Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0304(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0173/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0173/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/04/2014 - 9.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0454

Hyväksytyt tekstit
PDF 240kWORD 74k
Torstai 17. huhtikuuta 2014 - Strasbourg
Laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöt ja seuraamukset ***I
P7_TA(2014)0454A7-0173/2014
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistamisesta 25 päivänä lokakuuta 2004 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS muuttamisesta huumausaineen määritelmän osalta (COM(2013)0618 – C7-0271/2013 – 2013/0304(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0618),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 83 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0271/2013),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin ala- ja ylähuoneen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A7-0173/2014),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/.../EU antamiseksi laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS muuttamisesta huumausaineen määritelmän osalta
P7_TC1-COD(2013)0304

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 83 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Neuvoston puitepäätöksessä 2004/757/YOS(2) säädetään laittoman huumausainekaupan torjuntaa koskevista yhteisistä toimista, koska laiton huumausainekauppa on uhka, joka vaikuttaa unionin kansalaisten terveyteen, turvallisuuteen ja elämänlaatuun sekä jäsenvaltioiden lailliseen talouteen, vakauteen ja turvallisuuteen. Puitepäätöksessä vahvistetaan yhteiset vähimmäissäännöt huumausaineiden laittomaan kauppaan liittyvien rikosten ja niiden perusteella määrättävien seuraamusten määrittelyä varten. Näin pyritään välttämään ongelmat, joita jäsenvaltioiden oikeus- ja lainvalvontaviranomaisten yhteistyössä saattaa ilmetä sen vuoksi, että tiettyä rikosta tai tiettyjä rikoksia ei ole määritelty rangaistaviksi teoiksi sekä oikeusapupyynnön esittävän että sen vastaanottavan valtion lainsäädännössä.

(1 a)  Huumausainekauppaan liittyviä rikoksia ja seuraamuksia koskevien unionin laajuisten yhteisten vähimmäissääntöjen vahvistamisen olisi viime kädessä edistettävä kansanterveyden suojelua ja huumausainekauppaan ja huumausaineiden käyttöön liittyvien haittojen vähentämistä. [tark. 1]

(2)  Puitepäätöstä 2004/757/YOS sovelletaan aineisiin, jotka kuuluvat vuonna 1961 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien huumausaineyleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1972 pöytäkirjalla, ja vuonna 1971 tehdyn psykotrooppisia aineita koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen soveltamisalaan, sekä synteettisiin huumausaineisiin, joita valvotaan kaikkialla unionissa yhteisen toiminnan 97/396/YOS(3) nojalla, koska ne aiheuttavat samantapaisia kansanterveydellisiä riskejä kuin YK:n yleissopimusten perusteella valvotut aineet.

(3)  Puitepäätöstä 2004/757/YOS olisi sovellettava myös aineisiin, jotka on määrätty valvontatoimenpiteiden ja rikosoikeudellisten seuraamusten piiriin neuvoston päätöksen 2005/387/YOS(4) nojalla ja jotka aiheuttavat samantapaisia kansanterveydellisiä riskejä kuin YK:n yleissopimusten perusteella valvotut aineet.

(4)  Unionissa tulee jatkuvasti esiin uusia psykoaktiivisia aineita, kuten synteettisiä kannabinoidireseptoriagonisteja (CRA) sisältäviä tuotteita, joilla jäljitellään YK:n yleissopimusten nojalla valvottujen aineiden vaikutuksia, ja ne leviävät nopeasti. Eräät uudet psykoaktiiviset aineet aiheuttavat vakavia terveydellisiä kansanterveydellisiä, sosiaalisia ja turvallisuusriskejä, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o …/…(5) [uusista psykoaktiivisista aineista] todetaan. Mainitun asetuksen nojalla voidaan toteuttaa toimenpiteitä, joilla kielletään vakavia terveydellisiä, sosiaalisia ja turvallisuusriskejä aiheuttavien uusien psykoaktiivisten aineiden tuotanto, valmistus, markkinoille saattaminen ja unioniin tuonti, kuljetus ja unionista vienti. Jotta voitaisiin tehokkaasti rajoittaa sellaisten uusien psykoaktiivisten aineiden saatavuutta, jotka aiheuttavat vakavia riskejä sekä yksilöille että yhteiskunnalle, ja vähentää näiden aineiden laitonta kauppaa unionissa ja rikollisjärjestöjen, jotka usein saavat huomattavia voittoja laittomasta huumausainekaupasta, osallistumista tähän toimintaan, mainitun asetuksen nojalla hyväksyttyjä pysyviä markkinarajoituksia olisi tuettava oikeasuhteisin rikosoikeuden säännöksin, jotka kohdistetaan ainoastaan tuottajiin, toimittajiin ja jakelijoihin eikä yksittäisiin kuluttajiin. [tark. 2]

(4 a)  Jotta voidaan vähentää tehokkaasti vakavia terveydellisiä, sosiaalisia ja turvallisuusriskejä aiheuttavien uusien psykoaktiivisten aineiden kysyntää, näyttöön perustuvan kansanterveyttä koskevan tiedon levittämisen ja kuluttajille suunnattujen varhaisten varoitusten olisi oltava kiinteä osa kattavaa ja osallistavaa strategiaa haittojen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. [tark. 3]

(5)  Uudet psykoaktiiviset aineet, joille on määrätty pysyviä markkinarajoituksia [uusista psykoaktiivisista aineista] annetun asetuksen (EU) N:o …/… nojalla, olisi sen vuoksi saatettava laitonta huumausainekauppaa koskevien koskevan unionin rikosoikeudellisten säännösten rikosoikeudellisen lainsäädännön piiriin. Tämä edistäisi myös sen jälkeen kun ne on lisätty puitepäätöksen 2004/757/YOS liitteeseen. Jotta liitteisiin voidaan lisätä näitä aineita, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin oikeudellisen kehyksen yksinkertaistamista ja selkeyttämistä, koska sekä YK:n huumausaineyleissopimusten piiriin kuuluviin aineisiin että kaikkein haitallisimpiin uusiin psykoaktiivisiin aineisiin sovellettaisiin samoja rikosoikeuden säännöksiä. toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, joilla muutetaan liitettä ja puitepäätökseen 2004/757/YOS sisältyvää 'huumausaineen' määritelmää. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaisia kuulemisia myös asiantuntijatasolla. Komission olisi sen vuoksi muutettava delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti. [tark. 4]

(6)  Jotta unionissa havaittuihin ja siellä leviäviin haitallisiin uusiin psykoaktiivisiin aineisiin voitaisiin puuttua nopeasti, jäsenvaltioiden olisi sovellettava puitepäätöksen 2004/757/YOS säännöksiä sellaisiin uusiin psykoaktiivisiin aineisiin, jotka aiheuttavat vakavia terveydellisiä, sosiaalisia ja turvallisuusriskejä, kahdentoista kuukauden kuluessa siitä, kun niille on määrätty pysyvä markkinarajoitus joihin on [uusista psykoaktiivisista aineista] annetun asetuksen (EU) N:o …/… mukaisesti sovellettu pysyviä markkinarajoituksia niiden aiheuttamien vakavien terveydellisten, sosiaalisten ja turvallisuuteen liittyvien riskien takia, kahdentoista kuukauden kuluessa siitä, kun nämä uudet psykoaktiiviset aineet on lisätty kyseisen puitepäätöksen liitteeseen. [tark. 5]

(6 a)  Tällä direktiivillä ei sillä muutettavan puitepäätöksen 2004/757/YOS säännösten mukaisesti säädetä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen uusien psykoaktiivisten aineiden hallussapidon kriminalisoinnista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden oikeutta kriminalisoida kansallisella tasolla henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen huumausaineiden hallussapito. [tark. 6]

(6 b)  Komission olisi arvioitava puitepäätöksen 2004/757/YOS vaikutusta huumausaineiden tarjontaan muun muassa jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella. Siksi jäsenvaltioiden olisi toimitettava yksityiskohtaista tietoa omalla alueellaan toimivista psykoaktiivisten aineiden jakelukanavista, joita käytetään muissa jäsenvaltioissa jakeluun tarkoitettujen psykoaktiivisten aineiden tarjontaan, kuten erikoistuneista kaupoista ja verkossa toimivista vähittäiskauppiaista, sekä muista huumausainemarkkinoidensa erityispiirteistä. Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen olisi tuettava jäsenvaltioita täsmällisen, vertailukelpoisen ja luotettavan huumausaineiden tarjontaa koskevan tiedon keräämisessä ja vaihtamisessa. [tark. 7]

(6 c)  Jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle tietoja omalla alueellaan toteutettuja kansallisia lainvalvontatoimia koskevista eri indikaattoreista, muun muassa käytöstä poistetuista huumausaineiden tuotantotiloista, huumausaineiden tarjontaa koskevista rikoksista, kansallisista huumausaineiden vähittäishinnoista ja huumausaineiden takavarikkoja koskevista rikosteknisistä analyyseistä. [tark. 8]

(7)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka on laittomaan huumausainekauppaan sovellettavien unionin rikosoikeuden säännösten soveltamisalan laajentaminen vakavia terveydellisiä, sosiaalisia ja turvallisuusriskejä aiheuttaviin uusiin psykoaktiivisiin aineisiin, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(8)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet, ja etenkin oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen, syyttömyysolettama ja oikeus puolustukseen, kielto syyttää ja rangaista rikosoikeudellisessa menettelyssä kahdesti samasta rikoksesta sekä laillisuusperiaate, ja rikoksista määrättävien rikosoikeudellisten seuraamusten oikeasuhteisuuden periaate ja oikeus saada ehkäisevää terveydenhoitoa ja sairaanhoitoa. [tark. 9]

(8 a)  Unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi edelleen kehitettävä perusoikeuksiin, ennaltaehkäisyyn, sairaanhoitoon ja haittojen vähentämiseen perustuvaa unionin lähestymistapaa, jolla pyritään auttamaan huumeidenkäyttäjiä selviytymään riippuvuudestaan sekä vähentämään huumausaineiden kielteisiä sosiaalisia, taloudellisia ja kansanterveyteen kohdistuvia vaikutuksia. [tark. 10]

(9)  [Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti ovat ilmoittaneet haluavansa osallistua tämän direktiivin hyväksymiseen ja soveltamiseen.]

JA/TAI

(10)  [Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu tämän direktiivin hyväksymiseen, direktiivi ei sido näitä jäsenvaltioita eikä sitä sovelleta näihin jäsenvaltioihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista.]

(11)  Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän direktiivin hyväksymiseen, direktiivi ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan.

(12)  Sen vuoksi puitepäätöstä 2004/757/YOS olisi muutettava vastaavasti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan puitepäätös 2004/757/YOS seuraavasti:

1)  Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

"1. 'huumausaineella' 'huumausaineilla' kaikkia seuraavia aineita:

   a) vuonna 1961 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien huumausaineyleissopimuksen (sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1972 pöytäkirjalla) ja vuonna 1971 tehdyn psykotrooppisia aineita koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvia aineita;
   b) liitteessä lueteltuja aineita;
   c) uusia psykoaktiivisia aineita, jotka aiheuttavat vakavia terveydellisiä, sosiaalisia ja turvallisuusriskejä ja joille on määrätty pysyvä markkinarajoitus [uusista psykoaktiivisista aineista annetun asetuksen (EU) N:o .../... 13 artiklan 1 kohdan] nojalla kaikkia yhden tai useamman a ja b kohdassa luetellun aineen sisältäviä seoksia tai liuoksia;" [tark. 11]

"

1 a)  Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:"

"1. Kunkin jäsenvaltion on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että seuraava kansallisen lainsäädännön mukaan oikeudettomasti harjoitettu tahallinen toiminta on rangaistavaa:" [tark. 12]

"

b)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

"2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu toiminta ei kuulu tämän puitepäätöksen soveltamisalaan, kun se on toteutettu henkilökohtaista käyttöä varten kansallisessa lainsäädännössä määritellyllä tavalla." [tark. 13]

"

1 b)  Lisätään artiklat seuraavasti:"

"8 a artikla

Säädösvallan siirto

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tämän puitepäätöksen liitteen muuttamiseksi, erityisesti niiden uusien psykoaktiivisten aineiden lisäämiseksi liitteeseen, joille on määrätty pysyvä markkinarajoitus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../...* 13 artiklan 1 kohdan nojalla. [tark. 15]

8 b artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle kymmenen vuoden ajaksi ...(6) 8 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen kymmenen vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä toiseksi kymmenen vuoden kaudeksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen tämän kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 a artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.  Edellä olevan 8 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä, tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella. [tark. 16]

__________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o .../..., annettu ..., [uusista psykoaktiivisista aineista] (EUVL L ...).";

"

2)  Lisätään 9 artiklaan kohdat seuraavasti:"

"3. Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan niiden tämän puitepäätöksen liitteeseen lisättyjen uusien psykoaktiivisten aineiden osalta, joille on määrätty pysyvä markkinarajoitus [uusista psykoaktiivisista aineista annetun asetuksen (EU) N:o .../... 13 artiklan 1 kohdan] nojalla, voimaan lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, jotka ovat tarpeen, jotta tämän puitepäätöksen säännöksiä voidaan soveltaa näihin uusiin psykoaktiivisiin aineisiin, viimeistään kahdentoista kuukauden kuluttua pysyvän markkinarajoituksen liitteen muutoksen voimaantulosta. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset komissiolle kirjallisina. [tark. 14]

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän puitepäätökseen tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

4.  Komissio arvioi viimeistään ...(7) ja sen jälkeen viiden vuoden välein, ovatko jäsenvaltiot toteuttaneet tämän puitepäätöksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet, ja julkaisee sitä koskevan kertomuksen."

"

3)  Lisätään liite tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään ...(8). Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset komissiolle kirjallisina.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan ...(9).

4 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu jäsenvaltioille perussopimusten mukaisesti.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE

"LIITE

Luettelo 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista aineista

a)  P-metyylitioamfetamiini eli 4-metyylitioamfetamiini, josta säädetään neuvoston päätöksessä 1999/615/YOS(10).

b)  para-metoksimetyyliamfetamiini eli N-metyyli-1-(4-metoksifenyyli)-2-aminopropaani, josta säädetään neuvoston päätöksessä 2002/188/YOS(11).

c)  2,5-dimetoksi-4-jodifenetyyliamiini, 2,5- dimetoksi-4-etyylitiofenetyyliamiini, 2,5-dimetoksi-4-(n)-propyylitiofenetyyliamiini ja 2,4,5-trimetoksiamfetamiini, joista säädetään neuvoston päätöksessä 2003/847/YOS(12).

d)  1-bentsyylipiperatsiini eli 1-bentsyyli-1,4-diazasykloheksaani eli N-bentsyylipiperatsiini eli bentsyylipiperatsiini, josta säädetään neuvoston päätöksessä 2008/206/YOS(13).

e)  4-metyylimetkatinoni, josta säädetään neuvoston päätöksessä 2010/759/EU(14).

f)  4-metyyliamfetamiini, josta säädetään neuvoston päätöksessä 2013/129/EU(15).

g)  5-(2-aminopropyyli)indoli, josta säädetään neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä 2013/496/EU(16)].

(1)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 17. huhtikuuta 2014.
(2)Neuvoston puitepäätös 2004/757/YOS, annettu 25 päivänä lokakuuta 2004, laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistamisesta (EUVL L 335, 11.11.2004, s. 8).
(3)Yhteinen toiminta 97/396/YOS, 16 päivältä kesäkuuta 1997, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella uusia synteettisiä huumausaineita koskevasta tiedonvaihdosta, riskien arvioinnista ja valvonnasta (EYVL L 167, 25.6.1997, s. 1).
(4)Neuvoston päätös 2005/387/YOS, annettu 10 päivänä toukokuuta 2005. uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta (EUVL L 127, 20.5.2005, s. 32).
(5)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o .../..., annettu ..., [uusista psykoaktiivisista aineista] (EUVL L ...).
(6)Tämän direktiivin voimaantulopäivä.
(7)Viisi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.
(8)12 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.
(9)Asetuksen (EU) N:o .../... [uusista psykoaktiivisista aineista] voimaantulopäivä.
(10)Neuvoston päätös 1999/615/YOS, annettu 13 päivänä syyskuuta 1999, 4-MTA:n määrittelemisestä valvontatoimenpiteiden ja rikosoikeudellisten seuraamusten piiriin saatettavaksi uudeksi synteettiseksi huumausaineeksi (EYVL L 244, 16.9.1999, s. 1).
(11)Neuvoston päätös 2002/188/YOS, annettu 28 päivänä helmikuuta 2002, uutta synteettistä huumausainetta PMMA:ta koskevista valvontatoimenpiteistä ja rikosoikeudellisista seuraamuksista (EYVL L 63, 6.3.2002, s. 14).
(12)Neuvoston päätös 2003/847/YOS, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, uusia synteettisiä huumausaineita 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 ja TMA-2 koskevista valvontatoimenpiteistä ja rikosoikeudellisista seuraamuksista (EUVL L 321, 6.12.2003, s. 64).
(13)Neuvoston päätös 2008/206/YOS, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2008, 1-bentsyylipiperatsiinin (BZP) määrittelemisestä valvontatoimenpiteiden ja rikosoikeudellisten seuraamusten piiriin saatettavaksi uudeksi psykoaktiiviseksi aineeksi (EUVL L 63, 7.3.2008, s. 45).
(14)Neuvoston päätös 2010/759/EU, annettu 2 päivänä joulukuuta 2010, 4-metyylimetkatinonin (mefedroni) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (EUVL L 322, 8.12.2010, s. 44).
(15)Neuvoston päätös 2013/129/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013, 4-metyyliamfetamiinin saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (EUVL L 72, 15.3.2013, s. 11).
(16)Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2013/496/EU, annettu 7 päivänä lokakuuta 2013, 5-(2-aminopropyyli)indolin saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (EUVL L 272, 12.10.2013, s. 44).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö