Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2003(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0277/2014

Predkladané texty :

A7-0277/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/04/2014 - 9.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0450

Prijaté texty
PDF 439kWORD 75k
Štvrtok, 17. apríla 2014 - Štrasburg
Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2015 – Oddiel I – Parlament
P7_TA(2014)0450A7-0277/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2014 o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2015 (2014/2003(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 27,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie(4),

–  so zreteľom na dohodu o spolupráci medzi Európskym parlamentom, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov z 5. februára 2014,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2013 o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014(5),

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka adresovanú Predsedníctvu v súvislosti s vypracovaním predbežného návrhu odhadov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na predbežný návrh odhadov, ktorý vypracovalo Predsedníctvo 2. apríla 2014 podľa článku 23 ods. 7 a článku 79 ods. 1 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na svoju pozíciu z 11. marca 2014 o úprave odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj opravných koeficientov, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky(6),

–  so zreteľom na návrh odhadov, ktorý vypracoval Výbor pre rozpočet podľa článku 79 ods. 2 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na článok 79 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0277/2014),

A.  keďže rozpočtový postup na rok 2015 bude prebiehať počas roka európskych volieb, pričom odhady Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2015 budú schválené súčasným Európskym parlamentom a konečný rozpočet bude schválený novým Európskym parlamentom na jeseň;

B.  keďže strop okruhu V (administratíva) stanovený novým viacročným finančným rámcom na obdobie 2014 – 2020 predstavuje sumu 9 076 miliónov EUR v rámci rozpočtu na rok 2015; keďže čiastkový strop pre celkové administratívne výdavky inštitúcií bol stanovený na 7 351 miliónov EUR;

C.  keďže generálny tajomník navrhol tieto tri priority na rozpočtový rok 2015: mobilizáciu všetkých potrebných zdrojov a podpory s cieľom splnomocniť nových poslancov Európskeho parlamentu na plnenie ich mandátu, konsolidáciu a posilnenie štrukturálnych zmien s cieľom posilniť schopnosti Európskeho parlamentu, aby konal v zhode so všetkými jeho právomocami a určenie potrebných prostriedkov na vykonávanie viacročných projektov;

D.  keďže generálny riaditeľ navrhol neukončiť a ďalej posilniť štyri oblasti činností prijaté po konzultácii spoločnej pracovnej skupiny Predsedníctva a Výboru pre rozpočet v roku 2014, konkrétne posilnenie nezávislého vedeckého poradenstva a schopnosti vykonávať kontroly a zlepšenie logistickej a miestnej podpory pre poslancov;

E.  keďže Európsky parlament bude naďalej transparentným spôsobom uplatňovať vysoký stupeň rozpočtovej zodpovednosti, kontroly a zdržanlivosti a zároveň sa snažiť o udržanie krehkej rovnováhy medzi rozpočtovou disciplínou a štrukturálnymi úsporami na jednej strane a sústredeným úsilím o dosiahnutie efektívnosti na druhej strane;

F.  keďže napriek malému manévrovaciemu priestoru a potrebe vyrovnať úspory v iných oblastiach by sa mali preskúmať určité investície, aby sa posilnila inštitucionálna úloha Európskeho parlamentu a zlepšila udržateľnosť rozpočtu;

G.  keďže spolupráca medzi Predsedníctvom a Výborom pre rozpočet, ktorá sa týka rozpočtu Európskeho parlamentu, hrá dôležitú úlohu v procese štrukturálnych reforiem, a to vďaka identifikácii zvýšenia efektívnosti a možných úspor v rozpočte Európskeho parlamentu v rámci ročných rozpočtových postupov; keďže o možných úsporách, ktoré ovplyvnia prácu Európskeho parlamentu a jeho poslancov, sa musí diskutovať v politických skupinách a rozhodnúť hlasovaním v pléne v rámci rozpočtového postupu;

H.  keďže dohoda dosiahnutá 11. marca 2014 týkajúca sa úpravy odmien a dôchodkov za roky 2011 a 2012 a jej vplyvu na rozpočet Európskeho parlamentu na rok 2015 sa stala novým predmetom rokovaní vo fáze zmierenia medzi Predsedníctvom a Výborom pre rozpočet;

Všeobecný rámec a celkový rozpočet

1.   zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2015 by mal byť zostavený na realistickom základe a mal by byť v súlade so zásadami rozpočtovej disciplíny a riadneho finančného hospodárenia; poznamenáva, že rok 2015 bude celým rokom funkčného obdobia nového Európskeho parlamentu;

2.  domnieva sa, že rozpočet Európskeho parlamentu by mal odrážať súčasnú hospodársku situáciu občanov celej Únie, ako aj fiškálne obmedzenia, ktorým sú vystavené mnohé členské štáty, pričom niektoré z nich musia vyvíjať veľké úsilie, aby zabezpečili udržateľnejší, dlhodobý stav svojich rozpočtov;

3.  zdôrazňuje potrebu zabezpečiť dostatočnú úroveň zdrojov s cieľom umožniť poslancom nového Európskeho parlamentu plniť ich mandát a posilniť schopnosti Európskeho parlamentu , aby konal v zhode so všetkými jeho právomocami;

4.  víta priority stanovené na rozpočtový rok 2015 a zdôrazňuje, že sú v plnom súlade s prioritami, ktoré stanovil generálny tajomník a ktoré boli predmetom diskusií spoločnej pracovnej skupiny Predsedníctva a Výboru pre rozpočet; zdôrazňuje, že v týchto reformách by sa malo pokračovať s cieľom dosiahnuť podstatné zvýšenia efektívnosti a uvoľniť zdroje bez ohrozenia prvotriednej legislatívnej činnosti, rozpočtových a kontrolných právomoci, vzťahov s národnými parlamentmi a kvality pracovných podmienok;

5.  pripomína, že úroveň predbežného návrhu odhadu rozpočtu na rok 2015, ako ho navrhuje generálny tajomník vo svojej správe Predsedníctvu, predstavuje sumu 1 822 929 112 EUR (20,09 % okruhu V); berie do úvahy mieru zvýšenia o 3,83 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2014; berie na vedomie, že 0,67 % tohto zvýšenia zodpovedá príspevkom pre poslancov na konci ich mandátu, ktoré predstavujú štatutárne a povinné náklady, a 1,42 % zodpovedá dlhodobým investíciám na výstavbu budovy KAD; konštatuje, že úroveň zvýšenia pre ostatné výdavky by teda zodpovedala + 1,74 %;

6.  berie na vedomie predbežný návrh odhadov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2015, ktorý prijalo Predsedníctvo 2. apríla 2014; víta výšku predbežného návrhu odhadov, ako ju prijalo Predsedníctvo a ktorá je podstatne nižšia ako pôvodný návrh; vyjadruje však poľutovanie nad zdĺhavým a náročným postupom;

7.  schvaľuje návrh odhadov na rok 2015 vo výške 1 794 929 112 EUR, čo zodpovedá celkovej miere zvýšenia v porovnaní s rozpočtom na rok 2014 o 1,8 %, a tiež súhlasí, že do svojich odhadov zahrnie povinné mimoriadne výdavky vo výške 0,4 % vyplývajúce z novej dohody o koeficiente na úpravu platov a dôchodkov;

8.  domnieva sa, že ďalšie úspory by sa dali dosiahnuť kritickým preskúmaním rozpočtových položiek pre IKT, výdavkov na vozidlá a rezervy pre nepredvídané náklady;

9.  je presvedčený, že v nasledujúcom volebnom období bude možné znovu posúdiť a upraviť rozpočtové priority a konečné rozhodnutie bude prijaté v októbri 2014;

10.  vyzýva generálneho tajomníka, aby pred čítaním rozpočtu predložil odhad nákladov na výstavbu budovy KAD na najbližšie roky s cieľom stanoviť v rozpočte na rok 2015 správnu sumu; ďalej vyzýva generálneho tajomníka, aby na konci roku zhodnotil prostriedky, ktoré neboli v rozpočte na rok 2014 využité, a pridelil ich na projekt KAD;

11.  zdôrazňuje, že keďže štatutárne a povinné výdavky, ako napríklad náklady na prenájom a energiu, ako aj výdavky na mzdy podliehajú ročnej indexácii, úroveň pre ostatné výdavky sa znížila v nominálnych hodnotách; konštatuje, že toto bolo možné vďaka štrukturálnym reformám a úsporám dosiahnutým počas predchádzajúcich rokov;

12.  žiada, aby potenciálne úspory, ktoré označila spoločná pracovná skupina Predsedníctva a Výboru pre rozpočet, boli predmetom ďalšieho preskúmania s cieľom dosiahnuť významné organizačné úspory, napríklad pokiaľ ide o rozsah medziinštitucionálnych dohôd o spolupráci medzi Európskym parlamentom, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov, ktoré odrážajú vôľu posilniť inštitucionálnu, politickú a legislatívnu úlohu Európskeho parlamentu a oboch poradných výborov; konštatuje, že reštrukturalizácia prekladateľských útvarov výborov by mala zlepšiť ich príslušné politické jadro činnosti a posilniť nové výskumné stredisko pre poslancov; zdôrazňuje, že podľa tejto organizačnej reformy sa môže Európsky parlament stať štandardným poskytovateľom tlmočníckych služieb pre tieto dva výbory; podporuje myšlienku poskytovať tlmočnícke kapacity iným inštitúciám počas pokojnejších období;

13.  berie na vedomie medziinštitucionálnu dohodu o spolupráci medzi Európskym parlamentom, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov, ktorá bola podpísaná 5. februára 2014; žiada, aby sa na začiatku roku 2015 Výboru pre rozpočet predložili podrobné informácie o finančnom dosahu a pokroku vykonávania tejto dohody so zreteľom na prípravy odhadov rozpočtu na rok 2016;

14.  víta vnútorné opatrenia vedúce k úspore účinnosti v rámci rozpočtu Európskeho parlamentu, ako napríklad rozvoj prekladateľského systému založeného na žiadostiach poslancov o preklady pozmeňujúcich návrhov výborov, systém tlmočenia schôdzí na požiadanie s výnimkou plenárnych schôdzí, uplatňovanie bezpapierovej politiky Európskeho parlamentu, návrhy účinnejších štruktúr pracovného cyklu Európskeho parlamentu a prechod zo systému Streamline na Sysper2;

15.  zdôrazňuje, že je potrebné pokryť štatutárne a povinné výdavky potrebné na rok 2015; domnieva sa, že konečné rozhodnutie môže byť prijaté len v novom funkčnom období, na jeseň, keď budú známe presné sumy;

Špecifické problémy

16.  zdôrazňuje, že štrukturálne hospodárske opatrenia vykonané počas siedmeho volebného obdobia viedli k významným úsporám v rozpočte Európskeho parlamentu, ako napríklad 15 miliónov EUR a 10 miliónov EUR ročne v oblasti tlmočenia a prekladu v tomto poradí, ďalšie 4 milióny EUR za cestovné náklady a 28 miliónov EUR úspor na úrokových sadzbách vďaka priebežnému financovaniu budov; dodáva, že v roku 2015 sa očakávajú ďalšie úspory, konkrétne 1,9 milióna EUR z presunu správy dôchodkov poslancov na Komisiu a 1,5 milióna EUR v oblasti budov;

17.  zdôrazňuje, že vzhľadom na príslušné miery inflácie viedla zdržanlivosť inštitúcií počas siedmeho volebného obdobia k zníženiu rozpočtu Európskeho parlamentu v reálnom vyjadrení v rokoch 2012 a 2014; konštatuje, že ak neberieme do úvahy výnimočné a jednorazové výdavky, ako napríklad na rozšírenie Únie alebo iné výdavky spojené s nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, európskymi voľbami a financovaním stavebných projektov, k zníženiu došlo v piatich zo šiestich rokov (2009, 2011, 2012, 2013 a 2014); ďalej zdôrazňuje, že príspevky poslancov sú od roku 2011 zmrazené, cestovné výdavky poslancov a zamestnancov sa znížili o 5 % a diéty na služobné cesty sa neindexujú od roku 2007;

18.  berie do úvahy oznámenie generálneho tajomníka z novembra 2013 o vykonávaní služobného poriadku a reforme a revízii pravidiel a postupov, ktoré z neho vyplývajú; trvá na tom, že pravidlá týkajúce sa rodičovskej dovolenky sa uplatňujú správne;

19.  odvoláva sa na svoje hore uvedené uznesenie z 23. októbra 2013 o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 a poznamenáva, že s cieľom splniť 1 % ročné zníženie počtu zamestnancov zníži generálny sekretariát Európskeho parlamentu počet zamestnancov a že plnenie nových úloh sa zabezpečí prostredníctvom existujúcich ľudských zdrojov a prerozdelenia;

20.  pripomína povinnosť Európskeho parlamentu konať udržateľným spôsobom; víta úsilie o dosiahnutie prostredia bez používania papiera a pokračovanie v cennej práci, ktorá sa vykonáva prostredníctvom prístupu EMAS; domnieva sa, že postup EMAS si vyžaduje nepretržitú podporu;

21.  berie na vedomie závery spoločnej pracovnej skupiny Predsedníctva a Výboru pre rozpočet týkajúce sa rozpočtu Európskeho parlamentu, v ktorých sa uvádza potreba štrukturálnych a organizačných reforiem; v tejto súvislosti konštatuje, že je potrebné ďalej zlepšiť poskytovanie nezávislého vedeckého poradenstva a schopnosť vykonávať kontrolu, ako aj podporu pre poslancov s cieľom posilniť prácu Európskeho parlamentu ako inštitúcie poverenej právomocami v oblasti legislatívnej činnosti a demokratickej kontroly; zdôrazňuje, že tieto ciele sa vykonajú finančne zodpovedným spôsobom a že generálny tajomník by mal vypracovať a Výboru pre rozpočet predložiť jasný a podrobný plán, v ktorom uvedie spôsob dosiahnutia týchto cieľov a ich vplyv na rozpočet, a to pred čítaním rozpočtu na rok 2015 v Európskom parlamente;

22.  vyjadruje poľutovanie nad zmrazením príspevkov pre politické skupiny; politické skupiny sú nenahraditeľnými prispievateľmi, pokiaľ ide o legislatívnu a nelegislatívnu činnosť Európskeho parlamentu a jeho výkon kontroly;

23.  zdôrazňuje, že spoločná pracovná skupina určila, s cieľom podpory rozvoja týchto štyroch oblastí činností finančne zodpovedným spôsobom, sedem oblastí, v ktorých môže Európsky parlament zlepšiť svoju účinnosť:

   i) vytvoriť prekladateľského systému založeného na žiadostiach poslancov o preklady pozmeňujúcich návrhov výborov;
   ii) preskúmať možnosti medziinštitucionálnej spolupráce s Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom;
   iii) preskúmať ponuku tlmočníckych kapacít iných inštitúcií počas pokojnejších období;
   iv) prechod zo súčasného systému riadenia ľudských zdrojov Streamline na Sysper 2;
   v) pripraviť účinnejšie štruktúry pracovného cyklu Európskeho parlamentu;
   vi) pripraviť sa na bezpapierovú politiku Európskeho parlamentu, všade kde je to možné, prostredníctvom osvedčených postupov a vykonávania projektu elektronických schôdzí v plnej miere;
   vii) vytvoriť systém tlmočenia na schôdzach na žiadosť poslancov s výnimkou plenárnych schôdzí;

24.  keďže pripúšťa dôležitosť účinnosti a hospodárnosti v oblasti tlmočenia, pripomína, že tieto aspekty nesmú narušiť možnosť prístupu k dostupným informáciám v celej Únii v reálnom čase, so zreteľom na to, že viacjazyčnosť a tlmočenie na účel internetového vysielania a transparentnosti Európskeho parlamentu majú kľúčový význam pre verejnosť, a tým aj pre poslancov Európskeho parlamentu;

25.  domnieva sa, že niektoré výdavky v oblasti IKT, ktoré slúžia priamo poslancom, by sa mohli financovať z príspevku na všeobecné výdavky;

26.  opätovne pripomína, že s dlhodobými investíciami, ako napríklad projekty v oblasti budov Európskeho parlamentu, sa musí zaobchádzať opatrne a transparentne; trvá na prísnom riadení nákladov, projektovom plánovaní a dohľade; opakuje svoju výzvu týkajúcu sa transparentného rozhodovacieho procesu v politike v oblasti nehnuteľností založenú na včasnom poskytovaní informácií; žiada, aby sa Výboru pre rozpočet najneskôr do augusta 2014 predložila podrobná analýza a aktualizácia politiky Európskeho parlamentu v oblasti nehnuteľností, ktorú Predsedníctvo prijalo v marci 2010, ako aj prehľad investícií za jednotlivé roky a budovy uskutočnené vo funkčnom období 2009 2014, a znovu žiada, aby sa presné informácie o pokroku v projektoch v oblasti budov a jeho finančných dôsledkoch poskytovali každých šesť mesiacov;

27.  berie na vedomie skutočnosť, že Dom európskej histórie by sa mal otvoriť na konci roka 2015; očakáva predloženie aktualizovaných informácií o súčasnom stave projektu od generálneho tajomníka a Predsedníctva v dostatočnom časovom predstihu pred čítaním rozpočtu v Európskom parlamente na jeseň roku 2014; znovu potvrdzuje záväzok, že konečné náklady nesmú prekročiť sumy stanovené v jeho podnikateľskom pláne;

28.  pripomína, že 10. júna 2013 Predsedníctvo schválilo návrh generálneho tajomníka na okamžité a postupné zavedenie opatrení s cieľom modernizovať politiku stravovacích služieb Európskeho parlamentu na roky 2014 – 2019 vyzýva preto Predsedníctvo, aby Výboru pre rozpočet predložilo jasné posúdenie možného rozpočtového vplyvu tejto reformy na rozpočet na rok 2015 a ďalšie roky v dostatočnom predstihu na prípravu čítania rozpočtu na rok 2015 v Európskom parlamente;

29.  vyzýva generálneho tajomníka, aby do jari 2015 predložil Výboru pre rozpočet správu o vykonávaní a finančnom vplyve novej koncepcie komplexnej bezpečnosti; žiada podrobné informácie o finančných dôsledkoch vytvorenia nového generálneho riaditeľstva pre bezpečnosť v roku 2013; žiada informácie o finančných dôsledkoch dohôd o medziinštitucionálnej administratívnej spolupráci v oblasti bezpečnosti;

30.  berie na vedomie vytvorenie nového generálneho riaditeľstva pre parlamentné výskumné služby 1. novembra 2013; pripomína, že bolo vytvorené rozpočtovo neutrálnym spôsobom presunmi z GR PRES a IPOL a že toto nové generálne riaditeľstvo si nebude v roku 2015 vyžadovať nové ľudské ani finančné zdroje; požaduje informácie o počte pracovných miest v tomto novom riaditeľstve v auguste/septembri 2014 vrátane plánovaného presunu pracovných miest z oboch európskych poradných výborov v porovnaní so situáciou v januári 2014 a žiada, aby sa Výboru pre rozpočet v dostatočnom predstihu pred prípravou čítania rozpočtu na rok 2015 v Európskom parlamente predložil rozpis, ako sa majú využiť zdroje tohto GR na vonkajšie poradenstvo;

Záverečné pripomienky

31.  schvaľuje odhady na rozpočtový rok 2015;

o
o   o

32.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a odhady Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 15.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2013)0437.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2014)0186 a P7_TA(2014)0187.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia