Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0304(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0173/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0173/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2014 - 9.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0454

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 422kWORD 95k
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο
Εγκλήματα και ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ***I
P7_TA(2014)0454A7-0173/2014
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2004, για τη θέσπιση ελάχιστων διατάξεων σχετικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων και τις ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, όσον αφορά τον ορισμό των ναρκωτικών (COM(2013)0618 – C7-0271/2013 – 2013/0304(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0618),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 83 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0271/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από τη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου του Βασιλείου και τη Βουλή των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7–0173/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2014/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου για τη θέσπιση ελάχιστων διατάξεων σχετικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων και τις ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, όσον αφορά τον ορισμό των ναρκωτικών
P7_TC1-COD(2013)0304

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 83 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου(2) παρέχει μια κοινή προσέγγιση για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών η οποία συνιστά απειλή αφενός για την υγεία, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Ένωσης και, αφετέρου, για την πραγματική οικονομία, τη σταθερότητα και την ασφάλεια των κρατών μελών. Η απόφαση θεσπίζει τους ελάχιστους κοινούς κανόνες για τον ορισμό των αδικημάτων της διακίνησης ναρκωτικών και των σχετικών κυρώσεων, προκειμένου να αποφεύγεται το ενδεχόμενο να διαταραχθεί η συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών σε περίπτωση που η επίμαχη πράξη ή πράξεις δεν είναι αξιόποινες σύμφωνα με το δίκαιο τόσο του αιτούντος κράτους όσο και εκείνου στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

(1α)  Η θέσπιση κοινών ελάχιστων κανόνων σε ολόκληρη την Ένωση για τον ορισμό των αδικημάτων της διακίνησης ναρκωτικών και των σχετικών κυρώσεων αναμένεται τελικά να συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας και στη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων της διακίνησης και της κατανάλωσης ναρκωτικών. [Τροπολογία 1]

(2)  Η απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ εφαρμόζεται τόσο στις ουσίες που καλύπτονται από την ενιαία σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί ναρκωτικών του 1961, όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο του 1972, και από τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί ψυχότροπων ουσιών του 1971, όσο και στα συνθετικά ναρκωτικά που υπάγονται σε έλεγχο σε ολόκληρη την Ένωση σύμφωνα με την κοινή δράση 97/396/ΔΕΥ(3), τα οποία απειλούν τη δημόσια υγεία εξίσου σοβαρά με τις ουσίες που καλύπτονται από τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών.

(3)  Η απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ πρέπει να εφαρμόζεται και για τις ουσίες που υπόκεινται σε μέτρα ελέγχου και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με την απόφαση 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου(4), οι οποίες απειλούν τη δημόσια υγεία εξίσου σοβαρά με τις ουσίες που καλύπτονται από τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών.

(4)  Στην Ένωση εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα και διαδίδονται με ταχείς ρυθμούς νέες ψυχότροπες ουσίες , όπως προϊόντα που περιέχουν συνθετικούς αγωνιστές των υποδοχέων των κανναβινοειδών (CRAs) οι οποίες μιμούνται τη δράση των ουσιών που καλύπτονται από τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5) ορισμένες εξ αυτών εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την δημόσια υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια. Ο συγκεκριμένος κανονισμός προβλέπει τη λήψη μέτρων για την απαγόρευση της παραγωγής, της παρασκευής και της διάθεσης στην αγορά, περιλαμβανομένης της εισαγωγής στην Ένωση, της μεταφοράς και της εξαγωγής από την Ένωση νέων ψυχότροπων ουσιών οι οποίες απειλούν σοβαρά την δημόσια υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια. Για την αποτελεσματική μείωση της διαθεσιμότητας των νέων ψυχότροπων ουσιών οι οποίες θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά και για την αποτροπή αφενός της διακίνησης των ουσιών αυτών και, αφετέρου, της εμπλοκής εγκληματικών οργανώσεων στην παρασκευή ή στη διανομή τους, οι οποίες συχνά αποκομίζουν μεγάλα κέρδη από την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, τα μόνιμα περιοριστικά μέτρα εμπορίας που θεσπίζονται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού πρέπει να υπόκεινται σε αναλογικές διατάξεις ποινικού δικαίου, που έχουν στόχο αποκλειστικά τους παραγωγούς, τους προμηθευτές και τους διανομείς, και όχι τους επιμέρους καταναλωτές. [Τροπολογία 2]

(4α)  Για την αποτελεσματική μείωση της ζήτησης νέων ψυχοτρόπων ουσιών που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια, η διάδοση τεκμηριωμένων πληροφοριών σχετικών με τη δημόσια υγεία και η έγκαιρη προειδοποίηση των καταναλωτών πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος μιας συμμετοχικής στρατηγικής χωρίς αποκλεισμούς για την πρόληψη και τη μείωση επιβλαβών επιπτώσεων. [Τροπολογία 3]

(5)  Κατά συνέπεια, Οι νέες ψυχότροπες ουσίες που υπόκεινται σε μόνιμα περιοριστικά μέτρα εμπορίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… θα πρέπει κατά συνέπεια μόλις προστεθούν στο Παράρτημα της απόφασης-πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ να καλύπτονται από τις διατάξεις του ενωσιακού ποινικού δικαίου το ενωσιακό ποινικό δίκαιο σχετικά με την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών. Αυτό αναμένεται ότι θα συμβάλει στον εξορθολογισμό και στην αποσαφήνιση του νομικού πλαισίου της Ένωσης, καθώς οι ουσίες που ελέγχονται στο πλαίσιο των συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών και οι πλέον επιβλαβείς νέες ψυχότροπες ουσίες θα υπόκεινται στις ίδιες ποινικές διατάξεις. Ως εκ τούτου, πρέπει να τροποποιηθεί ο ορισμός του «ναρκωτικού» Προκειμένου να προστεθούν παρόμοιες ουσίες στο Παράρτημα, η εξουσία για να εγκριθούν πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή σε ό, τι αφορά τον ορισμό των ναρκωτικών στην απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. [Τροπολογία 4]

(6)  Για την άμεση αντιμετώπιση της εμφάνισης και της διάδοσης νέων επιβλαβών ψυχότροπων ουσιών στην Ένωση, τα κράτη μέλη καλούνται να εφαρμόσουν τις διατάξεις της απόφασης-πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ στις νέες ψυχότροπες ουσίες που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια, εντός δώδεκα μηνών από την υπαγωγή των ουσιών αυτών που υπόκεινται σε μόνιμα περιοριστικά μέτρα εμπορίας λαμβάνοντας υπόψη τους σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια που θέτουν αυτές, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… εντός 12 μηνών από την ημερομηνία που οι εν λόγω νέες ψυχοτρόπες ουσίες προστέθηκαν στο Παράρτημα της απόφασης-πλαισίου. [Τροπολογία 5]

(6α)  Η παρούσα οδηγία, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης-πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ την οποία τροποποιεί, δεν προβλέπει την ποινικοποίηση της κατοχής νέων ψυχοτρόπων ουσιών για προσωπική χρήση, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών να ποινικοποιούν την κατοχή ναρκωτικών για προσωπική χρήση σε εθνικό επίπεδο. [Τροπολογία 6]

(6β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της απόφασης-πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ στην προσφορά ναρκωτικών, βασιζόμενη μεταξύ άλλων στις πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τους διαύλους διανομής για ψυχοτρόπες ουσίες στην επικράτειά τους που χρησιμοποιούνται για την προσφορά ψυχοτρόπων ουσιών οι οποίες προορίζονται για διανομή σε άλλα κράτη μέλη, όπως σε εξειδικευμένα καταστήματα και εμπόρους λιανικής πώλησης στο διαδίκτυο, καθώς και για άλλα χαρακτηριστικά της αγοράς ναρκωτικών στην επικράτειά τους. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας θα πρέπει να συνδράμει τα κράτη μέλη στη συλλογή και στην ανταλλαγή ακριβών, συγκρίσιμων και αξιόπιστων πληροφοριών και δεδομένων όσον αφορά την προσφορά ναρκωτικών. [Τροπολογία 7]

(6γ)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παράσχουν στην Επιτροπή δεδομένα για διάφορους δείκτες σχετικά με τις παρεμβάσεις των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου εντός της επικράτειάς τους, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για εγκαταστάσεις παραγωγής ναρκωτικών που έχουν αχρηστευθεί, εθνικές τιμές λιανικής πώλησης των ναρκωτικών καθώς και εγκληματολογικές αναλύσεις των κατασχέσεων ναρκωτικών. [Τροπολογία 8]

(7)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων του ενωσιακού ποινικού δικαίου περί παράνομης διακίνησης ναρκωτικών στις νέες ψυχότροπες ουσίες που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου της.

(8)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε το δικαίωμα προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου, το τεκμήριο αθωότητας και τα δικαιώματα της υπεράσπισης, το δικαίωμα του ανθρώπου να μην δικάζεται ή να μην τιμωρείται ποινικά δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη, καθώς και τις αρχές της νομιμότητας και της αναλογικότητας αξιόποινων πράξεων, το δικαίωμα πρόσβασης σε προληπτική υγειονομική περίθαλψη και το δικαίωμα να απολαμβάνει ιατρικής περίθαλψης. [Τροπολογία 9]

(8α)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω την ενωσιακή προσέγγιση που βασίζεται σε θεμελιώδη δικαιώματα, στην πρόληψη, στην ιατρική περίθαλψη και την μείωση της βλάβης, με σκοπό να βοηθηθούν οι χρήστες των ναρκωτικών να αντιμετωπίσουν τον εθισμό τους και να μειωθεί ο αρνητικός αντίκτυπος των ναρκωτικών στην κοινωνία, την οικονομία και τη δημόσια υγεία. [Τροπολογία 10]

(9)  [Σύμφωνα με το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 σχετικά με τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας αναφορικά με τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία έχουν κοινοποιήσει την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στη θέσπιση και εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.]

Ή/ΚΑΙ

(10)  [Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 σχετικά με τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας αναφορικά με τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν στην έγκριση και εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και δεν δεσμεύονται από αυτή ούτε υπόκεινται στην εφαρμογή της.]

(11)  Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 για τη θέση της Δανίας το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στην έγκριση της παρούσας οδηγίας και δεν δεσμεύεται από αυτή ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της.

(12)  Συνεπώς, η απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 1, το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. ως «ναρκωτικό ναρκωτικά» νοείται νοούνται οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες ουσίες:

   α) οποιαδήποτε από τις ουσίες που καλύπτονται από την ενιαία σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί ναρκωτικών του 1961 (όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο του 1972) και από τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί ψυχότροπων ουσιών του 1971·
   β) οποιαδήποτε από τις ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα·
   γ) κάθε νέα ψυχότροπος ουσία που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια, η οποία υπάγεται στα μόνιμα περιοριστικά μέτρα εμπορίας σύμφωνα με το [άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… για τις νέες ψυχότροπες ουσίες] οποιοδήποτε μείγμα ή διάλυμα περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που απαριθμούνται στα στοιχεία α) και β)·». [Τροπολογία 11]

"

1α)  Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)  η εισαγωγική φράση της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να τιμωρούνται ποινικώς οι ακόλουθες εκ προθέσεως πράξεις, όταν τελούνται χωρίς να υπάρχει σχετικό δικαίωμα, όπως καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία:»· [Τροπολογία 12]

"

β)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Οι πράξεις που περιγράφονται στην παράγραφο 1 δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης- πλαισίου όταν τελούνται για προσωπική χρήση όπως την ορίζει η εθνική νομοθεσία.». [Τροπολογία 13]

"

1β)  Τα ακόλουθα άρθρα παρεμβάλλονται:"

«Άρθρο 8a

Εξουσιοδότηση

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για να τροποποιήσει το Παράρτημα της παρούσας απόφασης-πλαισίου, ειδικότερα για να προσθέσει στο Παράρτημα νέες ψυχοτρόπες ουσίες που υπόκεινται σε μόνιμα περιοριστικά μέτρα εμπορίας με βάση το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*. [Τροπολογία 15]

Άρθρο 8β

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία για την έγκριση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8α ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο δέκα ετών από ...(6). Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σε σχέση με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των 10 ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περαιτέρω περίοδο δέκα ετών, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις, το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου.

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 8α είναι δυνατόν να ανακληθεί οιαδήποτε στιγμήν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 8α αρχίζει να ισχύει μόνο εάν εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν φέρουν αντίρρηση ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. [Τροπολογία 16]

_____________________

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., [σχετικά με τις νέες ψυχοτρόπες ουσίες] (ΕΕ L ...).».

"

2)  Στο άρθρο 9, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«3. Σε ό,τι αφορά τις νέες ψυχότροπες ουσίες που υπάγονται σε μόνιμα περιοριστικά μέτρα εμπορίας σύμφωνα με το [άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… για τις νέες ψυχότροπες ουσίες] που προστίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης-πλαισίου, τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τους νόμους, τους κανονισμούς και τις διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης-πλαισίου στις νέες ψυχότροπες ουσίες εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη ισχύος των μόνιμων περιοριστικών μέτρων εμπορίας της τροπολογίας στο παράρτημα. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων. [Τροπολογία 14]

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα απόφαση-πλαίσιο ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

4.  Έως ...(7) και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή αξιολογεί το κατά πόσον τα κράτη μέλη έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωσή τους προς την παρούσα απόφαση-πλαίσιο και υποβάλει έκθεση.».

"

3)  Προστίθεται παράρτημα, όπως ορίζεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Μεταφορά

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία ...(8), το αργότερο. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα απόφαση-πλαίσιο ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την παραπομπή αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ...(9).

Άρθρο 4

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο β) σημείο 1

α)  P-μεθυλοθειοαμφεταμίνη ή 4-μεθυλοθειοαμφεταμίνη, όπως αναφέρεται στην απόφαση 1999/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου(10).

β)  Παραμεθοξυμεθυλοαμφεταμίνη ή N-μεθυλο-1-(4-μεθοξυφαινυλο)-2-αμινοπροπάνη, όπως αναφέρεται στην απόφαση 2002/188/ΔΕΥ του Συμβουλίου(11).

γ)  2,5-διμεθοξυ-4-ιωδοφαιναιθυλαμίνη, 2,5-διμεθοξυ-4-αιθυλοθειοφαιναιθυλαμίνη, 2,5-διμεθοξυ-4-(n)-προπυλοθειοφαιναιθυλαμίνη και 2,4,5-τριμεθοξυαμφεταμίνη, όπως αναφέρεται στην απόφαση 2003/847/ΔΕΥ του Συμβουλίου(12).

δ)  1-βενζυλπιπεραζίνη ή 1-benzyl-1,4-diazacyclohexane ή N-βενζυλπιπεραζίνη ή βενζυλπιπεραζίνη, όπως αναφέρεται στην απόφαση 2008/206/ΔΕΥ του Συμβουλίου(13).

ε)  4-methylmethcathinone, όπως αναφέρεται στην απόφαση 2010/759/ΕΕ του Συμβουλίου(14).

στ)  4-μεθυλαμφεταμίνη, όπως αναφέρεται στην απόφαση 2013/129/ΕΕ του Συμβουλίου(15).

ζ)  5-(2-αμινοπροπυλο)ινδόλιο, όπως αναφέρεται στην εκτελεστική απόφαση 2013/496/ΕΕ του Συμβουλίου(16).

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2014.
(2)Απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2004, για τη θέσπιση ελάχιστων διατάξεων σχετικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων και τις ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών (ΕΕ L 335 της 11.11.2004, σ. 8).
(3)Κοινή δράση 97/396/ΔΕΥ, της 16ης Ιουνίου 1997, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, την αξιολόγηση των κινδύνων και τον έλεγχο των νέων συνθετικών ναρκωτικών (ΕΕ L 167 της 25.6.1997, σ. 1).
(4)Απόφαση 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2005, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, την αξιολόγηση κινδύνων και τον έλεγχο νέων ψυχότροπων ουσιών (EE L 127 της 20.5.2005, σ. 32).
(5) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., [για τις νέες ψυχότροπες ουσίες] (ΕΕ L ...).
(6) Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(7) 5 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(8) 12 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(9) Η ημέρα έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [για με τις νέες ψυχότροπες ουσίες].
(10)Απόφαση 1999/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 1999, που προσδιορίζει το 4-MTA ως νέο συνθετικό ναρκωτικό το οποίο πρέπει να υπόκειται σε μέτρα ελέγχου και σε ποινικές κυρώσεις (ΕΕ L 244 της 16.9.1999, σ.1).
(11)Απόφαση 2002/188/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, όσον αφορά τα μέτρα ελέγχου και τις ποινικές κυρώσεις σχετικά με το νέο συνθετικό ναρκωτικό ΡΜΜΑ (ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 14).
(12)Απόφαση 2003/847/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με μέτρα ελέγχου και ποινικές κυρώσεις όσον αφορά τα νέα συνθετικά ναρκωτικά 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 και TMA-2 (ΕΕ L 321 της 6.12.2003, σ. 64).
(13)Απόφαση 2008/206/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 3ης Μαρτίου 2008, για τον προσδιορισμό της ουσίας 1-βενζυλπιπεραζίνη (BZP) ως νέας ψυχοτρόπου ουσίας και την υπαγωγή της σε μέτρα ελέγχου και ποινικές διατάξεις (ΕΕ L 63 της 7.03.2008, σ. 45).
(14)Απόφαση 2010/759/ΕΕ του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2010, για την υπαγωγή της ουσίας 4-methylmethcathinone (μεφεδρόνη) σε μέτρα ελέγχου (ΕΕ L 322 της 8.12.2010, σ. 44).
(15)Απόφαση 2013/129/ΕΕ του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2013, για την υπαγωγή της ουσίας 4-μεθυλαμφεταμίνης σε μέτρα ελέγχου (ΕΕ L 72 της 15.3.2013, σ. 11).
(16)Εκτελεστική απόφαση 2013/496/ΕΕ του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2013, για την υπαγωγή του 5-(2-αμινοπροπυλο) ινδολίου σε μέτρα ελέγχου (ΕΕ L 272 της 12.10.2013, σ. 44).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου