Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2696(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0388/2014

Keskustelut :

PV 17/04/2014 - 13.3
CRE 17/04/2014 - 13.3

Äänestykset :

PV 17/04/2014 - 14.3
CRE 17/04/2014 - 14.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0462

Hyväksytyt tekstit
PDF 118kWORD 44k
Torstai 17. huhtikuuta 2014 - Strasbourg
Pohjois-Korean tilanne
P7_TA(2014)0462RC-B7-0388/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. huhtikuuta 2014 Pohjois-Korean (Korean demokraattisen kansantasavallan) tilanteesta (2014/2696(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen ja kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n yleissopimuksen, joiden kaikkien sopimuspuoli Korean demokraattinen kansantasavalta on,

–  ottaa huomioon vuonna 1984 tehdyn kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman Korean demokraattisen kansantasavallan ydinaseuhasta ja ihmisoikeustilanteesta(1), 24. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman pohjoiskorealaisten pakolaisten tilanteesta(2) ja 8. heinäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman Pohjois-Koreasta(3),

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin tiedottajan 19. elokuuta 2013 antaman lausunnon äskettäisistä Koreoiden välisistä sopimuksista ja 5. kesäkuuta 2013 antaman lausunnon yhdeksän pohjoiskorealaisen karkottamisesta Laosista sekä Catherine Ashtonin 13. maaliskuuta 2013 antaman julkilausuman Pohjois-Korean ydinaseuhasta ja ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon Korean demokraattisen kansantasavallan 13. maaliskuuta 2013 antaman julistuksen, jonka mukaan se on kumonnut vuonna 1953 tehdyn aselevon ja katsoo ettei Pohjois- ja Etelä-Korean tekemä hyökkäämättömyyssopimus rajoita sen toimintavapautta,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 26. maaliskuuta 2014 ja 21. maaliskuuta 2013 antamat päätöslauselmat sekä YK:n yleiskokouksen 18. joulukuuta 2013 antaman päätöslauselman ihmisoikeustilanteesta Korean demokraattisessa kansantasavallassa,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 21. maaliskuuta 2013 Korean demokraattiseen kansantasavaltaan perustaman ihmisoikeuksien tutkintakomitean,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että YK:n tutkintakomitea tutki Pohjois-Koreassa tapahtuneet järjestelmälliset, laajalle levinneet ja vakavat ihmisoikeuksien loukkaukset ja julkaisi niitä koskevan raportin 7. helmikuuta 2014;

B.  toteaa, että tutkintakomitean käyttämät ammattimaiset, perusteelliset ja osallistavat työskentelymenetelmät voivat toimia esimerkkinä tuleville YK:n ihmisoikeusneuvoston toimeksi antamille tietojenkeräystehtäville tapauksissa, joissa hallitukset kieltäytyvät kaikesta yhteistyöstä, kuten Korean demokraattinen kansantasavalta on tehnyt;

C.  ottaa huomioon, että Korean demokraattinen kansantasavalta ilmoitti kieltäytyvänsä täydellisesti hyväksymästä tutkintakomiteaa ja jättävänsä sen täysin huomiotta ja että Korean demokraattinen kansantasavalta kielsi tutkintakomitealta pääsyn maahan eikä tehnyt minkäänlaista yhteistyötä; ottaa huomioon, ettei Korean demokraattisen kansantasavallan johto ole tehnyt yhteistyötä YK:n kanssa ja että se on torjunut kaikki YK:n ihmisoikeusneuvoston ja YK:n yleiskokouksen päätöslauselmat Pohjois-Korean ihmisoikeuksista; ottaa huomioon, ettei Pohjois-Korea ole tehnyt yhteistyötä maan ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan kanssa ja että se on torjunut kaiken YK:n ihmisoikeusvaltuutetun tarjoaman avun;

D.  ottaa huomioon, että Korean demokraattinen kansantasavalta keskeytti EU:n ja Korean demokraattisen kansantasavallan välisen ihmisoikeusvuoropuhelun vuonna 2003;

E.  ottaa huomioon, että tutkintakomitea on päätynyt johtopäätökseen, että Korean demokraattisessa kansantasavallassa tapahtuu järjestelmällisiä, laajalle levinneitä ja vakavia ihmisoikeuksien loukkauksia ja että todetut rikokset ovat monissa tapauksissa valtion politiikkaan perustuvia ihmisyyttä vastaan tehtyjä rikoksia, joiden kaltaisia ei nykyisin tehdä muualla maailmassa;

F.  toteaa, että näihin ihmisyyttä vastaan tehtyihin rikoksiin sisältyy tappamista, murhia, orjuuttamista, kidutusta, vangitsemisia, raiskauksia, pakkoabortteja ja muuta seksuaalista väkivaltaa, poliittisiin ja uskonnollisiin syihin tai rotuun tai sukupuoleen perustuvaa vainoa, väestön pakkosiirtoa, tahdonvastaisia katoamisia sekä epäinhimillistä toimintaa, jolla tietoisesti aiheutetaan pitkäaikaista nälkiintymistä ja nälkäkuolemia; toteaa, että nämä ihmisyyttä vastaan tehdyt rikokset jatkuvat Korean demokraattisessa kansantasavallassa, koska maan politiikka, instituutiot ja rankaisemattomuuden malli säilyvät entisellään;

G.  toteaa, että tutkintakomitean raportissa päädytään johtopäätökseen, että vankileirien sadoille tuhansille vangeille aikaisemmin ja nykyisin tehdyt sanoinkuvaamattomat julmuudet muistuttavat totalitaaristen valtioiden 1900-luvulla perustamilla leireillä tehtyjä hirmutekoja;

H.  ottaa huomioon, että raportin mukaan Korean demokraattinen kansantasavalta haluaa kontrolloida täydellisesti kaikkea kansalaistensa elämää ja haluaa ehdottoman yksinoikeuden tietoon sekä maan sisällä ja sen ulkopuolella tapahtuvaa liikkumista ja yhteiskunnallista elämää koskeviin päätöksiin (Songbun-luokkajärjestelmä);

I.  toteaa, että Pohjois-Korean hallitus on jopa ulottanut painostustoimensa maan rajojen yli ja järjestelmällisesti kaapannut ihmisiä sekä kieltänyt kotimaahan paluun yli 200 000:lta toisessa maassa asuvalta henkilöltä, joista moni on myöhemmin kadonnut tahdonvastaisesti;

J.  ottaa huomioon, että naisiin kohdistuva syrjintä ja väkivalta on yleistä ja että siihen sisältyy julkisia selkäsaunoja ja viranomaisten naisiin kohdistamaa seksuaalista väkivaltaa; ottaa huomioon, että naiset ovat alttiina ihmiskaupalle ja pakotetulle seksityölle;

1.  panee erityisen huolestuneena merkille YK:n tutkintakomitean havainnot ja kannattaa sen suosituksia;

2.  toistaa tuomitsevansa jyrkästi Korean demokraattisen kansantasavallan nykyisten ja aikaisempien ylimpien johtajien ja viranomaisten vuosikymmeniä järjestelmällisesti harjoittaman sorron ja kehottaa Korean demokraattista kansantasavaltaa välittömästi lopettamaan sen omiin kansalaisiin kohdistuvat vakavat, laajalle levinneet ja järjestelmälliset ihmisoikeusloukkaukset;

3.  korostaa, että mainittuja ihmisoikeusloukkauksia, joista monet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan, on aivan liian pitkään tehty kansainvälisen yhteisön seuratessa niitä sivusta, ja vetoaa EU:n jäsenvaltioihin ja kaikkiin YK:n yleiskokouksen jäsenmaihin, että ne asettaisivat Pohjois-Korean kansan kärsimykset poliittisen asialistan kärkeen ja varmistaisivat, että tutkintakomitean suositusten pohjalta ryhdytään jatkotoimiin;

4.  on vakuuttunut siitä, että kansainvälisen yhteisön on aika toteuttaa konkreettisia toimia rikoksiin syyllistyneiden rankaisemattomuuden lopettamiseksi; vaatii, että Korean demokraattisessa kansantasavallassa tehdyistä ihmisyyden vastaisista rikoksista eniten vastuussa olevat henkilöt asetetaan vastuuseen teoistaan, saatetaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen ja että heille määrätään kohdennettuja seuraamuksia;

5.  pyytää Euroopan ulkosuhdehallintoa varmistamaan, että tutkintakomitean suositusten täytäntöönpano säilyy ihmisoikeusvuoropuhelujen ja muiden kolmansien maiden kanssa pidettävien kokousten, erityisesti Venäjän ja Kiinan kanssa käytävän vuoropuhelun, asialistalla; pyytää Euroopan ulkosuhdehallintoa ja ihmisoikeuksista vastaavaa Euroopan unionin erityisedustajaa lisäksi varmistamaan, että kaikille Euroopan ulkosuhdehallinnon lähettiläille tiedotetaan tutkintakomitean raportista ja että he ymmärtävät, että heidän tehtävänään on varmistaa maailmanlaajuinen tuki YK:n turvallisuusneuvoston toimille tutkintakomitean suositusten mukaisesti;

6.  kehottaa Korean demokraattisen kansantasavallan hallitusta täyttämään ratifioimiinsa ihmisoikeusvälineisiin perustuvat velvoitteensa ja tekemään täysimääräisesti yhteistyötä humanitaaristen järjestöjen, riippumattomien ihmisoikeustarkkailijoiden ja Korean demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeustilannetta seuraavan YK:n erityisraportoijan kanssa muun muassa tarjoamalla niille pääsyn maahan;

7.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja EU:n jäsenvaltioita keräämään jatkuvasti todisteita ja dokumentaatiota ja auttamaan siten YK:n ihmisoikeusvaltuutettua perustamaan erityisrakenteita, jotta tekijät saadaan vastuuseen rikoksistaan;

8.  kehottaa Korean demokraattista kansantasavaltaa lopettamaan välittömästi ja pysyvästi julkiset ja salaiset teloitukset ja lakkauttamaan kuolemanrangaistuksen; kehottaa lisäksi Korean demokraattista kansantasavaltaa lopettamaan oikeuden ulkopuoliset teloitukset, tahdonvastaiset katoamiset ja kollektiivisen rankaisemisen, sulkemaan kaikki vankileirit, vapauttamaan poliittiset vangit ja antamaan kansalaisten matkustaa vapaasti sekä kotimaassa että ulkomaille; kehottaa Korean demokraattista kansantasavaltaa sallimaan sananvapauden ja vapaan kansallisen ja kansainvälisen tiedonvälityksen sekä sensuroimattoman pääsyn internetiin kansalaisilleen;

9.  vaatii Korean demokraattisen kansantasavallan hallitusta toimittamaan kaikki tiedot kolmansien maiden kansalaisista, jotka Pohjois-Korean valtion agenttien epäillään kaapanneen viime vuosikymmenien aikana, ja palauttamaan vielä kaapattuina olevat henkilöt kotimaihinsa välittömästi;

10.  on huolestunut erityisesti maan vakavan elintarviketilanteen jatkumisesta ja sen vaikutuksesta väestön taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin; kehottaa komissiota jatkamaan nykyisiä humanitaarisen avun ohjelmia ja ylläpitämään yhteyksiä Korean demokraattiseen kansantasavaltaan sekä varmistamaan humanitaarisen avun turvallisen toimittamisen sen kohderyhmille; kehottaa Korean demokraattisen kansantasavallan viranomaisia varmistamaan, että kaikki kansalaiset saavat tarpeidensa mukaan elintarvikkeita ja humanitaarista apua ja että apua jaetaan humanitaarisia periaatteita noudattaen; kehottaa lisäksi Korean demokraattista kansantasavaltaa investoimaan varojaan kansalaistensa kauheiden elinolojen parantamiseen sen sijaan, että se käyttää niitä asevarustelunsa lisäämiseen ja ydinohjelmiensa kehittämiseen;

11.  kehottaa kaikkia YK:n jäsenmaita ja erityisesti Kiinan kansantasavaltaa auttamaan niitä Pohjois-Korean kansalaisia, jotka ovat onnistuneet pakenemaan maasta, myöntämällä heille oleskeluluvan ja takaamalla heille oikeussuojan sekä omien kansalaistensa nauttimia palveluja vastaavat peruspalvelut sekä ehdottomasti pidättäytymään kaikenlaisesta yhteistyöstä Korean demokraattisen kansantasavallan hallinnon kanssa, kun on kyse Pohjois-Korean kansalaisten luovuttamisesta tai kotimaahan palauttamisesta;

12.  suhtautuu myönteisesti kaikkiin Koreoiden välisiin humanitaarisiin hankkeisiin, kuten erilleen joutuneiden etelä- ja pohjoiskorealaisten perheiden jälleennäkemisiin, jotka voivat konkreettisesti lievittää kansalaisten kärsimystä, ja kehottaa molempien maiden hallituksia tekemään lisää tämäntyyppisiä aloitteita;

13.  kehottaa YK:ta tutkintakomitean ehdotusten mukaisesti kutsumaan koolle Korean sodan osapuolten korkean tason poliittisen konferenssin, jossa pyritään löytämään lopullinen ja rauhanomainen ratkaisu sodan lopettamiseksi sekä laatimaan Helsinki-prosessin mallin mukainen menettely yhteistyön tehostamiseksi;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Korean demokraattisen kansantasavallan hallitukselle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle Euroopan unionin erityisedustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle, YK:n Korean demokraattiseen kansantasavaltaan perustaman ihmisoikeustutkintakomitean jäsenille, erityisraportoija mukaan luettuna, Korean tasavallan hallitukselle ja parlamentille, Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille, Japanin hallitukselle ja parlamentille sekä Kiinan kansantasavallan hallitukselle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0096.
(2) EUVL C 264 E, 13.9.2013, s. 94.
(3) EUVL C 351 E, 2.12.2011, s. 132.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö