 2014, σχετικά με την αναπροσαρμογή των μισθών και των συντάξεων για το 2011 και το 2012, και η επίπτωσή της στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για το 2015, παρουσιάστηκαν ως νέα στοιχεία στις διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών·

Γενικό πλαίσιο και συνολικός προϋπολογισμός

1.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του 2015 πρέπει να τεθεί σε ρεαλιστική βάση και να συνάδει με τις αρχές της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· σημειώνει ότι το 2015 θα είναι πλήρες έτος λειτουργίας για το νέο Κοινοβούλιο που πρόκειται να αναλάβει καθήκοντα·

2.  πιστεύει ότι ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι πολίτες σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουν πολλά κράτη μέλη, μερικά εκ των οποίων καταβάλλουν σοβαρές προσπάθειες να θέσουν τους προϋπολογισμούς τους σε μακροπρόθεσμα βιωσιμότερη βάση·

3.  τονίζει ότι, προκειμένου να δοθεί στους βουλευτές του νέου Κοινοβουλίου η δυνατότητα να ασκήσουν την εντολή τους και να ενισχυθεί η ικανότητα του Κοινοβουλίου να αντεπεξέλθει σε όλες τις εξουσίες του, πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκές επίπεδο πόρων·

4.  επιδοκιμάζει τις προτεραιότητες που ορίστηκαν για το οικονομικό έτος 2015 και τονίζει ότι συνάδουν απόλυτα με τις προτεραιότητες που εντοπίστηκαν από τον Γενικό Γραμματέα και συζητήθηκαν από την Κοινή Ομάδα Εργασίας του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών· τονίζει ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν, ούτως ώστε να επιτευχθούν ουσιαστικές βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα και να ελευθερωθούν πόροι, χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο η νομοθετική αριστεία, οι εξουσίες του προϋπολογισμού και οι εξουσίες ελέγχου, οι σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια και η ποιότητα των συνθηκών εργασίας·

5.  υπενθυμίζει ότι το επίπεδο του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων για τον προϋπολογισμό 2015 που εισηγήθηκε ο Γενικός Γραμματέας στην έκθεσή του ανέρχεται σε 1 822 929 112 EUR (20,09 % του τομέα V)· λαμβάνει υπόψη το ποσοστό αύξησης 3,83 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό 2014· σημειώνει ότι το 0,67 % της αύξησης αυτής αντιστοιχεί στο κονδύλιο των βουλευτών για το τέλος της εντολής τους, το οποίο συνίσταται σε νόμιμες και υποχρεωτικές δαπάνες και το 1,42 % σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις στο πλαίσιο της κατασκευής του κτιρίου KAD· σημειώνει ότι το επίπεδο αύξησης για τις λοιπές δαπάνες θα αντιστοιχούσε κατά συνέπεια σε +1,74 %·

6.  σημειώνει το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2015, όπως αυτό εγκρίθηκε από το Προεδρείο στις 2 Απριλίου 2014· εκφράζει ικανοποίηση για το επίπεδο του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων, όπως αυτό εγκρίθηκε από το Προεδρείο, που είναι σημαντικά χαμηλότερο από ό,τι στην αρχική πρόταση· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για τη μακροχρόνια και δύσκολη διαδικασία·

7.  εγκρίνει το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων για το έτος 2015, που ανέρχεται σε 1 794 929 112 EUR, με συνολική αύξηση 1,8% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2014, και συμφωνεί να περιληφθεί στο σχέδιο κατάστασης προβλέψεών του υποχρεωτική έκτακτη δαπάνη 0,4% ως αποτέλεσμα της νέας συμφωνίας σχετικά με τον συντελεστή για την αναπροσαρμογή των μισθών και των συντάξεων·

8.  πιστεύει ότι θα μπορούσαν να επιτευχθούν περαιτέρω εξοικονομήσεις εάν εξετασθούν με κριτικό πνεύμα τα κονδύλια του προϋπολογισμού για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ICT) , οι δαπάνες για οχήματα και το αποθεματικό για απρόβλεπτα·

9.  πιστεύει ότι το νέο Κοινοβούλιο θα έχει τη δυνατότητα να επανεξετάσει και να προσαρμόσει τις δημοσιονομικές προτεραιότητες και θα λάβει την τελική απόφαση τον Οκτώβριο του 2014·

10.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει, πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού, εκτίμηση του κόστους της ανέγερσης του κτιρίου KAD για τα προσεχή έτη, με σκοπό να προβλεφθεί το ορθό ποσό στον προϋπολογισμό 2015· καλεί ακόμη τον Γενικό Γραμματέα να αποτιμήσει, στο τέλος του έτους, τα ποσά του προϋπολογισμού του 2014 που δεν θα έχουν χρησιμοποιηθεί, ώστε να δεσμευθούν για την κατασκευή του κτιρίου KAD·

11.  τονίζει ότι, επειδή οι νόμιμες και οι υποχρεωτικές δαπάνες, όπως τα έξοδα για ενοίκια και ενέργεια, καθώς και οι δαπάνες για μισθούς, υπόκεινται σε ετήσιες αναπροσαρμογές, το επίπεδο των λοιπών δαπανών έχει μειωθεί σε ονομαστικούς όρους· σημειώνει ότι τούτο ήταν δυνατόν χάρις σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και εξοικονομήσεις που επιτεύχθηκαν τα προηγούμενα έτη·

12.  ζητεί να διερευνηθούν περαιτέρω οι δυνητικές εξοικονομήσεις που υπέδειξε η Κοινή Ομάδα Εργασίας του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών, προκειμένου να υπάρξουν ουσιαστικές οργανωτικές εξοικονομήσεις, όπως το πεδίο για διευθετήσεις διοργανικής συνεργασίας μεταξύ Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και Επιτροπής των Περιφερειών, που αντανακλά τη βούληση για ενίσχυση του θεσμικού, πολιτικού και νομοθετικού ρόλου του Κοινοβουλίου και των δύο συμβουλευτικών επιτροπών· σημειώνει ότι η αναδιάρθρωση της μεταφραστικής υπηρεσίας των επιτροπών πρέπει να βελτιώσει το αντίστοιχο κύριο πολιτικό έργο τους και να ενισχύσει τη νέα υπηρεσία ερευνών για τους βουλευτές· τονίζει ότι, σύμφωνα με αυτήν την οργανωτική μεταρρύθμιση, το Κοινοβούλιο μπορεί να εξελιχθεί στον κατ' εξοχήν πάροχο υπηρεσιών διερμηνείας των δύο αυτών επιτροπών· υποστηρίζει την ιδέα παροχής ικανοτήτων διερμηνείας στα λοιπά θεσμικά όργανα κατά τη διάρκεια των εκτός αιχμής περιόδων·

13.  σημειώνει τη ρύθμιση διοργανικής συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, που υπογράφηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2014· ζητεί να δοθούν, έως τις αρχές του 2015, λεπτομερείς πληροφορίες στην Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με τον δημοσιονομικό αντίκτυπο και την πρόοδο της υλοποίησης αυτής της συμφωνίας, έχοντας κατά νου την προετοιμασία των προβλέψεων εσόδων και δαπανών για τον προϋπολογισμό του 2016·

14.  εκφράζει επιδοκιμασία για τα εσωτερικά μέτρα που επιφέρουν εξοικονόμηση πόρων μέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, όπως η ανάπτυξη ενός συστήματος μετάφρασης βασισμένου στα αιτήματα των βουλευτών για τροπολογίες επιτροπών και ενός συστήματος διερμηνείας κατόπιν αιτήματος των βουλευτών για συνεδριάσεις πλην των συνεδριάσεων της ολομέλειας, η υλοποίηση ενός Κοινοβουλίου «χωρίς χαρτί», η υποβολή προτάσεων για περισσότερο αποτελεσματική διάρθρωση του ρυθμού εργασίας του Κοινοβουλίου και η μετάβαση από το Streamline στο σύστημα Sysper2·

15.  υπογραμμίζει ότι οι εκ του νόμου προβλεπόμενες και υποχρεωτικές δαπάνες που είναι αναγκαίες το 2015 πρέπει να καλυφθούν· θεωρεί ότι οριστική απόφαση μπορεί να ληφθεί μόνον από το νέο νομοθετικό σώμα το φθινόπωρο, όταν θα είναι γνωστά τα ακριβή ποσά·

Ειδικά ζητήματα

16.  τονίζει ότι τα διαρθρωτικά οικονομικά μέτρα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της έβδομης κοινοβουλευτικής περιόδου οδήγησαν σε αξιοσημείωτες εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, όπως 15 εκατομμύρια EUR και 10 εκατομμύρια EUR ετησίως στον τομέα της διερμηνείας και της μετάφρασης αντίστοιχα, ακόμη 4 εκατομμύρια EUR στον τομέα των εξόδων ταξιδιού καθώς και εξοικονομήσεις δαπανών για τόκους, λόγω πληρωμών προχρηματοδότησης για κτίρια, ύψους 28 εκατομμυρίων EUR· σημειώνει ότι για το 2015 προβλέπονται περαιτέρω εξοικονομήσεις, και ειδικότερα 1,9 εκατομμύρια EUR από την μεταβίβαση της διαχείρισης των συντάξεων των βουλευτών στην Επιτροπή και 1,5 εκατομμύρια EUR στον τομέα των κτιρίων·

17.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η αυτοσυγκράτηση του θεσμικού οργάνου κατά τη διάρκεια της έβδομης κοινοβουλευτικής περιόδου, λαμβανομένου υπόψη του επιπέδου των σχετικών τιμών του πληθωρισμού, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του προϋπολογισμού του ΕΚ σε πραγματικές τιμές το 2012 και το 2014· σημειώνει ότι μετά την αφαίρεση των έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων δαπανών, όπως των δαπανών για τις διευρύνσεις της Ένωσης ή άλλων δαπανών συνδεόμενων με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, τις ευρωπαϊκές εκλογές και την χρηματοδότηση των έργων ανέγερσης κτιρίων, καταγράφηκε μείωση σε πέντε από τα έξι έτη (2009, 2011, 2012, 2013 και 2014)· τονίζει, επιπλέον, ότι οι αποζημιώσεις των βουλευτών έχουν παγώσει από το 2011, οι δαπάνες ταξιδιού για τους βουλευτές και το προσωπικό έχουν μειωθεί κατά 5% και οι αποζημιώσεις αποστολής του προσωπικού δεν έχουν αναπροσαρμοστεί από το 2007·

18.  λαμβάνει υπόψη του το σημείωμα του Γενικού Γραμματέα, του Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης και τη συνακόλουθη μεταρρύθμιση και αναθεώρηση των σχετικών κανόνων και διαδικασιών· επιμένει πως οι κανόνες σχετικά με τη γονική άδεια πρέπει να εφαρμόζονται σωστά·

19.  παραπέμποντας στο προαναφερθέν ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, σημειώνει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την ετήσια μείωση του αριθμού των υπαλλήλων κατά 1%, η Γενική Γραμματεία του Κοινοβουλίου θα μειώσει τον αριθμό των ανθρώπινων πόρων και ότι οποιαδήποτε νέα καθήκοντα θα καλυφθούν μέσω διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων και ανακατανομής·

20.  επαναλαμβάνει ότι αποτελεί ευθύνη του Κοινοβουλίου να ενεργεί κατά τρόπο βιώσιμο· εκφράζει ικανοποίηση για τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να επιτευχθεί ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί και για το εν εξελίξει πολύτιμο έργο που επιτελείται μέσω της προσέγγισης EMAS· πιστεύει ότι η διεργασία EMAS χρειάζεται συνεχή στήριξη·

21.  λαμβάνει υπόψη του τα συμπεράσματα της Κοινής Ομάδας Εργασίας του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών σχετικά με τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για την πραγματοποίηση διαρθρωτικών και οργανωτικών μεταρρυθμίσεων· προς τούτο επισημαίνει πως η παροχή ανεξαρτήτων επιστημονικών συμβουλών και η ικανότητα του Κοινοβουλίου να ασκεί ενδελεχή έλεγχο καθώς και η υποστήριξη των βουλευτών πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω προκειμένου να ενισχυθεί το έργο του Κοινοβουλίου ως θεσμικού οργάνου με νομοθετικές εξουσίες και αρμοδιότητα δημοκρατικού ελέγχου· τονίζει ότι οι στόχοι αυτοί πρέπει να υλοποιηθούν με οικονομικά υπεύθυνο τρόπο και ότι ο Γενικός Γραμματέας θα πρέπει να εκθέσει με σαφήνεια λεπτομερές σχέδιο, το οποίο να υποβληθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, σχετικά με το πώς θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και ποιον αντίκτυπο θα έχουν στον προϋπολογισμό, πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού 2015 στο Κοινοβούλιο·

22.  εκφράζει τη λύπη του για το πάγωμα των πιστώσεων για τις πολιτικές ομάδες· η συνεισφορά των πολιτικών ομάδων είναι απαραίτητη όταν πρόκειται για το νομοθετικό και μη νομοθετικό έργο του Κοινοβουλίου και την άσκηση ελέγχου από αυτό·

23.  τονίζει ότι, προκειμένου να προσεγγισθεί η ανάπτυξη αυτών των τεσσάρων τομέων δραστηριότητας με οικονομικά υπεύθυνο τρόπο, η Κοινή Ομάδα Εργασίας έχει εντοπίσει επτά τομείς στους οποίους το Κοινοβούλιο μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του:

   i) Ανάπτυξη ενός συστήματος μετάφρασης βασισμένου στα αιτήματα των βουλευτών για τροπολογίες επιτροπών.
   ii) Διερεύνηση δυνατοτήτων διοργανικής συνεργασίας με την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
   iii) Διερεύνηση της παροχής ικανοτήτων διερμηνείας στα λοιπά θεσμικά όργανα κατά τη διάρκεια των εκτός αιχμής περιόδων.
   iv) Μετάβαση από το σημερινό σύστημα διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, Streamline, στο σύστημα Sysper2.
   v) Προετοιμασία για την περισσότερο αποτελεσματική διάρθρωση του ρυθμού εργασίας του Κοινοβουλίου.
   vi) Προετοιμασία για ένα Κοινοβούλιο «χωρίς χαρτί», όπου είναι δυνατόν, μέσω βέλτιστων πρακτικών και της πλήρους υλοποίησης του σχεδίου για τις ηλεκτρονικές συνεδριάσεις.
   vii) Ανάπτυξη ενός συστήματος διερμηνείας κατόπιν αιτήματος των βουλευτών, όσον αφορά τις συνεδριάσεις πλην των συνεδριάσεων ολομελείας·

24.  παραδεχόμενο τη σημασία που έχει η αποδοτικότητα και η σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας στο πεδίο της διερμηνείας, υπενθυμίζει ότι αυτές οι πτυχές δεν πρέπει να συνιστούν εμπόδιο στο να διατίθενται ζωντανές και προσιτές πληροφορίες σε ολόκληρη την Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυγλωσσία και η διερμηνεία για τη διαδικτυακή μετάδοση (web-streaming), και η διαφάνεια του Κοινοβουλίου έχουν καίρια σημασία για τους πολίτες και, συνεπώς, για τους βουλευτές·

25.  πιστεύει ότι μερικές από τις δαπάνες σε τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών που είναι προς άμεσο όφελος των βουλευτών θα μπορούσαν να χρηματοδοτούνται μέσω της αποζημίωσης γενικών εξόδων των βουλευτών·

26.  επαναλαμβάνει ότι ο χειρισμός των μακροπρόθεσμων επενδύσεων, όπως τα έργα κατασκευής κτιρίων του Κοινοβουλίου, πρέπει να χαρακτηρίζεται από σύνεση και διαφάνεια· απαιτεί αυστηρότητα στη διαχείριση του κόστους, στον σχεδιασμό των έργων και στην εποπτεία τους· κάνει εκ νέου έκκληση για διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της πολιτικής κτιρίων με βάση προηγούμενα στοιχεία· ζητεί να διενεργηθεί λεπτομερής ανάλυση και επικαιροποίηση της πολιτικής ακινήτων του Κοινοβουλίου που ενέκρινε το Προεδρείο τον Μάρτιο 2010 και να υποβληθεί μία επισκόπηση των ανά έτος και ανά κτίριο επενδύσεων που έγιναν την νομοθετική περίοδο 2009-2014 στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, το αργότερο έως τον Αύγουστο 2014 και επαναλαμβάνει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ανά εξάμηνο ακριβή στοιχεία σχετικά με την πρόοδο των έργων κατασκευής κτιρίων και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις τους·

27.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι η έναρξη λειτουργίας του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας προβλέπεται για τα τέλη του 2015· αναμένει τα επικαιροποιημένα στοιχεία για το στάδιο εξέλιξης του έργου, που προβλέπεται να υποβάλουν ο Γενικός Γραμματέας και το Προεδρείο έγκαιρα πριν από την ανάγνωση του Κοινοβουλίου το φθινόπωρο του 2014· επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του, σύμφωνα με την οποία η διαμόρφωση του τελικού κόστους δεν πρέπει να υπερβεί τα ποσά που ορίσθηκαν στο επιχειρηματικό του σχέδιο·

28.  υπενθυμίζει ότι στις 10 Ιουνίου 2013, το Προεδρείο ενέκρινε τις προτάσεις του Γενικού Γραμματέα για άμεσα και για σταδιακά μέτρα εκσυγχρονισμού της πολιτικής εστίασης του Κοινοβουλίου για το διάστημα 2014-2019· ζητεί, ως εκ τούτου, από το Προεδρείο να υποβάλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών σαφή εκτίμηση των πιθανών δημοσιονομικών επιπτώσεων αυτής της μεταρρύθμισης στον προϋπολογισμό 2015 και στους μεταγενέστερους προϋπολογισμούς εγκαίρως για την προετοιμασία της ανάγνωσης του προϋπολογισμού του 2015 στο Κοινοβούλιο·

29.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα να παρουσιάσει έκθεση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με την υλοποίηση και τον οικονομικό αντίκτυπο της νέας συνολικής έννοιας της ασφάλειας, έως την άνοιξη 2015· ζητεί λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές συνέπειες της δημιουργίας της νέας Γενικής Διεύθυνσης για την Ασφάλεια, το 2013· ζητεί να του δοθούν πληροφορίες σχετικά με τις δημοσιονομικές συνέπειες από τις διευθετήσεις διοργανικής διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της ασφαλείας·

30.  σημειώνει τη δημιουργία της νέας Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής Έρευνας, την 1η Νοεμβρίου 2013· υπενθυμίζει ότι η νέα αυτή ΓΔ δημιουργήθηκε κατά δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο, μέσω μετατάξεων από τις ΓΔ PRES και IPOL και ότι δεν θα χρειασθεί νέους ανθρώπινους και δημοσιονομικούς πόρους το 2015· ζητεί πληροφορίες για τον αριθμό των θέσεων στη νέα διεύθυνση τον Αύγουστο/Σεπτέμβριο 2014, περιλαμβανομένων και πληροφοριών για τη σχεδιαζόμενη μεταφορά θέσεων από τις δύο ευρωπαϊκές συμβουλευτικές επιτροπές, σε σύγκριση με την κατάσταση τον Ιανουάριο 2014 και ζητεί μια αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθούν οι πόροι εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης της, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών εγκαίρως για την προετοιμασία της ανάγνωσης του προϋπολογισμού του 2015 στο Κοινοβούλιο·

Τελικές παρατηρήσεις

31.  εγκρίνει την κατάσταση προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2015·

o
o   o

32.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την κατάσταση προβλέψεων στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.12, σ. 1.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.13, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) ΕΕ L 287 της 29.10.13, σ. 15.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0437.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0186 και P7_TA(2014)0187.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου