Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2989(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0367/2014

Esitatud tekstid :

B7-0367/2014

Arutelud :

PV 17/04/2014 - 7
CRE 17/04/2014 - 7

Hääletused :

PV 17/04/2014 - 9.14
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0458

Vastuvõetud tekstid
PDF 138kWORD 55k
Neljapäev, 17. aprill 2014 - Strasbourg
ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu üle peetavad läbirääkimised
P7_TA(2014)0458B7-0367/2014

Euroopa Parlamendi 17. aprilli 2014. aasta resolutsioon ELi ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu hetkeseisu kohta (2013/2989(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) suuniseid rahvusvaheliste ettevõtete kohta ning Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) kolmepoolset põhimõtete deklaratsiooni rahvusvaheliste ettevõtete ja sotsiaalpoliitika kohta,

–  võttes arvesse 14. novembril 2001. aastal Dohas vastu võetud WTO ministrite konverentsi neljanda istungjärgu ministrite deklaratsiooni, eriti selle punkti 44 eri- ja diferentseeritud kohtlemise kohta,

–  võttes arvesse 1995. aastal EÜ ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi (edaspidi „Vietnam”) vahel sõlmitud koostöölepingut ning 27. juunil 2012. aastal allkirjastatud uut partnerlus- ja koostöölepingut,

–  võttes arvesse komisjoni 4. oktoobri 2006. aasta teatist „Globaalne Euroopa: konkurentsivõime maailmas. Panus ELi majanduskasvu ja tööhõive strateegiasse” (COM(2006)0567),

–  võttes arvesse oma 12. juuli 2007. aasta resolutsiooni TRIPS-lepingu ja ravimite kättesaadavuse kohta(1),

–  võttes arvesse oma 22. mai 2007. aasta resolutsiooni globaalse Euroopa ja konkurentsivõime välisaspektide kohta(2),

–  võttes arvesse nõukogu 23. aprilli 2007. aasta läbirääkimisjuhiseid, millega volitatakse komisjoni pidama Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooniga (ASEAN) läbirääkimisi vabakaubanduslepingu sõlmimiseks,

–  võttes arvesse Vietnami riigistrateegia dokumenti (2007–2013)(3),

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Vietnami kohta, eriti 1. detsembri 2005. aasta resolutsiooni inimõiguste olukorra kohta Kambodžas, Laoses ja Vietnamis(4) ning 18. aprilli 2013. aasta resolutsiooni Vietnami ja eelkõige sealse sõnavabaduse olukorra kohta(5),

–  võttes arvesse oma 25. novembri 2010. aasta resolutsiooni inimõiguste ning sotsiaalsete ja keskkonnastandardite kohta rahvusvahelistes kaubanduslepingutes(6),

–  võttes arvesse oma 6. aprilli 2011. aasta resolutsiooni Euroopa tulevase rahvusvahelise investeerimispoliitika kohta(7),

–  võttes arvesse komisjoni 9. novembri 2010. aasta teatist „Kaubandus, majanduskasv ja maailmapoliitika. Kaubanduspoliitika – ELi 2020. aasta strateegia keskne teema” (COM(2010)0612),

–  võttes arvesse oma 27. septembri 2011. aasta resolutsiooni Euroopa uue kaubanduspoliitika kohta Euroopa 2020. aasta strateegia raames(8),

–  võttes arvesse oma 13. detsembri 2011. aasta resolutsiooni kaubandus- ja investeerimistõkete kohta(9),

–  võttes arvesse komisjoni 21. veebruari 2012. aasta teatist „2012. aasta aruanne kaubandus- ja investeerimistõkete kohta” (COM(2012)0070),

–  võttes arvesse komisjoni 2014. aasta aprilli täiskogu istungil tehtud avaldust ELi ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A.  arvestades, et Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) kaudu loodud eeskirjadepõhine mitmepoolne kaubandussüsteem on kõige sobivam raamistik avatud ja õiglase kaubanduse reguleerimiseks ja edendamiseks, ning arvestades, et mitmepoolsed läbirääkimised ei välista neid täiendada võivate kahepoolsete WTO+ lepingute sõlmimist;

B.  arvestades, et komisjoni juhised ELi ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu läbirääkimisteks on lisatud nõukogu 23. aprilli 2007. aasta volitusele alustada vabakaubanduslepingu sõlmimiseks läbirääkimisi Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) riikidega ning nende koostamisel lähtuti nõukogu heakskiidetud kokkuvõttest, milles esitatakse läbirääkimiste mõlema osapoole ühine eesmärk – seniste kahepoolsete kaubandussuhete tihendamine; tuletab meelde, et esialgne eesmärk oli pidada läbirääkimisi ASEANi piirkonnaga vabakaubanduslepingu sõlmimiseks; toetab seetõttu võimalust pidada läbirääkimisi ASEANi piirkonna riikidega laiaulatuslike lepingute sõlmimiseks (mis aitavad saavutada lõppeesmärki, milleks on tulevikus läbirääkimiste teel piirkondadevahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine);

C.  arvestades, et ELi ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu läbirääkimised algasid ametlikult 26. juunil 2012. aastal Brüsselis ning pärast viiendat läbirääkimiste vooru kohustusid 8. novembril 2013. aastal mõlemad osapooled tegema ühiseid jõupingutusi, et viia läbirääkimised lõpule 2014. aasta lõpuks;

D.  arvestades, et ELi ja Vietnami kaubandussuhete aluseks on 27. juunil 2012. aastal allkirjastatud partnerlus- ja koostööleping, mis tagab kahepoolsetele kaubandus- ja investeeringusuhetele tulemusliku raamistiku;

E.  arvestades, et ELi ja Vietnami vahel toimub kaugelearenenud kahepoolne inimõigustealane dialoog; arvestades, et kõnealuses raamistikus tuleks teha kõik võimalik, et aidata ära hoida inimõiguste kaitse halvenemist Vietnamis; arvestades, et inimõigusi tuleks käsitleda ELi kaubanduspoliitika olulise osana; arvestades, et EL on võtnud oma inimõiguste ja demokraatia strateegilise raamistiku ning tegevuskava alusel kohustuse lisada inimõigused oma koostatavatesse mõjuhinnangutesse, see puudutab ka kaubanduslepinguid, millel on märkimisväärne majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnamõju;

F.  arvestades, et Vietnam koges jõukat kümnendit, mil SKP kasvas katkematult keskmiselt 8% aastas ning mis tipnes 11. jaanuaril 2007. aastal tema saamisega WTO liikmeks, ning arvestades, et järgnevalt on riiki negatiivselt mõjutanud ülemaailmne majanduslangus, mis on põhjustanud ekspordi kasvu järsu aeglustumise, välismaiste otseinvesteeringute sissevoolu katkemise ning riiki saabuvate rahaülekannete vähenemise;

G.  arvestades, et viimasel kümnel aastal on ELi kaubandusbilanss Vietnamiga olnud negatiivne, mida näitasid järjekordselt 2013. aasta teise kvartali näitajad, mille kohaselt oli vastastikuse kaubavahetuse väärtus kokku 13,4 miljardit eurot, sellest oli ELi import Vietnamist 10,5 miljardit eurot ja ELi eksport Vietnami 2,8 miljardit eurot; arvestades, et see tähendab järsku langust võrreldes 2012. aasta näitajatega, kusjuures 2012. aastal oli kaubavahetuse kogumaht 23,871 miljardit eurot, sellest import Vietnamist ELi 18,520 miljardit eurot ja ELi eksport Vietnami 5,351 miljardit eurot;

H.  arvestades, et rõiva- ja tekstiilitööstus ei ole mitte ainult Vietnami suurim ametlik tööhõivesektor, kus töötab otseselt üle kahe miljoni inimese, vaid ka Vietnami suurim ekspordisektor; arvestades, et elektroonikakomponentide sektoris, mis on teine juhtiv ekspordile suunatud tootmissektor, töötab ligikaudu 120 000 töötajat;

I.  arvestades, et Vietnam on praeguseks ratifitseerinud ainult viis peamist ILO konventsiooni kaheksast; arvestades, et ta ei ole ratifitseerinud ILO ühinemisvabaduse ja organiseerumisõiguse kaitse konventsiooni nr 87, organiseerumisõiguse ja kollektiivläbirääkimiste konventsiooni nr 98 ja sunniviisilise töö kaotamise konventsiooni nr 105;

J.  arvestades, et Vietnam, kes saab kasu ELi üldisest soodustuste süsteemist, on ELi kaubanduspartnerite hulgas 32. kohal ning ASEANi riikide seas suuruselt viies kaubanduspartner, samas kui EL on Hiina järel Vietnami suuruselt teine kaubanduspartner, edestades USAd, ning ka Vietnami suurim välismaiste otseinvesteeringute allikas – 2012. aastal tuli 6,5% kõikidest riiki saabunud välismaistest otseinvesteeringutest EList; arvestades siiski, et Vietnami potentsiaal ELi välismaiste otseinvesteeringute allikana on veel suuresti avamata;

K.  arvestades, et mõlemad läbirääkimiste osapooled loodavad saada nii tariifsete kui ka mittetariifsete kaubandustõkete kaotamisest olulist kasu ning et mõlemad osapooled peaksid püüdlema hea tulemuse saavutamise poole teenusekaubanduse ja asutamisõiguse liberaliseerimisel ning intellektuaalomandi õiguste asjakohase kaitse, rakendamise ja jõustamise süsteemi väljatöötamisel, mis hõlmaks patente ja disainilahendusi, kauba- või teenusemärke, autori- ja muid sellega sarnanevaid õigusi ning geograafilisi tähiseid, sealhulgas põllumajandustoodete ja toiduainete päritolumärgiseid;

L.  arvestades, et mõlemad läbirääkimiste osapooled peaksid ühendama oma jõud, et tagada ja edendada seaduslikku kauplemist nii patenteeritud kui ka geneeriliste ravimitega kooskõlas intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu sätete ja sellega pakutavate võimalustega;

M.  arvestades, et mõlemad läbirääkimiste osapooled peaksid jätkama kaubanduse kaitsevahendite kasutamist täielikus kooskõlas kehtivate WTO eeskirjadega, et vältida vajadust kasutada WTO vaidluste lahendamise mehhanismi, ning peaksid leppima kokku tulemuslikus kahepoolses kaitseklauslis või samaväärses mehhanismis, et kaitsta piisavalt oma vastavaid tööstusharusid impordi plahvatuslikust kasvust tuleneva tegeliku või võimaliku kahju eest, eelkõige nende vastavates tundlikes sektorites, mis on tuvastatud kummagi osapoole mõjuhinnangus;

1.  on rahul jätkuva edasiminekuga vabakaubanduslepingu (VKL) läbirääkimistel, eelkõige tolli ja kaubanduse soodustamist, kaubanduse tehnilisi tõkkeid ja konkurentsi käsitlevates peatükkides, ning asjaoluga, et komisjon teavitab Euroopa Parlamenti korrapäraselt läbirääkimiste seisust; tuletab meelde, et VKLi jaoks on vajalik Euroopa Parlamendi nõusolek(10) ning et komisjon ja nõukogu ei tohiks teha ettepanekuid VKLi ajutiseks kohaldamiseks enne, kui Euroopa Parlament on andnud selleks oma nõusoleku;

2.  on kindlalt arvamusel, et kõigi ELi ja kolmandate riikide vahel sõlmitavate kaubanduslepingute keskmes peavad olema töötajate ja ametiühingute õigused; palub Vietnami valitsusel täita kõik kohustused, mis tulenevad valitsuse poolt ratifitseeritud peamistest ILO konventsioonidest, ning palub viivitamata ratifitseerida ja rakendada ülejäänud olulised konventsioonid; kordab taas, et töötajate ja ametiühingute õigused peavad olema universaalsed ja kehtima kõigile töötajatele, sealhulgas erimajanduspiirkondade töötajatele;

3.  eeldab, et nõukogu ja komisjon arvestavad täiel määral käesolevas resolutsioonis esitatud Euroopa Parlamendi nõudmistega, enne kui nad sõlmivad VKLi, mis peab olema WTO eeskirjade ja kohustustega kooskõlas; on seisukohal, et edukas VKL annaks mõlemale läbirääkimiste osapoolele rea tasakaalustatud soodustusi ning aitaks mõlemal poolel luua ja säilitada töökohti;

4.  palub mõlemal läbirääkimiste osapoolel täita täies ulatuses oma WTO raames võetud kohustused kaubanduse liberaliseerimist silmas pidades; rõhutab samal ajal nende kohustust kaotada WTOga kokkusobimatud meetmed ja tavad, et jõuda kõrgeid sihte seadva lepingu sõlmimiseni;

5.  tunnustab kokkuvõttes toonitatud positiivseid väljavaateid, kuna neist nähtub, et VKL suurendaks nii ELi kui ka Vietnami impordi ja ekspordi kogumahtu ning looks väljavaated välismaiste otseinvesteeringute edasiseks kasvuks; nõuab sellega seoses Vietnami poolelt olulist tollitariifide kaotamist nii mittepõllumajandustoodete turulepääsu keskmiste tollimäärade kui ka põllumajandustollide osas;

6.  rõhutab siiski, et tööstuskaubanduse eesmärk peaks olema vastastikune tollimaksude täielik kaotamine samal ajal teatavat asümmeetriat arvesse võttes, mis hõlmab ka asjakohaseid üleminekuperioode rakendamisel, ning et kõnealuse eesmärgi suhtes tehtavad võimalikud erandid peaksid olema piiratud ja need tuleks läbi vaadata; on veendunud, et tollimaksude kaotamine peaks hõlmama sektoreid, mis on mõlemale poolele tähtsad;

7.  nõuab tungivalt, et mõlemad läbirääkimiste pooled austaksid teineteise õigust regulatsioonidele, sealhulgas avalike teenuste osutamisel, ning tagaksid, et kummagi poole regulatsioonid ei takistaks kahepoolset kaubavahetust põhjendamatute mittetariifsete kaubandustõketega; kutsub seepärast nii ELi kui ka Vietnami üles töötama välja tulemuslikud vahendusmehhanismid, et takistada kaubavahetusele põhjendamatute regulatiivsete tõkete seadmist ning vähendada olemasolevaid tõkkeid suurema ühtlustamise või siis rahvusvaheliste normide täitmise abil;

8.  on seisukohal, et komisjon peaks erilist tähelepanu pöörama selle tagamisele, et tulevase lepingu hüved hõlmaksid tugevaid ja jõustatavaid kontrollimeetmeid, mille eesmärk on tagada, et leping oleks kasulik ainult ELi ja Vietnami tootjatele, järgides täielikult läbiräägitavaid sooduspäritolureegleid; nõuab ühtlasi ELi päritolureeglite lihtsustamist (vähendamata seejuures praeguse süsteemi rangust), et ettevõtjatel ja tolliasutustel oleks neid lihtsam kohaldada ning et võimaldada neil tollitariifide kaotamisest saada täit kasu;

9.  tunnistab, et Vietnam on aktiivselt huvitatud teenustekaubanduse üldlepingu 4. osutamisviisi liberaliseerimisest ning Vietnami ja ELi kodanike ametioskuste vastastikuse tunnustamise kokkulepete sõlmimisest, ning et EL on aktiivselt huvitatud enamiku teenuste puhul turulepääsu liberaliseerimisest ja siseriiklike subjektidega võrdsest kohtlemisest 1., 2. ja 3. osutamisviisi puhul; on seisukohal, et ELi aktiivsete huvidega arvestamine on vältimatu, selleks et võimaldada 4. osutamisviisi all vajalike erialaspetsialistide ajutist lähetamist ning hõlpsamini eristada selliseid lähetusi võõrtöötajate suhtes kohaldatavast riiklikust poliitikast kummagi osapoole tööturul;

10.  kutsub ELi ja Vietnami üles leppima VKLi raames kokku kõikide investorite ja teenuseosutajate õiglases ja erapooletus kohtlemises pangandus-, kindlustus-, õigus-, raamatupidamis-, transpordi- ja turustusteenuste valdkonnas, mille hulka kuulub nii jae- kui ka hulgimüügisektor; tuletab meelde, et finantsteenuste puhul on tähtis tagada ka piisav poliitiline tegevusruum, et vähendada süsteemseid riske, võidelda rahapesu vastu ja pakkuda võimalikult kõrgetasemelist tarbijakaitset ning jõustada kodu- ja välismaiste investorite ja teenuseosutajate vahelise ausa konkurentsi tavad ja eeskirjad, vähendades muu hulgas praegusi kapitalipiiranguid või kaotades need täielikult ning tehes lõpu asutamis- ja tegevusloa saamise piirangutele; soovitab komisjonil pidada läbirääkimisi tugevate ja siduvate läbipaistvuse ja ausa konkurentsi sätete teemal, nii et võrdsed võimalused kehtiksid nii eraettevõtete kui ka riigile kuuluvate ettevõtete suhtes;

11.  soovitab tungivalt Vietnamil töötada välja asjakohased andmekaitseseadused, et saavutada piisava kaitsetasemega riigi staatus, loomata samas takistusi intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepinguga pakutavate võimaluste kasutamisele, mis lubaks või võimaldaks EList isikuandmete edastamist ELi õigusaktide alusel ja nendega kooskõlas, mis omakorda suurendaks kahepoolseid andmevooge ja kauplemist seotud teenustega, näiteks e-kaubandust;

12.  kutsub komisjoni ja Vietnami ametivõime üles pidama läbirääkimisi tulemuslike ja läbipaistvate hankesüsteemide üle, et tagada aus konkurents eraettevõtete ja riigile kuuluvate ettevõtete vahel riigihankelepingute sõlmimisel ning tagada võimalikult lai osalejatering, et hõlmata ka avaliku sektori ettevõtted, võttes samal ajal nõuetekohaselt arvesse vastastikuseid tundlikke küsimusi ja vajadusi;

13.  nõuab tungivalt, et komisjon tagaks subsiidiumide ja muude soodustuste, näiteks Vietnamis riigile kuuluvatele ettevõtetele ja kodumaistele äriühingutele pakutavate soodustingimuste kasutamise vähendamise ja korrapärase järelevalve, sest need moonutavad konkurentsi Euroopa äriühingute suhtes, eelkõige sektorites, mis on Vietnami ekspordipoliitika jaoks olulised; nõuab ühtlasi tungivalt, et komisjon alustaks läbirääkimisi mehhanismide üle, mille eesmärk on tagada võrdsed tingimused ELi ja Vietnami avaliku ja erasektori turuosaliste jaoks;

14.  on seisukohal, et VKLis tuleks erilist tähelepanu pöörata väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) ärivõimaluste arendamisele ning et edendada tuleks VKEde poolt ja VKEdesse investeerimist, et toetada turupõhiste kohalike projektide ja ühisettevõtete rahastamist taastuvenergia valdkonnas ning keskkonnatoodete ja -tehnoloogiatega kauplemist; nõuab Euroopa investoritele Vietnamis läbipaistvamat ja prognoositavamat õigusraamistikku ning Vietnami ja Euroopa ettevõtjatele võrdsete konkurentsitingimuste tagamist;

15.  nõuab tungivalt, et mõlemad läbirääkimiste osapooled tagaksid VKLis head tulemused tööstuskaubanduse liberaliseerimisel, tagades niisuguste intellektuaalomandi õiguste tulemusliku rakendamise ja jõustamise, mis hõlmaksid ka patente ja disainilahendusi, kaubamärke ning autori- ja muid sellega sarnanevaid õigusi mitmesuguste valmistoodete puhul;

16.  on seisukohal, et VKLis tuleks arvestada tundlike küsimustega, mis on seotud põllumajandus- ja kalandustoodete kaubandusega, kuid see ei tohiks takistada turgude vastastikust avamist üksteist täiendavates sektorites, ning toonitab, et uue turulepääsu puhul tuleb tootjate ja tarbijate huvides hoolikalt jõustada intellektuaalomandi kaitse, mis hõlmab ka geograafilisi tähiseid, kaasa arvatud põllumajandustoodete ja toiduainete päritolumärgiseid, ning sanitaar- ja fütosanitaarmeetmeid; on kindlal seisukohal, et leping ei tohi mingilgi viisil takistada hinnalt vastuvõetavate geneeriliste ravimite kättesaadavust;

17.  palub, et VKLi lisataks riikidevaheliste vaidluste läbipaistva ja tulemusliku lahendamise kord ning võimaluse korral sätted riigi ja investori vaheliste vaidluste lahendamise kohta, et tagada nõuetekohane investeeringute kaitse ning panna investoreid hoiduma põhjendamatute nõuete esitamisest; on arvamusel, et investorite ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise mis tahes mehhanism peaks võimalikult suures ulatuses põhinema ÜRO Rahvusvahelise Kaubandusõiguse Komisjoni (UNCITR) või Rahvusvahelise Investeeringuvaidluste Lahendamise Keskuse (ICSID) eeskirjadel või muidu mis tahes kahepoolselt kokkulepitud eeskirjadel, mis põhinevad rahvusvahelistel normidel ja konventsioonidel, ning niisugusel mehhanismil peaks olema asjakohane õigusraamistik ja selle suhtes peaksid kehtima ranged läbipaistvuse kriteeriumid;

18.  nõuab selle tagamist, et investeerimislepinguga ei piirataks edusamme rahvusvaheliste inimõigusi käsitlevate lepingute, ILO konventsioonide ja mitmepoolsete keskkonnalepingute ratifitseerimisel ja täielikul rakendamisel mõlema osapoole poolt;

19.  eelistab loomade heaolu standardite lisamist VKLi sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete peatükki või eraldiseisvasse samaväärsete jõustatavate sätetega peatükki;

20.  ootab, et VKLi lisataks siduv ja jõustatav säästva arengu peatükk, mis kajastaks ELi ja Vietnami ühist kohustust edendada rahvusvaheliste inimõigusi käsitlevate lepingute, kaheksa peamise ILO konventsiooni ja keskse tähtsusega mitmepoolsete keskkonnalepingute, näiteks ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni austamist, järgimist ja jõustamist, kusjuures rikkumiste korral nähakse ette meetmed, mis võimaldavad kaasata sõltumatuid kodanikuühiskonna organisatsioone, kes esindavad majandus-, sotsiaal- ja keskkonnavaldkonna sidusrühmi VKLi läbirääkimiste jälgimisel ning säästva arengu peatüki rakendamisel ja jälgimisel, ning et selle peatükiga ergutataks ettevõtteid järgima ettevõtja sotsiaalse vastutuse (ESV) tavasid, võttes arvesse rahvusvaheliselt kokku lepitud põhimõtteid ja vahendeid, näiteks OECD suuniseid rahvusvahelistele ettevõtetele, ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid ning ÜRO vastutustundlike investeeringute ja aruandluse põhimõtteid, ning et selles käsitletaks ka lahendamata küsimusi, näiteks nii põllumajandus- kui ka metsloomade heaolu;

21.  palub, et niisugust säästva arengu peatükki hõlmaks VKLi ning partnerlus- ja koostöölepingu vahel loodav institutsiooniline ja õiguslik seos, et lisada võimalus peatada VKL inimõiguste tõsise rikkumuse korral;

22.  palub komisjonil rakendada tingimuslikkusel põhinevat lähenemisviisi, mille puhul vabakaubanduslepingu allkirjastamise ettepanek tehtaks üksnes vastutasuks inimõiguste ja muude põhiõiguste vallas tehtud konkreetsete edusammude eest;

23.  tunnustab Vietnamis Doi Moi reformi käigus saavutatud sotsiaal-majanduslikku edu ja toetab riigi jätkuvaid pingutusi oma ühiskonnaolude edasisel parandamisel; tervitab seetõttu ASEANis heakskiidetud Vietnami esitamist ÜRO Inimõiguste Nõukogu liikme kandidaadiks aastateks 2014–2016 ja Vietnami valitsuse 27. augusti 2013. aasta otsust koostada märgukiri vabatahtlike lubaduste ja kohustustega inimõiguste edendamiseks ja kaitseks, millega süvendatakse säästvat arengut Vietnami territooriumil ja suhetes tema partneritega; nõuab tungivalt, et Vietnami valitsus täidaks järjekindlalt oma lubadusi ja kohustusi hoida tulemuslikult ära inimõiguste rikkumisi ja põhivabaduste olukorra halvenemist ning võtta nende suhtes parandusmeetmeid;

24.  rõhutab, et inimõigused, demokraatia ja julgeolek on ELi ja Vietnami vaheliste üldiste suhete olulised tegurid; palub seetõttu mõlemal poolel tagada aktiivne dialoog lahendamata küsimuste osas, osutades eelkõige üksikkodanike sõnavabadusele, meediavabadusele ja usuvabadusele;

25.  nõuab tungivalt, et komisjon koostaks võimalikult kiiresti inimõiguste mõjuhinnangu, mida nõudis Euroopa Parlament oma 25. novembri 2010. aasta resolutsioonis inimõiguste ning sotsiaalsete ja keskkonnastandardite kohta rahvusvahelistes kaubanduslepingutes(11), et tagada inimõigustel ning sotsiaalsetel ja keskkonnastandarditel põhinevad, samuti ÜRO eriraportööri õigust toidule käsitleva raportiga kooskõlas olevad kergesti mõistetavad kaubanduslikud näitajad;

26.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide parlamentidele ning Vietnami valitsusele ja parlamendile.

(1) ELT C 175 E, 10.7.2008, lk 591.
(2) ELT C 102 E, 24.4.2008, lk 128.
(3) http://eeas.europa.eu/sp/index_en.htm#V
(4) ELT C 285 E, 22.11.2006, lk 129.
(5) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0189.
(6) ELT C 99 E, 3.4.2012, lk 31.
(7) ELT C 296 E, 2.10.2012, lk 34.
(8) ELT C 56 E, 26.2.2013, lk 87.
(9) ELT C 168 E, 14.6.2013, lk 1.
(10) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõike 6 punkti a alapunkt v.
(11) ELT C 99 E, 3.4.2012, lk 31.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika