Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0304(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0173/2014

Texte depuse :

A7-0173/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/04/2014 - 9.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0454

Texte adoptate
PDF 422kWORD 94k
Joi, 17 aprilie 2014 - Strasbourg
Infracțiunile și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri ***I
P7_TA(2014)0454A7-0173/2014
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 17 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri, în ceea ce privește definirea termenului „drog” (COM(2013)0618 – C7-0271/2013 – 2013/0304(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2013)0618),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 83 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0271/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Camera Comunelor și Camera Lorzilor din Regatul Unit al Marii Britanii în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0173/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 17 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2004/757/JAI a Consiliului de stabilire a dispozițiilor minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri, în ceea ce privește definirea termenului „drog”
P7_TC1-COD(2013)0304

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 83 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(1),

întrucât:

(1)  Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului(2) oferă o abordare comună privind lupta împotriva traficului ilicit de droguri, care reprezintă o amenințare pentru sănătatea, siguranța și calitatea vieții cetățenilor Uniunii, precum și pentru economia legală, stabilitatea și securitatea statelor membre. Aceasta prevede norme comune minime referitoare la definirea infracțiunilor și a sancțiunilor în materie de trafic de droguri pentru a se evita posibilitatea apariției unor probleme în cooperarea dintre autoritățile judiciare și organismele de asigurare a respectării legii din statele membre, din cauza faptului că infracțiunea sau infracțiunile respective nu sunt sancționate în conformitate cu legislația statului solicitant și a celui solicitat.

(1a)  Stabilirea de norme comune minime referitoare la definirea infracțiunilor și a sancțiunilor în materie de trafic de droguri ar trebui să contribuie în cele din urmă la protecția sănătății publice și la reducerea efectelor nocive legate de traficul și consumul de droguri. [AM 1]

(2)  Decizia-cadru 2004/757/JAI se aplică în cazul substanțelor reglementate de Convenția unică a Organizației Națiunilor Unite din 1961 privind substanțele stupefiante, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1972, și de Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1971 privind substanțele psihotrope („convențiile ONU”), precum și în cazul drogurilor de sinteză supuse controlului în întreaga Uniune în conformitate cu Acțiunea comună 97/396/JAI(3), care prezintă riscuri pentru sănătatea publică comparabile cu cele prezentate de substanțele enumerate în tabelele din cadrul convențiilor ONU.

(3)  Decizia-cadru 2004/757/JAI ar trebui să se aplice, de asemenea, în cazul substanțelor care sunt supuse unor măsuri de control și unor sancțiuni penale în conformitate cu Decizia 2005/387/JAI a Consiliului(4), care prezintă riscuri pentru sănătatea publică comparabile cu cele prezentate de substanțele enumerate în tabelele din cadrul convențiilor ONU.

(4)  Substanțe psihoactive noi, cum ar fi produse conținând agoniști ai receptorilor canabinoizi sintetici [„synthetic cannabinoid receptor agonists (CRAs)”], care imită efectele unor substanțe enumerate în tabelele din cadrul convențiilor ONU apar frecvent și se răspândesc rapid în Uniune. Anumite substanțe psihoactive noi prezintă riscuri grave asupra sănătății publice, societății și siguranței, astfel cum se precizează în Regulamentul (UE) nr…/... al Parlamentului European și al Consiliului (5). În temeiul regulamentului menționat anterior, se pot lua măsuri pentru a interzice producerea, fabricarea, punerea la dispoziție pe piață, inclusiv importul în Uniune, transportul și exportul din Uniune al substanțelor psihoactive noi care prezintă riscuri grave asupra sănătății, societății și siguranței. Pentru a reduce efectiv gradul de disponibilitate a substanțelor psihoactive noi care prezintă riscuri grave pentru indivizi și societate, precum și pentru a descuraja traficul cu aceste substanțe în întreaga Uniune și implicarea organizațiilor criminale, generând adesea profituri considerabile de pe urma traficului ilicit de droguri, măsurile permanente de restricție a accesului pe piață adoptate în temeiul acestui regulament ar trebui să fie susținute de dispoziții proporționale de drept penal, care îi vizează numai pe producători, furnizori și distribuitori, nu și pe consumatorii individuali. [AM 2]

(4a)  Pentru a reduce efectiv cererea de substanțe psihoactive noi care prezintă riscuri grave pentru sănătate, societate și siguranță, difuzarea de informații privind sănătatea publică și alertarea timpurie a consumatorilor bazate pe dovezi ar trebui să fie o parte integrantă a unei strategii incluzive și participative de prevenire și reducere a efectelor nocive. [AM 3]

(5)  Substanțele psihoactive noi, supuse unor restricții permanente privind accesul pe piață în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. .../... ar trebui, prin urmare, să facă obiectul dispozițiilor de drept dreptului penal al Uniunii privind traficul ilicit de droguri. De asemenea, acest lucru ar contribui la eficientizarea și clarificarea cadrului juridic al Uniunii, deoarece aceleași dispoziții de drept penal s-ar aplica în cazul substanțelor reglementate de convențiile ONU și în cel al noilor substanțe psihoactive cele mai dăunătoare. Prin urmare, definiția , odată ce au fost adăugate în anexa la Decizia-cadru 2004/757/JAI. Pentru a adăuga respectivele substanțe în anexă, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene Comisiei ar trebui să i se delege competența de a adopta acte privind modificarea anexei și, astfel, a definiției termenului „drog” în Decizia-cadru 2004/757/JAI ar trebui modificată. Este deosebit de importantă realizarea de către Comisie a unor consultări adecvate în etapa pregătitoare, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu. [AM 4]

(6)  Pentru a soluționa rapid apariția și răspândirea în Uniune a noilor substanțe psihoactive dăunătoare, statele membre ar trebui să aplice dispozițiile Deciziei-cadru 2004/757/JAI în cazul substanțelor psihoactive noi care au făcut obiectul unor restricții permanente privind accesul pe piață deoarece prezintă riscuri grave asupra sănătății, societății și siguranței în termen de douăsprezece luni de la momentul în care acestea sunt supuse unor restricții permanente privind accesul pe piață în conformitate cu [Regulamentul, în temeiul Regulamentului (UE) nr. .../... în termen de 12 luni de la adăugarea acestora în anexa la Decizia-cadru. [AM 5]

(6a)  Prezenta directivă, în conformitate cu dispozițiile Deciziei-cadru 2004/757/JAI pe care o modifică, nu prevede incriminarea deținerii de substanțe psihoactive noi pentru uzul personal, fără a aduce atingere dreptului statelor membre de a incrimina la nivel național deținerea de droguri pentru uzul personal. [AM 6]

(6b)  Comisia ar trebui să evalueze impactul Deciziei-cadru 2004/757/JAI asupra ofertei de droguri, inclusiv pe baza informațiilor furnizate de statele membre. În acest scop, statele membre ar trebui să furnizeze informații detaliate privind canalele de distribuție pentru substanțe psihoactive de pe teritoriul lor utilizate pentru oferta de substanțe psihoactive destinate distribuirii în alte state membre, cum ar fi magazine și comercianți online specializați, precum și cu privire la alte caracteristici ale pieței lor a drogurilor. Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie ar trebui să sprijine statele membre în colectarea și împărtășirea unor informații și date exacte, comparabile și fiabile cu privire la oferta de droguri. [AM 7]

(6c)  Statele membre ar trebui să furnizeze Comisiei date privind diferiți indicatori referitori la acțiunile de aplicare a legii pe plan național de pe teritoriul lor, inclusiv instalațiile dezafectate de producție a drogurilor, infracțiunile aferente ofertei de droguri, prețurile de consum ale drogurilor pe plan național și analizele criminalistice ale capturilor de droguri. [AM 8]

(7)  Având în vedere că obiectivul prezentei directive, și anume de a extinde domeniul de aplicare a dispozițiilor de drept penal ale Uniunii aplicabile în cazul traficului ilicit de droguri la substanțele psihoactive noi care prezintă riscuri grave asupra sănătății, societății și siguranței, nu poate fi realizat în mod satisfăcător la nivelul statelor membre acționând individual și, prin urmare, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta din urmă poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(8)  Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și mai ales dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare, dreptul de a nu fi judecat sau condamnat de două ori pentru aceeași infracțiune, principiile legalității și proporționalității infracțiunilor, dreptul de acces la asistență medicală preventivă și dreptul de a beneficia de tratament medical. [AM 9]

(8a)  Uniunea și statele sale membre ar trebui să continue să dezvolte abordarea la nivelul Uniunii bazată pe drepturile fundamentale, pe prevenire, pe îngrijire medicală și pe reducerea riscurilor cu scopul de a ajuta consumatorii de droguri să își învingă dependența și de a reduce impactul negativ al drogurilor la nivel social și economic și asupra sănătății publice. [AM 10]

(9)  [În conformitate cu articolul 3 din Protocolul (nr. 21) privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Regatul Unit și Irlanda și-au notificat intenția de a participa la adoptarea și la aplicarea prezentei directive.]

ȘI/SAU

(10)  [În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul (nr. 21) privind poziția Regatului Unit și Irlandei cu privire la spațiul de libertate securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și fără a aduce atingere articolului 4 din protocolul respectiv, Regatul Unit și Irlanda nu participă la adoptarea prezentei directive, nu au obligații în temeiul acesteia și nu fac obiectul aplicării sale.]

(11)  În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul (nr. 22) privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei directive și, prin urmare, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale,

(12)  Prin urmare, Decizia-cadru 2004/757/JAI ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Decizia-cadru 2004/757/JAI se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 1, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:"

1. «drog» «droguri» înseamnă oricare dintre următoarele substanțe:

   (a) oricare dintre substanțele care fac obiectul Convenției unice a Organizației Națiunilor Unite din 1961 privind substanțele stupefiante (astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1972) și al Convenției Organizației Națiunilor Unite din 1971 privind substanțele psihotrope;
   (b) oricare dintre substanțele enumerate în anexă;
   (c) orice substanță psihoactivă nouă care prezintă riscuri grave asupra sănătății, societății și siguranței, supusă unor restricții permanente privind accesul pe piață în temeiul [articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr..../... cu privire la substanțele psihoactive noi]; amestec sau soluție conținând una sau mai multe dintre substanțele de la literele (a) și (b) [AM 11]

"

1a.  Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că următoarele fapte intenționate sunt pedepsite atunci când sunt săvârșite fără drept, astfel cum este definit de legislația internă: [AM 12]

"

(b)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„(2) Faptele menționate la alineatul (1) nu sunt incluse în domeniul de aplicare al prezentei decizii-cadru în cazul în care sunt săvârșite exclusiv pentru uzul personal, astfel cum este definit de legislația internă.” [AM 13]

"

1b.  Se introduc următoarele articole:"

„Articolul 8a

Delegarea de competențe

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate pentru modificarea anexei la prezenta decizie-cadru, în special pentru a adăuga în anexă noile substanțe psihoactive care fac obiectul unor restricții permanente privind accesul pe piață în temeiul articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. .../... al Parlamentului European și al Consiliului*. [AM 15]

Articolul 8b

Exercitarea competențelor delegate

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8a este conferită Comisiei pentru o perioadă de 10 ani de la ...(6). Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de 10 ani. Delegarea competențelor se prelungește tacit pentru o perioadă suplimentară de zece ani, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune unei astfel de prelungiri, cu cel târziu trei luni înainte de expirarea acestei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 8a poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 16]

________________

* Regulamentul (UE) nr. .../... al Parlamentului European și al Consiliului din ... [cu privire la substanțele psihoactive noi] (JO L ..).”

"

2.  La articolul 9, se adaugă următoarele alineate:"

„(3) În ceea ce privește substanțele psihoactive noi supuse unor restricții permanente privind accesul pe piață în temeiul [articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr..../... cu privire la substanțele psihoactive noi] adăugate în anexa la decizia-cadru, statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare punerii în aplicare a dispozițiilor din prezenta decizie-cadru cu privire la aceste substanțe psihoactive noi în termen de douăsprezece luni de la data intrării în vigoare a restricției permanente privind accesul pe piață modificării anexei. Statele membre comunică Comisiei textul acestor acte. [AM 14]

Atunci când statele membre adoptă dispozițiile respective, ele cuprind o trimitere la prezenta decizie-cadru sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(4)  Până la ...(7) și, ulterior, la fiecare 5 ani], Comisia evaluează măsura în care statele membre au adoptat măsurile necesare pentru a se conforma dispozițiilor prezentei decizii-cadru și publică un raport.”

"

3.  Se adaugă Anexa V, astfel cum apare în anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Transpunere

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la ...(8). Statele membre comunică Comisiei textul acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă dispozițiile respective, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare la ...(9).

Articolul 4

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre în conformitate cu tratatele.

Adoptată la ... ,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

ANEXĂ

„ANEXĂ

Lista substanțelor menționate la articolul 1 punctul (1) litera (b)

(a)  P-Metiltioamfetamină sau 4-Metiltioamfetamină,astfel cum se menționează în Decizia 1999/615/JAI(10).

(b)  Parametoximetilamfetamină sau N-metil-1-(4-metoxifenil)-2-aminopropan,astfel cum se menționează în Decizia 2002/188/JAI a Consiliului(11).

(c)  2,5-dimetoxi-4-iodofenetilamină, 2,5-dimetoxi-4-etiltiofenetilamină, 2,5-dimetoxi-4-(n)-propiltiofenetilamină și 2,4,5-trimetoxiamfetamină, astfel cum se menționează în Decizia 2003/847/JAI a Consiliului(12).

(d)  1-benzilpiperazină sau 1-benzil-1,4-diazaciclohexan sau N-benzilpiperazină sau benzilpiperazină, astfel cum se menționează în Decizia 2008/206/JAI a Consiliului(13).

(e)  4-metilmetcatinonă, astfel cum se menționează în Decizia Consiliului 2010/759/UE(14).

(f)  4-metilamfetamină, astfel cum se menționează în Decizia Consiliului 2013/129/UE(15).

(g)  5-(2-aminopropil)indol, astfel cum se menționează în Decizia de punere în aplicare 2013/496/UE a Consiliului(16)].

(1) Poziția Parlamentului European din 17 aprilie 2014.
(2)Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri (JO L 335, 11.11.2004, p. 8).
(3)Acțiunea comună 97/396/JAI din 16 iunie 1997 privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor droguri de sinteză (JO L 167, 25.6.1997, p. 1).
(4)Decizia 2005/387/JAI a Consiliului din 10 mai 2005 privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanțe psihoactive (JO L 127, 20.5.2005, p. 32).
(5) Regulamentul (UE) nr. …/… al Parlamentului European și al Consiliului din ... [cu privire la substanțele psihoactive noi] (JO L...).
(6)Data intrării în vigoare a prezentei directive.
(7) Cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
(8) 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
(9) Data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) nr. .../... [cu privire la substanțele psihoactive noi].
(10)Decizia 1999/615/JAI a Consiliului din 13 septembrie 1999 de definire a substanței 4-MTA ca nou drog de sinteză ce trebuie să facă obiectul unor măsuri de control și al unor sancțiuni penale (JO L 244, 16.9.1999, p. 1).
(11)Decizia 2002/188/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 privind măsurile de control și sancțiunile penale referitoare la noul drog sintetic PMMA (JO L 63, 6.3.2002, p. 14).
(12)Decizia 2003/847/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind măsurile de control și sancțiunile penale referitoare la noile droguri sintetice 2C-I, 2C-T-2, 2C­T­7 și TMA-2 (JO L 321, 6.12.2003, p. 64).
(13)Decizia 2008/206/JAI a Consiliului din 3 martie 2008 privind definirea 1-benzilpiperazinei (BZP) drept substanță psihoactivă nouă care trebuie supusă unor măsuri de control și unor dispoziții penale (JO L 63, 7.3.2008, p. 45).
(14)Decizia Consiliului 2010/759/UE din 2 decembrie 2010 privind supunerea 4-metilmetcatinonei (mefedronă) unor măsuri de control (JO L 322, 8.12.2010, p. 44).
(15)Decizia Consiliului 2013/129/UE din 7 martie 2013 privind supunerea 4-metilamfetaminei unor măsuri de control (JO L 72, 15.3.2013, p. 11).
(16)Decizia de punere în aplicare 2013/496/UE a Consiliului din 7 octombrie 2013 privind supunerea substanței 5-(2-aminopropil)indol unor măsuri de control (JO L 272, 12.10.2013, p. 44.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate