Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0239(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0069/2014

Indgivne tekster :

A7-0069/2014

Forhandlinger :

PV 17/04/2014 - 4
CRE 17/04/2014 - 4

Afstemninger :

PV 17/04/2014 - 9.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0452

Vedtagne tekster
PDF 201kWORD 50k
Torsdag den 17. april 2014 - Strasbourg
Overførsel af affald ***I
P7_TA(2014)0452A7-0069/2014
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald (COM(2013)0516 – C7-0217/2013 – 2013/0239(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0516),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0217/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 10. december 2013(1),

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 30. januar 2014(2),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 12. marts 2014 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0069/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald
P7_TC1-COD(2013)0239

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 660/2014).


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Erklæring fra Kommissionen

Kommissionen agter at benytte sig af sin beføjelse til at vedtage vejledning, herunder om risikovurderinger til inspektionsplaner og om nødvendigt om elektronisk dataudveksling.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik