Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2989(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0367/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0367/2014

Συζήτηση :

PV 17/04/2014 - 7
CRE 17/04/2014 - 7

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2014 - 9.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0458

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 311kWORD 88k
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο
Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ
P7_TA(2014)0458B7-0367/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2014 σχετικά με την κατάσταση προόδου όσον αφορά τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (2013/2989(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την τριμερή δήλωση αρχών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική,

–  έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση της Τέταρτης Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ, η οποία εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2001 στη Ντόχα και ειδικότερα την παράγραφο 44 σχετικά με μια ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση (SDT),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας του 1995 μεταξύ της ΕΚ και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ (εφεξής «Βιετνάμ»), και τη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που υπεγράφη στις 27 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2006, με τίτλο «Η Ευρώπη στον κόσμο: η συμμετοχή της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Συμβολή στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση» (COM(2006)0567),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τη Συμφωνία TRIPS και την πρόσβαση στα φάρμακα(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2007 σχετικά με την Ευρώπη στον κόσμο - εξωτερικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας(2),

–  έχοντας υπόψη τις διαπραγματευτικές οδηγίες του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2007 που εξουσιοδοτούν την Επιτροπή να διαπραγματευτεί συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με χώρες του Συνδέσμου Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο στρατηγικής για το Βιετνάμ (2007-2013)(3),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Βιετνάμ, και ιδίως αυτά της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Καμπότζη, το Λάος και το Βιετνάμ(4), και της 18ης Απριλίου 2013 για το Βιετνάμ, ειδικότερα όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Απριλίου 2011, σχετικά με τη μελλοντική πολιτική διεθνών επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(7),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο «Εμπόριο, ανάπτυξη και παγκόσμιες υποθέσεις: Η εμπορική πολιτική ως βασική συνιστώσα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της ΕΕ» (COM(2010)0612),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για τη νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τους φραγμούς στο εμπόριο και στις επενδύσεις(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 2012 με τίτλο «Έκθεση του 2012 για τα εμπόδια στο εμπόριο και στις επενδύσεις» (COM(2012)0070),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής στην Ολομέλεια του Απριλίου 2014 σχετικά με τη ΣΕΣ μεταξύ ΕΕ και Βιετνάμ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βασιζόμενο σε κανόνες πολυμερές εμπορικό σύστημα, το οποίο καθιερώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), αποτελεί το πλέον κατάλληλο πλαίσιο για τη ρύθμιση και την προώθηση του ανοικτού και δίκαιου εμπορίου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις δεν αποκλείουν τις διμερείς συμφωνίες ΠΟΕ+, οι οποίες μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά προς αυτές·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματευτικές οδηγίες της Επιτροπής για τη ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ επισυνάπτονται στην εξουσιοδότηση του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2007 για την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με χώρες του Συνδέσμου Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και έπονται της έγκρισης, από την πλευρά του Συμβουλίου, της διερευνητικής μελέτης που καθορίζει τους κοινούς στόχους και των δύο πλευρών της διαπραγμάτευσης, και συγκεκριμένα την ενίσχυση των υφιστάμενων διμερών εμπορικών σχέσεων· υπενθυμίζει ότι ο αρχικός στόχος ήταν η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για μία συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) με την περιοχή ASEAN· τονίζει για αυτόν τον λόγο το ενδεχόμενο για διαπραγμάτευση διεξοδικών συνολικών συμφωνιών με χώρες της περιοχής ASEAN (ως δομικά στοιχεία προς την επίτευξη του στόχου της διαπραγμάτευσης ΣΕΣ μεταξύ περιοχών στο μέλλον)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2012 στις Βρυξέλλες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Νοεμβρίου 2013, μετά τον 5ο γύρο των διαπραγματεύσεων, τα δύο διαπραγματευόμενα μέρη δεσμεύτηκαν να ενώσουν τις προσπάθειές τους με στόχο την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων έως τα τέλη του 2014·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορική σχέση ΕΕ-Βιετνάμ εντάσσεται στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που υπεγράφη στις 27 Ιουνίου 2012 και συνιστά ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για τις διμερείς εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το Βιετνάμ έχουν δρομολογήσει έναν καλά διαρθρωμένο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια στο πλαίσιο αυτό με σκοπό να προληφθεί η υποβάθμιση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως βασικό στοιχείο της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί, μέσω του στρατηγικού πλαισίου της και του σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, να συμπεριλαμβάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εκτιμήσεις του αντικτύπου τη στιγμή που τις εκπονεί, το οποίο ισχύει και για τις εμπορικές συμφωνίες που έχουν σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ βίωσε μια δεκαετία ευημερίας με αδιάκοπη ανάπτυξη του ΑΕΠ της τάξεως του 8% περίπου ετησίως, η οποία κορυφώθηκε με την προσχώρησή του στον ΠΟΕ στις 11 Ιανουαρίου 2007, και λαμβάνοντας υπόψη ότι έκτοτε η χώρα έχει πληγεί από την παγκόσμια οικονομική κάμψη, η οποία οδήγησε σε σημαντική πτώση της μεγέθυνσης των επενδύσεων, σε ελάττωση της εισροής άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) και σε μείωση των εμβασμάτων από το εξωτερικό·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την τελευταία δεκαετία η ΕΕ έχει διατηρήσει αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο με το Βιετνάμ, το οποίο αποτυπώνεται στα αρνητικά αριθμητικά στοιχεία του δεύτερου τριμήνου του 2013 που καταδεικνύουν ότι από την αξία του συνολικού εμπορίου που ισούται με 13,4 δισεκατομμύρια EUR, τα 10,5 δισεκατομμύρια EUR αντιστοιχούν σε εισαγωγές της ΕΕ από το Βιετνάμ και ότι τα 2,8 δισεκατομμύρια EUR αντιστοιχούν σε εξαγωγές προς το Βιετνάμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο αντιπροσωπεύει έντονη μείωση σε σχέση με τα στοιχεία για το 2012, έτος στο οποίο το συνολικό εμπόριο αντιστοιχούσε σε 23,871 δισεκατομμύρια EUR, από τα οποία τα 18,520 δισεκατομμύρια EUR αντιστοιχούσαν σε εισαγωγές της ΕΕ από το Βιετνάμ και τα 5,351 δισεκατομμύρια EUR σε εξαγωγές της ΕΕ προς το Βιετνάμ·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος της βιομηχανίας ένδυσης και της κλωστοϋφαντουργίας δεν αποτελεί μόνο την κυριότερη πηγή επίσημης απασχόλησης στο Βιετνάμ, με άμεσο εργατικό δυναμικό που υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια εργαζομένων, αλλά και τον κυριότερο εξαγωγικό τομέα της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας ακόμη μεταποιητικός τομέας κορυφαίας σημασίας με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα είναι ο κλάδος συναρμολόγησης ηλεκτρονικών συσκευών, ο οποίος απασχολεί περίπου 120 000 εργαζόμενους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ μέχρι σήμερα έχει κυρώσει μόνο 5 από τις 8 βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει κυρώσει την υπ’ αριθ. 87 σύμβαση της ΔΟΕ περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας συνδικαλιστικού δικαιώματος, την υπ’ αριθ. 98 σύμβαση της ΔΟΕ περί συνδικαλιστικού δικαιώματος και συλλογικών διαπραγματεύσεων και την υπ’ αριθ. 105 σύμβαση της ΔΟΕ σχετικά με την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ, που είναι δικαιούχος του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων της ΕΕ, αποτελεί τον 32ο εμπορικό εταίρο της ΕΕ και τον 5ο μεγαλύτερο εταίρο εντός του ASEAN, ενώ η ΕΕ αποτελεί τον 2ο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του Βιετνάμ, μετά την Κίνα και πριν από τις ΗΠΑ, καθώς και τη μεγαλύτερη πηγή ΑΞΕ για το Βιετνάμ, δεδομένου ότι αντιπροσώπευε το 6,5 % των συνολικών ΑΞΕ του Βιετνάμ το 2012· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι το δυναμικό για ΑΞΕ από το Βιετνάμ προς την ΕΕ παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και τα δυο διαπραγματευόμενα μέρη αναμένουν να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη από την εξάλειψη των δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών (ΜΔΦ) στο εμπόριο, και λαμβάνοντας υπόψη ότι και τα δύο μέρη θα πρέπει να επιδιώξουν τόσο ένα καλό αποτέλεσμα όσον αφορά την ελευθέρωση του εμπορίου υπηρεσιών και την ελευθέρωση της εγκατάστασης όσο και την ανάπτυξη ενός συστήματος για την κατάλληλη προστασία, εφαρμογή και επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των σχεδίων, των εμπορικών ή υπηρεσιακών σημάτων, των δικαιωμάτων του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων, των γεωγραφικών ενδείξεων, συμπεριλαμβανομένων των ονομασιών καταγωγής των γεωργικών και διατροφικών προϊόντων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και τα δύο διαπραγματευόμενα μέρη θα πρέπει να ενώσουν τις προσπάθειές τους για να διασφαλίσουν και να προωθήσουν το νόμιμο εμπόριο φαρμάκων (τόσο των φαρμάκων που είναι κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας όσο και των γενόσημων) σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) και τις παρεχόμενες από τη συμφωνία δυνατότητες ευελιξίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και τα δύο διαπραγματευόμενα μέρη θα πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα μέσα προάσπισης του εμπορίου σε πλήρη συμμόρφωση προς τους υφιστάμενους κανόνες του ΠΟΕ, ούτως ώστε να αποφεύγεται η προσφυγή στον μηχανισμό του ΠΟΕ για την επίλυση διαφορών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά με μια αποτελεσματική διμερή ρήτρα διασφάλισης ή έναν ισοδύναμο μηχανισμό, με στόχο την κατάλληλη προστασία των αντίστοιχων βιομηχανικών κλάδων τους από κάθε ζημία ή απειλή ζημίας προερχόμενη από διόγκωση των εισαγωγών, ιδίως δε στους αντίστοιχους ευαίσθητους τομείς τους, οι οποίοι έχουν προσδιοριστεί στην εκτίμηση του αντικτύπου κάθε διαπραγματευόμενου μέρους·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συντελούμενη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τη ΣΕΣ, ιδίως στα κεφάλαια που αφορούν τη διευκόλυνση των τελωνειακών διαδικασιών και των εμπορικών συναλλαγών, τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο και τον ανταγωνισμό, καθώς και για την τακτική ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Επιτροπή για την κατάσταση της προόδου· υπενθυμίζει ότι η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου για τη ΣΕΣ είναι υποχρεωτική(10), και ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν θα πρέπει να προτείνουν καμία προσωρινή εφαρμογή της ΣΕΣ, προτού το ΕΚ δώσει τη σύμφωνη γνώμη του·

2.  πιστεύει ακράδαντα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων πρέπει να αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες που υπογράφει η ΕΕ με τρίτες χώρες· καλεί την κυβέρνηση του Βιετνάμ να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ τις οποίες έχει κυρώσει, και να κυρώσει και να θέσει σε εφαρμογή χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τις βασικές συμβάσεις που εξακολουθούν να εκκρεμούν· επαναλαμβάνει ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων πρέπει να έχουν καθολική ισχύ και να εφαρμόζονται έναντι όλων των εργαζομένων, περιλαμβανομένων και των εργαζομένων στις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες·

3.  αναμένει από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν πλήρως υπόψη τα αιτήματα του Κοινοβουλίου, όπως εκφράζονται στο παρόν ψήφισμα, πριν από τη σύναψη της ΣΕΣ, η οποία θα πρέπει να είναι συμβατή με τους κανόνες και τις υποχρεώσεις του ΠΟΕ· θεωρεί ότι μια επιτυχημένη ΣΕΣ θα επέτρεπε και στα δύο διαπραγματευόμενα μέρη να αποκομίσουν ένα ισορροπημένο σύνολο ωφελειών και θα συνέβαλλε στη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας και στις δύο πλευρές·

4.  ζητεί από αμφότερα τα διαπραγματευόμενα μέρη να τηρούν πλήρως τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο του ΠΟΕ, στο πνεύμα της απελευθέρωσης του εμπορίου· υπογραμμίζει συγχρόνως την υποχρέωση τους να εξαλείψουν μέτρα και πρακτικές που δεν συνάδουν με τον ΠΟΕ με στόχο να επιτευχθεί η σύναψη μιας φιλόδοξης συμφωνίας·

5.  χαιρετίζει τις θετικές προοπτικές που καταδεικνύονται στη διερευνητική μελέτη, σύμφωνα με την οποία η ΣΕΣ πρόκειται να αυξήσει τις συνολικές εξαγωγές και εισαγωγές τόσο για την ΕΕ όσο και για το Βιετνάμ και να παράσχει ευκαιρίες για νέες ροές ΑΞΕ· ζητεί, συνεπώς, την ουσιαστική εξάλειψη των δασμών από την πλευρά του Βιετνάμ σε ό,τι αφορά τόσο τους μέσους δασμούς για την πρόσβαση σε μη γεωργικά προϊόντα όσο και τους γεωργικούς δασμούς·

6.  τονίζει ότι ο στόχος για τις εμπορικές ανταλλαγές βιομηχανικών προϊόντων πρέπει να είναι η αμοιβαία πλήρης κατάργηση των δασμών, με σεβασμό ενός ορισμένου βαθμού ασυμμετρίας που θα περιλαμβάνει κατάλληλες μεταβατικές περιόδους κατά την εφαρμογή, καθώς και ότι οποιαδήποτε δυνατή εξαίρεση από αυτόν τον στόχο πρέπει να περιορίζεται και να υπόκειται σε επανεξέταση· πιστεύει ότι η κατάργηση των δασμών θα πρέπει να περιλαμβάνει τομείς σημαντικούς και για τις δύο πλευρές·

7.  ζητεί και από τα δύο διαπραγματευόμενα μέρη να σέβονται το δικαίωμα ρύθμισης της άλλης πλευράς, μεταξύ άλλων στον τομέα της παροχής δημόσιων υπηρεσιών, και να διασφαλίσουν ότι οι αντίστοιχες ρυθμίσεις τους δεν παρακωλύουν το διμερές εμπόριο με αδικαιολόγητους ΜΔΦ· καλεί, συνεπώς, τόσο την ΕΕ όσο και το Βιετνάμ να αναπτύξουν αποτελεσματικά συστήματα διαμεσολάβησης, ούτως ώστε να αποτρέπεται η εμφάνιση αδικαιολόγητων ρυθμιστικών εμποδίων στο εμπόριο και να αντιμετωπίζονται τα υπάρχοντα εμπόδια μέσω της ενίσχυσης της εναρμόνισης ή της συμμόρφωσης προς τα διεθνή πρότυπα·

8.  θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να επιδείξει ιδιαίτερη μέριμνα ώστε τα πλεονεκτήματα της μελλοντικής συμφωνίας να περιλάβουν ισχυρά και δεσμευτικά μέτρα επαλήθευσης ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα οφέλη της συμφωνίας θα ευνοούν μόνο τους παραγωγούς της ΕΕ και του Βιετνάμ και ότι θα τηρούνται πλήρως οι προτιμησιακοί κανόνες καταγωγής που θα προκύψουν από τις διαπραγματεύσεις· ζητεί την απλοποίηση των ενωσιακών κανόνων καταγωγής - χωρίς να χαλαρώσει η ισχύς του τρέχοντος συστήματος - ώστε να μπορούν οι οικονομικοί φορείς και οι τελωνειακές υπηρεσίες να τους εφαρμόζουν ευκολότερα και ώστε να τους παρασχεθεί η δυνατότητα να αντλήσουν κάθε ωφέλεια από την κατάργηση των δασμών·

9.  αναγνωρίζει ότι το Βιετνάμ έχει επιθετικά συμφέροντα όσον αφορά την ελευθέρωση του Τρόπου 4 της γενικής συμφωνίας για το εμπόριο υπηρεσιών (GATS) και τη σύναψη συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων των υπηκόων του Βιετνάμ και της ΕΕ, και ότι η ΕΕ έχει επιθετικά συμφέροντα όσον αφορά την ελευθέρωση της πρόσβασης στην αγορά και την εθνική μεταχείριση δυνάμει των Τρόπων 1, 2 και 3 στις περισσότερες υπηρεσίες· θεωρεί ότι η εξέταση των επιθετικών συμφερόντων της ΕΕ αποτελεί προαπαιτούμενο ώστε να καταστούν δυνατές βάσει του Τρόπου 4 οι προσωρινές διαμονές απαραίτητων ειδικευμένων επαγγελματιών και να διευκολύνεται η διάκριση αυτών των διαμονών από τις εθνικές πολιτικές για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στις αγορές εργασίας του κάθε συμβαλλόμενου μέρους·

10.  καλεί την ΕΕ και το Βιετνάμ να συμφωνήσουν στο πλαίσιο της ΣΕΣ για μια δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των επενδυτών και παρόχων υπηρεσιών στον τραπεζικό τομέα, στον τομέα των ασφαλίσεων, στο νομικό τομέα, στο λογιστικό τομέα, στον τομέα των μεταφορών, στον τομέα της διανομής, συμπεριλαμβανομένων τόσο τον τομέα της λιανικής όσο και τον τομέα της χονδρικής πώλησης· υπενθυμίζει ότι, σε ό,τι αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί κατάλληλο περιθώριο για την κατάρτιση πολιτικών, ούτως ώστε να μειωθεί ο συστημικός κίνδυνος, να καταπολεμηθεί η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, να διασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και να εφαρμοστούν οι κανόνες και οι πρακτικές του δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των εγχώριων και των ξένων επενδυτών και παρόχων υπηρεσιών, μεταξύ άλλων μειώνοντας, αν όχι εξαλείφοντας πλήρως, τα υπάρχοντα ανώτατα όρια κεφαλαιακής αξίας και καταργώντας τους περιορισμούς στην εγκατάσταση και την αδειοδότηση· συνιστά η Επιτροπή να διαπραγματευτεί ισχυρές και δεσμευτικές διατάξεις σχετικά με τη διαφάνεια και τον θεμιτό ανταγωνισμό έτσι ώστε να υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και μεταξύ ιδιωτικών και κρατικών επιχειρήσεων·

11.  ενθαρρύνει έντονα το Βιετνάμ να αναπτύξει την κατάλληλη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προκειμένου να αποκτήσει το νομικό καθεστώς χώρας με κατάλληλο επίπεδο προστασίας, χωρίς ωστόσο να δημιουργηθούν εμπόδια στη χρήση δυνατοτήτων ευελιξίας που παρέχει η συμφωνία TRIPS, έτσι ώστε να επιτραπεί ή να καταστεί δυνατή η μεταφορά προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ με βάση τη νομοθεσία της ΕΕ και σε συμμόρφωση προς αυτή, και στη συνέχεια να ενισχυθεί η διμερής ροή δεδομένων και το εμπόριο συναφών υπηρεσιών, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο·

12.  ζητεί από την Επιτροπή και τις αρχές του Βιετνάμ να διαπραγματευτούν αποτελεσματικά και χαρακτηριζόμενα από διαφάνεια συστήματα ανάθεσης συμβάσεων, προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού ανάμεσα σε ιδιωτικές και κρατικές επιχειρήσεις όσον αφορά την ανάθεση συμβάσεων, και να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή κάλυψη που θα περιλαμβάνει επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη αμοιβαία ευαίσθητα σημεία και ανάγκες·

13.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη μείωση και τακτική εποπτεία της χρήσης των επιδοτήσεων και άλλων προτιμήσεων, όπως είναι οι ευνοϊκοί όροι που παραχωρούνται στις κρατικές επιχειρήσεις και στις εγχώριες εταιρείες στο Βιετνάμ, οι οποίοι στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό με τις ευρωπαϊκές εταιρείες, ιδίως στους τομείς που είναι σημαντικοί για την πολιτική εξαγωγών του Βιετνάμ· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να διαπραγματευτεί συστήματα που να στοχεύουν στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού ανάμεσα στους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην αγορά·

14.  θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, στο πλαίσιο της ΣΕΣ, στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ευκαιριών για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ότι οι επενδύσεις σε ΜΜΕ, καθώς και από αυτές, θα πρέπει να προωθηθούν προκειμένου να βοηθηθεί η χρηματοδότηση τοπικών σχεδίων με γνώμονα την αγορά και κοινών επιχειρήσεων στους τομείς της ανανεώσιμης ενέργειας και του εμπορίου περιβαλλοντικών αγαθών και τεχνολογιών· ζητεί να μπορούν αφενός οι ευρωπαίοι επενδυτές να επωφελούνται από ένα πιο διαφανές και προβλέψιμο νομοθετικό πλαίσιο στο Βιετνάμ και, αφετέρου, να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων του Βιετνάμ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

15.  ζητεί και από τα δύο διαπραγματευόμενα μέρη να εξασφαλίσουν την αίσια έκβαση της ΣΕΣ όσον αφορά την ελευθέρωση του εμπορίου στον τομέα της μεταποίησης, διασφαλίζοντας έτσι την ουσιαστική υλοποίηση και εφαρμογή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και παρόμοιων δικαιωμάτων για μια σειρά μεταποιημένων προϊόντων·

16.  θεωρεί ότι η ΣΕΣ θα πρέπει να σέβεται τα ευαίσθητα σημεία που συνδέονται με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων και προϊόντων αλιείας, παρόλο που αυτό δεν θα πρέπει να αποτρέπει το αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών σε αλληλοσυμπληρούμενους τομείς, και τονίζει ότι η νέα πρόσβαση στην αγορά θα πρέπει να προϋποθέτει τη διεξοδική εφαρμογή της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, η οποία θα πρέπει να καλύπτει και τις γεωγραφικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένων των ονομασιών καταγωγής των γεωργικών και διατροφικών προϊόντων, καθώς και μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (ΥΦΠ), προς όφελος των παραγωγών και των καταναλωτών· εμμένει στην άποψη ότι κανένα στοιχείο της συμφωνίας δεν πρέπει να παρεμποδίζει την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά γενόσημα φάρμακα·

17.  ζητεί τη δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών διευθέτησης διακρατικών διαφορών με διάφανο χαρακτήρα και, όπου χρειάζεται, την εισαγωγή στη ΣΕΣ διατάξεων για την επίλυση των διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών, προκειμένου να διασφαλιστεί η δέουσα προστασία των επενδύσεων και να αποτραπεί η υποβολή αβάσιμων αξιώσεων από τους επενδυτές· θεωρεί ότι κάθε μηχανισμός διευθέτησης διαφορών ανάμεσα σε επενδυτές και κράτη θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να στηρίζεται στους κανόνες είτε της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο του Διεθνούς Εμπορίου (UNCITR) είτε του Διεθνούς Κέντρου Διακανονισμού των Διαφορών εξ Επενδύσεων (ICSID) είτε σε οποιουσδήποτε κανόνες έχουν συμφωνηθεί διμερώς με βάση διεθνή πρότυπα και συμβάσεις, και θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλο νομικό πλαίσιο και να υπόκειται σε αυστηρά κριτήρια διαφάνειας·

18.  ζητεί να εξασφαλιστεί ότι μια ενδεχόμενη επενδυτική συμφωνία δεν θα παρεμποδίζει τη σημείωση προόδου στην κύρωση και πλήρη εφαρμογή, και από τις δύο πλευρές, διεθνών συμφωνιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμβάσεων της ΔΟΕ και πολυμερών συμφωνιών για το περιβάλλον (ΠΣΠ)·

19.  προτιμά τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων να περιληφθούν είτε στο κεφάλαιο σχετικά με το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης είτε σε χωριστό κεφάλαιο με ισοδύναμες εφαρμοστέες διατάξεις·

20.  ζητεί η ΣΕΣ να περιλαμβάνει ένα εφαρμοστέο κεφάλαιο σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, στο οποίο να αποτυπώνεται η κοινή δέσμευση της ΕΕ και του Βιετνάμ για την προώθηση του σεβασμού, της συμμόρφωσης και της εφαρμογής διεθνών συμφωνιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, των οκτώ βασικών συμβάσεων της ΔΟΕ, καθώς και βασικών ΠΣΠ, όπως η σύμβαση για το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES)· ζητεί να καταρτιστούν στο πλαίσιο αυτό μέτρα για την περίπτωση παραβίασης, τα οποία να προβλέπουν τη συμμετοχή ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν φορείς του τομέα της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος στην παρακολούθηση των διαπραγματεύσεων για τη ΣΕΣ και στην εφαρμογή και παρακολούθηση του κεφαλαίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και τα οποία να προτρέπουν τις επιχειρήσεις να υιοθετούν πρακτικές ΕΚΕ, λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς συμφωνημένες αρχές και μέσα, όπως εκείνα που προβλέπονται από τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις , τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές του ΟΗΕ για τις υπεύθυνες επενδύσεις και τους ενοποιημένους απολογισμούς· ζητεί επίσης να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της ΣΕΣ εκκρεμή ζητήματα όπως η καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων και των άγριων ζώων·

21.  ζητεί το εν λόγω κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη να καλυφθεί από τον θεσμικό και νομικό σύνδεσμο που θα δημιουργηθεί ανάμεσα στην ΣΕΣ και τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ), έτσι ώστε να περιλαμβάνεται η δυνατότητα αναστολής της ΣΕΣ σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

22.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια προσέγγιση βασιζόμενη στην πλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων, έτσι ώστε να προσφέρει την υπογραφή της ΣΕΣ σε αντάλλαγμα συγκεκριμένης προόδου στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων·

23.  επικροτεί την κοινωνικοοικονομική πρόοδο που πραγματοποίησε το Βιετνάμ στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης Doi Moi, και στηρίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειές του για περαιτέρω κοινωνιακές βελτιώσεις· χαιρετίζει, συνεπώς, την εγκεκριμένη από τον ASEAN υποψηφιότητα του Βιετνάμ για να αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2014-2016, καθώς και την απόφαση που έλαβε η κυβέρνησή του στις 27 Αυγούστου 2013 να υποβάλει υπόμνημα με τις εθελοντικές υποσχέσεις και δεσμεύσεις της προκειμένου να συμβάλει στην προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενισχύοντας έτσι τη βιώσιμη ανάπτυξη τόσο στην επικράτεια της ίδιας της χώρας όσο και σε σχέση με τους εταίρους της· παροτρύνει ωστόσο την κυβέρνηση του Βιετνάμ να δείξει συνέπεια κατά την εκπλήρωση των υποσχέσεων που έδωσε και των δεσμεύσεων που ανέλαβε και να αποτρέπει αποτελεσματικά και να επανορθώνει ενδεχόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή ενδεχόμενη υποβάθμιση των θεμελιωδών ελευθεριών·

24.  τονίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και η ασφάλεια αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της συνολικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ· καλεί, συνεπώς, και τις δύο πλευρές να διασφαλίσουν την ενεργό συνέχιση του διαλόγου επί των θεμάτων που εκκρεμούν, με ιδιαίτερη αναφορά στην ελευθερία λόγου των πολιτών, στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και στη θρησκευτική ελευθερία·

25.  ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει το συντομότερο δυνατόν την εκτίμηση του αντικτύπου στα ανθρώπινα δικαιώματα που ζήτησε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(11), προκειμένου να εξασφαλιστούν «κατανοητοί εμπορικοί δείκτες με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα», και μάλιστα σε συμφωνία με την έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για το δικαίωμα στην τροφή·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Βιετνάμ.

(1) ΕΕ C 175 E της 10.7.2008, σ. 591.
(2) ΕΕ C 102 E της 24.4.2008, σ. 128.
(3) http://eeas.europa.eu/sp/index_en.htm#V
(4) ΕΕ C 285 E της 22.11.2006, σ. 129.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0189.
(6) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 31.
(7) ΕΕ C 296 E της 2.10.2012, σ. 34.
(8) ΕΕ C 56 E της 26.2.2013, σ. 87.
(9) ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 1.
(10) Άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) σημείο v) της ΣΛΕΕ.
(11) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 31.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου