Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0304(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0173/2014

Indgivne tekster :

A7-0173/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/04/2014 - 9.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0454

Vedtagne tekster
PDF 431kWORD 59k
Torsdag den 17. april 2014 - Strasbourg
Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***I
P7_TA(2014)0454A7-0173/2014
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA af 25. oktober 2004 om fastsættelse af mindsteregler for gerningsindholdet i strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor for så vidt angår definitionen af narkotika (COM(2013)0618 – C7-0271/2013 – 2013/0304(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0618),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 83, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0271/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol (nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af Det Forenede Kongeriges Underhus og Det Forenede Kongeriges Overhus, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0173/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/.../EU om ændring af Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA om fastsættelse af mindsteregler for gerningsindholdet i strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor for så vidt angår definitionen af narkotika
P7_TC1-COD(2013)0304

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 83, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA(2) giver en fælles tilgang til kampen mod ulovlig handel med narkotika, som udgør en trussel mod EU-borgernes sundhed, sikkerhed og livskvalitet og mod medlemsstaternes lovlige økonomi, stabilitet og sikkerhed. Heri fastsættes fælles mindsteregler for definitionen af lovovertrædelser i forbindelse med narkotikahandel og for sanktioner for at undgå, at der opstår problemer i samarbejdet mellem medlemsstaternes domsmyndigheder og retshåndhævende instanser, fordi den eller de pågældende lovovertrædelser ikke er strafbare i henhold til lovene i både den anmodende og den anmodede stat.

(1a)  Fastsættelse af fælles minimumsregler i hele Unionen for definitionen af lovovertrædelser i forbindelse med narkotikahandel og for sanktioner bør i sidste instans bidrage til at beskytte folkesundheden og begrænse skadevirkningerne af narkotikahandel- og forbrug. [Ændring 1]

(2)  Rammeafgørelse 2004/757/RIA gælder for de stoffer, der er omfattet af FN’s enkeltkonvention af 1961 angående narkotiske midler, ændret ved protokollen af 1972, og De Forenede Nationers konvention om psykotrope stoffer af 1971 (herefter benævnt "FN-konventioner"), og for de syntetiske stoffer, der er underlagt kontrol i hele Unionen i henhold til fælles aktion 97/396/RIA(3), som udgør en lige så stor trussel for folkesundheden som de stoffer, der er opført på listerne i FN-konventionerne.

(3)  Rammeafgørelse 2004/757/RIA bør også gælde for stoffer, der er omfattet af kontrolforanstaltninger og strafferetlige sanktioner i henhold til Rådets afgørelse 2005/387/RIA(4), som udgør en lige så stor trussel for folkesundheden som de stoffer, der er opført på listerne i FN-konventionerne.

(4)  Der dukker ofte nye psykoaktive stoffer op, såsom produkter, der indeholder syntetiske cannabinoide receptoragonister (CBA), som efterligner virkningerne af stoffer, der er opført på listerne i FN-konventionerne, og de udbredes hurtigt i Unionen. Nogle af de nye psykoaktive stoffer udgør alvorlige folkesundhedsmæssige, sociale og sikkerhedsmæssige risici, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/…(5). Ifølge denne forordning kan der træffes foranstaltninger for at forbyde produktion, fremstilling, markedsføring, herunder import til EU, transport, og eksport fra EU af nye psykoaktive stoffer, der udgør alvorlige sundhedsmæssige, sociale og sikkerhedsmæssige risici. For effektivt at kunne begrænse adgangen til nye psykoaktive stoffer, der udgør alvorlige risici for enkeltpersoner og samfundet, og for at forhindre handel med disse stoffer i hele Unionen, og begrænse involvering af kriminelle organisationer, der ofte genererer store overskud på ulovlig narkohandel, bør permanente markedsrestriktioner, der vedtages i medfør af pågældende forordning, understøttes af forholdsmæssige strafferetlige bestemmelser, som udelukkende retter sig mod producenter, leverandører og distributører snarere end mod individuelle kunder. [Ændring 2]

(4a)  For effektivt at begrænse efterspørgslen efter nye psykoaktive stoffer, der udgør alvorlige sundhedsmæssige, sociale og sikkerhedsmæssige risici, bør udbredelse af videnbaserede folkesundhedsrelaterede oplysninger og tidlig varsling være en integrerende del af en inkluderende og participatorisk strategi for at forebygge og mindske skader. [Ændring 3]

(5)  De Nye psykoaktive stoffer, der er underlagt permanente markedsrestriktioner i medfør af forordning (EU) nr. …/…, bør, når de først er blevet optaget i bilaget til rammeafgørelse 2004/757/RIA, derfor være omfattet af Unionens strafferetlige bestemmelser om ulovlig narkotikahandel. Det vil også kunne være med til at strømline og præcisere Unionens lovramme, da der så vil gælde de samme strafferetlige bestemmelser for stoffer, der er omfattet af FN-konventionerne, og for de mest skadelige nye psykoaktive stoffer. For at optage disse stoffer i bilaget, bør Kommissionen delegeres beføjelser til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde med henblik på ændring af bilaget og dermed definitionen af “narkotika” narkotika i rammeafgørelse 2004/757/RIA. bør derfor ændres. Det er overordentlig vigtigt, at Kommissionen foretager de relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertplan. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. [Ændring 4]

(6)  For hurtigt at kunne imødegå opdukken og udbredelse af skadelige nye psykoaktive stoffer i Unionen bør medlemsstaterne anvende bestemmelserne i rammeafgørelse 2004/757/RIA på nye psykoaktive stoffer, der udgør alvorlige sundhedsmæssige, sociale og sikkerhedsmæssige risici, senest tolv måneder efter, at de er blevet underlagt har været underlagt permanente markedsrestriktioner på grund af de alvorlige sundhedsmæssige, sociale og sikkerhedsmæssige risici, som de indebærer, i medfør af forordning (EU) nr. …/… senest 12 måneder efter, at disse nye psykoaktive stoffer er blevet opført i bilaget til rammeafgørelsen. [Ændring 5]

(6a)  I overensstemmelse med bestemmelserne i rammeafgørelse 2004/757/RIA, der ændres ved dette direktiv, foreskriver direktivet ikke, at det skal gøres strafbart at være i besiddelse af nye psykoaktive stoffer til personlig brug, med forbehold af medlemsstaternes ret til at gøre det strafbart at være i besiddelse af narkotika til personligt brug på nationalt plan. [Ændring 6]

(6b)  Kommissionen bør vurdere virkningerne af rammeafgørelse 2004/757/RIA på narkotikaudbuddet, blandt andet på grundlag af oplysninger forelagt af medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør derfor forelægge detaljerede oplysninger om de distributionskanaler, der inden for deres område anvendes for psykoaktive stoffer, der er beregnet på at blive distribueret medlemsstater, såsom specialiserede butikker og internetforhandlere, samt om andre omstændigheder, der kendetegner deres respektive narkotikamarkeder. Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug bør bistå medlemsstaterne i arbejdet med at indsamle og udveksle nøjagtige, sammenlignelige og pålidelige oplysninger og data om narkotikaudbuddet. [Ændring 7]

(6c)  Medlemsstaterne bør forelægge Kommissionen data om forskellige indikatorer for strafforfølgning som led i håndhævelse af national lovgivning inden for deres område, herunder nedlægning af narkotikaproduktionsfaciliteter, overtrædelser i forbindelse med narkotikasalg, nationale slutkundepriser for narkotika og kriminaltekniske analyser fra narkotikabeslaglæggelser. [Ændring 8]

(7)  Målet for dette direktiv, nemlig at udvide anvendelsen af Unionens strafferetlige bestemmelser, der gælder for ulovlig narkotikahandel, til at omfatte nye psykoaktive stoffer, der udgør alvorlige sundhedsmæssige, sociale og sikkerhedsmæssige risici, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, når de handler hver for sig, men kan bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(8)  Dette direktiv overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol, uskyldsformodning og ret til et forsvar, ret til ikke at blive retsforfulgt eller straffet to gange for samme lovovertrædelse samt legalitetsprincippet, og princippet om proportionalitet mellem lovovertrædelse og straf samt retten til adgang til forebyggende sundhedsydelser og til at modtage lægehjælp. [Ændring 9]

(8a)  Unionen og medlemsstaterne bør yderligere udvikle Unionens tilgang baseret på grundlæggende rettigheder, forebyggelse, lægehjælp og mindskelse af skader med det formål at hjælpe narkotikabrugere med at overvinde deres afhængighed og med henblik på at reducere de negative virkninger af social og økonomisk art samt for folkesundheden. [Ændring 10]

(9)  [I medfør af artikel 3 i protokol (nr. 21) om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Det Forenede Kongerige og Irland meddelt, at de ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af dette direktiv.]

OG/ELLER

(10)  [I medfør af artikel 1 og 2 i protokol (nr. 21) om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og med forbehold af artikel 4 i samme protokol, deltager Det Forenede Kongerige og Irland ikke i vedtagelsen af dette direktiv, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige og Irland.]

(11)  I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af dette direktiv, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

(12)  Rammeafgørelse 2004/757/JHA bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I rammeafgørelse 2004/757/RIA foretages følgende ændringer:

1)  Artikel 1, nr. 1), affattes således:"

"1. "narkotika": et af følgende stoffer:

   a) alle de stoffer, der er omfattet af FN’s enkeltkonvention af 1961 angående narkotiske midler (som ændret ved protokollen af 1972) og De Forenede Nationers konvention af 1971 om psykotrope stoffer
   b) alle de stoffer, der er opført på listen i bilaget
   c) alle nye psykoaktive stoffer, der udgør alvorlige sundhedsmæssige, sociale og sikkerhedsmæssige risici, og som er underlagt permanente markedsrestriktioner på grundlag af [artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. …/… om nye psykoaktive stoffer] en blanding eller opløsning, der indeholder et eller flere af de i litra a) og b) anførte stoffer; [Ændring 11]

"

1a)  Artikel 2 ændres således:

a)  Indledningen i stk. 1 affattes således:"

"1. Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at følgende forsætlige handlinger er strafbare, når de som defineret i national lovgivning begås uden tilladelse:" [Ændring 12]

"

b)  Stk. 2, affattes således:"

"2. De handlinger, der er omhandlet i stk. 1, er ikke omfattet af denne rammeafgørelses anvendelsesområde, hvis de er begået udelukkende med henblik på personligt forbrug som defineret i national lovgivning." [Ændring 13]

"

1b)  Følgende artikler indsættes:"

”Artikel 8a

Delegation af beføjelser

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter om ændring af bilaget til denne rammeafgørelse, særlig hvad angår optagelsen i bilaget af nye psykoaktive stoffer, der er underlagt permanente markedsrestriktioner på grundlag af artikel 13, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../...*. [Ændring 15]

Artikel 8b

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8a, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på ti år fra ...(6). Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af tiårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af denne periode.

3.  Den i artikel 8a omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8a træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. [Ændring 16]

________________________

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../... [om nye psykoaktive stoffer] (EUT L ...)."

"

2)  I artikel 9 indsættes følgende stykker:"

"3. For nye psykoaktive stoffer, som er underlagt permanente markedsrestriktioner på grundlag af [artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. …/… om nye psykoaktive stoffer], opført i bilaget til denne rammeaftale, sætter medlemsstaterne de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at anvende bestemmelserne i denne rammeafgørelse på disse nye psykoaktive stoffer senest tolv måneder efter ikrafttrædelsen af de permanente markedsrestriktioner ændringen til bilaget. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser. [Ændring 14]

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til denne rammeafgørelse eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

4.  Senest ...(7) og derefter hvert 5. år vurderer Kommissionen, i hvilket omfang medlemsstaterne har truffet de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme denne rammeafgørelse, og offentliggør en rapport."

"

3)  Teksten i bilaget til nærværende direktiv tilføjes som bilag.

Artikel 2

Gennemførelse

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest ...(8). De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på ...(9).

Artikel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i ...

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG

"BILAG

Liste over de stoffer, der henvises til i artikel 1, nr. 1), litra b)

a)  Methylthioamfetamin eller 4-Methylthioamfetamin, som omhandlet i Rådets afgørelse 1999/615/RIA(10).

b)  Paramethoxymethylamfetamin eller N-methyl-1-(4-methoxyphenyl)-2-aminopropan som omhandlet i Rådets afgørelse 2002/188/RIA(11).

c)  2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamin, 2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamin, 2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamin og 2,4,5-trimethoxyamphetamin, som omhandlet i Rådets afgørelse 2003/847/RIA(12).

d)  1-benzylpiperazin eller 1-benzyl-1,4-diazacyclohexan eller N-benzylpiperazin eller benzylpiperazin som omhandlet i Rådets afgørelse 2008/206/RIA(13).

e)  4-methylmethcathinon som omhandlet i Rådets afgørelse 2010/759/EU(14).

f)  4-methylamfetamin som omhandlet i Rådets afgørelse 2013/129/EU(15).

g)  5-(2-aminopropyl)indol som omhandlet i Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/496/EU(16).

(1) Europa-Parlamentets holdning af 17.4.2014.
(2)Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA af 25. oktober 2004 om fastsættelse af mindsteregler for gerningsindholdet i strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor (EUT L 335 af 11.11.2004, s. 8).
(3)Fælles aktion 97/396/RIA af 16. juni 1997 vedrørende udveksling af oplysninger, risikovurdering og kontrol med nye former for syntetisk narkotika (EUT L 167 af 25.6.1997, s. 1).
(4)Rådets afgørelse 2005/387/RIA af 10. maj 2005 om udveksling af oplysninger om, risikovurdering af og kontrol med nye psykoaktive stoffer (EUT L 127 af 20.5.2005, s. 32).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/… af ... [om nye psykoaktive stoffer] (EUT L ...).
(6) Datoen for dette direktivs ikrafttræden.
(7) Fem år efter dette direktivs ikrafttræden.
(8) Tolv måneder efter dette direktivs ikrafttræden.
(9) Dagen for ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. …/… [om nye psykoaktive stoffer].
(10)Rådets afgørelse 1999/615/RIA af 13. september 1999 om definition af 4-MTA som en ny form for syntetisk narkotika, der skal underlægges kontrolforanstaltninger og strafferetlige sanktioner (EFT L 244 af 16.9.1999, s. 1).
(11)Rådets afgørelse 2002/188/RIA af 28. februar 2002 om kontrolforanstaltninger og strafferetlige foranstaltninger med hensyn til den nye syntetiske narkotika PMMA (EFT L 63 af 6.3.2002, s. 14).
(12)Rådets afgørelse 2003/847/RIA af 27. november 2003 om kontrolforanstaltninger og strafferetlige foranstaltninger med hensyn til de nye former for syntetisk narkotika 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 og TMA-2 (EUT L 321 af 6.12.2003, s. 64).
(13)Rådets afgørelse 2008/206/RIA af 3. marts 2008 om definition af 1-benzylpiperazin (BZP) som et nyt psykoaktivt stof, der skal underlægges kontrolforanstaltninger og strafferetlige foranstaltninger (EUT L 63 af 7.3.2008, s. 45).
(14)Rådets afgørelse 2010/759/EU af 2. december 2010 om at underkaste 4-metylmetcathinon (mephedron) kontrolforanstaltninger (EUT L 322 af 8.12.2010, s. 44).
(15)Rådets afgørelse 2013/129/EU af 7. marts 2013 om at underkaste 4- methylamfetamin kontrolforanstaltninger (EUT L 72 af 15.3.2013, s. 11).
(16)Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/496/EU af 7. oktober 2013 om at underkaste 5-(2-aminopropyl)indol kontrolforanstaltninger (EUT L 272 af 12.10.2013, s. 44).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik