Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2696(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0388/2014

Rozpravy :

PV 17/04/2014 - 13.3
CRE 17/04/2014 - 13.3

Hlasovanie :

PV 17/04/2014 - 14.3
CRE 17/04/2014 - 14.3

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0462

Prijaté texty
PDF 214kWORD 53k
Štvrtok, 17. apríla 2014 - Štrasburg
Situácia v Severnej Kórei
P7_TA(2014)0462RC-B7-0388/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2014 o situácii v Severnej Kórei (Kórejskej ľudovodemokratickej republike) (2014/2696(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovor o právach dieťaťa a Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ktorých zmluvnou stranou je aj Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR),

–  so zreteľom na Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984,

–  so zreteľom na svoje uznesenia zo 14. marca 2013 o jadrovej hrozbe a ľudských právach v Kórejskej ľudovodemokratickej republike(1), z 24. mája 2012 o situácii severokórejských utečencov(2) a z 8. júla 2010 o Severnej Kórei(3),

–  so zreteľom na vyhlásenia hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej z 19. augusta 2013 o nedávnych dohodách oboch kórejských štátov a z 5. júna 2013 o vyhostení deviatich Severokórejčanov z Laosu a na vyhlásenie Catherine Ashtonovej z 13. marca 2013 o jadrovej hrozbe a ľudských právach v Severnej Kórei,

–  so zreteľom na vyhlásenie KĽDR z 13. marca 2013, že skončila prímerie z roku 1953 a „nie je obmedzovaná vyhlásením Severnej a Južnej Kórey o neútočení“;

–  so zreteľom na rezolúcie Rady OSN pre ľudské práva z 26. marca 2014 a 21. marca 2013 a rezolúciu Valného zhromaždenia OSN z 18. decembra 2013 o situácii v oblasti ľudských práv v Kórejskej ľudovodemokratickej republike,

–  so zreteľom na vyšetrovaciu komisiu pre ľudské práva v Kórejskej ľudovodemokratickej republike, ktorú 21. marca 2013 zriadila Rada OSN pre ľudské práva,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vyšetrovacia komisia OSN vyšetrovala „systematické, rozsiahle a vážne porušovanie ľudských práv“ v Severnej Kórei a 7. februára 2014 o tom vydala správu;

B.  keďže odborné, dôkladné a inkluzívne pracovné metódy uplatňované vyšetrovacou komisiou môžu slúžiť ako príklad pre prácu budúcich vyšetrovacích misií požadovaných Radou OSN pre ľudské práva, keď vlády odmietnu akúkoľvek spoluprácu, ako to je v prípade KĽDR;

C.  keďže KĽDR po zriadení vyšetrovacej komisie uviedla, že ju bude „úplne odmietať a nebrať do úvahy“, zamietla tejto komisii povolenie na návštevu krajiny a nijako s ňou nespolupracovala; keďže režim KĽDR vo všeobecnosti nespolupracuje s OSN a zamietol všetky rezolúcie Rady OSN pre ľudské práva a Valného zhromaždenia OSN o ľudských právach v Severnej Kórei; keďže režim nedokázal spolupracovať s osobitným spravodajcom OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v tejto krajine a odmietol akúkoľvek pomoc vysokej komisárky OSN pre ľudské práva;

D.  keďže dialóg v oblasti ľudských práv medzi EÚ a KĽDR bol prerušený zo strany KĽDR v roku 2003;

E.  keďže vyšetrovacia komisia dospela k záveru, že „KĽDR sa dopúšťala a dopúšťa systematického, rozsiahleho a hrubého porušovania ľudských práv a v mnohých prípadoch zistené porušenia predstavujú zločiny proti ľudskosti na základe štátnych politík“ a nemajú „v súčasnom svete žiadnu obdobu“;

F.  keďže tieto zločiny proti ľudskosti zahŕňajú vyhladzovanie, vraždy, zotročovanie, mučenie, väznenie, znásilnenia, nútené potraty a iné druhy sexuálneho násilia, prenasledovanie z politických dôvodov a na základe náboženstva, rasy a pohlavia, násilné presuny obyvateľstva, nedobrovoľné zmiznutie osôb a neľudské činy, ktoré zámerne spôsobujú dlhotrvajúce hladovanie; keďže k týmto zločinom proti ľudskosti v KĽDR dochádza, pretože sa naďalej zachovávajú politiky, inštitúcie a formy beztrestnosti;

G.  keďže vyšetrovacia komisia vo svojej správe dospela k záveru, že „nevýslovné ukrutnosti“, ktoré boli spáchané na státisícoch minulých a súčasných väzňov vo väzenských táboroch, „sa podobajú na hrôzy táborov zriadených totalitnými štátmi počas dvadsiateho storočia“;

H.  keďže zo správy vyplýva, že v KĽDR si štát nárokuje absolútnu kontrolu nad každým aspektom života svojich občanov a absolútny monopol na informácie, pohyb vnútri aj mimo krajiny a spoločenský život (triedny systém songbun);

I.  keďže vláda dokonca ešte rozširuje svoje represívne činy nad rámec štátnych hraníc, a to systematickými únosmi a odmietnutím repatriácie viac ako 200 000 ľudí z iných krajín, z ktorých mnohí sa následne stali obeťou nedobrovoľného zmiznutia;

J.  keďže diskriminácia a násilie voči ženám – vrátane verejného bitia a sexuálnych útokov proti ženám zo strany verejných činiteľov – sú široko rozšírené; keďže ženy a dievčatá sú ľahko vystavované obchodovaniu s ľuďmi a nútenej sexuálnej práci;

1.  s veľkým znepokojením berie na vedomie zistenia vyšetrovacej komisie OSN a podporuje jej odporúčania;

2.  opätovne zdôrazňuje svoje dôrazné odsúdenie desaťročia trvajúcej štátnej represie vykonávanej systematickým spôsobom súčasnými aj minulými najvyššími predstaviteľmi KĽDR a jej administratívou a vyzýva KĽDR, aby okamžite ukončila vážne, rozsiahle a systematické porušovanie ľudských práv páchané na vlastných občanoch;

3.  zdôrazňuje skutočnosť, že k opísaným porušovaniam, z ktorých mnohé sú zločinmi proti ľudskosti, dochádza už príliš dlho, zatiaľ čo ich pozoruje medzinárodné spoločenstvo, a vyzýva členské štáty EÚ a všetkých členov Valného zhromaždenia OSN, aby otázku utrpenia obyvateľov Severnej Kórey posunuli do popredia politického programu a aby zabezpečili, že odporúčania vyšetrovacej komisie sa budú realizovať;

4.  je presvedčený, že nastal čas, aby medzinárodné spoločenstvo prijalo konkrétne kroky na ukončenie beztrestnosti páchateľov; žiada, aby tí, ktorí sú najviac zodpovední za zločiny proti ľudskosti spáchané v KĽDR, boli braní na zodpovednosť, postavení pred Medzinárodný trestný súd a podrobení cieleným sankciám;

5.  žiada Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby zabezpečila, že vykonávanie odporúčaní vyšetrovacej komisie bude stálym bodom programu dialógov o ľudských právach a ďalších stretnutí s tretími krajinami, najmä dialógov s Ruskom a Čínou; ďalej žiada ESVČ a osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva, aby zabezpečili, že všetci vyslanci ESVČ budú informovaní o správe vyšetrovacej komisie a pochopia, že ich úlohou je zaistiť celosvetovú podporu pre akcie Bezpečnostnej rady OSN, ako odporúča vyšetrovacia komisia;

6.  vyzýva vládu KĽDR, aby si splnila svoje povinnosti v rámci nástrojov v oblasti ľudských práv, ktorých je zmluvným partnerom, a aby plne spolupracovala s humanitárnymi organizáciami, nezávislými pozorovateľmi dodržiavania ľudských práv a osobitným spravodajcom OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v KĽDR, okrem iného zabezpečením prístupu do krajiny;

7.  vyzýva ESVČ a členské štáty, aby podporovali vysokú komisárku OSN pre ľudské práva pri vytváraní osobitných štruktúr na zabezpečenie zodpovednosti za spáchané zločiny, a to prostredníctvom ďalšieho zhromažďovania dôkazov a dokumentácie;

8.  vyzýva KĽDR, aby okamžite a s konečnou platnosťou ukončila verejné a tajné popravy a zrušila trest smrti; ďalej vyzýva KĽDR, aby ukončila mimosúdne vraždy, nedobrovoľné zmiznutia a kolektívne trestanie, uzavrela všetky väzenské tábory, prepustila politických väzňov a povolila svojim občanom slobodne cestovať v rámci aj mimo krajiny; vyzýva KĽDR, aby umožňovala slobodu prejavu a slobodu tlače pre domáce aj medzinárodné médiá, ako aj necenzurovaný prístup svojich občanov k internetu;

9.  naliehavo vyzýva vládu KĽDR, aby odovzdala všetky informácie o štátnych príslušníkoch tretích krajín, v prípade ktorých existuje podozrenie, že ich počas posledných desaťročí uniesli severokórejskí štátni agenti, a aby okamžite vrátila tie unesené osoby, ktoré sú stále zadržiavané, do ich domovských krajín;

10.  vyjadruje mimoriadne znepokojenie v súvislosti s naďalej vážnou situáciou týkajúcou sa výživy v tejto krajine a jej vplyvu na hospodárske, sociálne a kultúrne práva obyvateľov; vyzýva Komisiu, aby zachovala súčasné programy humanitárnej pomoci a komunikačné kanály s KĽDR a aby zaistila bezpečné poskytovanie takejto pomoci cieleným skupinám obyvateľstva; vyzýva orgány KĽDR, aby zabezpečili všetkým občanom prístup k potravinovej a humanitárnej pomoci podľa potrieb, a to v súlade s humanitárnymi zásadami; ďalej vyzýva KĽDR, aby investovala svoje zdroje do zlepšovania nevyhovujúcich životných podmienok ľudí namiesto ďalšieho budovania svojho vojenského arzenálu a jadrového programu;

11.  vyzýva všetkých členov OSN, a najmä Čínsku ľudovú republiku, aby poskytli pomoc severokórejským občanom, ktorým sa podarí utiecť z krajiny, tým, že im zaručia právo na pobyt, ako aj právnu ochranu a základné služby rovnocenné s tými, ktoré sú poskytované ich vlastným občanom, a aby – v každom prípade – upustili od akejkoľvek spolupráce s administratívou KĽDR, pokiaľ ide o vydanie alebo repatriáciu severokórejských občanov;

12.  víta všetky humanitárne projekty oboch Kóreí, napríklad stretnutia rozdelených rodín z Južnej a zo Severnej Kórey, ktoré konkrétne uľahčia utrpenie obyvateľstva, a vyzýva obe vlády, aby zvýšili počet iniciatív tohto druhu;

13.  vyzýva OSN, ako to navrhuje vyšetrovacia komisia, aby zvolala politickú konferenciu na vysokej úrovni medzi stranami kórejskej vojny s cieľom dohodnúť konečné mierové riešenie vojny a ustanoviť postup pre zintenzívnenie spolupráce, a to napríklad na základe podobných princípov ako pri Helsinskom procese;

14.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vláde KĽDR, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva, členom vyšetrovacej komisie OSN pre ľudské práva v KĽDR vrátane osobitného spravodajcu, vláde a parlamentu Kórejskej republiky, vláde a parlamentu Ruskej federácie, vláde a parlamentu Japonska a vláde Čínskej ľudovej republiky.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2013)0096.
(2) Ú. v. EÚ C 264 E, 13.9.2013, s. 94.
(3) Ú. v. EÚ C 351 E, 2.12.2011, s. 132.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia