Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2003(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0277/2014

Predložena besedila :

A7-0277/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2014 - 9.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0450

Sprejeta besedila
PDF 355kWORD 80k
Četrtek, 17. april 2014 - Strasbourg
Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2015 - oddelek I - Parlament
P7_TA(2014)0450A7-0277/2014

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2014 o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2015 (2014/2003(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) z dne 2. decembra 2013, zlasti njegove točke 27,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 1023/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije(4),

–  ob upoštevanju sporazuma o sodelovanju med Evropskim parlamentom ter Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij z dne 5. februarja 2014,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2013 o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014(5),

–  ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja predsedstvu glede priprave predhodnega predloga načrta prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju predhodnega predloga načrta prihodkov in odhodkov, ki ga je predsedstvo pripravilo 2. aprila 2014 v skladu s členoma 23(7) in 79(1) Poslovnika Parlamenta,

–  ob upoštevanju svojega stališča z dne 11. marca 2014 o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo zanje(6),

–  ob upoštevanju predhodnega predloga načrta prihodkov in odhodkov, ki ga je Odbor za proračun pripravil v skladu s členom 79(2) Poslovnika Parlamenta,

–  ob upoštevanju člena 79 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0277/2014),

A.  ker bo proračunski postopek za leto 2015 potekal v letu evropskih volitev, ko bo načrt Parlamenta za proračunsko leto 2015 sprejel sedanji parlament, končni proračun pa bo jeseni potrdil novi Parlament;

B.  ker zgornja meja razdelka V (Uprava), določena z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2014–2020, v proračunu za leto 2015 znaša 9.076 milijonov EUR; ker so bili skupni upravni odhodki institucij dodatno omejeni na 7.351 milijonov EUR;

C.  ker je generalni sekretar za proračunsko leto 2015 predlagal naslednje tri prednostne naloge: uporabiti vsa potrebna sredstva in podporo, da se poslancem novega Parlamenta omogoči izpolnjevanje njihovega mandata, utrditi in okrepiti strukturne spremembe, da se okrepijo zmogljivosti Parlamenta za izpolnjevanje vseh njegovih pristojnosti, in dodeliti potrebna sredstva za izvajanje večletnih projektov;

D.  ker je generalni sekretar predlagal nadaljnjo in dodatno krepitev štirih področij dejavnosti, sprejetih po posvetovanju s skupno delovno skupino predsedstva in Odbora za proračun v letu 2014, in sicer krepitev neodvisnega znanstvenega svetovanja in zmogljivosti za nadzor ter izboljšanje logistične in lokalne podpore za poslance;

E.  ker bo Parlament tudi v prihodnje na pregleden način ohranjal visoko raven proračunske odgovornosti, nadzora in samoomejevanja, istočasno pa bo iskal občutljivo ravnotežje med proračunsko disciplino in strukturnimi prihranki na eni strani ter usklajenimi prizadevanji za učinkovitost na drugi strani;

F.  ker bi bilo treba razmisliti o nekaterih naložbah, ki bodo okrepile institucionalno vlogo Parlamenta in izboljšale vzdržnost proračuna, čeprav je manevrskega prostora malo in čeprav bo treba te naložbe uravnotežiti s prihranki na drugih področjih;

G.  ker je sodelovanje med predsedstvom in Odborom za proračun, kar zadeva proračun Parlamenta, potrdilo svojo vlogo v procesu strukturnih reform, saj je omogočilo določitev mogočega povečanja učinkovitosti in ustvarjanja prihrankov v proračunu Parlamenta v celotnem letnem proračunskem postopku; ker je treba o morebitnih prihrankih, ki bodo vplivali na delo Parlamenta in poslancev, razpravljati v političnih skupinah in glasovati na plenarnem zasedanju v okviru proračunskega postopka;

H.  ker je dogovor, sprejet 11. marca 2014 o prilagoditvah osebnih prejemkov in pokojnin za leto 2011 in 2013 in njegov vpliv na proračun Parlamenta za leto 2015, nov element pogajanj v fazi usklajevanja med predsedstvom in Odborom za proračun;

Splošni okvir in skupni proračun

1.   poudarja, da bi bilo treba proračun za leto 2015 zastaviti na realistični podlagi in da bi moral biti skladen z načeloma proračunske discipline in dobrega finančnega poslovodenja; ugotavlja, da bo leto 2015 prvo celotno leto mandata novega Parlamenta;

2.  meni, da bi moral proračun Parlamenta odražati trenutne gospodarske razmere, s katerimi se soočajo državljani v celotni Uniji, pa tudi javnofinančne omejitve, s katerimi se otepajo številne države članice, nekatere izmed njih pa si celo močno prizadevajo, da bi njihovi proračuni postali trajnostni na dolgi rok;

3.  poudarja, da bi bilo treba zagotoviti zadostno raven sredstev, da bi se poslancem novega Parlamenta omogočilo opravljanje njihovega mandata, Parlamentu pa zagotovilo zmogljivosti za izpolnjevanje vseh njegovih pristojnosti;

4.  pozdravlja prednostne naloge, določene za leto 2015, in poudarja, da so povsem skladne s prednostnimi nalogami, ki jih je opredelil generalni sekretar in o katerih je razpravljala skupna delovna skupina predsedstva in Odbora za proračun; poudarja, da bo treba te reforme nadaljevati, da bi se dejansko povečala učinkovitost in sprostila sredstva, ne da bi bili ogroženi zakonodajna odličnost, proračunske pristojnosti in pristojnosti nadzora, odnosi z nacionalnimi parlamenti in kakovost delovnih pogojev;

5.  spominja, da predhodni predlog načrta prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2015, kot je navedeno v poročilu generalnega sekretarja, predvideva znesek v višini 1 822 929 112 EUR (20,09 % razdelka V); je seznanjen s tem, da stopnja povečanja glede na proračun za leto 2014 znaša 3,83 %; ugotavlja, da je 0,67 % tega povečanja namenjenega sredstvom za poslance ob koncu njihovega mandata, pri čemer gre za statutarne in obvezne stroške, 1,42 % sredstev pa je namenjenih dolgoročnim naložbam v gradnjo poslopja KAD; ugotavlja, da bi raven povečanja drugih odhodkov potemtakem znašala +1,74 %;

6.  je seznanjen s predhodnim načrtom prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za leto 2015, ki ga je predsedstvo sprejelo 2. aprila 2014; pozdravlja znesek v načrtu predhodnih prihodkov in odhodkov, ki ga je sprejelo predsedstvo, saj je občutno nižji od prvotnega predloga; vseeno obžaluje dolgotrajen in težaven postopek;

7.  odobrava načrt prihodkov in odhodkov za leto 2015 v višini 1.794.929.112 EUR, kar ustreza splošni stopnji povečanja za 1,8 % v primerjavi s proračunom za leto 2014, in se poleg tega strinja, da se v načrt prihodkov in odhodkov vključi obvezne izredne odhodke v višini 0,4 % zaradi novega dogovora o koeficientu za prilagoditev osebnih prejemkov in pokojnin;

8.  meni, da bi bili mogoči nadaljnji prihranki, če bi kritično pregledali proračunske vrstice za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, odhodke za vozila in rezervo za nepredvidene dogodke;

9.  je prepričan, da bo novi sklic parlamenta imel priložnost za ponovno obravnavo in sprejem proračunskih prednostnih nalog in oktobra 2014 sprejel končno odločitev;

10.  poziva generalnega sekretarja, naj pred obravnavo proračuna predloži načrt stroškov za gradnjo stave KAD v naslednjih letih, da bi lahko načrtovali ustrezni znesek v proračunu za leto 2015; poleg tega poziva generalnega sekretarja, naj ob koncu leta poda oceno neporabljenih sredstev iz proračuna za leto 2015 in jih nameni za stavbo KAD;

11.  poudarja, da se je raven drugih odhodkov nominalno zmanjšala, glede na to, da se za statutarne in obvezne odhodke, kot so najemnine in stroški energije ter izdatki za plače, uporablja letna indeksacija; ugotavlja, da je bilo to mogoče zaradi strukturnih reform in prihrankov v preteklih letih;

12.  poziva k morebitnim prihrankom, ki bi jih morali po mnenju skupne delovne skupine predsedstva in Odbora za proračun podrobneje preučiti, da bi ustvarili precejšnje organizacijske prihranke, na primer možnosti za medinstitucionalno sodelovanje med Parlamentom, Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij, kar odraža željo po krepitvi institucionalne, politične in zakonodajne vloge Parlamenta ter obeh svetovalnih odborov; ugotavlja, da bi moralo prestrukturiranje prevajalskih služb odborov izboljšati njuno osrednje politično delo in okrepiti novo službo za znanstveno svetovanje poslancem; poudarja, da Parlament v skladu s to organizacijsko reformo lahko postane standardni ponudnik tolmačenja za ta dva odbora; podpira zamisel, da bi se drugim institucijam v času manjše delovne obremenitve ponudile zmogljivosti tolmačenja;

13.  je seznanjen s sporazumom o medinstitucionalnem sodelovanju med Parlamentom, Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij, podpisanim 5. februarja 2014; zahteva, da Odbor za proračun do začetka leta 2015 prejme podrobne informacije o finančnih posledicah in napredku pri izvajanju tega sporazuma, saj je treba pripraviti načrt prihodkov in odhodkov za proračun 2016;

14.  pozdravlja notranje ukrepe, ki vodijo k prihrankom zaradi večje učinkovitosti v proračunu Parlamenta, kot so razvoj sistema prevajanja na podlagi zahtev poslancev za predloge sprememb odborov, sistem tolmačenja na zahtevo za seje, ki niso plenarna zasedanja, izvajanje projekta Parlament brez papirja, predlogi za učinkovitejšo strukturo delovnega ritma Parlamenta in migracija s sistema Streamline na sistem Sysper2;

15.  poudarja, da morajo biti statutarni in obvezni odhodki v letu 2015 kriti; meni, da lahko dokončno odločitev sprejme samo novi sklic Parlamenta jeseni, ko bodo znani točni zneski;

Posebna vprašanja

16.  poudarja, da so strukturni gospodarski ukrepi, ki so se izvajali med celotnim sedmim zakonodajnim obdobjem, privedli do pomembnih prihrankov v proračunu Parlamenta, in sicer 15 milijonov EUR manj za tolmačenje in 10 milijonov EUR manj za prevajanje na leto ter dodatne 4 milijone EUR pri potnih stroških in 28 milijonov EUR prihrankov pri obrestih z vnaprejšnjim financiranjem zgradb; ugotavlja, da so v letu 2015 predvideni dodatni prihranki, in sicer 1,9 milijona EUR zaradi prenosa upravljanja poslanskih pokojnin na Komisijo in 1,5 milijona EUR pri zgradbah;

17.  poudarja, da je institucionalno samoobvladovanje sedmega sklica Parlamenta privedlo do realnega zmanjšanja njegovega proračuna v letih 2012 in 2014, če se upošteva ustrezne ravni stopenj inflacije; opaža, da je ta sklic v petih od šestih let (2009, 2011, 2012, 2013 in 2014) prikazal zmanjšanje proračuna, po tem, ko so se odšteli izredni in neponovljivi odhodki, kot so tisti za širitve Unije ali drugi odhodki, povezani z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, evropskimi volitvami in financiranjem zgradb; nadalje poudarja, da so dodatki poslancev zamrznjeni že od leta 2011, potni stroški poslancev in osebja so se znižali za 5 %, stroški za osebje na službenih poteh pa niso indeksirani že od leta 2007;

18.  je preučil sporočilo generalnega sekretarja iz novembra 2013 o izvajanju kadrovskih predpisov ter reformo in revizijo pravil in postopkov, ki izhajajo iz njih; vztraja, da je treba pravila o starševskem dopustu pravilno izvajati;

19.  ob upoštevanju svoje zgoraj omenjene resolucije z dne 23. oktobra 2013 o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014 opaža, da bo generalni sekretariat Parlamenta zmanjšal število svojih zaposlenih in da bo morebitne nove naloge izpolnjeval z razpoložljivimi človeškimi viri in njihovim prerazporejanjem, da bi dosegel 1-odstotno letno zmanjšanje ravni osebja;

20.  znova opozarja, da je odgovornost Parlamenta, da ravna na trajnosten način; pozdravlja prizadevanja za delovno okolje brez papirja in pomembno delo v sklopu pristopa EMAS, ki še vedno poteka; je prepričan, da proces EMAS potrebuje stalno podporo;

21.  upošteva sklepe skupne delovne skupine predsedstva in Odbora za proračun glede proračuna Parlamenta, naj se zasledujejo strukturne in organizacijske reforme; v zvezi s tem ugotavlja, da bi bilo treba dodatno izboljšati neodvisno znanstveno svetovanje in zmogljivosti za izvajanje nadzora, pa tudi podporo poslancem, da bi se okrepilo delo Parlamenta kot institucije z zakonodajnimi pristojnostmi in pooblastili za demokratični nadzor; poudarja, da bodo ti cilji uresničeni na finančno odgovoren način in da bi moral generalni sekretar Odboru za proračun pred obravnavo proračuna 2015 v Parlamentu predstaviti jasen in podroben načrt o tem, kako bodo ti cilji uresničeni in kakšne proračunske posledice bodo imeli;

22.  obžaluje zamrznitev dodelitev za politične skupine; prispevek političnih skupin je nepogrešljiv za zakonodajno in nezakonodajno delo Parlamenta ter njegovo izvajanje nadzora;

23.  poudarja, da je za razvoj teh štirih področij dejavnosti na finančno odgovoren način skupna delovna skupina opredelila sedem področij, na katerih bi lahko Parlament izboljšal svojo učinkovitost:

   (i) razvoj sistem prevajanja predlogov sprememb odborov na zahtevo poslancev EP,
   (ii) preučitev možnosti za medinstitucionalno sodelovanje z Odborom regij in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,
   (iii) preučitev možnosti, da bi zmogljivosti tolmačenja v obdobjih manjše delovne obremenitve ponudili drugim institucijam;
   (iv) migracija z obstoječega sistema upravljanja človeških virov – Streamline – na Sysper2,
   (v) priprava na učinkovitejšo strukturo delovnega ritma Parlamenta,
   (vi) priprava na Parlament brez papirja, kjer je to mogoče, z najboljšo prakso in polnim izvajanjem projekta e-seja,
   (vii) razvoj sistema tolmačenja na zahtevo za seje, ki niso plenarna zasedanja;

24.  priznava, da je smotrnost in stroškovna učinkovitost pri tolmačenju pomembna, vendar opominja, da to ne sme ogroziti razpoložljivosti informacij v živo v celotni Uniji, saj so večjezičnost, tolmačenje spletnih oddaj in pregledno delovanje Parlamenta osrednjega pomena za javnost in tako tudi za evropske poslance;

25.  meni, da bi bilo mogoče nekatere odhodke za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, ki neposredno koristi poslancev, kriti s poslanskim nadomestilom splošnih stroškov;

26.  ponovno poudarja, da je treba z dolgoročnimi naložbami, kot so gradbeni projekti Parlamenta, ravnati previdno in pregledno; vztraja pri strogem obvladovanju stroškov, načrtovanju projektov in nadzoru; znova poziva k preglednemu procesu odločanja na področju nepremičninske politike, in sicer na podlagi zgodnjih informacij; poziva, da se Odboru za proračun najpozneje do avgusta 2014 predstavi podrobno analizo in novosti glede nepremičninske politike Parlamenta, ki jo je predsedstvo sprejelo marca 2010, ter pregled naložb za posamezna leta in stavbe v zakonodajnem obdobju 2009–2014; ponovno zahteva, da se mu vsakih šest mesecev posredujejo natančne informacije o napredku nepremičninskih projektov in njihovih finančnih posledicah;

27.  je seznanjen z dejstvom, da je otvoritev Hiše evropske zgodovine načrtovana za konec leta 2015; pričakuje, da bosta generalni sekretar in predsedstvo pravočasno pred obravnavo v Parlamentu jeseni 2014 predstavila najnovejše informacije o stanju projekta; ponovno poudarja, da končni stroški ne bi smeli preseči zneskov, določenih v poslovnem načrtu Parlamenta;

28.  opozarja, da je 10. junija 2013 predsedstvo podprlo predloge generalnega sekretarja o takojšnjih in postopnih ukrepih za modernizacijo politike Parlamenta na področju dobave hrane in pijač v obdobju 2014–2019; zato poziva predsedstvo, naj Odboru za proračun predstavi jasno oceno morebitnih proračunskih posledic te reforme za proračun 2015 in pozneje, in sicer še pravočasno za obravnavo proračuna 2015 v Parlamentu;

29.  poziva generalnega sekretarja, naj Odboru za proračun do spomladi 2015 poroča o izvajanju in finančnih učinkih novega koncepta splošne varnosti; zahteva podrobne informacije o finančnih posledicah ustanovitve novega generalnega sekretariata za varnost v letu 2013; zahteva informacije o finančnih posledicah medinstitucionalnih sporazumov o upravnem sodelovanju na področju varnosti;

30.  je seznanjen z ustanovitvijo novega generalnega direktorata za parlamentarne raziskave 1. novembra 2013; opozarja, da je bil ustanovljen na proračunsko nevtralen način s prerazporeditvijo iz generalnih direktoratov PRES in IPOL in da v letu 2015 ne bo potreboval dodatnih kadrovskih in finančnih virov; zahteva informacije o številu delovnih mest v novem direktoratu v avgustu in septembru 2014, vključno z načrtovano prerazporeditvijo delovnih mest iz obeh evropskih posvetovalnih odborov, v primerjavi s stanjem iz januarja 2014, in poziva, da se pripravi razčlenitev uporabe virov za zunanja izvedenska mnenja ter se predstavi Odboru za proračun pravočasno pred parlamentarno obravnavo proračuna za leto 2015;

Zaključne misli

31.  sprejme načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2015;

32.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo ter načrt prihodkov in odhodkov posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) UL L 287, 29.10.2013, str. 15.
(5) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0437.
(6) Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0186 in P7_TA(2014)0187.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov