Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2989(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0367/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0367/2014

Keskustelut :

PV 17/04/2014 - 7
CRE 17/04/2014 - 7

Äänestykset :

PV 17/04/2014 - 9.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0458

Hyväksytyt tekstit
PDF 139kWORD 58k
Torstai 17. huhtikuuta 2014 - Strasbourg
EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimusta koskevat neuvottelut
P7_TA(2014)0458B7-0367/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. huhtikuuta 2014 EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen tilanteesta (2013/2989(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeet monikansallisille yrityksille sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kolmikantajulistuksen monikansallisista yrityksistä ja sosiaalipolitiikasta,

–  ottaa huomioon WTO:n ministerikokouksen neljännessä istunnossa Dohassa 14. marraskuuta 2001 annetun julistuksen sekä erityisesti sen 44 kohdan erityis- ja erilliskohtelusta,

–  ottaa huomioon vuonna 1995 tehdyn Euroopan yhteisön ja Vietnamin sosialistisen tasavallan (jäljempänä ”Vietnam”) yhteistyösopimuksen sekä 27. kesäkuuta 2012 allekirjoitetun uuden kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen,

–  ottaa huomioon 4. lokakuuta 2006 annetun komission tiedonannon ”Globaali Eurooppa kilpailijana maailmassa. EU:n kasvu- ja työllisyysstrategiaan liittyvä tiedonanto” (COM(2006)0567),

–  ottaa huomioon 12. heinäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman TRIPS-sopimuksesta ja lääkkeiden saatavuudesta(1),

–  ottaa huomioon 22. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman Globaali Eurooppa – Kilpailukyvyn ulkoiset näkökohdat(2),

–  ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2007 annetut neuvoston neuvotteluohjeet, joilla annettiin komissiolle lupa neuvotella vapaakauppasopimuksista Kaakkois-Aasian maiden liittoon (ASEAN) kuuluvien maiden kanssa,

–  ottaa huomioon Vietnamin maakohtaisen strategia-asiakirjan (2007–2013)(3),

–  ottaa huomioon aiemmat Vietnamia koskevat päätöslauselmansa, erityisesti 1. joulukuuta 2005 Kambodžan, Laosin ja Vietnamin ihmisoikeustilanteesta(4) ja 18. huhtikuuta 2013 Vietnamista ja erityisesti sananvapaudesta(5) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman ihmisoikeuksista sekä sosiaali- ja ympäristönormeista kansainvälisissä kauppasopimuksissa(6),

–  ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin kansainvälisestä sijoituspolitiikasta tulevaisuudessa(7),

–  ottaa huomioon 9. marraskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Kauppa, kasvu ja maailmanpolitiikka – Kauppapolitiikka Eurooppa 2020 -strategian kulmakivenä" (COM(2010)0612),

–  ottaa huomioon 27. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman Eurooppa 2020 ‑strategian mukaisesta Euroopan uudesta kauppapolitiikasta(8),

–  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman kaupan ja investointien esteistä(9),

–  ottaa huomioon 21. helmikuuta 2012 annetun komission tiedonannon "Vuoden 2011 raportti kaupan ja investointien esteistä” (COM(2012)0070),

–  ottaa huomioon huhtikuun 2014 täysistunnolle annetun komission julkilausuman EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.  katsoo, että Maailman kauppajärjestön (WTO) kehittämä sääntöihin perustuva monenvälinen kauppajärjestelmä tarjoaa parhaat edellytykset avoimen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin sääntelemiseen ja edistämiseen ja että monenväliset neuvottelut eivät sulje pois kahdenvälisiä WTO+ -sopimuksia, jotka voivat täydentää niitä;

B.  ottaa huomioon, että komission neuvotteluohjeet EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimusta varten on liitetty neuvoston 23. huhtikuuta 2007 antamaan valtuutukseen aloittaa neuvottelut vapaakauppasopimuksista Kaakkois-Aasian maiden liittoon (ASEAN) kuuluvien maiden kanssa ja ne ovat seurausta siitä, että neuvosto hyväksyi tilannekatsauksen, jossa vahvistetaan molempien neuvotteluosapuolten yhteiset tavoitteet eli nykyisten kahdenvälisten kauppasuhteiden syventämisen; palauttaa mieleen, että alkuperäisenä tavoitteena oli neuvotella vapaakauppasopimuksesta ASEANiin kuuluvien maiden kanssa; tukee siksi mahdollisuutta neuvotella ASEAN-alueen maiden kanssa täysin kattavia sopimuksia (perustaksi lopulliselle tavoitteelle, joka on alueiden välisen vapaakauppasopimuksen neuvotteleminen tulevaisuudessa);

C.  toteaa, että EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimusta koskevat neuvottelut aloitettiin virallisesti 26. kesäkuuta 2012 Brysselissä ja että viidennen neuvottelukierroksen jälkeen neuvotteluosapuolet sitoutuivat 8. marraskuuta 2013 yhteistoimiin, joiden tavoitteena on saattaa neuvottelut päätökseen vuoden 2014 loppuun mennessä;

D.  ottaa huomioon, että EU:n ja Vietnamin kauppasuhteissa noudatetaan 27. kesäkuuta 2012 allekirjoitettua kumppanuus- ja yhteistyösopimusta, jossa vahvistetaan tehokkaat toimintapuitteet kahdenvälisiä kauppa- ja investointisuhteita varten;

E.  ottaa huomioon, että EU:n ja Vietnamin välinen ihmisoikeusvuoropuhelu on hyvin kehittynyt; toteaa, että vuoropuhelun puitteissa olisi tehtävä kaikki voitava ihmisoikeuksien suojan heikentymisen estämiseksi Vietnamissa; katsoo, että ihmisoikeudet on katsottava olennaiseksi tekijäksi EU:n kauppapolitiikkaa; ottaa huomioon, että ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevassa EU:n strategisessa kehyksessä ja toimintasuunnitelmassa EU sitoutui sisällyttämään ihmisoikeudet vaikutustenarviointeihinsa ja että arviointeja tehdään myös kauppasopimuksista, joilla on merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia;

F.  ottaa huomioon, että Vietnamissa koettiin vauras vuosikymmen, jonka aikana BKT:n kasvu oli jatkuvasti noin 8 prosenttia vuodessa ja joka huipentui Vietnamin pääsyyn WTO:n jäseneksi 11. tammikuuta 2007; ottaa huomioon, että Vietnamiin on sittemmin vaikuttanut kielteisesti maailmanlaajuinen talouden laskusuhdanne, jonka vuoksi viennin kasvu on pienentynyt jyrkästi, suorien ulkomaisten investointien virta on heikentynyt ja rahanlähetysten määrä ulkomailta on vähentynyt;

G.  ottaa huomioon, että kuluneiden kymmenen vuoden aikana EU:n Vietnamin-kaupan tase on ollut negatiivinen ja että tilanne oli sama myös vuoden 2013 toisella neljänneksellä, jolloin kaupan kokonaisarvo oli 13,4 miljardia euroa: EU:n tuonti Vietnamista 10,5 miljardia euroa ja EU:n vienti Vietnamiin 2,8 miljardia euroa; ottaa huomioon, että tämä merkitsee voimakasta laskua vuodesta 2012, jolloin kaupan kokonaisarvo oli 23,871 miljardia euroa, jossa tuonti Vietnamista 18,520 miljardia euroa ja vienti Vietnamiin 5,351 miljardia euroa;

H.  ottaa huomioon, että vaatetus- ja tekstiiliteollisuus on sekä Vietnamin suurin yksittäinen virallinen työllistäjä, joka työllistää yli kaksi miljoonaa työntekijää, että myös sen laajin vientisektori; ottaa huomioon, että elektroniikan kokoonpanosektori, toinen johtava valmistusteollisuuden vientisektori, työllistää noin 120 000 työntekijää;

I.  ottaa huomioon, että Vietnam on tähän mennessä ratifioinut vain viisi ILO:n kahdeksasta keskeisistä yleissopimuksesta; ottaa huomioon, että se ei ole ratifioinut ILO:n yleissopimusta nro 87 järjestäytymisvapaudesta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelusta, yleissopimusta nro 98 järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden soveltamisesta ja yleissopimusta nro 105 pakkotyön poistamisesta;

J.  toteaa, että Vietnam, joka hyötyy EU:n yleisestä tullietuusjärjestelmästä, on EU:n 32. suurin kauppakumppani ja ASEAN-maista viidenneksi suurin kauppakumppani; toteaa lisäksi, että EU on Vietnamin toiseksi suurin kauppakumppani Kiinan jälkeen ja ennen Yhdysvaltoja sekä Vietnamin suurin suorien ulkomaisten investointien lähde yhteensä 6,5 prosentilla maahan tehdyistä suorista ulkomaisista investoinneista vuonna 2012; ottaa kuitenkin huomioon, että Vietnamista EU:hun suuntautuvien suorien ulkomaisten investointien potentiaalia ei juurikaan hyödynnetä;

K.  ottaa huomioon, että molempien neuvotteluosapuolten odotetaan hyötyvän merkittävästi tullien ja tullien ulkopuolisten esteiden poistosta ja että osapuolten olisi pyrittävä saavuttamaan hyvä lopputulos asioissa, jotka koskevat palvelujen kaupan ja sijoittautumisen vapauttamista sekä teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmän sopivaa kehittämistä ja suojelua, täytäntöönpanoa ja valvontaa, joka kattaa patentit ja mallit, kauppa- tai palvelumerkinnät, tekijänoikeudet ja niihin liittyvät oikeudet sekä maantieteelliset merkinnät, muun muassa maataloustuotteita ja elintarvikkeita koskevat alkuperänimitykset;

L.  toteaa, että neuvotteluosapuolten olisi yhdistettävä voimansa, jotta varmistetaan teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (TRIPS) määräysten ja sen joustojen mukainen lääkkeiden (patentoidut lääkkeet että rinnakkaisvalmisteet) laillinen kauppa ja edistetään sitä;

M.  toteaa, että neuvotteluosapuolten olisi edelleen käytettävä kaupan suojatoimia noudattaen täysimääräisesti nykyisiä WTO:n sääntöjä, jotta vältetään turvautuminen WTO:n riitojenratkaisujärjestelmään, ja katsoo, että osapuolten olisi sovittava tehokkaasta kahdenvälisestä suojalausekkeesta tai vastaavasta mekanismista, jotta voidaan asianmukaisesti suojata osapuolten toimialoja tuonnin kasvun aiheuttamalta vakavalta haitalta tai vakavan haitan uhalta erityisesti molempien osapuolten herkillä aloilla, jotka on määritelty osapuolten tekemissä vaikutustenarvioinneissa;

1.  pitää ilahduttavana vapaakauppaneuvottelujen jatkuvaa etenemistä erityisesti tulleja ja kaupan helpottamista, kaupan teknisiä esteitä ja kilpailua koskevien lukujen osalta ja komission säännöllisiä tilannekatsauksia parlamentille; muistuttaa, että vapaakauppasopimus edellyttää parlamentin hyväksyntää(10) ja että komission ja neuvoston ei pitäisi ehdottaa minkäänlaista vapaakauppasopimuksen väliaikaista soveltamista ennen kuin parlamentti on antanut hyväksyntänsä;

2.  on vahvasti sitä mieltä, että työntekijöiden ja ammattiliittojen oikeuksien kunnioittamisen on oltava keskeinen osatekijä kaikissa kauppasopimuksissa, joita EU allekirjoittaa kolmansien maiden kanssa; kehottaa Vietnamin hallitusta täyttämään kaikki allekirjoittamiensa ILO:n keskeisten yleissopimusten mukaiset velvoitteensa sekä ratifioimaan ja täytäntöönpanemaan viipymättä jäljellä olevat keskeiset yleissopimukset; painottaa jälleen, että työntekijöiden ja ammattiliittojen oikeuksien on oltava yleismaailmallisia ja niitä on sovellettava kaikkiin työntekijöihin, myös erityistalousalueilla työskenteleviin;

3.  odottaa, että neuvosto ja komissio ottavat täysimääräisesti huomioon tässä päätöslauselmassa esitetyt parlamentin pyynnöt ennen kuin ne solmivat vapaakauppasopimuksen, jonka on oltava WTO:n sääntöjen ja velvoitteiden mukainen; katsoo, että onnistunut vapaakauppasopimus toisi molemmille neuvotteluosapuolille tasapuolisesti etuja ja edistäisi työpaikkojen luomista ja säilyttämistä molempien alueella;

4.  kehottaa molempia neuvotteluosapuolia noudattamaan täysimääräisesti WTO-sitoumuksiaan kaupan vapauttamisen hengessä; painottaa samalla osapuolten velvollisuutta poistaa WTO-järjestelmän vastaiset toimenpiteet ja käytännöt, jotta voidaan saavuttaa kunnianhimoinen sopimus;

5.  on tyytyväinen tilannekatsauksessa korostettuihin myönteisiin näkymiin ja toteaa, että tilannekatsauksen mukaan vapaakauppasopimus lisäisi sekä EU:n että Vietnamin viennin ja tuonnin kokonaismäärää ja loisi mahdollisuuksia lisätä suorien ulkomaisten investointien virtaa; kehottaa siksi Vietnamia poistamaan merkittävästi maataloustuotteiden sekä muiden kuin maataloustuotteiden keskimääräisiä tulleja;

6.  painottaa kuitenkin, että teollisuustuotteiden kaupan osalta tavoitteena olisi oltava täydellinen ja vastavuoroinen tullien poistaminen samalla kuin otetaan huomioon tietty epäsymmetrisyys, johon kuuluu myös soveltuvia täytäntöönpanon siirtymäaikoja, ja että tätä tavoitetta koskevien kaikkien mahdollisten poikkeusten olisi oltava rajoitettuja ja niitä olisi voitava tarkistaa; katsoo, että tullien poistamisen olisi koskettava myös aloja, jotka ovat tärkeitä jommallekummalle osapuolelle;

7.  kehottaa molempia neuvotteluosapuolia kunnioittamaan toisen osapuolen oikeutta sääntelyyn, mukaan lukien julkisten palvelujen tarjonnan sääntely, ja varmistamaan, että kummankaan säädökset eivät vaikeuta kahdenvälistä kauppaa perusteettomilla tullien ulkopuolisilla esteillä; kehottaa siksi EU:ta ja Vietnamia kehittämään tehokkaita välityskeinoja, jotta voidaan ehkäistä perusteettomien lainsäädännöllisten kaupan esteiden syntyminen ja puuttua nykyisiin esteisiin edistämällä yhdenmukaistamista kansainvälisten standardien kanssa tai niiden noudattamista;

8.  katsoo, että komission olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sen varmistamiseen, että tulevan sopimuksen etuihin sisältyy vahvoja ja seurattavissa olevia varmennustoimenpiteitä, jotta voidaan taata, että sopimuksesta hyötyvät vain EU:n ja Vietnamin tuottajat ottaen täysimääräisesti huomioon etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäsäännöt, jotka sovitaan neuvotteluissa; vaatii lisäksi EU:n alkuperäsääntöjen yksinkertaistamista – ilman että nykyistä järjestelmää löyhennettäisiin – jotta niitä olisi helpompi soveltaa taloudellisiin toimijoihin ja tullihallintoihin ja jotta toimijat saisivat täyden hyödyn tullien poistamisesta;

9.  ottaa huomioon, että Vietnamin kannalta on hyödyllistä vapauttaa palvelukaupan yleissopimuksen (GATS) toimitusmuoto 4 ja saattaa päätökseen vastavuoroista tunnustamista koskevat sopimukset, joilla tunnustetaan Vietnamin ja EU:n kansalaisten ammattitutkinnot, ja että EU:n kannalta on hyödyllistä vapauttaa toimitusmuotoja 1, 2 ja 3 koskeva markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu useimmissa palveluissa; katsoo, että EU:n hyötyjen huomioon ottaminen on edellytyksenä sille, että toimitusmuodolla 4 mahdollistetaan tarvittavien ammattitaitoisten työntekijöiden väliaikainen oleskelu, ja että on helpotettava kyseisen oleskelun erottamista kansallisista toimintapolitiikoista, jotka koskevat ulkomaalaisia työntekijöitä kunkin osapuolen työmarkkinoilla;

10.  kehottaa EU:ta ja Vietnamia sopimaan vapaakauppasopimuksessa kaikkien investoijien ja palveluntarjoajien kohtuullisesta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta pankki-, vakuutus‑, oikeus-, tilinpito-, kuljetus- ja jakelupalvelualoilla, mukaan lukien tukku- ja vähittäiskauppa; muistuttaa, että on myös erittäin tärkeää varmistaa rahoituspalvelujen asianmukainen poliittinen liikkumavara, jotta voidaan vähentää järjestelmäriskiä, torjua rahanpesua ja tarjota mahdollisimman korkeatasoinen kuluttajansuoja sekä ottaa käyttöön reilut kilpailusäännöt ja -käytännöt kotimaisten ja ulkomaisten investoijien ja palveluntarjoajien välillä muun muassa vähentämällä nykyisiä osakekattoja tai poistamalla ne kokonaan sekä poistamalla sijoittautumista ja lisenssien hankintaa koskevat rajoitukset; suosittaa, että komissio neuvottelee vahvoista ja velvoittavista avoimuutta ja reilua kilpailua koskevista määräyksistä, jotta yksityisiin ja valtionyrityksiin sovellettaisiin samoja toimintaedellytyksiä;

11.  kannustaa voimakkaasti Vietnamia kehittämään asianmukaisen tietosuojalainsäädännön, kuitenkin luomatta esteitä TRIPS-sopimuksen joustovaroille, jotta maa saavuttaa sellaista asianmukaista suojelutasoa noudattavan valtion statuksen, joka mahdollistaa henkilötietojen siirtämisen EU:sta unionin lainsäädännön nojalla ja sen mukaisesti; toteaa, että tämä edistäisi kahdenvälistä tiedonsiirtoa ja siihen liittyviä palveluja koskevaa kauppaa, kuten verkkokauppaa;

12.  kehottaa komissiota ja Vietnamin viranomaisia neuvottelemaan tehokkaista ja avoimista hankintajärjestelmistä, jotta voidaan varmistaa reilu kilpailu yksityisten ja valtionyritysten välillä julkisissa hankinnoissa ja varmistaa mahdollisimman laaja kattavuus, johon kuuluvat julkisen sektorin yritykset, samalla kun otetaan asianmukaisesti huomioon molempien osapuolten arkaluontoiset kysymykset ja tarpeet;

13.  kehottaa komissiota varmistamaan, että vähennetään ja valvotaan säännöllisesti valtiontukien ja muiden etuuksien, kuten Vietnamin valtionyrityksille ja kotimaisille yrityksille tarjottavien edullisten ehtojen, käyttöä, joka vääristää kilpailua unionin yritysten kanssa erityisesti aloilla, jotka ovat merkittäviä Vietnamin ulkomaankauppapolitiikan kannalta; kehottaa komissiota neuvottelemaan myös järjestelyistä, joilla pyritään varmistamaan yhtäläiset toimintaedellytykset EU:n ja Vietnamin julkisen ja yksityisen sektorin markkinatoimijoille;

14.  katsoo, että vapaakauppasopimuksessa olisi kiinnitettävä erityisesti huomiota pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen ja että pk-yrityksiin tehtyjä ja niiden tekemiä investointeja olisi edistettävä, jotta voidaan lisätä markkinavetoisten paikallisten hankkeiden ja yhteisyritysten rahoittamista uusiutuvan energian ja ympäristöhyödykkeiden ja -teknologian kaupan alalla; kehottaa eurooppalaisia sijoittajia hyödyntämään Vietnamin entistä avoimempaa ja ennustettavampaa lainsäädäntökehystä ja vaatii takaamaan tasapuoliset kilpailuedellytykset vietnamilaisille ja eurooppalaisille yrityksille;

15.  kehottaa molempia neuvotteluosapuolia turvaamaan vapaakauppasopimuksen hyvän tuloksen teollisuustuotteiden kaupan vapauttamisessa varmistamalla, että teollis- ja tekijänoikeudet, myös patentit ja mallit, tavaramerkit, copyright-oikeudet ja muut sen kaltaiset oikeudet, pannaan tehokkaasti täytäntöön ja että niitä noudatetaan kaikkien teollisuustuotteiden osalta;

16.  katsoo, että vapaakauppasopimuksessa olisi otettava huomioon maatalous- ja kalataloustuotteiden kauppaan liittyvät arkaluontoiset seikat estämättä kuitenkaan markkinoiden vastavuoroista avaamista täydentävillä sektoreilla, ja korostaa, että uuteen markkinoillepääsyyn on tuottajien ja kuluttajien edun mukaisesti liityttävä teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun tinkimätön valvonta, joka kattaa myös maantieteelliset merkinnät, kuten maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperämerkit, sekä terveys- ja kasvinsuojelutoimet; pitää ehdottoman tärkeänä, että mitään sopimuksen kohtaa ei voida tulkita siten, että se haittaa kohtuuhintaisten rinnakkaisvalmisteiden saatavuutta;

17.  pyytää sisällyttämään vapaakauppasopimukseen avoimia ja tehokkaita valtioiden välisiä riitojenratkaisumekanismeja ja tarvittaessa säännöksiä investoijien ja valtioiden välisestä riitojenratkaisusta, jotta varmistetaan asianmukainen sijoitussuoja ja estetään investoijia nostamasta perusteettomia kanteita; katsoo, että kaikkien sijoittajien ja valtioiden välisten riitojenratkaisumekanismien on mahdollisuuksien mukaan perustuttava YK:n kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnan (UNCITRAL) tai kansainvälisen investointiriitojen sovittelukeskuksen (ICSID) sääntöihin tai muihin kahdenvälisesti sovittuihin kansainvälisiin normeihin ja yleissopimuksiin perustuviin sääntöihin ja niiden on sisällyttävä asianmukaiseen oikeudelliseen kehykseen ja niihin on sovellettava tiukkoja avoimuuskriteereitä;

18.  kehottaa varmistamaan, että investointisopimus ei heikennä kummankaan osapuolen edistymistä kansainvälisten ihmisoikeussopimusten, ILO:n yleissopimusten ja monenvälisten ympäristösopimusten ratifioinnissa ja täysimääräisessä soveltamisessa;

19.  pitää suositeltavana, että vapaakauppasopimuksen terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevaan lukuun tai itsenäiseen lukuun sisällytetään eläinten hyvinvointia koskevia normeja, joihin liittyy vastaavia noudattamista koskevia säännöksiä;

20.  odottaa, että vapaakauppasopimukseen sisällytetään velvoittava ja valvottavissa oleva kestävää kehitystä koskeva luku, joka kuvastaa EU:n ja Vietnamin yhteistä sitoutumista kansainvälisten ihmisoikeussopimusten, ILO:n kahdeksan keskeisen yleissopimuksen, keskeisten kansainvälisten ympäristösopimusten, kuten luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES), kunnioittamiseen, noudattamiseen ja valvontaan, sekä rikkomistapauksia koskevat toimenpiteet, jotka antavat taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä sidosryhmiä edustaville riippumattomille kansalaisyhteiskunnan organisaatiolle mahdollisuuden seurata vapaakauppasopimusneuvotteluja ja valvoa ja seurata kestävää kehitystä koskevan luvun täytäntöönpanoa; kehottaa lisäksi yrityksiä noudattamaan yritysten sosiaalista vastuuta koskevia käytäntöjä ottaen huomioon kansainvälisesti sovitut periaatteet ja välineet, kuten monikansallisille yrityksille tarkoitetut OECD:n toimintaohjeet ja yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n suuntaviivat samoin kuin YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja integroitua raportointia koskevat periaatteet, ja käsittelemään myös muita jäljellä olevia kysymyksiä, kuten karjan ja villieläinten hyvinvointia;

21.  kehottaa määrittelemään tällaisessa kestävää kehitystä koskevassa luvussa vapaakauppasopimuksen ja kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen välisen institutionaalisen ja oikeudellisen yhteyden, johon sisältyy mahdollisuus keskeyttää vapaakauppasopimuksen täytäntöönpano, jos tapahtuu vakavia ihmisoikeuksien loukkauksia;

22.  kehottaa komissiota soveltamaan ehdollisuuteen perustuvaa lähestymistapaa, jossa vapaakauppasopimuksen allekirjoittamista tarjotaan vastineeksi ihmisoikeuksien ja muiden perusoikeuksien todellisesta edistymisestä;

23.  pitää myönteisenä Doi Moi -uudistuspolitiikan avulla saavutettua Vietnamin sosioekonomista kehitystä ja tukee maan toimia uusien yhteiskunnallisten parannusten saavuttamiseksi; pitää siksi ilahduttavana ASEAN-maiden tukemaa Vietnamin hakemusta YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseneksi kaudeksi 2014–2016 sekä Vietnamin hallituksen 27. elokuuta 2013 tekemää päätöstä laatia muistio, joka sisältää vapaaehtoisia lupauksia ja sitoumuksia ihmisoikeuksien edistämisen ja suojelun parantamiseksi, mikä tukee kestävää kehitystä sen alueella ja suhteessa sen kumppaneihin; kehottaa Vietnamin hallitusta noudattamaan jatkuvasti näitä lupauksia ja sitoumuksia estääkseen ja korjatakseen tehokkaasti kaikki ihmisoikeusrikkomukset ja perusvapauksien heikkenemisen;

24.  korostaa, että ihmisoikeudet, demokratia ja turvallisuus ovat keskeisiä tekijöitä EU:n ja Vietnamin välisissä suhteissa; kehottaa siksi osapuolia varmistamaan, että vuoropuhelua käydään aktiivisesti keskeneräisistä kysymyksistä, erityisesti yksittäisten kansalaisten sanavapaudesta ja tiedotusvälineiden vapaudesta sekä uskonnonvapaudesta;

25.  kehottaa komissiota toteuttamaan mahdollisimman pian ihmisoikeuksia koskevien vaikutusten arvioinnin kuten parlamentti kehotti ihmisoikeuksista sekä sosiaali- ja ympäristönormeista kansainvälisissä kauppasopimuksissa(11) 25. marraskuuta 2010 antamassaan päätöslauselmassa, jotta voidaan laatia ihmisoikeuksiin ja sosiaali- ja ympäristönormeihin perustuvia ymmärrettäviä kaupallisia indikaattoreita, ja oikeutta riittävään ravintoon käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien erityisedustajan raportin mukaisesti;

26.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, EU:n jäsenvaltioiden parlamenteille sekä Vietnamin hallitukselle ja parlamentille.

(1)EUVL C 175 E, 10.7.2008, s. 591.
(2)EUVL C 102 E, 24.4.2008, s. 128.
(3)http://eeas.europa.eu/index_fi.htm
(4)EUVL C 285 E, 22.11.2006, s. 129.
(5)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0189.
(6)EUVL C 99 E, 3.4.2012, s. 31.
(7)EUVL C 296 E, 2.10.2012, s. 34.
(8)EUVL C 56 E, 26.2.2013, s. 87.
(9)EUVL C 168 E, 14.6.2013, s. 1.
(10)SEUT:n 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohta.
(11)EUVL C 99 E, 3.4.2012, s. 31.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö