Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0304(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0173/2014

Predkladané texty :

A7-0173/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/04/2014 - 9.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0454

Prijaté texty
PDF 481kWORD 91k
Štvrtok, 17. apríla 2014 - Štrasburg
Trestné činy a tresty v oblasti nezákonného obchodu s drogami ***I
P7_TA(2014)0454A7-0173/2014
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení vymedzenie pojmu „droga“ obsiahnuté v rámcovom rozhodnutí Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami (COM(2013)0618 – C7-0271/2013 – 2013/0304(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0618),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0271/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Dolnou snemovňou a Snemovňou lordov Spojeného kráľovstva, v ktorých sa tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0173/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. apríla 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ, ktorou sa mení vymedzenie pojmu „droga“ obsiahnuté v rámcovom rozhodnutí Rady 2004/757/SVV, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami
P7_TC1-COD(2013)0304

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 83 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(1),

keďže:

(1)  V rámcovom rozhodnutí Rady 2004/757/SVV(2), sa stanovuje spoločný prístup v rámci boja proti nezákonnému obchodu s drogami, ktorý ohrozuje zdravie, bezpečnosť a kvalitu života občanov Únie, ako aj legálnu ekonomiku, stabilitu a bezpečnosť členských štátov. V uvedenom rozhodnutí sa stanovujú minimálne spoločné pravidlá, pokiaľ ide o vymedzenie trestných činov v oblasti nezákonného obchodovania s drogami, ako aj o sankcie ukladané v súvislosti s ním, a to v záujme predídenia problémom, ktoré by sa mohli vyskytnúť v rámci spolupráce medzi justičnými orgánmi a orgánmi presadzovania práva členských štátov z toho dôvodu, že príslušný trestný čin alebo trestné činy nie sú postihnuteľné podľa zákonov žiadajúceho a požiadaného štátu.

(1a)  Stanovenie minimálnych spoločných pravidiel v celej Únii na vymedzenie trestných činov súvisiacich s obchodovaním s drogami a sankcií by malo v konečnom dôsledku prispieť k ochrane verejného zdravia a k zníženiu škodlivých účinkov súvisiacich s obchodovaním s drogami, ako aj ich užívaním. [PN 1]

(2)  Rámcové rozhodnutie 2004/757/SVV sa vzťahuje na látky spadajúce pod Jednotný dohovor OSN o omamných látkach z roku 1961 v znení protokolu k nemu z roku 1972 a pod Dohovor OSN o psychotropných látkach z roku 1971 („dohovory OSN“), ako aj na syntetické drogy kontrolované v rámci Únie na základe Jednotnej akcia 97/396/SVV(3), ktoré predstavujú ohrozenie verejného zdravia porovnateľné s látkami patriacimi medzi určené látky podľa dohovorov OSN.

(3)  Rámcové rozhodnutie 2004/757/SVV by sa malo takisto vzťahovať aj na látky podliehajúce opatreniam a trestnoprávnym sankciám na základe rozhodnutia Rady 2005/387/SVV(4), ktoré predstavujú ohrozenie verejného zdravia porovnateľné s látkami patriacimi medzi určené látky podľa dohovorov OSN.

(4)  V Únii sa často objavujú a rýchlo sa šíria nové psychoaktívne látky, ako sú napríklad výrobky s obsahom syntetických agonistov kanabinoidných receptorov (CRA), ktoré imitujú účinky látok patriacich medzi určené látky podľa dohovorov OSN. Niektoré nové psychoaktívne látky predstavujú závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko, ako sa uvádza v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/…(5). V zmysle uvedeného nariadenia možno prijať rozhodnutia, prostredníctvom ktorých sa zakáže produkcia novej psychoaktívnej látky predstavujúcej závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko, ako aj jej sprístupňovanie na trhu vrátane dovozu do Únie, prepravy a vývozu z Únie. V záujme účinného zníženia dostupnosti nových škodlivých psychoaktívnych látok, ktoré predstavujú závažné riziko pre jednotlivca aj spoločnosť, s cieľom zabrániť obchodu s takýmito látkami v rámci celej Únie, ako aj účasti zločineckých skupín v spojitosti s nimi, ktoré často vytvárajú veľký zisk z obchodovania s drogami, a činnosti zločineckých v spojitosti s nimi, by mali byť trvalé trhové obmedzenia podľa uvedeného nariadenia podporené primeranými trestnoprávnymi ustanoveniami, zameranými výhradne na výrobcov, dodávateľov a distribútorov, a nie na individuálnych spotrebiteľov. [PN 2]

(4a)  S cieľom účinne znížiť dopyt po nových psychoaktívnych látkach, ktoré predstavujú závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko, šírenie podložených informácií týkajúcich sa verejného zdravia a včasné varovania adresované spotrebiteľom by mali byť neoddeliteľnou súčasťou inkluzívnej a participatívnej stratégie prevencie a znižovania škodlivých účinkov. [PN 3]

(5)  Na nové psychoaktívne látky, ktoré podliehajú trvalým trhovým obmedzeniam na základe nariadenia (EÚ) č. …/…, by sa preto po zaradení do prílohy k rámcovému rozhodnutiu 2004/757/SVV mali vzťahovať trestnoprávne ustanovenia EÚ o nezákonnom obchode s drogami. To by taktiež pomohlo zefektívniť a ozrejmiť právny rámec Únie, pretože na látky kontrolované na základe uvádzaných dohovorov OSN a na najškodlivejšie nové psychoaktívne látky by sa vzťahovali rovnaké trestnoprávne ustanovenia. Z tohto dôvodu by sa malo zmeniť . S cieľom doplniť takéto látky do prílohy by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu prílohy, a teda aj vymedzenie pojmu „droga“ obsiahnuté v rozhodnutí 2004/757/SVV. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas svojej prípravnej práce uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade. [PN 4]

(6)  V záujme rýchleho riešenia objavenia sa a šírenia nových psychoaktívnych látok v Únii by členské štáty mali uplatňovať ustanovenia rámcového rozhodnutia 2004/757/SVV na nové psychoaktívne látky, na ktoré predstavujú sa vzťahujú trvalé trhové obmedzenia vzhľadom na závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko, podľa nariadenia (EÚ) č. …/… do 12 mesiacov odo dňa, kedy voči nim keď boli zavedené trvalé trhové obmedzenia na základe zaradené do prílohy k rámcovej smernici. [PN 5]

(6a)  Táto smernica v súlade s ustanoveniami rámcového rozhodnutia 2004/757/SVV, ktoré mení, neobsahuje ustanovenie, podľa ktorého by bolo vlastníctvo nových psychoaktívnych látok na osobnú spotrebu trestným činom, bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov uznať na vnútroštátnej úrovni vlastníctvo drog na osobnú spotrebu za trestný čin. [PN 6]

(6b)  Komisia by mala posúdiť vplyv rámcového rozhodnutia 2004/757/SVV na dodávky drog, okrem iného na základe informácií, ktoré poskytnú členské štáty. Na tento účel by členské štáty mali poskytnúť podrobné informácie o distribučných kanáloch pre psychoaktívne látky vedúcich cez ich územie, ktoré sa využívajú na dodávky psychoaktívnych látok určených na distribúciu do ostatných členských štátov, ako sú špecializované obchody a internetoví predajcovia, ako aj ďalšie informácie o ich trhu s drogami. Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť by malo podporovať členské štáty pri zhromažďovaní a spoločnom využívaní presných, porovnateľných a spoľahlivých informácií a údajov o dodávkach drog. [PN 7]

(6c)  Členské štáty by mali Komisii poskytnúť údaje o rôznych ukazovateľoch, pokiaľ ide o zásahy pri presadzovaní vnútroštátneho práva na svojom území vrátane odstránenia zariadení na výrobu drog, trestných činov spojených s dodávkou drog a forenzných analýz zhabaných drog. [PN 8]

(7)  Vzhľadom na to, že cieľ tejto smernice, a to rozšírenie rozsahu pôsobnosti trestnoprávnych ustanovení Únie upravujúcich problematiku nezákonného obchodu s drogami tak, aby sa vzťahovali aj na nové psychoaktívne látky, ktoré predstavujú závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale možno ho lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku táto smernica neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(8)  V tejto smernici sú dodržané základné práva a zásady stanovené v Charte základných práv Európskej únie, a to konkrétne právo na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces, prezumpcia neviny a právo na obhajobu, právo nebyť stíhaný alebo potrestaný v trestnom konaní dvakrát za ten istý trestný čin, ako aj zásady zákonnosti a primeranosti trestných činov a trestov, právo na prístup k preventívnej zdravotnej starostlivosti a právo využívať lekársku starostlivosť. [PN 9]

(8a)  Únia a jej členské štáty by mali naďalej rozvíjať prístup Únie založený na základných právach, prevencii, zdravotnej starostlivosti a znižovaniu škôd s cieľom pomáhať užívateľom drog prekonať závislosť a znižovať nepriaznivý vplyv drog na spoločnosť, hospodárstvo a verejné zdravie. [PN 10]

(9)  [V súlade s článkom 3 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, tieto členské štáty oznámili svoje želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tejto smernice.]

A/ALEBO

(10)  [V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, sa tieto členské štáty nezúčastňujú na prijatí tejto smernice, nie sú ňou viazané ani nepodliehajú jej uplatňovaniu.]

(11)  V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tejto smernice, nie je ňou viazané ani nepodlieha jej uplatňovaniu,

(12)  Rámcové rozhodnutie 2004/757/SVV by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Rámcové rozhodnutie 2004/757/SVV sa mení takto:

1.  V článku 1 sa bod 1 nahrádza takto:"

„1. „droga“ je: ktorákoľvek z týchto látok:

   a) ktorákoľvek spomedzi látok, na ktoré sa vzťahuje Jednotný dohovor OSN z roku 1961 o omamných látkach v znení protokolu k nemu z roku 1972 a Dohovor OSN z roku 1971 o psychotropných látkach;
   b) ktorákoľvek spomedzi látok uvedených v prílohe;
   c) akákoľvek nová psychoaktívna látka, ktorá predstavuje závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko a na ktorú sa vzťahuje trvalé trhové obmedzenie podľa [článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. …/… o nových psychoaktívnych látkach];“ zmes alebo roztok, ktoré obsahujú jednu alebo viac látok uvedených v bodoch a) a b);“; [PN 11]

"

1a.  Článok 2 sa mení takto:

a)  úvodná časť odseku 1 sa nahrádza takto:"

„1. Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia, ktorými zabezpečí trestnosť týchto úmyselných skutkov, pokiaľ nie sú povolené v zmysle vnútroštátneho práva:“; [PN 12]

"

b)  odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. Skutky uvedené v odseku 1 nespadajú do rozsahu pôsobnosti tohto rámcového rozhodnutia v prípade, ak sú spáchané v záujme osobného použitia v zmysle vnútroštátneho práva.“; [PN 13]

"

1b.  Vkladajú sa tieto články:"

„Článok 8a

Delegovanie právomoci

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom zmeniť prílohu k tomuto rámcovému rozhodnutiu, najmä doplniť do prílohy nové psychoaktívne látky, ktoré podliehajú trvalým trhovým obmedzeniam na základe článku 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/…*. [PN 15]

Článok 8b

Vykonávanie delegovania právomocí

1.  Komisia je splnomocnená v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článkom prijímať delegované akty.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8a sa Komisii udeľuje na obdobie desiatich rokov od ... (6). Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomocí najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto desaťročného obdobia. Delegovanie právomocí sa automaticky predlžuje na ďalšie obdobie desiatich rokov, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomocí uvedené v článku 8a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 8a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace. [PN 16]

________________________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/… z ... [o nových psychoaktívnych látkach] (Ú. v. EÚ L ...).“;

"

2.  V článku 9 sa dopĺňajú tieto odseky:"

„3. Pokiaľ ide o akékoľvek nové psychoaktívne látky, na ktoré sa vzťahuje trvalé trhové obmedzenie podľa [článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. …/… o nových psychoaktívnych látkach] zaradené do prílohy k tomuto rámcovému rozhodnutiu, členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto rámcového rozhodnutia na predmetné nové psychoaktívne látky do 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti príslušného trvalého trhového obmedzenia príslušnej zmeny prílohy. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení. [PN 14]

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na toto rámcové rozhodnutie. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

4.  Komisia do ...(7) a potom raz za päť rokov, posúdi rozsah, v akom členské štáty prijali opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rámcovým rozhodnutím a uverejní príslušnú správu.“;

"

3.  Dopĺňa sa príloha, ktorá je uvedená v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Transpozícia

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do ...(8). Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť ...(9).

Článok 4

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom v súlade so zmluvami.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Zoznam látok podľa článku 1 ods. 1 písm. b)

a)  P-Metyltioamfetamínu alebo 4- Metyltioamfetamínu, podľa rozhodnutia Rady 1999/615/SVV(10).

b)  paramethoxy-methylamfetamín, alebo N-methyl-1-(4-methoxy-fenyl)-2-aminopropán, podľa rozhodnutia Rady 2002/188/SVV(11).

c)  2,5-dimetoxy-4-jódofenetylamín, 2,5-dimetoxy-4-etyltriofenetylamín, 2,5-dimetoxy-4(n)-propyltriofenetylamín a 2,4,5-trimetoxyamfetamín, podľa rozhodnutia Rady 2003/847/SVV(12).

d)  1-benzylpiperazín alebo 1-benzyl-1,4-diazacyklohexán alebo N-benzylpiperazín alebo benzylpiperazín , podľa rozhodnutia Rady 2008/206/SVV(13).

e)  4-metylmetkathinón, podľa rozhodnutia Rady 2010/759/EÚ(14).

f)  4-metylamfetamín, podľa rozhodnutia Rady 2013/129/EÚ(15).

g)  5-(2-aminopropyl)indol, podľa vykonávacieho rozhodnutia Rady 2013/496/EÚ(16).“.

(1) Pozícia Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2014.
(2)Rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami (Ú. v. EÚ L 335, 11.11.2004, s. 8).
(3)Jednotná akcia 97/396/SVV zo 16. júna 1997, prijatá Radou na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, ktorá sa týka výmeny informácií, hodnotenia rizika a kontroly nových syntetických drog (Ú. v. ES L 167, 25.6.1997, s. 1).
(4)Rozhodnutie Rady 2005/387/SVV z 10. mája 2005 o výmene informácií, hodnotení rizika a kontrole nových psychoaktívnych látok (Ú. v. EÚ L 127, 20.5.2005, s. 32).
(5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/… z ... [o nových psychoaktívnych látkach] (Ú. v. EÚ L ...).
(6) Dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
(7) Päť rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.
(8) 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.
(9) Dátum nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) č. …/... [o nových psychoaktívnych látkach].
(10)Rozhodnutie Rady 1995/615/SVV z 13. septembra 1999 definujúce 4-MTA ako novú syntetickú drogu, ktorá sa má stať predmetom kontrolných opatrení a trestných postihov (Ú. v. ES L 244, 16.9.1999, s. 1).
(11)Rozhodnutie Rady 2002/188/SVV z 28. februára 2002 týkajúce sa kontrolných opatrení a trestných sankcií vo vzťahu k novej syntetickej droge PMMA (Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 14).
(12)Rozhodnutie Rady 2003/847/SVV z 27. novembra 2003 o kontrolných opatreniach a trestných sankciách s ohľadom na nové syntetické drogy 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 a TMA-2 (Ú. v. EÚ L 321, 6.12.2003, s. 64).
(13)Rozhodnutie Rady 2008/206/SVV z 3. marca 2008 o definovaní 1-benzylpiperazínu (BZP) ako novej psychoaktívnej látky, ktorá má podliehať kontrolným opatreniam a trestnoprávnym ustanoveniam (Ú. v. EÚ L 63, 7.3.2008, s. 45).
(14)Rozhodnutie Rady 2010/759/EÚ z 2. decembra 2010 o vystavení 4-metylmetkathinónu (mefedrónu) kontrolným opatreniam (Ú. v. EÚ L 322, 8.12.2010, s. 44).
(15)Rozhodnutie Rady 2013/129/EÚ zo 7. marca 2013 o podrobení 4-metylamfetamínu kontrolným opatreniam (Ú. v. EÚ L 72, 15.03.2013, s. 11).
(16)Vykonávacie rozhodnutie Rady 2013/496/EÚ zo 7. októbra 2013 o podrobení 5-(2-aminopropyl)indolu kontrolným opatreniam (Ú. v. EÚ L 272, 12.10.2013, s. 44).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia