Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2696(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0388/2014

Forhandlinger :

PV 17/04/2014 - 13.3
CRE 17/04/2014 - 13.3

Afstemninger :

PV 17/04/2014 - 14.3
CRE 17/04/2014 - 14.3

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0462

Vedtagne tekster
PDF 120kWORD 43k
Torsdag den 17. april 2014 - Strasbourg
Situationen i Nordkorea
P7_TA(2014)0462RC-B7-0388/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 17. april 2014 om situationen i Nordkorea (Den Demokratiske Folkerepublik Korea) (2014/2696(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til FN's verdenserklæring om menneskerettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, konventionen om barnets rettigheder og konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, som alle er tiltrådt af Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DPRK),

–  der henviser til FN's konvention fra 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

–  der henviser til sin beslutning af 14. marts 2013 om atomtrusler og menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea(1), af 24. maj 2012 om situationen for nordkoreanske flygtninge(2) og af 8. juli 2010 om Nordkorea(3),

–  der henviser til erklæringer fra talspersonen for Catherine Ashton, næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, af henholdsvis 19. august 2013 om de nylige aftaler mellem Nord- og Sydkorea, og af 5. juni 2013 om udvisningen af ni nordkoreanere fra Laos, samt til Catherine Ashtons erklæring af 13. marts 2013 om atomtrusler og menneskerettigheder i Nordkorea,

–  der henviser til DPRK's erklæring af 13. marts 2013, ifølge hvilken det ophævede våbenhvilen fra 1953 og "ikke anser sig for bundet af ikkeaggressionsaftalen mellem Nord og Syd",

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner af 26. marts 2014 og 21. marts 2013 samt til FN's Generalforsamlings resolution af 18. december 2013 om menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea,

–  der henviser til, af FN's Menneskerettighedsråd den 21. marts 2013 nedsatte en undersøgelseskommission vedrørende menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at FN's Undersøgelseskommission efter at have undersøgt "de systematiske, udbredte og alvorlige menneskerettighedskrænkelser" i Nordkorea udsendte en rapport den 7. februar 2014;

B.  der påpeger, at Undersøgelseskommissionens professionelle, grundige og inklusive arbejdsmetoder kan tjene som eksempel for arbejdet i de fremtidige undersøgelsesmissioner, som FN's Menneskerettighedsråd måtte oprette i tilfælde, hvor regeringer afviser ethvert samarbejde som det har været tilfældet med DPRK;

C.  der henviser til, at DPRK i forbindelse med nedsættelsen af Undersøgelseskommissionen erklærede, at det "totalt ville afvise og ignorere den", og efterfølgende nægtede at give den indrejsetilladelse samt undlod at samarbejde med den på nogen måde; der henviser til, at det nordkoreanske regime generelt har undladt at samarbejde med FN og har afvist alle resolutioner fra FN’s Menneskerettighedsråd og Generalforsamling vedrørende menneskerettighederne i Nordkorea; der henviser til, at regimet har undladt at samarbejde med FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i landet og har afvist enhver assistance fra FN's højkommissær for menneskerettigheder;

D.  der henviser til, at DPRK i 2003 suspenderede menneskerettighedsdialogen mellem EU og DPRK;

E.  der henviser til, at Undersøgelseskommissionen er kommet til den konklusion, at "der er begået og fortsat begås systematiske, udbredte og grove menneskerettighedskrænkelser i DPRK, og at de konstaterede krænkelser i mange tilfælde udgør forbrydelser mod menneskeheden, som bygger på statens politikker" og "savner ethvert sidestykke i nutidens verden";

F.  der henviser til, at disse forbrydelser mod menneskeheden omfatter udslettelse, mord, slaveri, tortur, fængsling, voldtægt, tvungne aborter og andre former for seksuel vold, forfølgelse ud fra politiske, religiøse samt race- og kønsbestemte motiver, tvangsforflytning af befolkningsgrupper, tvangsforsvindinger af personer og bevidst overladelse af folk til at sulte i længere perioder; der henviser til, at disse forbrydelser mod menneskeheden fortsat begås i DPRK, fordi straffrihedens politikker, institutioner og handlingsmønstre holdes i hævd;

G.  der henviser til, at Undersøgelseskommissionen i sin rapport konkluderer, at de "ubeskrivelige grusomheder", som er begået mod flere hundrede tusinde nuværende og tidligere indsatte i fangelejre, "bringer mindelser om rædslerne i de lejre, som totalitære stater oprettede i det tyvende århundrede";

H.  der henviser til, at rapporten påviser, at staten i DPRK har absolut kontrol med ethvert aspekt af borgernes liv, med informationen, med borgernes bevægelse inden for og uden for landet og med samfundslivet (songbun-klassesystemet);

I.  der henviser til, at regeringen endog har udstrakt sine repressive tiltag til udlandet i form af systematisk bortførelse og nægtelse af repatriering af over 200 000 personer fra andre lande, hvoraf mange efterfølgende har været offer for tvangsforsvinding;

J.  der henviser til, at diskrimination af og vold mod kvinder er udbredt, herunder i form af offentlige afstraffelser af og seksuelle overgreb på kvinder begået af offentlighedens repræsentanter; der påpeger, at kvinder og piger er udsat for menneskehandel og tvungen prostitution;

1.  noterer sig med stærk bekymring resultaterne af FN-kommissionens undersøgelser og støtter dens anbefalinger;

2.  gentager sin stærke fordømmelse af den mangeårige statslige undertrykkelse, som systematisk er blevet udøvet af DPRK's nuværende og tidligere topledere og administration, og opfordrer DPRK til omgående at standse de alvorlige, omfattende og systematiske menneskerettighedskrænkelser mod sine egne indbyggere;

3.  understreger, at de beskrevne krænkelser, hvoraf mange udgør forbrydelser mod menneskeheden, har stået på i alt for lang tid og for øjnene af det internationale samfund, op appellerer til EU's medlemsstater samt alle medlemmer af FN's Generalforsamling om at sætte den nordkoreanske befolknings lidelser øverst på den politiske dagsorden samt sørge for, at Undersøgelseskommissionens anbefalinger følges op;

4.  er overbevist om, at tiden er inde til, at det internationale samfund tager konkrete skridt til at gøre en ende på gerningsmændenes straffrihed; kræver, at de hovedansvarlige for de forbrydelser mod menneskeheden, der er begået i DPRK, stilles til ansvar ved Den Internationale Straffedomstol og pålægges målrettede sanktioner;

5.  anmoder EU-Udenrigstjenesten om at sikre, at implementeringen af Undersøgelseskommissionens anbefalinger gøres til fast punkt på dagsordenen for menneskerettighedsdialoger og andre møder med tredjelande, navnlig dialogerne med Rusland og Kina; anmoder endvidere EU-Udenrigstjenesten og EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder om at sikre, at alle EU-Udenrigstjenesten ambassadører informeres om Undersøgelseskommissionens rapport og forstår, at de har til opgave at sikre verdensomspændende støtte til, at FN's Sikkerhedsråd handler i overensstemmelse med Undersøgelseskommissionens anbefalinger;

6.  opfordrer DPRK's regering til at opfylde sine forpligtelser i henhold til de menneskerettighedsinstrumenter, som den har tiltrådt, og samarbejde fuldt ud med humanitære organisationer, uafhængige menneskerettighedsobservatører og FN 's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea, bl.a. ved at give dem adgang til landet;

7.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at støtte FN's højkommissær for menneskerettigheder i dennes indsats for at etablere særlige strukturer, der skal gøre det muligt at stille gerningsmændene til de begåede forbrydelser til ansvar, ved at videreføre indsamlingen af bevismateriale og dokumentation;

8.  opfordrer DPRK til omgående og permanent at standse offentlige og hemmelige henrettelser og afskaffe dødsstraffen; opfordrer endvidere DPRK til at sætte en stopper for udenretslige drab, tvangsforsvindinger og kollektiv afstraffelse, nedlægge alle fangelejre, løslade politiske fanger og give sine borgere mulighed for at rejse frit, både inden for og uden for landet; opfordrer Nordkorea til at tillade ytrings- og pressefrihed for nationale og internationale medier samt ucensureret internetadgang for sine borgere;

9.  opfordrer DPRK's regering til at udlevere alle oplysninger om tredjelandsstatsborgere, som menes at være blevet bortført af nordkoreanske statsagenter i de forgangne årtier, og til omgående at returnere de bortførte personer, der stadig tilbageholdes, til deres hjemlande;

10.  udtrykker navnlig bekymring over den fortsat alvorlige fødevaresituation, landet befinder sig i, og dens konsekvenser for befolkningens økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder; opfordrer Kommissionen til at opretholde de eksisterende humanitære bistandsprogrammer og kommunikationskanaler med Nordkorea og til at sørge for, at bistanden når sikkert ud til målgrupperne i befolkningen; opfordrer de nordkoreanske myndigheder til i overensstemmelse med humanitære principper at sikre alle borgere adgang til fødevarer og humanitær bistand på grundlag af behov; opfordrer desuden DPRK til at investere sine ressourcer i en forbedring af de forfærdelige levevilkår for sin befolkning frem for i en yderligere opbygning af sit militære arsenal og atomprogram;

11.  opfordrer alle FN-medlemmer, især Folkerepublikken Kina, til at komme nordkoreanske borgere, der har held til at flygte fra landet, til undsætning ved at give dem opholdsret, retssikkerhed og adgang til de samme basale tjenester, som ydes til deres egne borgere, og til - som et ufravigeligt krav - at afstå fra ethvert samarbejde med nordkoreanske myndigheder om udlevering eller repatriering af nordkoreanske statsborgere;

12.  hilser ethvert humanitært projekt mellem Nord- og Sydkorea - såsom genforening af adskilte familier - der konkret kan lindre lidelserne for befolkningen, velkomment, og opfordrer begge regeringer til at øge antallet af initiativer af denne art;

13.  opfordrer FN til, som foreslået af Undersøgelseskommissionen, at indkalde til en politisk konference på højt niveau mellem Koreakrigens parter med henblik på at opnå en endelig, fredelig afslutning af krigen og indføre en procedure for intensivering af samarbejdet i lighed med f.eks. Helsinki-processen;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, DPRK's regering, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes parlamenter, FN's generalsekretær, FN 's Menneskerettighedsråd, medlemmerne af FN's Undersøgelseskommission om Menneskerettigheder i Nordkorea, inklusive den særlige rapportør, Republikken Koreas regering og parlament, Den Russiske Føderations regering og parlament, Japans regering og parlament samt Folkerepublikken Kinas regering.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0096.
(2) EUT C 264 E af 13.9.2013, s. 94.
(3) EUT C 351 E af 2.12.2011, s. 132.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik