Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2711(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0415/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0415/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/04/2014 - 9.15
CRE 17/04/2014 - 9.15
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0459

Hyväksytyt tekstit
PDF 214kWORD 54k
Torstai 17. huhtikuuta 2014 - Strasbourg
Komission jatkotoimet pk-yrityksille suunnatun, EU:n sääntelyä koskevan "Top 10" -kuulemisen johdosta
P7_TA(2014)0459B7-0415/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. huhtikuuta 2014 ”Top 10” -kuulemisesta ja pk-yrityksiin kohdistuvan EU:n sääntelytaakan keventämisestä (2013/2711(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Feirassa 19.–20. kesäkuuta 2000 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston hyväksymän pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan,

–  ottaa huomioon 6. toukokuuta 2003 annetun komission suosituksen 2003/361/EY mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä(1),

–  ottaa huomioon 23. marraskuuta 2011 annetun komission kertomuksen ”Pienten ja keskisuurten yritysten sääntelytaakan keventäminen – Euroopan unionin sääntelyn mukauttaminen mikroyritysten tarpeisiin” (COM(2011)0803),

–  ottaa huomioon 23. helmikuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan Small Business Act -aloitteen uudelleentarkastelu” (COM(2011)0078),

–  ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” (COM(2010)2020),

–  ottaa huomioon 30. marraskuuta 2011 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman perustamisesta (2014–2020) (COM(2011)0834),

–  ottaa huomioon 14. ja 15. maaliskuuta 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät sekä kilpailukykyä käsitelleen 26. ja 27. syyskuuta 2013 kokoontuneen neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon 18. kesäkuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Komission jatkotoimet pk-yrityksille suunnatun, EU:n sääntelyä koskevan Top 10 -kuulemisen johdosta” (COM(2013)0446),

–  ottaa huomioon 7. maaliskuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Järkevä sääntely – pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet” (COM(2013)0122) sekä siihen liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan pk-yritysten järkevää sääntelyä koskevasta seurannasta ja kuulemisesta (SWD(2913)0060),

–  ottaa huomioon 2. lokakuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Sääntelyn toimivuus ja tuloksellisuus: tulokset ja jatkotoimet (REFIT)” (COM(2013)0685),

–  ottaa huomioon 23. lokakuuta 2012 antamansa päätöslauselman pk-yrityksistä: kilpailukyky ja liiketoimintamahdollisuudet(2),

–  ottaa huomioon 5. helmikuuta 2013 antamansa päätöslauselman pk-yritysten rahoituksen saannin parantamisesta(3),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A.  katsoo, että pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kilpailukyvyn, kestävyyden ja työllistämismahdollisuuksien parantamisen tuen lisääminen on horisontaalinen toimi, joka liittyy moniin erilaisiin politiikanaloihin;

B.  toteaa, että pk-yritykset kärsivät suhteettomasti tarpeettomasta taakasta, koska niiden kapasiteetti on rajallinen; panee merkille, että Euroopan unionin lainsäätäjät ovat siksi sitoutuneet ”pienet ensin” -periaatteeseen;

C.  toteaa, että 20,7 prosenttia pk-yrityksistä työllistää yli 65 prosenttia yksityisen sektorin työvoimasta; toteaa, että pk-yritykset kuuluvat innovatiivisimpiin yrityksiin, jotka luovat tehokkaimmin työpaikkoja ja talouskasvua;

D.  toteaa, että eurobarometritutkimuksen mukaan 74 prosenttia eurooppalaisista on sitä mieltä, että EU:hun liittyy liikaa byrokratiaa;

E.  toteaa, että lähes kolmasosa EU:n lainsäädännöstä aiheutuvasta hallintotaakasta johtuu ensisijaisesti suhteettomasta ja tehottomasta täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa, mikä merkitsee sitä, että jos jäsenvaltiot siirtäisivät EU:n lainsäädännön tehokkaammin osaksi omaa lainsäädäntöään, voitaisiin säästää jopa 40 miljardia euroa;

F.  toteaa, että yritykset voivat luoda työpaikkoja, kun olosuhteet ovat otolliset, mikä siis edellyttää muun muassa hallinnollista yksinkertaistamista, rahoituksen, taitojen ja tietojen sekä pätevän työvoiman saatavuutta ja yritysten innovoinnin tukemista;

G.  toteaa, että, pk-yritykset ovat verotuksen, standardoinnin, julkisten hankintojen, henkisen omaisuuden sekä tutkimuksen ja innovoinnin rahoituksen osalta usein huonommassa asemassa kuin suuret teolliset toimijat;

H.  toteaa, että komissio on poistanut 5 590 lainsäädäntöön perustuvaa vaatimusta viiden viime vuoden aikana ja vähentänyt yritysten kuluja siten yli 27 miljardilla eurolla;

I.  toteaa, että Euroopan komissio tavoittelee sääntelyyn liittyvää ja hallinnollista tehokkuutta REFIT-ohjelman, vaikutustenarviointien, kilpailukykyvaikutusten arviointien, toimivuustarkastusten, ”Top 10” -kuulemisen, pk-yrityksiä koskevan tulostaulun ja pk-yritystestien avulla;

J.  toteaa, että kuten Eurooppa-neuvosto on korostanut, unionin poliittisten tavoitteiden, mukaan lukien sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, saavuttaminen edellyttää unionin tason sääntelyä;

K.  panee merkille, että parlamentti on todennut monissa yhteyksissä, kuten edellä mainitussa 23. lokakuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa, että EU:n säännösten yksinkertaistaminen ei saa vaikuttaa työterveyttä ja -turvallisuutta koskeviin EU:n vaatimuksiin, työntekijöiden perusoikeuksiin EU:ssa eikä EU:n ympäristölainsäädännön perusperiaatteisiin;

L.  toteaa, että suurin osa komission tiedonannossa mainituista asiaa koskevista ”Top 10” ‑toimista oli jo käynnissä, kun tiedonanto esitettiin; ottaa huomioon, että joitakin lainsäädäntöehdotuksia oli jo esitetty ”Top 10” -kuulemisten aikana ja joidenkin käsittely on jo saatu päätökseen;

M.  toteaa, että hallinnolliset esteet estävät pk-yrityksiä hyödyntämästä sisämarkkinoiden etuja täysimääräisesti;

N.  toteaa, ettei tässä päätöslauselmassa kommentoida yksittäisiä seurantatoimia, koska se tehdään muissa yhteyksissä, vaan siinä keskitytään komission soveltamaan työmenetelmään;

1.  pitää komission ”Top 10” -aloitetta REFIT-ohjelman tervetulleena osana ja panee merkille lupauksen, ettei kyseessä ole vain yksittäinen toimi, vaan sen olisi oltava aina osa jatkuvaa arviointimenettelyä; korostaa kuitenkin, että komission olisi nopeutettava pyrkimyksiään ratkaista sääntelytaakkaan liittyvät kysymykset, joita pk-yritykset nostivat esiin kuulemisprosessin aikana; korostaa myös, että ”Top 10” ‑lähestymistavan ei pidä korvata järjestelmällistä ja horisontaaliseen politiikkaan perustuvaa lähestymistapaa EU:n sääntelystä aiheutuvien hallinnollisten taakkojen minimointiin, eikä sen pidä heikentää vastaavan lainsäädännön tavoitteita ja tehokkuutta;

2.  korostaa siksi ”pienet ensin” -periaatteen tarvetta, sillä sen avulla unionin toimintalinjat voidaan pitää paremmin ajan tasalla innovoinnin, kasvun, kansainvälistymisen, tuottavuuden, byrokratian vähentämisen, henkilöstöresurssien laadun ja sosiaalisen vastuun alalla;

3.  pitää tässä yhteydessä myönteisenä myös komission sitoumusta ottaa järkevä sääntely keskeiseksi osaksi päätöksentekomenettelyä ja erityisesti pitää REFIT-ohjelmaa jatkuvasti käynnissä olevana ohjelmana, jota päivitetään vuosittain;

4.  kehottaa komissiota kiireesti tehostamaan toimiaan sen varmistamiseksi, että pk-yritysten ja erityisesti innovatiivisten pk-yritysten menestymistä tuetaan hallinnon yksinkertaistamisen sekä kohdennetun tuen avulla kaikilla politiikanaloilla;

5.  kehottaa komissiota toteuttamaan pk-yritystestit avoimesti ja asianmukaisesti lainsäädäntöä kehitettäessä; katsoo, että mikroyrityksiä koskeva automaattinen poikkeus ei ole oikea tapa, ja tukee pk-yrityksiä koskevien mukautettujen ratkaisujen ja kevyempien menettelyjen kehittämistä, kun voidaan osoittaa, ettei se johda pirstoutumiseen tai estä pk-yritysten pääsyä sisämarkkinoille;

6.  kehottaa komissiota yksinkertaistamaan liiallisia hallinnollisia muodollisuuksia samalla, kun säilytetään riittävät säännökset, joilla varmistetaan turvallisuus, terveys ja työsuojelu ja joilla vaaditaan yrityksiä tarjoamaan henkilöstölleen sopivat työskentelyolot;

7.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan rahoituksen helpon saatavuuden ja helpon pääsyn markkinoille sekä keventämään sääntelytaakkaa, joka on yksi pk-yritysten luomisen ja kehittämisen suurimpia esteitä;

8.  pitää erittäin tärkeänä, että jäsenvaltiot panevat täytäntöön kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuntaa koskevan direktiivin 2011/7/EU, jonka mukaan sopimuksessa määrätty maksuaika ei saa yritysten ja viranomaisten välisissä kaupallisissa toimissa ylittää 4 artiklan 3 kohdassa säädettyjä määräaikoja, jollei sopimuksessa nimenomaisesti toisin sovita ja edellyttäen, että se on objektiivisesti perusteltua sopimuksen erityisluonteen tai -piirteiden vuoksi ja että maksuaika ei missään tapauksessa ylitä 60:tta kalenteripäivää;

9.  pitää myönteisenä, että komissio sisällyttää pk-yrityksiä koskevan tulostaulun jatkossa vuotuiseen REFIT-tulostauluun; katsoo, että tämä on oikeansuuntainen askel, jos pk-yrityksiä koskevat vaatimukset sisällytetään samalla laajempaan sääntelyn yksinkertaistamiseen heikentämättä lainsäädännön tehokkuutta tai lisäämättä ylimääräistä byrokratiaa; pyytää komissiota virtaviivaistamaan näitä välineitä kattavan vaikutustenarvioinnin avulla; korostaa kuitenkin, ettei tällainen yhdistäminen saa vähentää millään tavalla erityistä huomiota, jota komissio kiinnittää menettelyissään pk-yrityksiin;

10.  korostaa, että suunnitellussa vuotuisessa tulostaulussa olisi seurattava tehokkaasti lainsäädännön ja täytäntöönpanon kehittymistä EU:ssa ja kansallisella tasolla pk-yritysten näkökulmasta; katsoo, että tällainen tulostaulu auttaa pk-yrityksiä arvioimaan hallinnolliseen taakkaan liittyviä kustannuksia, jotka aiheutuvat EU:n ja kansallisen tason lainsäädännöstä, ja se helpottaa seurantaa ja edistää näin pk-yritysten rakentavaa osallistumista tuleviin kuulemisiin;

11.  korostaa kuitenkin, että jälkikäteen tapahtuva arviointi on helpompaa, jos etukäteisarvioinnit suoritetaan asianmukaisella tavalla ja kaikki näkökohdat huomioon ottaen; uskoo, että kaikkien unionin toimielinten vaikutustenarviointikulttuuria olisi parannettava erityisesti silloin, kun unionin lainsäädäntöehdotukset vaikuttavat pk-yrityksiin ja itsenäisiin yrittäjiin; kehottaa komissiota arvioimaan, mitä lisäarvoa voidaan saavuttaa, jos vaikutustenarviointilautakunnalle annetaan lisää riippumattomuutta ja valtaa; suosittelee lisäksi, että parlamentti käyttäisi entistä enemmän keinojaan vaikutusten arvioimiseksi ja pk-yritysten testaamiseksi esimerkiksi ennen merkittävien muutosten tekemistä komission ehdotuksiin; suosittelee lisäksi, että parlamentti käyttäisi entistä enemmän keinojaan vaikutusten arvioimiseksi ja pk‑yritysten testaamiseksi esimerkiksi ennen merkittävien muutosten tekemistä komission ehdotuksiin;

12.  katsoo, että uusien ehdotusten aiheuttaman taakan vastapainoksi olisi myönnettävä vähintään samansuuruisia kevennyksiä;

13.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään verkkopohjaisen sovelluksen, jonka avulla kyseiset viranomaiset ilmoittavat, missä määrin tuleva lainsäädäntö vaikuttaa pk‑yrityksiin; toteaa, että sellainen on esimerkiksi Saksan ”Mittelstandsmonitor”, joka osoittaa yksinkertaisen liikennevalojärjestelmän avulla, onko tulevan lainsäädännön vaikutus pk-yrityksiin hyvin todennäköistä (punainen), todennäköistä (keltainen) vai epätodennäköistä (vihreä);

14.  pitää myönteisenä neuvoston 14. ja 15. maaliskuuta 2013 esittämissä päätelmissä esitettyä pyyntöä vähentää sääntelyn kokonaistaakkaa sekä EU:ssa että kansallisella tasolla;

15.  pitää valitettavana, että pk-yritykset eivät ole vielä pystyneet hyödyntämään sisämarkkinoiden potentiaalia, ja muistuttaa, että vain 25 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n pk-yrityksistä harjoittaa vientiä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä sisämarkkinoiden yhdentymisen parantamiseksi ja tekemään enemmän kevyen byrokratian parhaiden käytäntöjen jakamiseksi sekä paremman jäsenvaltioiden välisen sääntely-yhteistyön saavuttamiseksi; pitää myönteisenä Dohan kehitysohjelman valmistumista WTO:n yhdeksännessä ministerikokouksessa joulukuussa 2013, ja toivoo, että sopimus luo lisää kauppamahdollisuuksia erityisesti pk-yrityksille; pitää tässä yhteydessä myönteisenä komission aikomusta ehdottaa vakiomuotoista alv-ilmoitusta ja uskoo, että alv-ilmoituslomakkeiden standardisoinnin ei pitäisi olla monimutkaisempi kuin yksinkertaisin lomake, joka sillä korvataan;

16.  kehottaa jäsenvaltioita seuraamaan EU:n tasolla toteutettavia REFIT- ja ”Top 10” ‑menettelyjä ja varmistamaan, että pk-yritysten hallinnollista taakkaa ja sääntelytaakkaa kevennetään myös kansallisella tasolla; korostaa myös, että jäsenvaltiot voivat keventää pk-yritysten sääntelytaakkaa erityisen tehokkaasti niin, että vältetään ylisääntelyä siirrettäessä unionin direktiivejä kansallisen lainsäädännön osaksi; kehottaa jäsenvaltioita käyttämään mahdollisuutta pk-yritysten tarpeettoman taakan vähentämiseen aloilla, joilla EU:n lainsäädäntö sen sallii;

17.  korostaa, että jäsenvaltiot voivat keventää pk-yritysten sääntelytaakkaa erityisen tehokkaasti välttämällä ylisääntelyä siirrettäessä unionin direktiivejä kansallisen lainsäädännön osaksi; kehottaa jäsenvaltioita käyttämään mahdollisuutta pk-yritysten taakan keventämiseen aloilla, joilla EU:n lainsäädäntö sen sallii;

18.  suhtautuu myönteisesti ”pk-yritystestin” käyttöönottoon mutta pitää valitettavana, että testi on otettu mukaan kansalliseen päätöksentekomenettelyyn vain joissakin jäsenvaltioissa;

19.  muistuttaa kannastaan, joka koskee mikroyrityksiä koskevia yleisiä poikkeuksia EU:n lainsäädäntöön nähden ja joka esitettiin sen edellä mainitussa 23. lokakuuta 2012 annetussa päätöslauselmassa, jonka mukaan poikkeuksia olisi sovellettava vain silloin, kun asianmukaiset mikroyrityksiä koskevat testit osoittavat tapauskohtaisesti, ettei mikroyritysten erityistarpeita voida käsitellä mukautetuilla ratkaisuilla tai keveämmillä järjestelmillä; korostaa, että mikroyrityksiä koskeviin poikkeuksiin sisältyy usein riski, että pk-yrityksiin voitaisiin soveltaa kansallisten lakien tilkkutäkkiä, mikä lisäisi pirstoutumista ja haittaisi pk-yritysten pääsyä sisämarkkinoille;

20.  pitää myönteisenä, että komissio on jatkanut hallinnolliseen rasitukseen liittyviä kysymyksiä käsittelevän korkean tason ryhmän mandaattia lokakuuhun 2014 saakka, kuten parlamentti pyysi edellä mainitussa 23. lokakuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa, mikä vastaa myös yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevaa ohjelmaa (COSME);

21.  panee merkille pk-yritysten ”Top 10” ‑kuulemisessa antaman palautteen, jonka mukaan työaikadirektiivi on monimutkainen ja joustamaton ja edellyttää monissa tapauksissa pk-yritysten hankkivan erityistä oikeudellista apua, mikä aiheuttaa kustannuksia; kehottaa komissiota laatimaan yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin ensi tilassa;

22.  suosittaa, että vähäriskisiin yrityksiin sovelletaan mahdollisuuksien mukaan kevyttä sääntelyä, jotta vähennetään työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännöstä aiheutuvaa rasitetta;

23.  suosittaa, että pk-yritysten ja mikroyritysten REACH-maksut suhteutetaan;

24.  kehottaa komissiota jouduttamaan REACH-asetukseen perustuvien lupahakemusten kaikkea käsittelyä ja järjestämään erityisesti pk-yrityksille ja mikroyrityksille nopeutetun hakumenettelyn; kehottaa komissiota tarjoamaan pk- ja mikroyrityksille asianmukaista opastusta hyväksyttävien hakemuksen rekisteröinnissä;

25.  pitää ”Top 10” -kuulemisprosessia hyödyllisenä ja katsoo, että sen tulokset muodostavat tärkeän signaalin pk-yrityksiltä ja niitä edustavilta organisaatioilta; kehottaa komissiota jatkamaan tätä säännöllisesti eurobarometrin avulla; panee kuitenkin merkille ”Top 10” ‑kuulemisprosessin vastausten huomattavan maantieteellisen epätasapainon; kehottaa komissiota arvioimaan tällaisen epätasapainon syyt jälkikäteen, jotta varmistetaan, että kerätyt tiedot eivät ole vääristyneet tietoisuuden puutteen vuoksi tai muista syistä, jotka ovat saattaneet vääristää kerättyä palautetta;

26.  odottaa, että myös seuraava komissio kantaa vastuun ”järkevästä sääntelystä” puheenjohtajan kabinetin toimivallan puitteissa, ja kehottaa sitä lisäämään pk‑yritysedustajien merkitystä; kehottaa näin ollen komissiota varmistamaan, että pk‑yritysten kansalliset organisaatiot kuuluvat äskettäin perustettuun pk-yritysedustajien verkostoon ja että pk-yrityskokoukselle tiedotetaan asianmukaisesti EU:n aloitteista;

27.  vaatii, että seuraavan komission olisi asetettava eurooppalaiseksi tavoitteeksi, että hallinnollisesta taakasta ja sääntelytaakasta pk-yrityksille aiheutuvia kustannuksia vähennetään 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä;

28.  varoittaa paikalliseen ja alueelliseen kilpailukykyyn sekä yksityisyrittäjyyteen kohdistuvista riskeistä, jos ylisääntelyn välttäminen johtaakin ponnistuksista huolimatta mahdollisimman suureen yhdenmukaistamiseen tai kaikkiin sovellettavaan yleispätevään lainsäädäntöön;

29.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.
(2)EUVL C 68, 7.3.2014, s. 40.
(3)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0036.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö