Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2003(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0277/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0277/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 17/04/2014 - 9.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0450

Elfogadott szövegek
PDF 368kWORD 90k
2014. április 17., Csütörtök - Strasbourg
Bevételi és kiadási előirányzatok a 2015-ös pénzügyi évre – I. szakasz – Parlament
P7_TA(2014)0450A7-0277/2014

Az Európai Parlament 2014. április 17-i állásfoglalása az Európai Parlament 2015-ös pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól (2014/2003(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendeletre(1), és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 27. pontjára,

–  tekintettel az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek a módosításáról szóló, 2013. október 22-i 1023/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4),

–  tekintettel az Európai Parlament, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága között létrejött, 2014. február 5-i együttműködési megállapodásra,

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről szóló, 2013. október 23-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel a Parlament 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó előzetes költségvetési javaslattervezetének kidolgozásáról a főtitkár által az Elnökség számára készített jelentésre,

–  tekintettel az Elnökség által 2014. április 2-án készített előzetes költségvetési javaslattervezetre, a Parlament eljárási szabályzata 23. cikke (7) bekezdésének és 79. cikke (1) bekezdésének megfelelően,

–  tekintettel az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak a kiigazítására vonatkozó, 2014. március 11-i álláspontjára(6),

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság által az eljárási szabályzat 79. cikkének (2) bekezdése alapján elkészített költségvetési javaslattervezetre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 79. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0277/2014),

A.  mivel a 2015-ös költségvetési eljárás európai parlamenti választási évben fog zajlani, melynek során a Parlament 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó javaslattervezetét a jelenlegi Parlament, a végleges költségvetést pedig ősszel az új Parlament fogja elfogadni;

B.  mivel az V. fejezet (Igazgatás) tekintetében az új többéves pénzügyi keret által a 2014 és 2020 közötti időszakra megállapított felső korlát a 2015-ös költségvetés esetében 9 076 millió euró; mivel az intézmények igazgatási kiadásainak összessége tekintetében megállapított közbenső felső határ 7 351 millió euró;

C.  mivel a főtitkár a 2015-ös pénzügyi évre a következő három prioritást határozta meg: az összes szükséges forrás és támogatás igénybevétele annak érdekében, hogy az új Parlament képviselői el tudják látni megbízatásukat, a szerkezeti változások megszilárdítása és megerősítése a Parlament hatásköreinek gyakorlásához szükséges kapacitások erősítése érdekében, valamint a szükséges eszközök elkülönítése a többéves projektek végrehajtásához;

D.  mivel a főtitkár javaslatot tett az Elnökség és a Költségvetési Bizottság közös munkacsoportjával folytatott konzultációt követően 2014-ben elfogadott négy tevékenységi terület – nevezetesen a független tudományos tanácsadás szerepének megerősítése, a parlamenti ellenőrző képesség fokozása, valamint a képviselőknek nyújtott logisztikai és helyi szintű támogatás javítása – fenntartására és további erősítésére;

E.  mivel a Parlament – átlátható módon – továbbra is magas szintű költségvetési felelősséget, kontrollt és önmérsékletet fog tanúsítani, miközben törekszik a költségvetési szigor és a strukturális megtakarítások, valamint a hatékonyságra irányuló összehangolt törekvés közötti kényes egyensúly megteremtésére;

F.  mivel bár kicsi a mozgástér és ellensúlyozni kell más területek megtakarításait, mérlegelni kell bizonyos beruházásokat a Parlament intézményi szerepének megerősítése és a költségvetés fenntarthatóságának javítása érdekében;

G.  mivel a Parlament költségvetésére vonatkozóan az Elnökség és a Költségvetési Bizottság között folytatott együttműködés bizonyította szerepét a strukturális reformok folyamatában azáltal, hogy hatékonyságnövelési és megtakarítási lehetőségeket azonosított a Parlament költségvetésében az éves költségvetési eljárások folyamán; mivel a Parlament és a képviselők munkáját befolyásoló lehetséges megtakarításokat a képviselőcsoportokban kell megvitatni, és azokról a költségvetési eljárás keretében a plenáris ülésen történő szavazással kell dönteni;

H.  mivel a díjazások és a nyugdíjak 2011. és 2012. évre vonatkozó kiigazításáról 2014. március 11-én elért megállapodás és annak a Parlament 2015-ös költségvetésére gyakorolt hatása új tárgyalási elemként jelent meg az Elnökség és a Költségvetési Bizottság közötti egyeztetés szakaszában;

Általános keret és átfogó költségvetés

1.   hangsúlyozza, hogy a 2015-ös költségvetést reális alapokra kell helyezni, és a költségvetési fegyelem, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének megfelelve kell létrehozni; megjegyzi, hogy 2015 az új Parlament számára teljes hivatali év lesz;

2.  meggyőződése, hogy a parlament költségvetésének tükröznie kell a polgárok által Unió-szerte jelenleg tapasztalt gazdasági helyzetet, valamint azokat a költségvetési megszorításokat, amelyeket számos tagállam kénytelen alkalmazni, amely tagállamok közül több komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy költségvetését hosszú távon fenntartható alapokra helyezze;

3.  rámutat, hogy ahhoz, hogy az új Parlament képviselői teljesíteni tudják megbízatásukat, és a Parlament megfelelő kapacitással rendelkezzen hatásköreinek gyakorlásához, megfelelő szintű forrást kell biztosítani;

4.  üdvözli a 2015-ös pénzügyi évre meghatározott prioritásokat, és hangsúlyozza, hogy azok teljes mértékben összhangban állnak a főtitkár által meghatározott, és az Elnökség és a Költségvetési Bizottság közös munkacsoportja által megvitatott prioritásokkal; hangsúlyozza, hogy a jelentős mértékű hatékonyságjavulás és a források felszabadítása érdekében folytatni kell ezeket a reformokat, anélkül, hogy veszélybe sodornánk a jogalkotás minőségét, a költségvetési hatásköröket és az ellenőrzési jogköröket, a nemzeti parlamentekkel fenntartott kapcsolatokat, valamint a munkakörülményeket;

5.  emlékeztet arra, hogy a főtitkár jelentése szerint a 2015-ös költségvetésre vonatkozó előzetes költségvetési javaslattervezet összege 1 822 929 112 euró (az V. fejezet 20,09%-a); tudomásul veszi a 2014-es költségvetéshez viszonyított 3,83%-os növekedési arányt; megjegyzi, hogy a növekedésből 0,67%-ot a képviselőket mandátumuk végén megillető, statútum szerinti kötelező kiadásnak minősülő juttatás, 1,42%-ot pedig a KAD épület megépítéséhez kapcsolódó hosszú távú beruházások tesznek ki; megállapítja, hogy ennek megfelelően az egyéb kiadások esetében a növekedés +1,74%-os;

6.  tudomásul veszi az Európai Parlament 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó, az Elnökség által 2014. április 2-án elfogadott előzetes költségvetési javaslattervezetét; üdvözli az Elnökség által elfogadott előzetes költségvetési javaslattervezet szintjét, amely jelentős mértékben alatta marad az eredeti javaslatnak; ugyanakkor sajnálatának ad hangot a hosszadalmas és bonyolult eljárás miatt;

7.  jóváhagyja a 2015-ös költségvetésre vonatkozó költségvetési javaslattervezet 1 794 929 112 eurós összegét, amely a 2014-es költségvetéshez képest összességében 1,8%-os növekedést jelent, és egyetért azzal, hogy költségvetési javaslattervezete tartalmazza a díjazások és a nyugdíjak kiigazításához alkalmazott együtthatóról létrejött új megállapodásból adódó 0,4%-os kötelező rendkívüli kiadást;

8.  véleménye szerint további megtakarítások lennének elérhetők, ha alaposan megvizsgálnánk az ikt-ra vonatkozó költségvetési tételeket, a járművekkel kapcsolatos kiadásokat és a rendkívüli tartalékalapot;

9.  úgy véli, hogy a következő Parlament számára lehetőség fog nyílni a költségvetési prioritások átgondolására és kiigazítására, és a végső döntés 2014 októberében fog megszületni;

10.  felkéri a főtitkárt, hogy a költségvetés olvasata előtt terjesszen elő becslést a KAD épület elkövetkező években várható építési költségeire vonatkozóan, hogy a 2015-ös költségvetésben elő lehessen irányozni a helyes összeget; kéri továbbá a főtitkárt, hogy az év végén mérje fel a 2014-es költségvetésben fel nem használt összegeket, és azokat rendelje hozzá a KAD-projekthez;

11.  hangsúlyozza, hogy mivel az olyan, statútum szerinti és kötelező kiadásokat, mint a bérleti és energiaköltségek, illetve a bérköltségek évente indexálják, az egyéb kiadások szintje nominálisan csökkent; megjegyzi, hogy ez a strukturális reformok és az elmúlt években elért megtakarítások következtében volt lehetséges;

12.  felszólít az Elnökség és a Költségvetési Bizottság közös munkacsoportja által azonosított lehetséges megtakarításoknak a jelentős szervezeti megtakarítások érdekében történő további vizsgálatára, így például a Parlament, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága közötti – a Parlament és a két tanácsadó bizottság intézményi, politikai és jogalkotási szerepének erősítésére irányuló szándékot tükröző – intézményközi együttműködési megállapodások megkötésének lehetőségére; megjegyzi, hogy a két bizottság fordítószolgálatának átszervezése a bizottságok politikai alaptevékenységét hivatott javítani és a képviselőket szolgáló új kutatószolgálatot hivatott erősíteni; rámutat arra, hogy e szervezeti reform nyomán alapesetben a Parlament biztosíthatja a két bizottság számára a tolmácsolást; támogatja a tolmácsolási kapacitások csúcsidőszakokon kívüli, más intézmények számára történő felkínálását;

13.  tudomásul veszi az Európai Parlament, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága közötti, 2014. február 5-én aláírt együttműködési megállapodást; kéri, hogy 2015 elejéig nyújtsanak részletes tájékoztatást a Költségvetési Bizottság számára e megállapodás pénzügyi hatásáról és végrehajtásának alakulásáról, tekintettel a 2016-os költségvetésre vonatkozó javaslattervezet kidolgozására;

14.  üdvözli a Parlament költségvetésén belül hatékonysági megtakarításokat eredményező belső intézkedéseket, így a parlamenti bizottsági módosítások képviselői kérelmeken alapuló fordítási rendszerének kidolgozását, a plenáris üléseken kívüli ülések kérelemre történő tolmácsolásának rendszerét, a papírmentes Parlament megvalósítását, a Parlament munkaritmusának hatékonyabbá tételére irányuló javaslatokat, valamint a Streamline-ról a Sysper2 rendszerre való átállást;

15.  hangsúlyozza, hogy fedezni kell a 2015-ben szükséges jogszabályi és kötelező kiadásokat; úgy véli, hogy végső döntést csak az új Parlament hozhatja meg ősszel, a pontos összegek ismeretében;

Konkrét kérdések

16.  hangsúlyozza, hogy a hetedik jogalkotási ciklusban megtett strukturális gazdasági intézkedések jelentős – a tolmácsolás és a fordítás területén évi 15 millió, illetve 10 millió eurós, az utazási költségek terén további 4 millió eurós, az épületek előfinanszírozása révén elért kamatmegtakarítások által pedig 28 millió eurós – megtakarításokat eredményeztek a Parlament költségvetésében; megjegyzi, hogy 2015-ben további – a képviselői nyugdíjak kezelésének a Bizottságra való átruházásából adódóan 1,9 millió eurós, az épületek vonatkozásában 1,5 millió eurós – megtakarítások várhatók;

17.  hangsúlyozza, hogy az intézmény által a hetedik jogalkotási ciklusban tanúsított önmérséklet eredményeképpen – a vonatkozó inflációs rátákat figyelembe véve – a Parlament költségvetése 2012 és 2014 között reálértéken csökkent; megállapítja, hogy figyelmen kívül hagyva az olyan rendkívüli és nem ismétlődő kiadásokat, mint az uniós bővítések vagy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépéséhez kapcsolódó egyéb kiadások, az európai választások, valamint az ingatlanprojektek, a költségvetés hatból öt évben csökkent (2009, 2011, 2012, 2013 és 2014); rámutat továbbá arra, hogy a képviselői juttatások 2011 óta be vannak fagyasztva, a képviselők és a személyzet utazási költségei 5%-kal csökkentek, a személyzet kiküldetési ellátmányait pedig 2007 óta nem indexálták;

18.  nyugtázza a főtitkár 2013. novemberi, a személyzeti szabályzat, valamint az abból fakadó szabályok és eljárások reformjának és felülvizsgálatának végrehajtásáról szóló feljegyzését; ragaszkodik a szülői szabadságra vonatkozó szabályok helyes végrehajtásához;

19.  hivatkozással az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről szóló, fent említett 2013. október 23-i állásfoglalására, megjegyzi, hogy az évi 1%-os létszámcsökkentés teljesítése érdekében a Parlament Főtitkársága csökkenti személyzetének létszámát, és minden új feladatot a rendelkezésre álló emberi erőforrások és áthelyezés révén fognak ellátni;

20.  megismétli, hogy a Parlament felel azért, hogy fenntarthatóan működjön; üdvözli a papírmentes környezet megvalósítása érdekében tett erőfeszítéseket és az EMAS-megközelítés alkalmazásával végzett folyamatos értékes munkát; véleménye szerint az EMAS-folyamat tartós támogatást igényel;

21.  figyelembe veszi az Elnökség és a Költségvetési Bizottság parlamenti költségvetéssel foglalkozó közös munkacsoportjának strukturális és szervezeti reformok lefolytatásával kapcsolatos következtetéseit; e tekintetben megjegyzi, hogy a Parlament mint jogalkotási és demokratikus ellenőrzési hatáskörrel felruházott intézmény szerepének erősítése érdekében fokozni kell a független tudományos tanácsadás szerepét, illetve bővíteni kell az ellenőrzés végrehajtásához és a képviselők támogatásához szükséges kapacitást; hangsúlyozza, hogy ezeket a célkitűzéseket pénzügyileg felelős módon kell megvalósítani, és a főtitkárnak a 2015-ös költségvetés parlamenti olvasata előtt egyértelmű, részletes tervet kell a Költségvetési Bizottság elé tárnia e célkitűzések teljesítésének módjáról és költségvetési hatásukról;

22.  sajnálja a képviselőcsoportok juttatásainak befagyasztását; a képviselőcsoportok nélkülözhetetlen szereplői a Parlament jogalkotási és nem jogalkotási munkájának, és ellenőrzési feladatai gyakorlásának;

23.  rámutat arra, hogy az említett négy tevékenységi terület pénzügyileg felelős módon történő fejlesztésével kapcsolatban a közös munkacsoport hét olyan területet jelölt meg, amelyeken a Parlament javíthatná hatékonyságát:

   i) a parlamenti bizottsági módosítások képviselői kérelmeken alapuló fordítási rendszerének kidolgozása,
   ii) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával való intézményközi együttműködés lehetőségeinek feltérképezése,
   iii) a tolmácsolási kapacitások csúcsidőszakokon kívüli, más intézmények számára történő felkínálásának megvizsgálása,
   iv) a jelenlegi Streamline humánerőforrás-gazdálkodási rendszerről a Sysper2 rendszerre való átállás,
   v) a Parlament munkaritmusának hatékonyabb struktúrájára való felkészülés,
   vi) a lehetőségek szerint papírmentes Parlamentre való felkészülés a bevált gyakorlatok segítségével és az e-ülések projektjének teljes körű végrehajtásával,
   vii) a plenáris üléstől eltérő ülések tekintetében a kérésre történő tolmácsolás rendszerének kidolgozása;

24.  elismerve a hatékonyság és a költséghatékonyság tolmácsolás terén fennálló fontosságát, emlékeztet arra, hogy ezek a szempontok nem gyengíthetik az élőben és hozzáférhető módon nyújtott tájékoztatás rendelkezésre állását szerte az Unióban, figyelembe véve, hogy a többnyelvűség, az online közvetítésekhez biztosított tolmácsolás és a Parlament átláthatósága döntő fontosságú tényező a nyilvánosság, és így a parlamenti képviselők számára;

25.  úgy véli, hogy az ikt-val kapcsolatos, közvetlenül a képviselőket szolgáló kiadások egy része a képviselők általános költségtérítéséből is finanszírozható lenne;

26.  ismételten rámutat arra, hogy a hosszú távú beruházásokat, így a Parlament ingatlanprojektjeit körültekintően és átláthatóan kell kezelni; ragaszkodik a szigorú költségmenedzsmenthez, projekttervezéshez és -felügyelethez; emlékeztet arra a felhívására, hogy az ingatlanpolitika terén a döntéshozatali folyamatoknak a korai tájékoztatáson kell alapulniuk és átláthatóaknak kell lenniük; felszólít a Parlament (Elnökség által 2010 márciusában elfogadott) ingatlanpolitikájának részletes elemzésére és aktualizálására, és egy áttekintés kidolgozására a 2009–2014 közötti időszakban évente és ingatlanonként eszközölt beruházásokról, amelyet legkésőbb 2014 augusztusáig be kell nyújtani a Költségvetési Bizottságnak; megismétli, hogy hathavonta pontos tájékoztatást kér az ingatlanprojektek előrehaladásáról és azok pénzügyi vonzatairól;

27.  tudomásul veszi, hogy az Európai Történelem Háza megnyitását 2015 végére tervezik; a 2014 őszén sorra kerülő parlamenti olvasat előtt kellő időben naprakész tájékoztatást vár a projekt állásától a főtitkártól és az Elnökségtől; megerősíti aziránti elkötelezettségét, hogy a projekt végleges költségvetése nem haladhatja meg az üzleti tervben előre jelzett költségeket;

28.  emlékeztet arra, hogy az Elnökség 2013. június 10-én támogatta a főtitkár javaslatait a Parlament 2014 és 2019 közötti étkeztetési politikájának korszerűsítésére irányuló azonnali és fokozatosan bevezetendő intézkedésekre vonatkozóan; kéri ezért az Elnökséget, hogy a 2015-ös költségvetés parlamenti olvasata előtt kellő időben nyújtson be a Költségvetési Bizottságnak egyértelmű értékelést arra vonatkozóan, hogy milyen költségvetési hatásokkal járhat ez a reform a 2015-ös költségvetésre nézve és azon túlmenően;

29.  felszólítja a főtitkárt, hogy 2015 tavaszáig tegyen jelentést a Költségvetési Bizottságnak az új átfogó biztonsági koncepció végrehajtásáról és pénzügyi hatásáról; részletes tájékoztatást kér az új Biztonsági Főigazgatóság 2013-as létrehozásának pénzügyi hatásairól; tájékoztatást kér a biztonság terén létrejött intézményközi igazgatási együttműködési megállapodások pénzügyi hatásairól;

30.  tudomásul veszi a Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatóságának 2013. november 1-jei létrehozását; emlékeztet arra, hogy e főigazgatóság létrehozása a PRES és az IPOL főigazgatóságokból történő átcsoportosítások révén költségvetési szempontból semleges volt, és az új főigazgatóság nem igényel 2015-re új emberi vagy pénzügyi erőforrásokat; tájékoztatást kér az új igazgatóságnál a 2014. januári helyzethez viszonyítva 2014. augusztusban és szeptemberben várható álláshelyek számáról, ideértve az álláshelyeknek a két európai tanácsadó bizottságtól történő tervezett áthelyezését, és kéri, hogy készítsenek és a 2015-ös költségvetés parlamenti olvasatának elkészítése előtt kellő időben terjesszenek a Költségvetési Bizottság elé kimutatást arról, hogy miként fogják felhasználni külső szakértői erőforrásait;

Végső következtetések

31.  elfogadja a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetési javaslatot;

o
o   o

32.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a költségvetési javaslatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) HL L 287., 2013.10.29., 15. o.
(5) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0437.
(6) Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0186 és P7_TA(2014)0187.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat