Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2989(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0367/2014

Predkladané texty :

B7-0367/2014

Rozpravy :

PV 17/04/2014 - 7
CRE 17/04/2014 - 7

Hlasovanie :

PV 17/04/2014 - 9.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0458

Prijaté texty
PDF 244kWORD 84k
Štvrtok, 17. apríla 2014 - Štrasburg
Rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom
P7_TA(2014)0458B7-0367/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2014 o súčasnom stave rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom (2013/2989(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na usmernenia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) o nadnárodných podnikoch a trojstranné vyhlásenie Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o princípoch pre nadnárodné podniky a sociálnu politiku,

–  so zreteľom na ministerskú deklaráciu prijatú 14. novembra 2001 na štvrtom zasadnutí ministerskej konferencie WTO v Dauhe a predovšetkým na jej odsek 44 týkajúci sa osobitného a diferencovaného zaobchádzania,

–  so zreteľom na dohodu o spolupráci z roku 1995 medzi ES a Vietnamskou socialistickou republikou (ďalej len „Vietnam“) a na novú dohodu o partnerstve a spolupráci podpísanú 27. júna 2012,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 4. októbra 2006 s názvom Globálna Európa: svetová konkurencia. Príspevok k Stratégii rastu a zamestnanosti EÚ (COM(2006)0567),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. júla 2007 o dohode TRIPS a prístupe k liekom(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2007 o globálnej Európe – vonkajšie aspekty konkurencieschopnosti(2),

–  so zreteľom na smernice na rokovania Rady z 23. apríla 2007, na základe ktorých sa Komisii udeľuje právo viesť rokovania o dohode o voľnom obchode s krajinami Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN),

–  so zreteľom na dokument o stratégii krajiny týkajúci sa Vietnamu (2007 – 2013)(3),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Vietname, najmä na uznesenie z 1. decembra 2005 o situácii v oblasti ľudských práv v Kambodži, Laose a Vietname(4) a uznesenie z 18. apríla 2013 o Vietname a najmä slobode prejavu(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o ľudských právach a sociálnych a environmentálnych normách v dohodách o medzinárodnom obchode(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. apríla 2011 o budúcej európskej medzinárodnej investičnej politike(7),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. novembra 2010 s názvom Obchod, rast a svetové záležitosti – obchodná politika ako hlavná súčasť stratégie Európa 2020 (COM(2010)0612),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2011 o novej obchodnej politike pre Európu v rámci stratégie Európa 2020(8),

–  so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 13. decembra 2011 o obchodných a investičných prekážkach(9),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. februára 2012 s názvom Správa o obchodných a investičných prekážkach v roku 2012 (COM(2012)0070),

–  so zreteľom na vyhlásenie Komisie na plenárnom zasadnutí v apríli 2014 o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže viacstranný systém obchodovania založený na pravidlách, ktorý bol zriadený Svetovou obchodnou organizáciou (WTO), je najvhodnejším rámcom pre reguláciu a podporu otvoreného a spravodlivého obchodu a keďže viacstranné rokovania nebránia uzatváraniu dvojstranných dohôd WTO+, ktoré ich môžu dopĺňať;

B.  keďže smernice na rokovania Komisie týkajúce sa dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom sú pripojené k povoleniu Rady z 23. apríla 2007 začať rokovania o dohode o voľnom obchode s krajinami Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) a vyplývajú z Radou schváleného rámcového dokumentu, v ktorom sú načrtnuté spoločné ciele oboch rokujúcich strán, a to zintenzívniť súčasné dvojstranné obchodné vzťahy; pripomína, že pôvodným cieľom bolo rokovať o dohode o voľnom obchode s regiónom ASEAN; podporuje preto možnosť rokovaní o plne komplexných dohodách s krajinami regiónu združenia ASEAN (ako stavebných prvkov podporujúcich celkový cieľ, ktorým je rokovanie o dohode o voľnom obchode medzi oboma regiónmi);

C.  keďže rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom sa oficiálne začali 26. júna 2012 v Bruseli a keďže 8. novembra 2013, po piatom kole rokovaní, sa obe rokujúce strany zaviazali k spoločnému úsiliu s cieľom uzavrieť rokovania do konca roka 2014;

D.  keďže obchodný vzťah medzi EÚ a Vietnamom je zakotvený v rámci dohody o partnerstve a spolupráci, ktorá bola podpísaná 27. júna 2012 a ktorá poskytuje účinný rámec pre dvojstranné obchodné a investičné vzťahy;

E.  keďže EU a Vietnam majú dobre vypracovaný dvojstranný dialóg o ľudských právach; keďže je potrebné vynaložiť v jeho rámci všetko úsilie o to, aby sa zabránilo zhoršeniu ochrany ľudských práv vo Vietname; keďže ľudské práva by mali byť nevyhnutným prvkom obchodnej politiky EÚ; keďže EÚ je v rámci svojho strategického rámca a akčného plánu pre ľudské práva a demokraciu odhodlaná začleniť ľudské práva do svojich hodnotení vplyvu, ako sa budú vypracúvať, a to aj pokiaľ ide o obchodné dohody, ktoré majú významné hospodárske, sociálne a environmentálne vplyvy;

F.  keďže Vietnam má za sebou desaťročie prosperity, počas ktorého HDP kontinuálne narastalo o približne 8 % ročne, čo vyvrcholilo pristúpením Vietnamu k WTO 11. januára 2007, a keďže odvtedy na krajinu negatívne vplýva globálny hospodársky pokles, ktorý viedol k prudkému poklesu rastu v oblasti vývozu, zníženiu prílevu priamych zahraničných investícií (PZI) a zníženiu poukazovania finančných prostriedkov zo zámoria;

G.  keďže EÚ v uplynulých desiatich rokoch udržiavala s Vietnamom negatívnu obchodnú bilanciu, ako opäť preukázali údaje za druhý štvrťrok roku 2013, podľa ktorých celková hodnota obchodu predstavovala 13,4 miliardy EUR, pričom dovoz do EÚ z Vietnamu dosahoval 10,5 miliardy EUR, zatiaľ čo vývoz z EÚ do Vietnamu dosiahol hodnotu 2,8 miliardy EUR; keďže to predstavuje prudký pokles v porovnaní s údajmi za rok 2012, keď celkový obchod predstavoval 23,871 miliardy eur, z čoho 18,520 miliardy EUR tvoril dovoz z Vietnamu do EÚ a 5,351 miliardy EUR vývoz z EÚ do Vietnamu;

H.  keďže odevný a textilný priemysel nepredstavuje len najväčší jednotlivý zdroj formálnej odvetvovej zamestnanosti Vietnamu s priamou pracovnou silou prevyšujúcou dva milióny pracovníkov, ale je to aj jeho najväčší vývozný sektor; keďže sektor montáže elektronických zariadení je ďalším výrobným sektorom významným z hľadiska vývozu, v ktorom je zamestnaných približne 120 000 pracovníkov;

I.  keďže Vietnam doteraz ratifikoval len päť z ôsmich základných dohovorov MOP; keďže neratifikoval Dohovor MOP č. 87 o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať, Dohovor č. 98 o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať a Dohovor č. 105 o zrušení nútenej práce;

J.  keďže Vietnam, ktorý je príjemcom v rámci systému všeobecných preferencií EÚ, je v poradí 32. obchodným partnerom EÚ a jej 5. najväčším partnerom v rámci združenia ASEAN, pričom EÚ je po Číne a pred Spojenými štátmi druhým najväčším obchodným partnerom Vietnamu a najväčším zdrojom PZI smerujúcich do Vietnamu, ktoré predstavujú 6,5 % celkových PZI smerujúcich do krajiny v roku 2012; keďže však potenciál PZI Vietnamu smerujúcich do EÚ ostáva do značnej miery nevyužitý;

K.  keďže obe rokujúce strany očakávajú, že im zrušenie ciel aj necolných prekážok obchodu zabezpečí značné výhody, a keďže obe strany by sa mali zamerať na dosiahnutie dobrého výsledku, pokiaľ ide o liberalizáciu v oblasti obchodu so službami a práva usadiť sa, ako aj vybudovanie systému primeranej ochrany, vykonávania a presadzovania práv duševného vlastníctva vrátane patentov a dizajnov, ochranných známok alebo známok pre služby, autorských a podobných práv a zemepisných označení vrátane označení pôvodu pre poľnohospodárske a potravinárske výrobky;

L.  keďže obe rokujúce strany by mali spojiť sily s cieľom zabezpečiť a podporiť zákonný obchod s liekmi (patentovanými aj generickými) v súlade s ustanoveniami Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva a jej flexibilitou;

M.  keďže obe rokujúce strany by mali naďalej využívať nástroje na ochranu obchodu v súlade s existujúcimi pravidlami WTO s cieľom vyhnúť sa použitiu mechanizmu WTO na urovnávanie sporov a mali by sa dohodnúť na účinnej dvojstrannej ochrannej doložke alebo podobnom mechanizme na primeranú ochranu svojich priemyselných odvetví pred poškodením alebo jeho hrozbou v dôsledku prudkého nárastu dovozu, a to najmä v citlivých sektoroch, ktoré za takéto označí každá strana vo svojom hodnotení vplyvu;

1.  víta pokračujúci pokrok v rokovaniach o dohode o voľnom obchode, najmä pokiaľ ide o kapitoly o clách a uľahčení obchodu, o technických prekážkach obchodu a hospodárskej súťaži, a pravidelné informácie, ktoré poskytuje Komisia o stave rokovaní Parlamentu; pripomína, že súhlas Parlamentu s dohodou o voľnom obchode je povinný(10) a že Komisia a Rada by nemali navrhovať žiadne predbežné uplatňovanie dohody o voľnom obchode predtým, ako Parlament udelí súhlas;

2.  je pevne presvedčený, že dodržiavanie práv pracovníkov a odborov musí byť kľúčovým prvkom všetkých obchodných dohôd, ktoré EÚ podpíše s tretími krajinami; vyzýva vietnamskú vládu, aby dodržiavala všetky svoje záväzky vyplývajúce zo základných dohovorov MOP, ktoré ratifikovala, a aby bezodkladne ratifikovala a vykonávala zvyšné základné dohovory; opakuje, že práva pracovníkov a odborov musia byť univerzálne a vzťahovať sa na všetkých pracovníkov vrátane tých, ktorí pracujú v osobitných hospodárskych zónach;

3.  očakáva, že Rada a Komisia pred uzavretím dohody o voľnom obchode, ktorá musí byť v súlade s pravidlami a povinnosťami WTO, plne zohľadnia požiadavky Parlamentu vyjadrené v tomto uznesení; domnieva sa, že úspešná dohoda o voľnom obchode by obom rokujúcim stranám priniesla vyvážený súbor výhod a na oboch stranách by prispela k vytváraniu a ochrane pracovných miest;

4.  vyzýva obe rokujúce strany, aby plne dodržiavali svoje záväzky v rámci WTO v duchu liberalizácie obchodu; súčasne zdôrazňuje ich povinnosť odstrániť opatrenia a postupy, ktoré nie sú v súlade s WTO, aby sa dosiahla ambiciózna dohoda;

5.  oceňuje priaznivé vyhliadky vyzdvihnuté v rámcovom dokumente, z ktorého vyplýva, že dohoda o voľnom obchode by zvýšila celkový vývoz a dovoz EÚ aj Vietnamu a poskytla príležitosti pre ďalšie toky PZI; vyzýva preto Vietnam na rozsiahle zrušenie ciel, pokiaľ ide o priemernú colnú sadzbu pre prístup na trh s nepoľnohospodárskymi výrobkami, ako aj pokiaľ ide o poľnohospodárske clá;

6.  zdôrazňuje však, že cieľom priemyselného obchodu by malo byť recipročné plné odstránenie ciel a súčasné zachovanie určitého stupňa asymetrie, čo by zahŕňať aj primerané prechodné obdobia pri vykonávaní, a že prípadná výnimka z tohto cieľa by mala byť obmedzená a mala ba podliehať preskúmaniu; je presvedčený, že odstránenie ciel by malo zahŕňať sektory, ktoré sú dôležité pre obe strany;

7.  naliehavo vyzýva obe rokujúce strany, aby rešpektovali obojstranné právo na reguláciu, a to aj v oblasti poskytovania verejných služieb, a aby zabezpečili, že príslušná regulácia nebude brzdiť dvojstranný obchod prostredníctvom neopodstatnených necolných prekážok obchodu; vyzýva preto EÚ aj Vietnam, aby vyvinuli účinné pravidlá mediácie s cieľom zabrániť výskytu neopodstatnených regulačných prekážok obchodu a odstrániť existujúce prekážky prostredníctvom podpory harmonizácie alebo súladu s medzinárodnými normami;

8.  domnieva sa, že Komisia by mala venovať osobitnú pozornosť tomu, aby zabezpečila, že súčasťou výhod budúcej dohody budú aj silné a vymáhateľné opatrenia týkajúce sa overovania s cieľom zabezpečiť, že výhody tejto dohody budú prospešné len pre výrobcov EÚ a Vietnamu na základe plného dodržiavania preferenčných pravidiel pôvodu, o ktorých sa bude rokovať; žiada zjednodušiť pravidlá pôvodu EÚ – bez zníženia prísnosti súčasného systému –, aby ich hospodárske subjekty a colné úrady mohli lepšie uplatňovať a v plnej miere využívať výhody zrušenia ciel;

9.  je si vedomý skutočnosti, že Vietnam má mimoriadny záujem o liberalizáciu režimu 4 v rámci Všeobecnej dohody o obchode so službami a o uzavretie dohôd o vzájomnom uznávaní, na základe ktorých by sa uznávali profesionálne kvalifikácie štátnych príslušníkov Vietnamu a EÚ, a že EÚ má mimoriadny záujem o liberalizáciu v oblasti prístupu na trh a národného zaobchádzania v rámci režimov 1, 2 a 3 vo väčšine služieb; zastáva názor, že vychádzajúc z mimoriadneho záujmu EÚ je veľmi dôležité, aby sa v rámci režimu 4 umožnil prechodný pobyt potrebných kvalifikovaných odborníkov a aby sa uľahčila diferenciácia takéhoto pobytu v rámci vnútroštátnych politík týkajúcich sa zahraničných pracovníkov na pracovných trhoch jednotlivých strán;

10.  vyzýva EÚ a Vietnam, aby sa v rámci dohody o voľnom obchode dohodli na spravodlivom a nestrannom zaobchádzaní so všetkými investormi a poskytovateľmi služieb v oblasti bankových, poistných, právnych, účtovných, dopravných a distribučných služieb zahrnujúcich maloobchod i veľkoobchod; pripomína, že pokiaľ ide o finančné služby, je dôležité zaistiť aj primeraný politický priestor s cieľom znížiť systémové riziko, bojovať proti praniu špinavých peňazí a zabezpečiť čo najvyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa, ako aj posilniť pravidlá spravodlivej hospodárskej súťaže a praktiky medzi domácimi a zahraničnými investormi a poskytovateľmi služieb, a to okrem iného znížením, ak už nie úplným odstránením, existujúcich kapitálových stropov a zrušením obmedzení v oblasti práva usadiť sa a získavania licencií; odporúča, aby Komisia rokovala o silných a záväzných ustanoveniach týkajúcich sa transparentnosti a spravodlivej hospodárskej súťaže, aby rovnaké podmienky platili pre súkromné podniky i pre podniky vo vlastníctve štátu;

11.  dôrazne nabáda Vietnam, aby vypracoval vhodné právne predpisy v oblasti ochrany údajov s cieľom získať štatút krajiny s primeranou úrovňou ochrany, ale bez vytvárania prekážok pri využívaní flexibility Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva, čo by umožnilo prenos osobných údajov z EÚ na základe právnych predpisov EÚ a v súlade s nimi, a to by podporilo dvojstranný tok údajov a obchod v oblasti súvisiacich služieb, ako je napríklad elektronický obchod;

12.  vyzýva Komisiu a vietnamské orgány, aby rokovali o účinných a transparentných systémoch obstarávania s cieľom zaistiť spravodlivú hospodársku súťaž súkromných a štátnych podnikov v oblasti verejného obstarávania a zabezpečiť čo najširšie pokrytie, vrátane podnikov verejného sektora, pričom je potrebné riadne zohľadniť vzájomne citlivé otázky a potreby;

13.  naliehavo žiada Komisiu, aby zabezpečila zníženie dotácií a iných preferencií a pravidelný dohľad nad ich používaním, ako sú napríklad priaznivé podmienky pre štátne podniky a domáce podniky vo Vietname, ktorými sa narušuje hospodárska súťaž s európskymi spoločnosťami, najmä v sektoroch, ktoré sú dôležité pre vývoznú politiku Vietnamu; takisto vyzýva Komisiu, aby rokovala o pravidlách na zabezpečenie rovnakých podmienok pre európskych a vietnamských účastníkov trhu z verejného a súkromného sektora;

14.  domnieva sa, že v rámci dohody o voľnom obchode by sa mala venovať osobitná pozornosť rozvíjaniu podnikateľských príležitostí pre malé a stredné podniky (MSP) a že investície do MSP a investície zo strany MSP by sa mali podporovať s cieľom pomôcť pri financovaní miestnych trhovo orientovaných projektov a spoločných podnikov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a obchodu s environmentálnym tovarom a technológiami; žiada, aby sa európskym investorom poskytol vo Vietname transparentnejší a predvídateľnejší rámec a aby sa zabezpečili rovnaké podmienky hospodárskej súťaže pre vietnamské a európske podniky;

15.  naliehavo žiada obe rokujúce strany, aby zaistili priaznivý výsledok dohody o voľnom obchode, pokiaľ ide o liberalizáciu obchodu v spracovateľskom priemysle zabezpečením účinného vykonávania a presadzovania práv duševného vlastníctva vrátane patentov a priemyselných vzorov, ochranných známok, autorských práv a podobných práv týkajúcich sa radu priemyselných výrobkov;

16.  domnieva sa, že v dohode o voľnom obchode je potrebné rešpektovať citlivé otázky súvisiace s obchodom s poľnohospodárskymi výrobkami a produktmi rybolovu, ale že by to nemalo brániť vzájomnému otvoreniu trhov v doplnkových odvetviach, a zdôrazňuje, že na nový prístup na trh sa musí vzťahovať dôkladné presadzovanie ochrany duševného vlastníctva, ktoré zahŕňa aj zemepisné označenia vrátane označenia pôvodu pre poľnohospodárske produkty a potravinárske výrobky, ako aj sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, v záujme výrobcov a spotrebiteľov; trvá na tom, že nič v dohode nesmie narušiť prístup k dostupným generickým liekom;

17.  žiada, aby bol do dohody o voľnom obchode začlenený transparentný a účinný mechanizmus urovnávania sporov medzi štátmi a v prípade potreby aj ustanovenia o riešení sporov medzi investormi a štátmi, aby sa zabezpečila náležitá ochrana investícií a aby to odrádzalo investorov od vznášania neoprávnených nárokov; zastáva názor, že akýkoľvek mechanizmus pre riešenie sporov medzi investormi a štátmi by mal vychádzať, pokiaľ je to možné, z pravidiel Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITR) alebo Medzinárodného centra pre riešenie investičných sporov (ICSID), alebo z akýchkoľvek dvojstranne dohodnutých pravidiel na základe medzinárodných noriem a dohovorov, a mal by mať vhodný právny rámec a podliehať prísnym kritériám transparentnosti;

18.  žiada, je potrebné zabezpečiť, aby sa dohodou o investíciách neobmedzoval pokrok v ratifikácii a plnom vykonávaní medzinárodných dohôd v oblasti ľudských práv, dohovorov Medzinárodnej organizácie práce a multilaterálnych dohôd o životnom prostredí (MEA) oboma stranami;

19.  uprednostňuje začlenenie noriem dobrých životných podmienok zvierat do kapitoly o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach dohody o voľnom obchode alebo do samostatnej kapitoly s rovnocennými vymáhateľnými ustanoveniami;

20.  očakáva, že dohoda o voľnom obchode bude zahŕňať záväznú a vymáhateľnú kapitolu o udržateľnom rozvoji a odrážať spoločný záväzok EÚ a Vietnamu podporovať dodržiavanie, súlad a presadzovanie medzinárodných zmlúv o ľudských právach, ôsmich základných dohovorov MOP a kľúčových multilaterálnych dohôd o životnom prostredí, ako je Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), s opatreniami v prípade porušenia, ktorými sa stanoví účasť nezávislých organizácií občianskej spoločnosti zastupujúcich hospodárske, sociálne a environmentálne zúčastnené strany pri monitorovaní rokovaní o voľnom obchode a vykonávaní a monitorovaní kapitoly o trvalo udržateľnom rozvoji, ako aj podporovať podniky, aby uplatňovali postupy sociálnej zodpovednosti podnikov s prihliadnutím na medzinárodne dohodnuté zásady a nástroje, ako sú zásady a nástroje z usmernení OECD pre nadnárodné podniky a hlavné zásady OSN týkajúce sa podnikanie a ľudských práv, ako aj zásady OSN týkajúce sa zodpovedných investícií a výkazníctva, a tiež riešiť také otázky, ako sú dobré životné podmienky hospodárskych a voľne žijúcich zvierat;

21.  žiada, aby sa na takúto kapitolu o trvalo udržateľnom rozvoji vzťahovalo inštitucionálne a právne prepojenie, ktoré je potrebné vytvoriť medzi dohodou o voľnom obchode a dohodou o partnerstve a spolupráci, a aby súčasťou bola možnosť pozastavenia uplatňovania dohody o voľnom obchode v prípade závažného porušovania ľudských práv;

22.  vyzýva Komisiu, aby uplatňovala prístup založený na podmienenosti s cieľom ponúknuť podpísanie dohody o voľnom obchode výmenou za konkrétny pokrok v oblasti ľudských práv a iných základných práv;

23.  vyjadruje uznanie v súvislosti so sociálno-hospodárskym pokrokom, ktorý sa Vietnamu podarilo dosiahnuť v rámci jeho reformy „Doi Moi“, a podporuje jeho neustále úsilie dosahovať spoločenský pokrok; preto oceňuje kandidatúru Vietnamu schválenú združením ASEAN do Rady OSN pre ľudské práva na obdobie rokov 2014 – 2016 a rozhodnutie vietnamskej vlády z 27. augusta 2013 predložiť neoficiálny dokument obsahujúci dobrovoľné prísľuby a záväzky s cieľom prispieť k podpore a ochrane ľudských práv, a tým posilniť udržateľný rozvoj na jeho území a vo vzťahu k jeho partnerom; nalieha však na vietnamskú vládu, aby sústavne dodržiavala tieto prísľuby a záväzky s cieľom účinne predchádzať porušovaniu ľudských práv a poškodzovaniu základných slobôd a korigovať ho;

24.  zdôrazňuje, že ľudské práva, demokracia a bezpečnosť sú základnými prvkami celkového vzťahu medzi EÚ a Vietnamom; vyzýva preto obe strany, aby zabezpečili aktívne vedenie dialógu o otvorených otázkach s osobitným dôrazom na slobodu prejavu jednotlivých občanov a médií, ako aj na náboženskú slobodu;

25.  naliehavo žiada Komisiu, aby čo najskôr vykonala hodnotenie vplyvu na ľudské práva, ako požadoval Parlament vo svojom uznesení z 25. novembra 2010 o ľudských právach a sociálnych a environmentálnych normách v dohodách o medzinárodnom obchode(11), s cieľom zabezpečiť „zrozumiteľné obchodné ukazovatele, ktoré vychádzajú z ľudských práv a z environmentálnych a sociálnych noriem“, a v súlade so správou osobitného spravodajcu OSN o práve na výživu;

26.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Vietnamu.

(1) Ú. v. EÚ C 175 E, 10.7.2008, s. 591.
(2) Ú. v. EÚ C 102 E, 24.4.2008, s. 128.
(3) http://eeas.europa.eu/sp/index_en.htm#V.
(4) Ú. v. EÚ C 285 E, 22.11.2006, s. 129.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2013)0189.
(6) Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 31.
(7) Ú. v. EÚ C 296 E, 2.10.2012, s. 34.
(8) Ú. v. EÚ C 56 E, 26.2.2013, s. 87.
(9) Ú. v. EÚ C 168 E, 14.6.2013, s. 1.
(10) Článok 218 ods. 6 písm. a) bod v) ZFEÚ.
(11) Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 31.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia