Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0185(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0089/2014

Indgivne tekster :

A7-0089/2014

Forhandlinger :

PV 16/04/2014 - 19
CRE 16/04/2014 - 19

Afstemninger :

PV 17/04/2014 - 9.7
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0451

Vedtagne tekster
PDF 75kWORD 76k
Torsdag den 17. april 2014 - Strasbourg
Overtrædelser af konkurrenceregler ***I
P7_TA(2014)0451A7-0089/2014
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse bestemmelser om søgsmål i henhold til national ret angående erstatning for overtrædelser af medlemsstaternes og Den Europæiske Unions konkurrenceregler (COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0404),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 103 og 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0170/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 16. oktober 2013(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 26. marts 2014 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Retsudvalget og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0089/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) EUT C 67 af 6.3.2014, s. 83.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/.../EU om visse bestemmelser om søgsmål i henhold til national ret angående erstatning for overtrædelser af medlemsstaternes og Den Europæiske Unions konkurrenceregler
P7_TC1-COD(2013)0185

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2014/104/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik