Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/0304(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0173/2014

Predložena besedila :

A7-0173/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2014 - 9.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0454

Sprejeta besedila
PDF 337kWORD 85k
Četrtek, 17. april 2014 - Strasbourg
Kazniva dejanja in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami ***I
P7_TA(2014)0454A7-0173/2014
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2014 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2004/757/PNZ z dne 25. oktobra 2004 o opredelitvi minimalnih določb glede elementov kaznivih dejanj in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami, kar zadeva opredelitev pojma droga (COM(2013)0618 – C7-0271/2013 – 2013/0304(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0618),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 83(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0271/2013),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj spodnjega doma in zgornjega doma parlamenta Združenega kraljestva v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerih izjavljata, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0173/2014),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 17. aprila 2014 z namenom sprejetja Direktive 2014/.../EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2004/757/PNZ o opredelitvi minimalnih določb glede elementov kaznivih dejanj in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami, kar zadeva opredelitev pojma droga
P7_TC1-COD(2013)0304

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 83(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Okvirni sklep Sveta 2004/757/PNZ(2) določa skupni pristop k boju proti nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami, ki pomenijo tveganje za zdravje, varnost in kakovost življenja državljanov Unije ter zakonito gospodarstvo, stabilnost in varnost držav članic. V njem so določena minimalna skupna pravila o opredelitvi kaznivih dejanj in sankcij v zvezi s prometom z drogami, da ne bi prihajalo do morebitnih težav pri sodelovanju med pravosodnimi organi in organi kazenskega pregona držav članic, ki so posledica dejstva, da se zadevna kazniva dejanja ne kaznujejo na podlagi zakonov tako države članice, ki je poslala zahtevo, kot tudi zaprošene države članice.

(1a)  Določitev minimalnih skupnih pravil na ravni Unije o opredelitvi kaznivih dejanj in sankcij v zvezi s prometom z drogami bi morala v končni fazi prispevati k varovanju javnega zdravja in zmanjšanju škode, povezane s prometom s prepovedanimi drogami in njihovim uživanjem.[Sprememba 1]

(2)  Okvirni sklep 2004/757/PNZ se uporablja za snovi, ki so zajete z Enotno konvencijo Združenih narodov o mamilih iz leta 1961, kakor je bila spremenjena s protokolom iz leta 1972, in Konvencijo Združenih narodov o psihotropnih snoveh iz leta 1971 (v nadaljnjem besedilu: konvenciji ZN), in sintetične droge, za katere velja nadzor v Uniji v skladu s Skupnim ukrepom 97/396/PNZ(3), ki pomenijo tveganja za javno zdravje, ki jih je mogoče primerjati s tveganji, ki jih pomenijo snovi s seznama iz konvencij ZN.

(3)  Okvirni sklep 2004/757/PNZ bi se moral uporabljati tudi za snovi, za katere veljajo nadzorni ukrepi in kazenske sankcije v skladu s Sklepom Sveta 2005/387/PNZ(4), ki pomenijo tveganja za javno zdravje, ki jih je mogoče primerjati s tveganji, ki jih pomenijo snovi s seznama iz konvencij ZN.

(4)  Nove psihoaktivne snovi, kot so proizvodi, ki vsebujejo agoniste receptorjev sintetičnih kanabinoidov (CRA), ki imajo podobne učinke kot snovi s seznama iz konvencij ZN, se pogosto pojavljajo in hitro širijo v Uniji. Kot je bilo ugotovljeno v Uredbi (EU) št. …/… Evropskega parlamenta in Sveta(5), nekatere nove psihoaktivne snovi pomenijo resna zdravstvena, tveganja za javno zdravje ter socialna in varnostna tveganja. V skladu z navedeno uredbo se lahko sprejmejo ukrepi za prepoved proizvodnje, izdelave in omogočanja dostopnosti novih psihoaktivnih snovi, ki pomenijo resna zdravstvena, socialna in varnostna tveganja, na trgu, vključno z njihovim uvozom v Unijo, prevozom in izvozom iz Unije. Da bi se dostopnost novih psihoaktivnih snovi, ki pomenijo resna tveganja za posameznike in družbo, dejansko zmanjšala ter da bi se odvračalo od prometa z navedenimi snovmi v Uniji in vpletanja kriminalnih organizacij, ki z nedovoljenim prometom s prepovedanimi drogami pogosto ustvarjajo znatne dobičke, bi morali biti trajni omejevalni ukrepi na trgu, sprejeti na podlagi navedene uredbe, podprti s sorazmernimi kazenskopravnimi določbami, ki bi bile namesto na posamezne potrošnike usmerjene izključno na proizvajalce, dobavitelje in distributerje. [Sprememba 2]

(4a)  Za učinkovito zmanjšanje povpraševanja po novih psihoaktivnih snoveh, ki pomenijo resna zdravstvena, socialna in varnostna tveganja, bi moralo biti širjenje z dokazi podprtih informacij o javnem zdravju ter zgodnje opozarjanje potrošnikov sestavni del vključujoče in participativne strategije za preprečevanje in zmanjševanje škode. [Sprememba 3]

(5)  Zato bi morale biti nove psihoaktivne snovi, za katere velja trajna omejitev na trgu v skladu z Uredbo (EU) št. …/…, po vključitvi v prilogo k Okvirnemu sklepu 2004/757/PNZ, zajete s kazenskopravnimi določbami kazenskim pravom Unije o nedovoljenem prometu s prepovedanimi drogami. To Da bi tudi pomagalo uskladiti in pojasniti pravni okvir Unije, saj bi se enake kazenskopravne določbe uporabljale tako za te snovi, ki so zajete s konvencijama ZN, kot tudi za najškodljivejše nove psihoaktivne snovi. Zato vključili v prilogo, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije spremeni prilogo in s tem opredelitev pojma prepovedana droga v Okvirnem sklepu 2004/757/PNZ spremeniti opredelitev pojma „prepovedana droga“. Zlasti je pomembno, da Komisija med pripravami izvede ustrezna posvetovanja, vključno s posvetovanji na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način. [Sprememba 4]

(6)  Da bi se hitro obravnavalo pojavljanje in širjenje škodljivih novih psihoaktivnih snovi v Uniji, bi morale države članice v 12 mesecih od datuma vključitve teh snovi v prilogo k Okvirnemu sklepu 2004/757/PNZ uporabiti določbe tega okvirnega sklepa za nove psihoaktivne snovi, ki pomenijo resna zdravstvena, socialna in varnostna tveganja, uporabiti določbe Okvirnega sklepa 2004/757/PNZ v dvanajstih mesecih od uvedbe trajne omejitve teh snovi za katere velja trajna omejitev na trgu na podlagi Uredbe (EU) št. …/… , saj pomenijo resna zdravstvena, socialna in varnostna tveganja. [Sprememba 5]

(6a)  Ta direktiva v skladu z določbami Okvirnega sklepa 2004/757/PNZ, ki ga spreminja, ne vsebuje določb o kriminalizaciji posedovanja novih psihoaktivnih snovi za osebno uporabo, brez poseganja v pravico držav članic, da posedovanje drog za osebno uporabo kriminalizirajo na nacionalni ravni. [Sprememba 6]

(6b)  Komisija bi morala oceniti vpliv Okvirnega sklepa 2004/757/PNZ na ponudbo drog, med drugim tudi na podlagi informacij, ki jih zagotovijo države članice. Države članice bi morale za ta namen zagotoviti podrobne informacije o distribucijskih kanalih za psihoaktivne snovi na svojem ozemlju, ki se uporabljajo za ponudbo psihoaktivnih snovi, namenjenih za distribucijo v drugih državah članicah, kot so specializirane trgovine in spletni prodajalci na drobno, ter o drugih značilnostih svojega trga z drogami. Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami bi moral podpreti države članice pri zbiranju in izmenjavi točnih, primerljivih in zanesljivih informacij in podatkov o ponudbi drog. [Sprememba 7]

(6c)  Države članice bi morale Komisiji posredovati podatke o različnih kazalnikih nacionalnega posredovanja v obliki kazenskega pregona na njihovem ozemlju, vključno z odstranjenimi objekti za proizvodnjo drog, kaznivimi dejanji v zvezi s ponudbo drog, nacionalnimi maloprodajnimi cenami drog in forenzičnimi analizami zaseženih drog. [Sprememba 8]

(7)  Ker države članice ne morejo zadovoljivo doseči cilja te direktive, tj. širitve področja uporabe kazenskopravnih določb, ki se uporabljajo za nedovoljeni promet s prepovedanimi drogami, na nove psihoaktivne snovi, ki pomenijo resna zdravstvena, socialna in varnostna tveganja, temveč se ta cilj lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje tega cilja.

(8)  Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so priznana z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravico do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča, domnevo nedolžnosti in pravico do obrambe, pravico, da se za isto kaznivo dejanje kazensko ne preganja ali kaznuje dvakrat, ter načeli zakonitosti in sorazmernosti kaznivih dejanj, pravico do preventivnega zdravstvenega varstva in pravico do zdravniške oskrbe. [Sprememba 9]

(8a)  Unija in države članice bi morale še naprej razvijati pristop Unije na osnovi temeljnih pravic, prevencije, zdravniške oskrbe in ublažitve škode, da bi uživalcem drog pomagale premagati odvisnost in zmanjšati negativne posledice drog za družbo, gospodarstvo in javno zdravje. [Sprememba 10]

(9)  [V skladu s členom 3 Protokola (št. 21) o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, sta Združeno kraljestvo in Irska uradno izrazila željo po sodelovanju pri sprejetju in uporabi te direktive.]

IN/ALI

(10)  [V skladu s členoma 1 in 2 Protokola (št. 21) o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, in brez poseganja v člen 4 navedenega protokola Združeno kraljestvo in Irska ne sodelujeta pri sprejetju te direktive, ki zato zanju ni zavezujoča in se v njiju ne uporablja.]

(11)  V skladu s členoma 1 in 2 Protokola (št. 22) o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju te direktive, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja.

(12)  Okvirni Sklep 2004/757/PNZ bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Okvirni sklep 2004/757/PNZ se spremeni:

(1)  V členu 1 se točka 1 nadomesti z naslednjim:"

„1. je ‚prepovedana drogaʼ vsaka od naslednjih snovi:

   (a) vsaka snov, ki je zajeta z Enotno konvencijo Združenih narodov o mamilih iz leta 1961 (kakor je bila spremenjena s protokolom iz leta 1972) in Konvencijo Združenih narodov o psihotropnih snoveh iz leta 1971;
   (b) vsaka snov iz Priloge;
   (c) vsaka nova psihoaktivna snov zmes ali raztopina, ki pomeni resna zdravstvena, socialna in varnostna tveganja ter za katero velja trajna omejitev na trgu na podlagi [člena 13(1) Uredbe (EU) št. …/… o novih psihoaktivnih snoveh] vsebuje eno ali več snovi iz točk (a) in (b);“ [Sprememba 11]

"

(1a)  Člen 2 se spremeni:

(a)  uvodni del odstavka 1 se nadomesti z naslednjim"

„1. Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da so kazniva naslednja naklepna dejanja, kadar so v skladu z nacionalno zakonodajo storjena neupravičeno:“ [Sprememba 12]

"

(b)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"

„2. Dejanja iz odstavka 1 ne sodijo v področje uporabe tega okvirnega sklepa, kadar so storjena za osebno uporabo, kakor jo opredeljuje nacionalna zakonodaja.“ [Sprememba 13]

"

(1b)  Dodata se naslednja člena:"

„Člen 8a

Prenos pooblastil

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13(1) Uredbe (EU) št. …/… Evropskega parlamenta in Sveta* za spremembo priloge k okvirnemu sklepu, zlasti da se v prilogo vključijo nove psihoaktivne snovi, za katere velja trajna omejitev na trgu. [Sprememba 15]

Člen 8b

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8a se prenese na Komisijo za obdobje desetih let od ...(6). Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem desetletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet ne nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem tega obdobja.

3.  Pooblastilo iz člena 8a lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 8a, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

__________________________

* Uredba (EU) št. .../... Evropskega parlamenta in Sveta z dne [o novih psihoaktivnih snoveh] (UL L...).“ [Sprememba 16]

"

(2)  V členu 9 se dodata naslednja odstavka:"

„3. Države članice v zvezi z novimi psihoaktivnimi snovmi, za katere velja trajna omejitev na trgu na podlagi [člena 13(1) Uredbe (EU) št. …/… o novih psihoaktivnih snoveh]ki so bile vključene v prilogo k temu okvirnemu sklepu, sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uporabo določb tega okvirnega sklepa za te nove psihoaktivne snovi, v dvanajstih mesecih po začetku veljavnosti trajne omejitve na trgu spremembe priloge. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov. [Sprememba 14]

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na ta okvirni sklep ali pa sklic nanj navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

4.  Komisija do ...(7) in nato vsakih pet let oceni, v kolikšni meri so države članice sprejele ukrepe, potrebne za uskladitev s tem okvirnim sklepom, in objavi poročilo.“

"

(3)  Doda se Priloga, kakor je določena v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

Prenos

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje v ...(8). Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati ...(9).

Člen 4

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice v skladu s Pogodbama.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

PRILOGA

„PRILOGA

Seznam snovi iz točke (1)(b) člena 1

(a)  P-metiltioamfetamin ali 4-metiltioamfetamin, kot je naveden v Sklepu Sveta 1999/615/PNZ(10);

(b)  parametoksi-metilamfetamin ali N-metil-1-(4-metoksi-fenil)-2-aminopropan, kot je naveden v Sklepu Sveta 2002/188/PNZ(11);

(c)  2,5-dimetoksi-4-jodofenetilamin, 2,5-dimetoksi-4-etiltiofenetilamin, 2,5-dimetoksi-4-(n)-propiltiofenetilamin in 2,4,5-trimetoksiamfetamin, kot so navedeni v Sklepu Sveta 2003/847/PNZ(12);

(d)  1-benzilpiperazin ali 1-benzil-1,4-diazacikloheksan ali N-benzilpiperazin ali benzilpiperazin, kot je naveden v Sklepu Sveta 2008/206/PNZ(13);

(e)  4-metilmetkatinon, kot je naveden v Sklepu Sveta 2010/759/EU(14);

(f)  4-metilamfetamin, kot je naveden v Sklepu Sveta 2013/129/EU(15);

(g)  5-(2-aminopropil)indol, kot je naveden v Izvedbenem sklepu Sveta 2013/496/EU(16)].

(1) Stališče Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2014.
(2)Okvirni sklep Sveta 2004/757/PNZ z dne 25. oktobra 2004 o opredelitvi minimalnih določb glede elementov kaznivih dejanj in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami (UL L 335, 11.11.2004, str. 8).
(3)Skupni ukrep 97/396/PNZ z dne 16. junija 1997, sprejet v Svetu na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o izmenjavi podatkov, oceni tveganja in nadzoru novih sintetičnih drog (UL L 167, 25.6.1997, str. 1).
(4)Sklep Sveta 2005/387/PNZ z dne 10. maja 2005 o izmenjavi podatkov, oceni tveganja in nadzoru nad novimi psihoaktivnimi snovmi (UL L 127, 20.5.2005, str. 32).
(5) Uredba (EU) št. …/… Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... [o novih psihoaktivnih snoveh] (UL L ...)
(6) datum začetka veljavnosti te direktive.
(7) UL: prosimo, vstavite datum pet let po začetku veljavnosti te direktive.
(8) UL: prosimo, vstavite datum 12 mesecev po začetku veljavnosti te direktive.
(9) UL: prosimo, vstavite datum začetka veljavnosti Uredbe (EU) št. …/… [o novih psihoaktivnih snoveh]
(10)Sklep Sveta 1999/615/PNZ z dne 13. septembra 1999 o opredelitvi 4-MTA kot nove sintetične droge, za katero veljajo nadzorni ukrepi in kazenske sankcije (UL L 244, 16.9.1999, str. 1).
(11)Sklep Sveta 2002/188/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ukrepih za nadzor in kazenskih sankcijah za novo sintetično drogo PMMA (UL L 063, 6.3.2002, str. 14).
(12)Sklep Sveta 2003/847/PNZ z dne 27. novembra 2003 o ukrepih nadzora in kazenskih sankcijah glede novih sintetičnih drog 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 in TMA-2 (UL L 321, 6.12.2003, str. 64).
(13)Sklep Sveta 2008/206/PNZ z dne 3. marca 2008 o nadzornih ukrepih in kazenskih določbah za novo psihoaktivno snov 1-benzilpiperazin (BZP) (UL L 63, 7.3.2008, str. 45).
(14)Sklep Sveta 2010/759/EU z dne 2. decembra 2010 o uvedbi nadzornih ukrepov za 4-metilmetkatinon (mefedron) (UL L 322, 8.12.2010, str. 44).
(15)Sklep Sveta 2013/129/EU z dne 7. marca 2013 o uvedbi nadzornih ukrepov za 4-metilamfetamin (UL L 72, 15.3.2013, str. 11).
(16)Izvedbeni sklep Sveta 2013/496/EU z dne 7. oktobra 2013 o uvedbi nadzornih ukrepov za 5-(2-aminopropil)indol (UL L 272, 12.10.2013, str. 44).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov