Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0239(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0069/2014

Predkladané texty :

A7-0069/2014

Rozpravy :

PV 17/04/2014 - 4
CRE 17/04/2014 - 4

Hlasovanie :

PV 17/04/2014 - 9.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0452

Prijaté texty
PDF 282kWORD 47k
Štvrtok, 17. apríla 2014 - Štrasburg
Preprava odpadu ***I
P7_TA(2014)0452A7-0069/2014
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu (COM(2013)0516 – C7-0217/2013 – 2013/0239(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0516),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0217/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. decembra 2013(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 30. januára 2014(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 12. marca 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0069/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu
P7_TC1-COD(2013)0239

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 660/2014.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie

Komisia má v úmysle využiť svoju právomoc prijať usmernenia vrátane tých, ktoré sa týkajú posudzovania rizík v súvislosti s plánmi kontrol a v prípade potreby elektronickej výmeny údajov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia