Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2711(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0415/2014

Predkladané texty :

B7-0415/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/04/2014 - 9.15
CRE 17/04/2014 - 9.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0459

Prijaté texty
PDF 231kWORD 68k
Štvrtok, 17. apríla 2014 - Štrasburg
Opatrenia Komisie v nadväznosti na konzultáciu právnych predpisov EÚ s MSP pod názvom "desať naj"
P7_TA(2014)0459B7-0415/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2014 o konzultačnom procese TOP TEN a zmiernení záťaže právnych predpisov EÚ na MSP (2013/2711(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Európsku chartu pre malé podniky, ktorú prijala Európska rada na svojom zasadnutí vo Feire 19. a 20. júna 2000,

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikropodnikov, malých a stredných podnikov(1),

–  so zreteľom na správu Komisie z 23. novembra 2011 s názvom Minimalizovanie regulačného zaťaženia pre MSP – Prispôsobenie právnych predpisov EÚ potrebám mikropodnikov (COM(2011)0803),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. februára 2011 s názvom Preskúmanie iniciatívy „Small Business Act“ pre Európu (COM(2011)0078),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (2014 – -2020), ktorý 30. novembra 2011 predložila Komisia (COM(2011)0834),

–  so zreteľom na závery Európskej rady zo 14. a 15. marca 2013 a závery Rady pre konkurencieschopnosť z 26. a 27. septembra 2013,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. júna 2013 s názvom Opatrenia Komisie v nadväznosti na konzultáciu právnych predpisov EÚ s MSP pod názvom „Top10“ (COM(2013)0446),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 7. marca 2013 s názvom Inteligentná regulácia – Plnenie potrieb malých a stredných podnikov (COM(2013)0122) a sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Monitorovanie a konzultácie o inteligentnej regulácii pre MSP (SWD(2013)0060),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. októbra 2013 s názvom Regulačná vhodnosť a efektívnosť (REFIT): výsledky a ďalšie kroky (COM(2013)0685),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2012 o malých a stredných podnikoch (MSP): konkurencieschopnosť a príležitosti na podnikanie(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. februára 2013 o zlepšení prístupu MSP k financovaniu(3),

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže zlepšovanie podpory konkurencieschopnosti, udržateľnosti a zamestnávateľského potenciálu malých a stredných podnikov (MSP) je horizontálnou snahou, ktorá preniká do rôznych oblastí politiky;

B.  keďže MSP neprimerane trpia v dôsledku zbytočného zaťaženia, pretože ich kapacita je obmedzená, a keďže zákonodarcovia EÚ sa preto zaviazali uplatňovať zásadu „najskôr myslieť na malých“;

C.  keďže 20,7 milióna MSP zamestnáva viac ako 65 % všetkých aktuálnych pracovníkov v súkromnom sektore a keďže MSP patria k najinovatívnejším podnikom dosahujúcim najlepšie výsledky z hľadiska tvorby pracovných miest i hospodárskeho rastu;

D.  keďže podľa prieskumu Eurobarometra sa 74 % Európanov domnieva, že EÚ vytvára príliš veľa byrokracie;

E.  keďže zdrojom takmer jednej tretiny administratívnej záťaže vyplývajúcej z právnych predpisov EÚ je predovšetkým neprimerané a neefektívne vykonávanie na vnútroštátnej úrovni, čo znamená, že by bolo možné usporiť až 40 miliárd EUR, ak by členské štáty efektívnejšie transponovali právne predpisy EÚ,

F.  keďže podniky môžu vytvárať zamestnanosť, pokiaľ sú splnené náležité podmienky vrátane zjednodušovania administratívy, prístupu k financiám, zručnostiam, vedomostiam a kvalifikovanej pracovnej sile a podpory ich inovačného úsilia;

G.  keďže MSP sú často v konkurenčnej nevýhode v porovnaní s veľkými priemyselnými subjektmi, pokiaľ ide o zdaňovanie, štandardizáciu, verejné obstarávanie, duševné vlastníctvo, výskum a financovanie inovácie;

H.  keďže Komisia za posledných päť rokov zrušila 5 590 právnych požiadaviek, čím znížila náklady podnikov o viac než 27 miliárd EUR;

I.  keďže Komisia sa usiluje o regulačnú a administratívnu účinnosť prostredníctvom svojho programu REFIT, posúdení vplyvu, previerok konkurencieschopnosti, kontrol vhodnosti, konzultačného procesu TOP TEN, porovnávacieho prehľadu týkajúceho sa MSP a testu MSP;

J.  keďže regulácia na úrovni Únie, ako to zdôraznila Európska rada, je nevyhnutná s cieľom zabezpečiť, aby sa dosiahli ciele politík EÚ vrátane riadneho fungovania jednotného trhu;

K.  keďže Parlament pri mnohých príležitostiach, ako napríklad vo svojom vyššie uvedenom uznesení z 23. októbra 2012, vyhlásil, že zjednodušovanie nariadení EÚ by nemalo zasahovať do základných požiadaviek EÚ na zdravie a bezpečnosť na pracovisku, základných práv pracovníkov v EÚ ani do najdôležitejších zásad environmentálnych právnych predpisov EÚ;

L.  keďže väčšina legislatívnych opatrení TOP TEN uvedených v oznámení Komisie bola v momente vydania tohto oznámenia už v procese prípravy; keďže niektoré z legislatívnych návrhov boli už v čase konzultácií TOP TEN predložené a keďže niektoré z nich sú už teraz uzavreté;

M.  keďže administratívne prekážky bránia MSP v tom, aby v plnej miere využívali výhody jednotného trhu;

N.  keďže toto uznesenie sa nebude vyjadrovať k jednotlivým nadväzným akciám, pretože vyjadrenie k nim bude vydané samostatne, ale sústredí sa na pracovnú metódu Komisie;

1.  víta iniciatívu TOP TEN Komisie ako súčasť postupu REFIT a berie na vedomie prísľub, že to nie je ojedinelá snaha, ale malo by sa to stať súčasťou nepretržitého postupu monitorovania; zdôrazňuje však, že Komisia by mala zvýšiť svoje úsilie a riešiť obavy z regulačnej záťaže, ktoré uviedli MSP v priebehu konzultačného procesu; zdôrazňuje tiež, že prístup TOP TEN nesmie nahrádzať systematický horizontálny politický prístup zameraný na minimalizáciu administratívneho zaťaženia plynúceho z predpisov EÚ a nemal by ani oslabovať ciele a účinnosť predmetných právnych predpisov;

2.  zdôrazňuje preto, že je potrebné, aby zásada „najskôr myslieť na malých“ lepšie prenikala do politík Únie, pokiaľ ide o inováciu, rast, internacionalizáciu, produktivitu, byrokraciu, kvalitu ľudských zdrojov a sociálnu zodpovednosť;

3.  v tejto súvislosti víta aj záväzok Komisie schváliť „inteligentnú reguláciu“ ako neoddeliteľnú súčasť rozhodovacieho cyklu a osobitne zvážiť REFIT ako postupný program, ktorý bude každoročne aktualizovaný;

4.  vyzýva Komisiu, aby naliehavo zintenzívnila úsilie o zaručenie toho, aby MSP, najmä tie inovatívne, boli podnecované k prosperite prostredníctvom zjednodušenia administratívneho rámca a poskytovania cielenej podpory vo všetkých oblastiach politiky;

5.  vyzýva Komisiu, aby pri príprave právnych predpisov transparentne a riadne uskutočňovala testy MSP; domnieva sa, že automatické vyňatie mikropodnikov nie je správne, a podporuje vypracovanie prispôsobených riešení a ľahších režimov pre MSP v prípade, že sa preukáže, že nepodporujú rozdrobovanie, ani nebránia MSP v prístupe na vnútorný trh;

6.  vyzýva Komisiu, aby zjednodušila nadmerné administratívne formality, a pritom zachovala potrebné ustanovenia, ktoré zabezpečia bezpečnosť, zdravie a ochranu pri práci a požadujú od spoločností, aby poskytovali svojim zamestnancom vhodné pracovné prostredie;

7.  naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili jednoduchý prístup k financovaniu a trhom a znížili regulačné zaťaženie, ktoré je jednou z najväčších prekážok brániacich vzniku a rozvoju malých a stredných podnikov;

8.  považuje za veľmi dôležité, aby členské štáty vykonávali smernicu 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách, v ktorej sa uvádza, že v prípade obchodných transakcií medzi podnikmi a orgánmi verejnej moci nesmie zmluvná lehota splatnosti presiahnuť maximálne lehoty stanovené v jej článku 4 ods. 3, pokiaľ nie je v zmluve výslovne stanovené inak a pokiaľ je to objektívne podložené vzhľadom na osobitný charakter alebo prvky zmluvy, a že v žiadnom prípade nesmie presiahnuť 60 kalendárnych dní.

9.  víta skutočnosť, že Komisia odteraz bude začleňovať porovnávací prehľad týkajúci sa MSP do výročného prehľadu týkajúceho sa REFIT; domnieva sa, že to bude krok správnym smerom, ak sa tým požiadavky MSP ďalej zakotvia do širšieho postupu zjednodušenia regulačného rámca, a to bez toho, aby sa narušila účinnosť právnych predpisov alebo sa ďalej zvýšila byrokracia; žiada Komisiu, aby tieto nástroje zefektívnila prostredníctvom komplexného posúdenia vplyvu; zdôrazňuje však, že toto spojenie by žiadnym spôsobom nemalo oslabiť osobitnú pozornosť, ktorú Komisia vo svojich postupoch prisudzuje MSP;

10.  zdôrazňuje skutočnosť, že plánovaný výročný porovnávací prehľad by mal účinne sledovať pokrok dosiahnutý vo vzťahu k MSP v právnych predpisoch a ich vykonávaní na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni; je presvedčený, že tento porovnávací prehľad pomôže MSP posúdiť náklady administratívneho zaťaženia v dôsledku právnych prepisov na úrovni EÚ alebo na vnútroštátnej úrovni a umožní ľahšie monitorovanie, čo uľahčí MSP konštruktívnu účasť na konzultáciách v budúcnosti;

11.  zdôrazňuje však, že akékoľvek hodnotenie ex-post by bolo jednoduchšie, keby sa riadne vykonali hodnotenia ex-ante a zohľadnili sa pritom všetky rozmery; nazdáva sa, že kultúra hodnotení vplyvu všetkých európskych inštitúcií by sa mala zlepšiť, najmä v prípade, že sa legislatívne návrhy týkajú MSP a samostatne zárobkovo činných osôb; vyzýva Komisiu, aby zhodnotila, akú pridanú hodnotu by malo poskytnutie väčšej miery nezávislosti a právomocí výboru pre hodnotenie vplyvov; odporúča ďalej, že Parlament by mal viac využívať svoje nástroje hodnotenia vplyvu a testovania MSP, najmä pred zavádzaním výrazných zmien do návrhov Komisie; vyzýva Komisiu, aby zverejňovala výročné vyhlásenie o celkových čistých nákladoch, ktoré podnikom vzniknú z dôvodu nových návrhov;

12.  domnieva sa, že zaťaženie vyplývajúce z nových návrhov by sa malo v aspoň rovnakom rozsahu vyvážiť opatreniami na jeho zníženie;

13.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali webovú aplikáciu, pomocou ktorej by príslušné administratívne útvary určovali, či sú MSP ovplyvnené pripravovanými právnymi predpismi a do akej miery, a to podľa vzoru nemeckého Mittelstandsmonitoru, ktorý pomocou jednoduchého semaforu ukazuje, či je pravdepodobnosť, že sú MSP ovplyvnené pripravovanými právnymi predpismi vysoká (červená), stredná (žltá) alebo žiadna (zelená);

14.  víta žiadosť Rady v jej záveroch zo zasadnutia v dňoch 14. a 15. marca 2013 o ďalšie opatrenia na zníženie celkového zaťaženia právnymi predpismi na úrovni EÚ i na vnútroštátnej úrovni;

15.  považuje za poľutovaniahodné, že MSP zatiaľ nevyužili potenciál jednotného trhu, a pripomína, že iba 25 % MSP v 27 krajinách EÚ je vývozcami; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spolupracovali na zlepšení integrácie jednotného trhu a aby sa viac snažili o šírenie najlepších postupov v oblasti jednoduchej administratívy a dosiahli lepšiu regulačnú spoluprácu vo všetkých členských štátoch; víta uzatvorenie rozvojového programu z Dauhy na 9. ministerskej konferencii WTO v decembri 2013 a dúfa, že dohoda vytvorí väčšie príležitosti na obchod, najmä pre MSP; v tejto súvislosti víta zámer Komisie navrhnúť jednotné daňové priznanie k DPH a nazdáva sa, že akákoľvek štandardizácia formulárov daňového priznania k DPH by nemala byť zložitejšia než ten najjednoduchší formulár, ktorý nahradí;

16.  podnecuje členské štáty, aby napodobnili vykonávanie postupov REFIT a TOP TEN na úrovni EÚ a zaručili, že sa zníži administratívne a regulačné zaťaženie pre MSP aj na vnútroštátnej úrovni; ďalej zdôrazňuje, že členské štáty môžu obzvlášť efektívne znižovať zaťaženie MSP právnymi predpismi tým, že pri transpozícii európskych smerníc do vnútroštátnych právnych predpisov zamedzia stanovovaniu nadmerných požiadaviek nad rámec príslušných smerníc (gold-plating); naliehavo vyzýva členské štáty, aby využívali možnosť zníženia zbytočného zaťaženia MSP v  oblastiach, v ktorých to právne predpisy EÚ umožňujú;

17.  zdôrazňuje, že členské štáty môžu obzvlášť účinne znižovať administratívne zaťaženie MSP a zamedziť nadmernej regulácii pri transpozícii európskych smerníc do svojich vnútroštátnych právnych predpisov; naliehavo členské štáty vyzýva, aby zjednodušili formality požadované od MSP v prípadoch, keď to právne predpisy EÚ umožňujú;

18.  víta zavedenie testu MSP, pričom vyjadruje poľutovanie nad tým, že do svojho vnútroštátneho rozhodovacieho procesu ho začlenilo len niekoľko členských štátov;

19.  pripomína svoje stanovisko k všeobecným výnimkám pre mikropodniky z právnych predpisov EÚ, ako sú stanovené vo vyššie uvedenom uznesení Európskeho parlamentu z 23. októbra 2012, podľa ktorých by sa výnimky mali uplatňovať iba vtedy, keď príslušné testy MSP v konkrétnom prípade preukázali, že konkrétne potreby mikropodnikov nemožno riešiť prispôsobenými riešeniami alebo menej prísnym režimom; zdôrazňuje, že výnimky pre mikropodniky často zahŕňajú riziko, že na MSP by sa mohol vzťahovať iba nesúrodý celok vnútroštátnych právnych predpisov, čo by zvýšilo rozdrobenosť a zhoršilo ich prístup k vnútornému trhu;

20.  víta skutočnosť, že Komisia predĺžila mandát skupiny na vysokej úrovni pre oblasť administratívnej záťaže do októbra 2014 tak, ako to Parlament požadoval vo svojom vyššie uvedenom uznesení z 23. októbra 2012 a ako sa uvádza v programe COSME;

21.  berie na vedomie záver z reakcií MSP na konzultačný proces TOP TEN, podľa ktorého je smernica o pracovnom čase zložitá a nepružná a v mnohých prípadoch vyžaduje od MSP, aby si zabezpečili špecializovanú právnu pomoc, ktorá je nákladná; vyzýva Komisiu, aby naliehavo predložila podrobné posúdenie vplyvu;

22.  odporúča, aby sa v záujme zníženia zaťaženia vyplývajúceho z právnych predpisov týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti v prípade nízkorizikových spoločností podľa možnosti uplatňoval miernejší regulačný režim;

23.  odporúča, aby sadzby poplatkov REACH boli pre MSP a mikropodniky primerané;

24.  žiada Komisiu, aby urýchlila všetko spracovanie uplatňovania nariadenia urýchlila spracovanie všetkých žiadostí prekladaných na základe nariadenia REACH, najmä žiadostí MSP a mikropodnikov; vyzýva Komisiu, aby MSP a mikropodnikom poskytla náležité usmernenia, ktoré im umožnia úspešne registrovať svoje žiadosti;

25.  považuje konzultáciu v oblasti TOP TEN za užitočný postup a výsledky konzultácie za významný signál od MSP a organizácií, ktoré ich zastupujú; vyzýva Komisiu, aby pravidelne pokračovala v tomto postupe prostredníctvom Eurobarometra; konštatuje však, že reakcie na konzultačný proces TOP TEN sú zemepisne veľmi nerovnomerne rozdelené; vyzýva Komisiu, aby ex-post vyhodnotila príčiny tejto nerovnováhy, aby sa zaručilo, že zozbierané informácie nebudú skreslené nedostatkom informovanosti alebo inými faktormi, ktoré by mohli narušiť získanú spätnú väzbu;

26.  očakáva, že nastupujúca Komisia zachová zodpovednosť za „inteligentnú reguláciu“ ako jednu z právomocí úradu predsedu, a nabáda ju, aby posilnila úlohu vyslancov MSP; naliehavo preto vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby vnútroštátne združenia MSP tvorili súčasť nedávno zriadenej siete vyslancov MSP a aby bolo zhromaždenie MSP náležite informované o iniciatívach EÚ;

27.  trvá na tom, aby budúca Komisia vytýčila európsky cieľ znížiť do roku 2020 o 30 % náklady, ktoré MSP vyplývajú z administratívneho a regulačného zaťaženia;

28.  varuje pred rizikami ohrozujúcimi miestnu a regionálnu konkurencieschopnosť a podnikanie jednotlivcov, ak úsilie o obmedzenie stanovovania ďalších, nadmerných požiadaviek (gold-plating) povedie namiesto toho k posilneniu maximálnej harmonizácie alebo k právnym predpisom platným pre všetkých bez rozdielu.

29.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.
(2) Ú. v. EÚ C 68 E, 7.3.2014, s. 40.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2013)0036.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia