Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2711(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0415/2014

Indgivne tekster :

B7-0415/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/04/2014 - 9.15
CRE 17/04/2014 - 9.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0459

Vedtagne tekster
PDF 188kWORD 52k
Torsdag den 17. april 2014 - Strasbourg
Kommissionens opfølgning på TOP 10-høringen af SMV'er om EU-regulering
P7_TA(2014)0459B7-0415/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 17. april 2014 om TOP 10-høringsprocessen og om mindskelse af byrden ved EU-regulering for SMV'er (2013/2711(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det europæiske charter for små og mellemstore virksomheder, som blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde den 19.-20. juni 2000 i Feira,

–  der henviser til Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder(1);

–  der henviser til Kommissionens rapport af 23. november 2011 "Mindskelse af de reguleringsmæssige byrder for SMV - Tilpasning af EU's regulering til mikrovirksomheders behov" (COM(2011)0803),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. februar 2011 "Status vedrørende "Small Business Act" for Europa" (COM(2011)0078),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 om Europa 2020 - En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (COM(2010)2020),

–  der henviser til Kommissionens forslag til forordning af 30. november 2011 om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (2014-2020) (COM(2011)0834),

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 14. og 15. marts 2013 og konklusionerne fra mødet i Rådet (konkurrenceevne) den 26. og 27. september 2013,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. juni 2013 om "Kommissionens opfølgning på TOP 10-høringen af SMV'er om EU-regulering" (COM(2013)0446),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. marts 2013 om "Intelligent lovgivning - imødekommelse af de små og mellemstore virksomheders behov" (COM(2013)0122) og det ledsagende dokument fra Kommissionens tjenestegrene om overvågning og høring om intelligent regulering for SMV'er (SWD(2013)0060),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. oktober 2013 om "Målrettet og effektiv regulering (REFIT): resultater og næste skridt" (COM(2013)0685),

–  der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2012 om små og mellemstore virksomheder (SMV'er): konkurrenceevne og forretningsmuligheder(2),

–  der henviser til sin beslutning af 5. februar 2013 om bedre adgang til finansiering for SMV'er(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2

A.  der henviser til, at fremme af støtte til små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) konkurrenceevne, bæredygtig og jobskabelsespotentiale kræver en horisontal indsats på tværs af forskellige politikområder;

B.  der henviser til, at SMV'erne lider uforholdsmæssigt under unødige administrative byrder, da de har begrænset kapacitet, og der henviser til, at Den Europæiske Unions lovgivere derfor har forpligtet sig til "tænk småt først"-princippet;

C.  der henviser til, at 20,7 mio. SMV'er beskæftiger over 65 % af den aktuelle arbejdsstyrke i den private sektor, og til, at SMV'er er blandt de mest innovative virksomheder og har de bedste resultater, når det gælder jobskabelse og økonomisk vækst;

D.  der henviser til, at 74 % af europæerne ifølge en Eurobarometerundersøgelse mener, at EU skaber for meget bureaukrati;

E.  der henviser til, at næsten en tredjedel af de administrative byrder, som er affødt af EU-lovgivningen, primært skyldes uforholdsmæssig og ineffektiv national gennemførelse, hvilket betyder, at der kunne spares op mod 40 mia. euro, hvis medlemsstaternes gennemførelse af EU-lovgivningen var mere effektiv;

F.  der henviser til, at virksomheder kan skabe beskæftigelse, hvis de rette forudsætninger opfyldes, herunder administrativ forenkling, adgang til finansiering, kompetencer, knowhow og kvalificeret arbejdskraft og støtte til deres innovationsindsats;

G.  der henviser til, at SMV'er ofte har en konkurrencemæssig ulempe i forhold til store industrielle aktører for så vidt angår beskatning, standardisering, offentlige indkøb, intellektuel ejendomsret, forskning og finansiering af innovation;

H.  der henviser til, at Kommissionen har skrottet 5 590 lovgivningsmæssige krav i løbet af de seneste 5 år, hvilket har reduceret omkostningerne for virksomhederne med mere end 27 mia. euro;

I.  der henviser til, at Kommissionen forfølger lovgivningsmæssig og administrativ effektivitet gennem sit REFIT-program samt gennem konsekvensvurderinger, konkurrenceevnetests, kvalitetskontroller, TOP 10-høringsprocessen, SMV-resultattavlen og SMV-testen;

J.  der henviser til, at der – som fremhævet af Det Europæiske Råd – er behov for regulering på EU-niveau for at sikre, at EU-politikkernes mål, herunder et velfungerende indre marked, bliver nået;

K.  der henviser til, at Parlamentet ved en række lejligheder, såsom i sin beslutning af 23. oktober 2012, har erklæret, at en forenkling af EU-lovgivningen ikke bør komme i vejen for grundlæggende EU-krav om sundhed og sikkerhed på arbejdet, grundlæggende EU-arbejdstagerrettigheder eller grundlæggende principper i EU's miljølovgivning;

L.  der henviser til, at de fleste af de lovgivningsmæssige foranstaltninger, som i Kommissionen meddelelse blev identificeret som tilhørende "TOP 10", allerede var undervejs, da meddelelsen blev fremlagt; der henviser til, at nogle af lovgivningsforslagene allerede var blevet fremlagt på tidspunktet for TOP 10-høringen, og at nogle nu allerede er færdigbehandlet;

M.  der henviser til, at administrative vanskeligheder forhindrer SMV'erne i fuldt ud at udnytte fordelene ved det indre marked;

N.  der henviser til, at der i denne beslutning ikke kommenteres på de enkelte opfølgende tiltag – da dette vil ske ved separate lejligheder – men at der fokuseres på den arbejdsmetode, der anvendes af Kommissionen;

1.  glæder sig over Kommissionens TOP 10-initiativ som en del af REFIT-projektet og noterer sig løftet om, at dette ikke er en enkeltstående indsats, men bør være en fast del af en løbende screening procedure; understreger imidlertid, at Kommissionen bør fremskynde sine bestræbelser på at løse de problemer med den reguleringsmæssige byrde, som SMV'erne fremhævede i forbindelse med høringsprocessen; understreger endvidere, at en TOP 10-tilgang ikke må erstatte en systematisk, horisontal politiktilgang om minimering af den administrative byrde fra EU-reguleringen eller undergrave målene for og effektiviteten af den respektive lovgivning;

2.  understreger derfor behovet for at følge princippet om at tænke småt først for at kunne udarbejde bedre informerede EU-politikker om innovation, vækst, internationalisering, produktivitet, formindskelse af bureaukratiet, kvaliteten af menneskelige ressourcer og socialt ansvar;

3.  glæder sig i denne forbindelse også over Kommissionens tilsagn om at vedtage intelligent lovgivning som en integreret del af beslutningsprocessen og specielt at overveje REFIT som et rullende program, der vil blive opdateret hvert år;

4.  opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at intensivere sine bestræbelser på at sikre, at SMV'er, især innovative virksomheder, hjælpes på vej til at blomstre gennem administrativ forenkling og tilbud om målrettet støtte inden for alle politikområder;

5.  opfordrer Kommissionen til på en åben og hensigtsmæssig måde at gennemføre SMV-test, når den udarbejder lovforslag; mener ikke, at en general fritagelse af mikrovirksomhederne er den rette tilgang, og støtter udviklingen af tilpassede løsninger og forenklede ordninger for SMV'er, hvor det kan påvises, at dette ikke fremmer fragmentering eller hindrer SMV'ers adgang til det indre marked;

6.  opfordrer Kommissionen til at forenkle overdrevne administrative formaliteter, samtidig med at den fastholder de nødvendige bestemmelser, der garanterer sikkerhed, sundhed og beskyttelse på arbejdspladsen, og som stiller krav til virksomhederne om sikre deres medarbejdere et passende arbejdsmiljø;

7.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre let adgang til finansiering og til markederne og mindske den reguleringsmæssige byrde, som udgør en af de største hindringer for oprettelsen og udviklingen af små og mellemstore virksomheder;

8.  anser det for meget vigtigt, at medlemsstaterne gennemfører direktiv 2011/7/EU om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner, hvori det fastslås, at den aftalebestemte betalingsfrist i forbindelse med handelstransaktion mellem virksomheder og offentlige myndigheder ikke må overstige de i artikel 4, stk. 3, fastsatte frister, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt i kontrakten og under forudsætning af, at det er objektivt begrundet i forhold til aftalens særlige karakter eller særtræk, og at den under ingen omstændigheder overstiger 60 kalenderdage;

9.  bifalder, at Kommissionen fra nu af vil inddrage SMV-resultattavlen i en årlig REFIT-resultattavle; anser dette for at være et skridt i den rigtige retning, hvis den yderligere integrerer SMV'ernes behov i en bredere lovgivningsmæssig forenkling, uden at dette undergraver lovgivningens effektivitet eller tilføjer ekstra lag af bureaukrati; anmoder Kommissionen om at gøre disse instrumenter mere strømlinede gennem en omfattende konsekvensanalyse; understreger imidlertid, at denne sammensmeltning ikke på nogen måde bør udvande den særlige opmærksomhed, som Kommissionen tillægger SMV'er i sine processer;

10.  understreger, at den planlagte årlige resultattavle effektivt bør registrere de lovgivningsmæssige og gennemførelsesmæssige fremskridt på EU-plan og nationalt plan for så vidt angår SMV'er; mener, at denne resultattavle vil hjælpe SMV'er til at vurdere omkostningerne ved de administrative byrder, der stammer fra lovgivning på EU-plan eller nationalt plan, og at den vil lette overvågningen og dermed fremme SMV'ers konstruktive deltagelse i fremtidige høringer;

11.  understreger imidlertid, at enhver efterfølgende evaluering vil være lettere, hvis forhåndsvurderingerne er udført korrekt og under hensyntagen til alle aspekter; mener, at alle de europæiske institutioners kultur for konsekvensanalyse bør forbedres, navnlig når SMV'er og selvstændige påvirkes af EU-lovforslag; opfordrer Kommissionen til at vurdere merværdien af at give mere uafhængighed og flere beføjelser til konsekvensanalyseudvalget; anbefaler endvidere, at Parlamentet bør gøre mere brug af sin konsekvensanalyse og sine SMV-testfaciliteter, især før der gennemføres væsentlige ændringer af Kommissionens forslag; opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en årlig opgørelse over de samlede nettoomkostninger ved nye forslag for virksomhederne;

12.  mener, at byrderne ved nye forslag bør opvejes af lettelser af mindst samme omfang;

13.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle et web-baseret program, hvori administrationen angiver, om og i hvilket omfang SMV'er påvirkes af en kommende lovgivning, såsom f.eks. den tyske "Mittelstandsmonitor", som ved et simpelt lyssignal indikerer, om SMV'erne højst sandsynligt (rødt), sandsynligvis (gult) eller ikke (grønt) vil blive berørt af kommende lovgivning;

14.  glæder sig over Rådets anmodning i sine konklusioner af 14. og 15. marts 2013 om en yderligere indsats for at reducere den samlede reguleringsmæssige byrde på både EU-plan og nationalt plan;

15.  finder det beklageligt, at SMV'erne endnu ikke har formået at udnytte potentialet i det indre marked, og minder om, at kun 25 % af SMV'erne i EU27 eksporterer; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde sammen om at forbedre integrationen af det indre marked og til at gøre mere for at udveksle bedste praksis hvad angår simpelt papirarbejde og opnå bedre lovsamarbejde på tværs af medlemsstaterne; glæder sig over afslutningen af Doha-udviklingsdagsordenen på den 9. WTO-ministerkonference i december 2013 og håber, at aftalen vil give større muligheder for handel, især for SMV'er; glæder sig i denne forbindelse over, at Kommissionen agter at stille forslag om standardiserede momserklæringer og mener, at enhver standardisering af blanketter til angivelse af moms aldrig må være mere kompliceret, end den mest enkle blanket, den erstatter;

16.  opfordrer medlemsstaterne til at kopiere REFIT- og TOP 10-tiltagene, som gennemføres på EU-plan, og sikre, at den administrative og reguleringsmæssige byrde også lettes for SMV'er på nationalt plan; understreger endvidere, at medlemsstaterne kan være særligt effektive i forhold til at mindske de reguleringsmæssige byrder for SMV'er ved at undgå overregulering, når de gennemfører EU-direktiver i national lovgivning; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at udnytte muligheden for at reducere unødige byrder for SMV'er på de områder, hvor EU-lovgivningen giver mulighed herfor;

17.  understreger, at medlemsstater kan være særlig effektive, når det gælder at lette den administrative byrde for SMV'er og undgå overregulering, når de gennemfører EU-direktiver i national lovgivning; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at lempe formaliteterne for SMV'er, hvor dette er tilladt i henhold til EU-lovgivningen;

18.  glæder sig over indførelsen af SMV-testen, men beklager, at det kun er nogle få medlemsstater, der har inkluderet den i den nationale beslutningsproces;

19.  minder om sin holdning til generelle undtagelser fra EU-lovgivningen for mikrovirksomheder som fastsat i Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2012, ifølge hvilken undtagelser kun bør gælde, hvis en reel SMV-test kan påvise i den konkrete sag, at mikrovirksomhedernes specifikke behov ikke kan imødegås gennem tilpassede løsninger eller lempeligere ordninger; understreger, at undtagelser for mikrovirksomheder ofte indebærer en risiko for, at SMV'er bliver underlagt et kludetæppe af nationale love, som fremmer fragmentering og hindrer deres adgang til det indre marked;

20.  glæder sig over, at Kommissionen har forlænget mandatet for gruppen på højt plan vedrørende administrative byrder (HLGAB) indtil oktober 2014, som Parlamentet anmodede om i sin beslutning af 23. oktober 2012 og som fastsat i COSME-programmet;

21.  bemærker, at konklusionerne fra SMV'ernes svar i forbindelse med høringen i TOP 10-processen er, at arbejdstidsdirektivet er komplekst og ufleksibelt og i mange tilfælde kræver, at SMV'er indhenter specialiseret juridisk bistand, hvilket er dyrt; opfordrer Kommissionen til snarest muligt at udarbejde sin detaljerede konsekvensanalyse;

22.  anbefaler, at der, hvor det er muligt, anvendes et lempeligt regelsæt for virksomheder med lav risiko for at mindske byrden ved sundheds- og sikkerhedslovgivning;

23.  opfordrer til, at REACH-afgiftsniveauet for SMV'er og mikrovirksomheder gøres proportionelt;

24.  anmoder Kommissionen om at fremskynde behandlingen af alle REACH-ansøgninger og navnlig at indføre hasteprocedurer for ansøgninger fra SMV'er og mikrovirksomheder; opfordrer endvidere Kommissionen til at forsyne SMV'er og mikrovirksomheder med passende vejledning til at hjælpe dem med at få godkendt og registreret deres ansøgninger;

25.  anser TOP 10-høringen for at være en nyttig proces og resultatet af høringen for et vigtigt signal fra SMV'er og de organisationer, der repræsenterer dem; opfordrer Kommissionen til at fortsætte dette initiativ med regelmæssige mellemrum ved hjælp af Eurobarometeret; konstaterer imidlertid en betydelig skævhed i den geografiske fordeling af reaktioner på TOP 10-høringsprocessen; opfordrer Kommissionen til at gennemføre en efterfølgende evaluering af årsagerne bag en sådan ubalance med henblik på at sikre, at de indsamlede oplysninger ikke er farvet af manglende kendskab eller andre faktorer, der måtte have fordrejet den feedback, der indsamles;

26.  forventer, at den næste Kommission fastholder ansvaret for "intelligent lovgivning" inden for formandens kontors kompetencer, og opfordrer den til at styrke SMV-repræsentanternes rolle; opfordrer således indtrængende Kommissionen til at sikre, at nationale SMV-organisationer indgår i det nyligt etablerede netværk af SMV-repræsentanter, og at SMV-forsamlingen informeres behørigt om EU-initiativer;

27.  insisterer på, at den næste Kommissionen fastlægger en europæisk målsætning, der går ud på at mindske de omkostninger, der på grund af administrative og reguleringsmæssige byrder pålægges SMV'er, med 30 % inden 2020;

28.  advarer om farerne for den lokale og regionale konkurrenceevne og den individuelle iværksætterånd, hvis bestræbelserne på at undgå overregulering i stedet resulterer i en forøgelse af den maksimale harmonisering eller til en standardlovgivning, der skal passe til alle;

29.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36
(2) EUT C 68 E af 7.3.2014, s. 40.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0036.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik