Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2013/0304(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0173/2014

Testi mressqa :

A7-0173/2014

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 17/04/2014 - 9.10
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2014)0454

Testi adottati
PDF 437kWORD 91k
Il-Ħamis, 17 ta' April 2014 - Strasburgu
Atti kriminali u pieni fil-qasam tat-traffikar illeċitu ta' drogi ***I
P7_TA(2014)0454A7-0173/2014
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' April 2014 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2004/757/ĠAI tal-25 ta' Ottubru 2004 li tistabbilixxi dispożizzjonijiet minimi dwar l-elementi kostitwenti ta' atti kriminali u ta' pieni fil-qasam tat-traffikar illeċitu ta' drogi, rigward id-definizzjoni ta' droga (COM(2013)0618 – C7-0271/2013 – 2013/0304(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2013)0618),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 294(2) u 83(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7‑0271/2013),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati sottomessi, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta’ sussidjarjetà u proporzjonalità, mill-House of Commons tar-Renju Unit u mill-House of Lords tar-Renju Unit, li jiddikjaraw li l-abbozz tal-att leġiżlattiv ma jikkonformax mal-prinċipju tas-sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A7–0173/2014),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-17 ta' April 2014 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2004/757/ĠAI li tistabbilixxi dispożizzjonijiet minimi dwar l-elementi kostitwenti ta' atti kriminali u ta' pieni fil-qasam tat-traffikar illeċitu ta' drogi, rigward id-definizzjoni ta' droga
P7_TC1-COD(2013)0304

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 83(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Waqt li jaġixxu skont il-proċedura ordinarja leġiżlattiva(1),

Billi:

(1)  Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2004/757/ĠAI(2) tipprovdi approċċ komuni għall-ġlieda kontra t-traffikar illeċitu tad-droga, li joħloq theddida għas-saħħa, sikurezza u kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tal-Unjoni, u għall-ekonomija legali, l-istabbiltà u s-sigurtà tal-Istati Membri. Tistabbilixxi regoli komuni minimi dwar id-definizzjoni ta' reati u sanzjonijiet ta' traffikar ta' droga biex jiġi evitat li jinqalgħu problemi fil-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji u l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri minħabba li r-reat jew ir-reati in kwistjoni ma jistgħux jiġu kkastigati skont il-liġijiet kemm tal-Istat li jirrikjedi kif ukoll ta’ dak li qed jiġi rikjest.

(1a)  L-istabbiliment ta' regoli komuni minimi madwar l-Unjoni dwar id-definizzjoni ta' reati u sanzjonijiet marbuta mat-traffikar tad-droga għandu fl-aħħar mill-aħħar jikkontribwixxi għall-protezzjoni tas-saħħa pubblika u għat-tnaqqis tal-ħsara relatata mat-traffikar u l-konsum tad-droga. [Em. 1]

(2)  Id-Deċiżjoni Qafas 2004/757/ĠAI tapplika għal sustanzi koperti mill-Konvenzjoni Unika tan-Nazzjonijiet Uniti tal-1961 dwar id-Drogi Narkotiċi, kif emendata mill-protokoll tal-1972, u l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-1971 dwar sustanzi psikotropiċi (“Konvenzjonijiet tan-NU”), kif ukoll drogi sintetiċi soġġetti għal kontroll madwar l-Unjoni skont l-Azzjoni Konġunta 97/396/ĠAI(3), li jippreżentaw riskji għas-saħħa pubblika komparabbli ma’ dawk ikkawżati mis-sustanzi skedata skont konvenzjonijiet tan-NU.

(3)  Id-Deċiżjoni Qafas 2004/757/ĠAI għandha tapplika wkoll għas-sustanzi suġġetti għal miżuri ta’ kontroll u pieni kriminali skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/387/ĠAI(4), li jippreżentaw riskji għas-saħħa pubblika komparabbli ma’ dawk ikkawżati mis-sustanzi skedata skont konvenzjonijiet tan-NU.

(4)  Sustanzi psikoattivi ġodda, bħall-prodotti li fihom l-agonisti sintetiċi tar-riċettur tal-kannabinojdi, li jimitaw l-effetti ta' sustanzi skedati skont il-Konvenzjonijiet tan-NU, qed ikunu preżenti spiss u qed jinfirxu b'rata mgħaġġla fl-Unjoni. Ċerti sustanzi psikoattivi ġodda huma ta' riskju kbir għas-saħħa pubblika, għas-soċjetà u għas-sigurtà, kif aċċertat mir-Regolament (UE) Nru .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5). Skont dan ir-Regolament, jistgħu jittieħdu miżuri biex jipprojbixxu l-produzzjoni, il-manifattura, it-tqegħid għad-disponibilità fis-suq inkluża l-importazzjoni lejn l-Unjoni, it-trasport, u l-esportazzjoni mill-Unjoni ta’ sustanzi psikoattivi ġodda li huma ta' riskji gravi għas-saħħa, għas-soċjetà u għas-sigurtà. Biex titnaqqas b'mod effettiv id-disponibilità ta’ sustanzi psikoattivi ġodda li huma ta' riskji serji għall-individwi u s-soċjetà, u biex ma jitħalliex it-traffikar ta' dawn is-sustanzi madwar l-Unjoni, kif ukoll l-involviment tal-organizzazzjonijiet kriminali, li ħafna drabi jiġġeneraw profitt konsiderevoli mit-traffikar illeċitu tad-droga, miżuri ta' restrizzjoni tas-suq permanenti adottati skont dak ir-Regolament għandhom ikunu sostnuti minn dispożizzjonijiet proporzjonati tal-liġi kriminali, immirati unikament għall-produtturi, il-fornituri u d-distributuri aktar milli għall-konsumaturi individwali. [Em. 2]

(4a)  Sabiex titnaqqas b'mod effettiv id-domanda għal sustanzi psikoattivi ġodda li jġibu magħhom riskji serji għas-saħħa, għas-soċjetà u għas-sikurezza, id-desseminazzjoni ta' informazzjoni dwar is-saħħa pubblika bbażata fuq l-evidenza u ta' twissijiet bikrin lill-konsumaturi għandha tkun parti integrali minn strateġija inklużiva u parteċipatorja biex tiġi evitata u mnaqqsa l-ħsara. [Em. 3]

(5)  Sustanzi psikoattivi ġodda suġġetti għal restrizzjoni tas-suq permanenti skont ir-Regolament (UE) Nru .../... għandhom, għalhekk, ladarba dawn ikunu ġew miżjuda fl-Anness għad-Deċiżjoni Qafas 2004/757/ĠAI, ikunu koperti mid-dispożizzjonijiet tal-liġi mid-dispożizzjonijiet tal-liġi kriminali tal-Unjoni dwar it-traffikar illeċitu ta’ drogi. Dan jgħinSabiex ikunu jistgħu jiġu miżjuda sustanzi bħal dawn fl-Anness, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-emenda tal-Annessi u b’hekk ukoll biex il-qafas legali tal-Unjoni jkun konformi u jiġi ċċarat hekk kif l-istess dispożizzjonijiet tal-liġi kriminali japplikaw għas-sustanzi koperti mill-Konvenzjonijiet tan-NU u għas-sustanzi psikoattivi l-ġodda l-aktar perikolużi. Id-definizzjoni ta'" id-definizzjoni ta’ droga" fid-Deċiżjoni Qafas 2004/757/ĠAI. Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni tagħmel konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal atti delegati, għandha tiżgura t-trasmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa ta’ dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. għandha għalhekk tiġi emendatatiżgura t-trasmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa ta’ dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. [Em. 4]

(6)  Sabiex tiġi indirizzata malajr kemm jista' jkun il-preżenza u l-firxa ta' sustanzi psikoattivi ġodda perikolużi fl-Unjoni, l-Istati Membri għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni Qafas 2004/757/ĠAI għas-sustanzi psikoattivi l-ġodda li huma ta' ħsara kbira għas-saħħa, soċjetà u sigurtà fi żmien tnax-il xahar mis-sottomissjoni tagħhomkienu soġġetti għal restrizzjonijiet tas-suq permanenti minħabba r-riskji serji għas-saħħa, is-soċjetà u s-sikurezza li jippreżentaw, skont ir-Regolament (UE) Nru .../... fi żmien 12-il xhar minn meta dawk is-sustanzi psikoattivi ġodda jiżdiedu mal-Anness tad-Deċiżjoni Qafas. [Em. 5]

(6a)  Din id-Direttiva, f'konformita mad-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni Qafas 2004/757/ĠAI li qiegħda temenda, ma tipprevedix il-kriminalizzazzjoni tal-pussess ta' sustanzi psikoattivi ġodda għall-użu personali, mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li jikkriminalizzaw il-pussess ta’ drogi għall-użu personali fil-livell nazzjonali. [Em. 6]

(6b)  Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-impatt tad-Deċiżjoni Qafas 2004/757/ĠAI fuq il-forniment tad-drogi, inkluż abbażi ta’ informazzjoni provduta mill-Istati Membri. Għal dak il-għan, l-Istati Membri għandhom jipprovdu informazzjoni dettaljata dwar il-kanali ta’ distribuzzjoni għas-sustanzi psikoattivi fit-territorju tagħhom li jintużaw għall-forniment ta’ sustanzi psikoattivi maħsuba għad-distribuzzjoni fi Stati Membri oħra, bħal ħwienet speċjalizzati u bejjiegħa bl-imnut onlajn, kif ukoll dwar karatteristiċi oħra tas-swieq rispettivi tagħhom tad-drogi. Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għandu jappoġġa lill-Istati Membri fil-ġbir u l-kondiviżjoni ta' informazzjoni u data eżatti, komparabbli u affidabbli dwar il-forniment tad-drogi. [Em. 7]

(6c)  L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni b’data dwar diversi indikaturi dwar l-interventi ta’ infurzar tal-liġi nazzjonali fit-territorju tagħhom, inklużi l-faċilitajiet ta’ produzzjoni tad-drogi li ġew żarmati, ir-reati tal-forniment tad-drogi, il-prezzijiet nazzjonali tal-bejgħ tad-drogi u l-eżamijiet forensiki tad-drogi kkonfiskati. [Em. 8]

(7)  Minħabba li l-għan ta' din id-Direttiva, jiġifieri biex tiġi estiża l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-liġi kriminali tal-Unjoni li japplikaw għat-traffikar ta' droga illeċita għal sustanzi psikoattivi ġodda li huma ta' periklu kbir għas-saħħa, għas-soċjetà u għas-sikurezza, ma jistax jintlaħaq biżżejjed mill-Istati Membri , iżda jista' jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit fl-istess Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lilhinn minn dak li hu meħtieġ biex tilħaq dak l-għan .

(8)  Din id-direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tirrispetta l-prinċipji rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u l-aktar id-dritt għal rimedju effettiv u għal smiegħ ġust, il-preżunzjoni tal-innoċenza u d-dritt ta' difiża, id-dritt li wieħed ma jiġix iġġudikat jew jingħata piena darbtejn fi proċeduri kriminali għall-istess reat, il-prinċipji u l-prinċipji ta' legalità u proporzjonalità tal-offiżi kriminali, id-dritt tal-aċċess għall-kura tas-saħħa preventiva u d-dritt għal benefiċċju minn trattament mediku. [Em. 9]

(8a)  L-Unjoni u l-Istati Membri tagħha għandhom ikomplu jiżviluppaw l-approċċ tal-Unjoni bbażat fuq id-drittijiet fundamentali, il-prevenzjoni, il-kura medika u t-tnaqqis tal-ħsara, bil-għan li jgħinu lill-konsumaturi tad-droga biex jegħlbu d-dipendenza tagħhom u biex jitnaqqas l-impatt negattiv tad-drogi fuq is-soċjetà, l-ekonomija u s-saħħa pubblika. [Em. 10]

(9)  [F'konformità mal-Artikoli 3 tal-Protokoll Nru 21 dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda, fir-rigward tal-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ir-Renju Unit u l-Irlanda nnotifikaw ix-xewqa tagħhom li jieħdu sehem fl-adozzjoni u l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.]

U/JEW

(10)  [Skont l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll Nru 21 dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda fir-rigward tal-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja, anness għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u bla preġudizzju għall-Artikolu 4 ta' dak il-Protokol, ir-Renju Unit u l-Irlanda mhumiex jieħdu sehem fl-adozzjoni u l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva u mhumiex marbutin biha jew soġġetti għall-applikazzjoni tagħha.]

(11)  F’konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll Nru 22 dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, id-Danimarka mhix qed tieħu sehem fl-adozzjoni ta’ din id-Direttiva u mhix marbuta biha jew soġġetta għall-applikazzjoni tagħha.

(12)  Id-Deċiżjoni Qafas 2004/757/ĠAI għandha għalhekk tiġi emendata skont dan.

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni Qafas 2004/757/ĠAI hija b’dan emendata kif ġej:

(1)  Fl-Artikolu 1, il-punt 1 jinbidel b'dan li ġej:"

"id-droga”"'1.'drogi':: għandha tfisser kwalunkwe waħda mis-sustanzi li ġejjin:

   (a) kwalunkwe mis-sustanzi koperti mill-Konvenzjoni Unika tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drogi Narkotiċi tal-1961 (kif emendata mill-Protokoll tal-1972) u l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Sustanzi Psikotropiċi tal-1971;
   (b) kwalunkwe sustanza elenkata fl-Anness;
   (c) kwalunkwe taħlita jew soluzzjoni li jkun fiha sustanza psikoattiva ġdida li hija ta' riskju gravi għas-saħħa, għas-soċjetà u għas-sigurtà, soġġetta għal restrizzjoni tas-suq permanenti fuq il-bażi ta’ [l-Artikolu 13 (1) tar-Regolament (UE) Nru .../... dwar sustanzi psikoattivi ġodda];waħda jew iktar minn dawk is-sustanzi msemmija fil-punti (a) u (b);” [Em. 11]

"

(1a)  L-Artikolu 2 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-parti introduttorja tal-paragrafu 1 hija sostitwita b’dan li ġej:"

"1. Kull Stat Membru għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jiżgura li meta mġiba minn dawn li ġejjin issir bil-ħsieb u tkun infondata fid-dritt kif definit fil-liġi nazzjonali din għandha tkun punibbli:"; [Em. 12]

"

(b)  il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:"

'2. L-imġiba deskritta fil-paragrafu 1 m’għandhiex tiddaħħal fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni Qafas meta titwettaq għall-konsum personali tagħhom kif definit mil-liġi nazzjonali.’ [Em. 13]

"

(1b)  Jiżdiedu l-Artikoli li ġejjin:"

‘Artikolu 8a

Id-delega tas-setgħa

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati biex temenda l-Anness ta' din id-Deċiżjoni Qafas, b’mod partikolari biex mal-Anness jiżdiedu sustanzi psikoattivi ġodda soġġetti għal restrizzjonijiet permanenti ta' kummerċjalizzazzjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 13(1) Regolament (UE) Nru .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*.’ [Em. 15]

‘Artikolu 8b

Eżerċizzju ta’ delega

1.  Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa li tadotta l-atti ddelegati msemmija fl-Artikolu 8a għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ għaxar snin minn ...(6). Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa mhux iktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b’mod taċitu għal perjodu ulterjuri ta’ għaxar snin, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jopponu tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ dak il-perjodu.

3.  Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-Artikolu 8a tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 8a għandu jidħol fis-seħħ biss jekk l-ebda oġġezzjoni ma tkun ġiet espressa jew min-naħa tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel tmiem dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu informaw lill-Kummissjoni li ma kinux sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.’ [Em. 16]

________________________

* Regolament (UE) Nru .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta'... [dwar is-sustanzi psikoattivi ġodda] (ĠU L. ..) ".;

"

(2)  Fl-Artikolu 9, jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:"

"3. Fir-rigward ta’ sustanzi psikoattivi ġodda soġġetti għal restrizzjoni tas-suq permanenti fuq il-bażi ta’ [l-Artikolu 13(1) tar-Regolament (UE) Nru .../... dwar sustanzi psikoattivi ġodda]miżjuda mal-Anness ta' din id-Deċiżjoni Qafas, l-Istati Membri jdaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex japplikaw id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Deċiżjoni Qafas għal li dawn is-sustanzi psikoattivi ġodda fi żmien 12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ tas-suq permanenti restrizzjoni tal-emenda għall-Anness. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih it-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni. [Em. 14]

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Deċiżjoni Qafas jew għandhom ikunu akkumpanjati minn tali referenza meta jiġu pubblikati uffiċjalment. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif għandha ssir it-tali referenza.

4.  Sa...(7) u kull ħames snin minn hemm ’il quddiem, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-punt sa fejn l-Istati Membri jkunu ħadu l-miżuri neċessarji sabiex jikkonformaw ma’ din id-Deċiżjoni Qafas u tippubblika rapport.”;

"

(3)  Jiżdied Anness, kif ġie stabbilit fl-Anness ma' din id-Direttiva.

Artikolu 2

Traspożizzjoni

L-Istati Membri jdaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma’ din id-Direttiva sa mhux aktar tard minn ...(8). Huma jikkomunikaw minnufih it-test ta’ dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, dawn jirreferu għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn din ir-referenza meta jiġu ppubblikati uffiċjalment. L-Istati Membri jiddeċiedu kif għandha ssir it-tali referenza.

Artikolu 3

Id-dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva tidħol fis-seħħ fl-...(9).

Artikolu 4

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri b'konformità mat-Trattati.

Magħmul fi ....,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

ANNESS

“ANNESS

Lista ta’ sustanzi msemmija fil-punt (1)(b) tal-Artikolu 1

(a)  P-Methylthioamphetamine jew 4-Methylthioamphetamine, kif imsemmi fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/615/ĠAI(10).

(b)  Paramethoxymethylamphetamine jew N-methyl-1- (4-methoxyphenyl) -2-aminopropane, kif imsemmi fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/188/ĠAI(11).

(c)  2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine, 2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine, 2,5-dimethoxy-4- (n) -propylthiophenethylamine u 2,4,5-trimethoxyamphetamine, kif imsemmi fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/847/ĠAI (12).

(d)  1-benzylpiperazine jew 1-benzyl-1,4-diazacyclohexane jew N-benzylpiperazine jew benzylpiperazine kif imsemmi fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/206/ĠAI(13).

(e)  4-methylmethcathinone, kif imsemmi fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/759/UE(14).

(f)  4-methylmethcathinone, kif imsemmi fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/129/UE(15).

(g)  5- (2-aminopropyl)indole, kif imsemmi fid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill 2013/496/UE ta’... dwar il-preżentazzjoni ta' 5- (2-aminopropyl) indole għal miżuri ta’ kontroll(16).

(1) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' April 2014.
(2)Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/757/ĠAI tal-25 ta' Ottubru 2004 li tistabbilixxi dispożizzjonijiet minimi dwar l-elementi kostitwenti ta' atti kriminali u ta' pieni fil-qasam tat-traffikar illeċitu tad-droga (ĠU L 335, 11.11.2004, p. 8).
(3)Azzjoni Konġunta 97/396/JHA tas-16 ta' Ġunju 1997 adottata mill-Kunsill fuq il-bażi tal-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea li tikkonċerna l-iskambju ta' informazzjoni, il-valutazzjoni tar-riskju u l-kontroll tad-drogi sintetiċi ġodda(ĠU L 167, 25.6.1997, p. 1).
(4)Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/387/ĠAI tal-10 ta' Mejju 2005 dwar l-iskambju ta' informazzjoni, il-valutazzjoni tar-riskju u l-kontroll fuq sustanzi psikoattivi ġodda(ĠU L 127, 20.5.2005, p. 32).
(5) Regolament (UE) Nru .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta '... [dwar is-sustanzi psikoattivi ġodda] (ĠU L. ..).
(6) Data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
(7) Ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta 'din id-Direttiva.
(8) 12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta 'din id-Direttiva.
(9) Il-jum tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament (UE) Nru .../... [dwar is-sustanzi psikoattivi ġodda].
(10)Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/615/ĠAI tat-13 ta’ Settembru 1999 li tiddefinixxi 4-MTA bħala droga sintetika ġdida li għandha tkun soġġetta għal miżuri ta’ kontroll u pieni kriminali(ĠU L 244, 16.09.1999, p. 1).
(11)Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/188/ĠAI tat-28 ta’ Frar 2002 dwar miżuri ta’ kontroll u sanzjonijiet kriminali fuq id-droga sintetika l-ġdida PMMA (ĠU L 063, 06.03.2002, p. 14).
(12)Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/847/ĠAI tas-27 ta’ Novembru 2003 dwar miżuri ta’ kontroll u sanzjonijiet kriminali rigward drogi sintetiċi ġodda 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 u TMA-2 (ĠU L 321, 6.12.2003, p. 64).
(13)Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/206/ĠAI tat-3 ta' Marzu 2008 li tiddefinixxi 1-benzylpiperazine (BZP) bħala sustanza psikoattiva ġdida li għandha tkun soġġetta għal miżuri ta' kontroll u dispożizzjonijiet kriminali (ĠU L 63, 7.03.2008, p. 45).
(14)Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/759/UE tat-2 ta’ Diċembru 2010 dwar il-preżentazzjoni tal-4-metilmetkatinon (mefedron) għal miżuri ta’ kontroll (ĠU L 322, 8.12.2010, p. 44).
(15)Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/129/UE tas-7 ta' Marzu 2013 dwar il-preżentazzjoni tal-4-metamfetamina għal miżuri ta’ kontroll (ĠU L 72, 15.03.2013, p. 11).
(16)Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill 2013/496/UE tas-7 ta' Ottubru 2013 dwar il-preżentazzjoni ta' 5- (2-aminopropyl) indole għal miżuri ta’ kontroll (ĠU L 272, 12.10.2013, p. 44.

Avviż legali - Politika tal-privatezza