Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2728(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0007/2014

Arutelud :

PV 17/07/2014 - 8.2

Hääletused :

PV 17/07/2014 - 10.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0007

Vastuvõetud tekstid
PDF 135kWORD 54k
Neljapäev, 17. juuli 2014 - Strasbourg
Sõna- ja kogunemisvabadus Egiptuses
P8_TA(2014)0007RC-B8-0007/2014

Euroopa Parlamendi 17. juuli 2014. aasta resolutsioon sõna- ja kogunemisvabaduse kohta Egiptuses (2014/2728(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Egiptuse kohta, eelkõige 6. veebruari 2014. aasta resolutsiooni Egiptuse kohta(1),

–  võttes arvesse oma 11. detsembri 2012. aasta resolutsiooni digitaalse vabaduse strateegia kohta ELi välispoliitikas(2),

–  võttes arvesse oma 13. juuni 2013. aasta resolutsiooni ajakirjandus- ja meediavabaduse kohta maailmas(3),

–  võttes arvesse oma 23. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni Euroopa naabruspoliitika kui partnerluse tugevdamise vahendi kohta. Euroopa Parlamendi seisukoht 2012. aasta aruannete kohta(4),

–  võttes arvesse ELi 12. mai 2014. aasta suuniseid sõnavabaduse kohta internetis ja väljaspool internetti,

–  võttes arvesse ELi suuniseid inimõiguste kaitsjate kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni avaldusi Egiptuse kohta ja eriti tema märkusi pärast välisasjade nõukogu 23. juuni 2014. aasta istungit Al Jazeera ajakirjanike kohtuotsuste ja rohkem kui 180 inimesele Al-Minyās mõistetud surmanuhtluse kohta,

–  võttes arvesse Egiptuse presidendivalimiste ELi vaatlusmissiooni 29. mai 2014. aasta esialgset avaldust,

–  võttes arvesse Egiptuse presidendivalimiste ELi vaatlusmissiooni juurde saadetud Euroopa Parlamendi delegatsiooni juhi 29. mai 2014. aasta avaldust,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni ja ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Navi Pillay 23. juuni 2014. aasta avaldusi mitme ajakirjaniku vanglakaristuse ja Moslemi Vennaskonna mitmele liikmele ja toetajale määratud surmanuhtluse kinnitamise kohta,

–  võttes arvesse ELi–Egiptuse 2001. aasta assotsieerimislepingut, mis jõustus 2004. aastal ja mida täiendati 2007. aastal tegevuskavaga, ning komisjoni 20. märtsi 2013. aasta eduaruannet selle rakendamise kohta,

–  võttes arvesse Egiptuse põhiseadust, mis võeti vastu 14.–15. jaanuaril 2014 toimunud rahvahääletusel, eriti selle artikleid 65, 70, 73, 75 ja 155;

–  võttes arvesse Egiptuse 24. novembri 2013. aasta seadust nr 107, millega reguleeritakse avalike kogunemiste, rongkäikude ja rahumeelsete meeleavalduste õigust,

–  võttes arvesse 1966. aastal vastu võetud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Egiptus on ühinenud,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et sõna- ja kogunemisvabadus on demokraatliku ja pluralistliku ühiskonna vältimatud alustalad; arvestades, et ajakirjandus- ja meediavabadus on demokraatia ja avatud ühiskonna elutähtsad osad; arvestades, et 2014. aastal vastuvõetud Egiptuse põhiseaduses on sätestatud põhivabadused, sh sõna- ja kogunemisvabadus;

B.  arvestades, et põhivabaduste ja inimõiguste rikkumine – sh poliitiliste vastaste, rahumeelsete meeleavaldajate, ajakirjanike, blogipidajate, ametiühingutegelaste, kodanikuühiskonna aktivistide ja vähemuste vastane vägivald, õhutamine, vihakõned, ahistamine, hirmutamine ning tsenseerimine ametivõimude, julgeolekujõudude ja muude Egiptuses olevate rühmade poolt – on Egiptuses ikka veel laialt levinud; arvestades, et ühinemis-, kogunemis- ja sõnavabadus on olnud alates 2013. aasta juulist eriti suurt muret tekitavateks valdkondadeks; arvestades, et Freedom House'i 2014. aastal avaldatud aruandes, mis käsitleb vabadust maailmas, on Egiptus liigitatud mittevabaks riigiks;

C.  arvestades, et Egiptuse valitsus on korduvalt rünnanud ajakirjandus-, meedia- ja digitaalvabadust ning need rünnakud tihenevad; arvestades, et rünnatud või tsenseeritud on ka ajakirjanikke ja uudistekanaleid, sotsiaalmeediat ja internetti; arvestades, et Egiptuse meedia on äärmiselt lõhestunud Morsi poolt ja Morsi vastu olevaks kaheks leeriks ning see süvendab veelgi Egiptuse ühiskonna polariseerumist; arvestades, et Piirideta Ajakirjanike andmetel on vahistatud vähemalt 65 ajakirjanikku ja 17 on ikka veel vahi all; arvestades, et Egiptuses on alates 2013. aasta juulist tapetud vähemalt kuus ajakirjanikku;

D.  arvestades, et 23. juunil 2014 mõisteti 20 Egiptuse ja välisajakirjanikku, sh kolm Al Jazeera ajakirjanikku – austraallane Peter Greste, Kanada egiptlane Mohamed Fahmy ja egiptlane Baher Mohamed – ning tagaselja hollandlane Rena Netjes seitsmeks kuni kümneks aastaks vangi; arvestades, et neid süüdistati uudiste võltsimises ning terroristlikusse rühmitusse kuulumises või selle abistamises; arvestades, et ajakirjanikud on vangistatud ja kuulutatud kurjategijateks või terroristideks vaid selle eest, et nad tegid oma tööd; arvestades, et Rena Netjesile esitati valesüüdistus Al Jazeera heaks töötamises;

E.  arvestades, et kohtumenetluste käigus märkasid paljud tunnistajad mitmesuguseid eeskirjade eiramisi ja pädevuse puudumist; arvestades, et sellel kohtuprotsessil viibisid rahvusvahelised vaatlejad, sh mõne ELi liikmesriigi saatkonna esindajad; arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvolinik Navi Pillay on seda kohtuprotsessi tauninud, sest selles oli terve hulk menetluseeskirjade rikkumisi ja sellega rikuti rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid õigusakte; arvestades, et Egiptuse president Abdul Fattah al-Sisi tunnistas hiljuti, et nendel kohtuotsustel olid kahjulikud tagajärjed, ja lausus, et oleks soovinud, et süüdistatavad oleks kohe pärast vahistamist kohtu alla andmise asemel riigist välja saadetud; arvestades, et nende kohtuotsuste peale saab edasi kaevata, kuid see võib võtta kuid;

F.  arvestades, et Egiptuses on sellest alates, kui Egiptuse sõjavägi 2013. aasta juulis võimu haaras, kinni peetud tuhandeid meeleavaldajaid ja süümevange; arvestades, et vahistamised ja meelevaldsed kinnipidamised on pärast president al-Sisi valimisi 2014. aasta mais jätkunud; arvestades, et 11. juunil 2014 mõisteti 2011. aasta revolutsioonis juhtrolli etendanud väljapaistvale aktivistile Alla Abdel Fattahile ja muudele isikutele viisteist aastat vangistust põhjendusel, et nad rikkusid 2013. aasta seadust nr 107, millega reguleeritakse avalike kogunemiste, rongkäikude ja rahumeelsete meeleavalduste õigust (meeleavalduste seadus); arvestades, et teisi väljapaistvaid aktiviste, kelle hulgas on Mohamed Adel, Ahmed Douma, Mahienour El-Massry ja Ahmed Maher, ning juhtivaid naiste õiguste kaitsjaid, nagu Yara Sallam ja Sana Seif, hoitakse ikka veel vahi all; arvestades, et Kairo kiireloomuliste asjade kohus tegi 28. aprillil 2014. otsuse 6. aprilli noorte liikumise keelustamise kohta;

G.  arvestades, et valitsusametnikud on tunnistanud, et võimud on alates 2014. aasta jaanuarist kinni pidanud vähemalt 16 000 isikut, sh 1000 meeleavaldajat, ja et paljud peeti kinni kogunemis-, ühinemis- või sõnavabaduse kasutamise või väidetava kuulumise eest Moslemi Vennaskonda; arvestades, et meeleavalduste ja kokkupõrgete käigus on vahistatud ka sadu üliõpilasi;

H.  arvestades, et hinnanguliselt on alates 2013. aasta juulist julgeolekujõudude ülemäärase ja meelevaldse jõu kasutamise tagajärjel tapetud 1400 meeleavaldajat; arvestades, et mitte ühtegi julgeolekuametnikku ei ole viimase aasta jooksul selliste tegude või muu meeleavaldajate vastase jõu kuritarvitamise eest vastutusele võetud; arvestades, et 2013. aasta detsembris moodustatud teabekogumiskomisjoni suhtes valitseb laialdane arvamus, et ta ei ole suutnud viia läbi 2013. aasta juulist alates toimunud vägivaldsete intsidentide põhjalikku, usaldusväärset ja erapooletut uurimist;

I.  arvestades, et Egiptuse põhiseaduse artiklis 65 on sätestatud, et mõtte- ja arvamusvabadus on tagatud ning igal isikul on õigus väljendada oma arvamust suuliselt, kirjalikult, kujutise või mis tahes muu väljendus- või avaldusvahendi kaudu; arvestades, et Egiptuse 2014. aasta mai presidendivalimiste ELi vaatlusmissioon märkis oma esialgses avalduses, et kuigi uue põhiseadusega kehtestati suur hulk põhiõigusi, ei ole nende õiguste austamine kooskõlas põhiseaduslike põhimõtetega ning riigis võib täheldada üldist piiratud sõnavabaduse õhkkonda, mis sunnib ajakirjanikke enesetsensuurile;

J.  arvestades, et Egiptuse põhiseaduse artiklis 73 on sätestatud, et kodanikel on õigus korraldada avalikke miitinguid, rongkäike, demonstratsioone ja mis tahes vormis rahumeelseid meeleavaldusi ilma relvadeta, kui nad esitavad selle kohta seadusejärgse teate, ning et õigus rahumeelsele ja eraviisilisele kogunemisele on tagatud ilma eelneva teatamise vajaduseta, kusjuures julgeolekujõud ei tohi sellistel kogunemistel osaleda, neid jälgida ega pealt kuulata; arvestades, et seaduse nr 107 (millega reguleeritakse avalike kogunemiste, rongkäikude ja rahumeelsete meeleavalduste õigust – meeleavalduste seadus) vastuvõtmine 2013. aasta novembris, ja see, et sellega piirati avalikke kogunemisi ja demonstratsioone ning anti julgeolekujõududele luba kasutada meeleavaldajate vastu ülemäärast jõudu, kujutab endast kogunemisvabadusele suurt ohtu;

K.  arvestades, et viimastel kuudel on rahumeelsed meeleavaldused meeleavalduste seadusest lähtudes laiali aetud ning paljud meeleavaldajad vahistatud ja kinni peetud; arvestades, et politsei ajas 21. juunil 2014 Ba‘labakkis laiali rahumeelse meeleavalduse, kus nõuti meeleavalduste seaduse kehtetuks tunnistamist ja selle seaduse alusel kinnipeetavate vabastamist, ning vahistas selle sündmusega seoses samal päeval üle 50 inimese; arvestades, et rohkem kui 20 nendest on ikka veel kinnipeetavad ja ootavad kohtumenetlust;

L.  arvestades, et Egiptuse põhiseaduse artiklis 75 on sätestatud, et kõigil kodanikel on õigus moodustada demokraatlikul alusel valitsusväliseid liite ja sihtasutusi; arvestades, et Egiptuse kodanikuühiskonna organisatsioonid väljendasid hiljuti sügavat muret vabaühenduste seaduse viimase eelnõu pärast, millega kehtestataks täielik kontroll kodanike rühmituste üle ja allutataks nad julgeoleku- ja haldusorganitele ning võimaldataks inimõiguste kaitsjaid süüdi mõista;

M.  arvestades, et Egiptuse ajutised ametivõimud keelustasid 2013. aasta septembris Moslemi Vennaskonna, vangistasid selle juhid, arestisid selle varad, sundisid vaikima selle meediakanali ja kuulutasid sellesse kuulumise kuriteoks; arvestades, et Egiptuse kohus kinnitas 21. juunil 2014 surmanuhtlused, mis olid varasemal massikohtuprotsessil mõistetud 183 Moslemi Vennaskonna liikmele ja toetajale; arvestades, et need kohtuotsused on süüdistuste ja kohtuprotsesside ahelas, mida iseloomustab rohke menetluseeskirjade ja inimõigusi käsitlevate rahvusvaheliste õigusaktide rikkumine, kõige hilisemad;

N.  arvestades, et hiljutised kohtumenetlused seavad kohtusüsteemi sõltumatuse ja vastutuse tagamise võime tõsise kahtluse alla; arvestades, et just need otsused, millega mõisteti surmanuhtlus, võivad õõnestada Egiptuse pikaajalise stabiilsuse väljavaadet;

O.  arvestades, et Egiptuse põhiseaduse artiklis 155 on sätestatud, et vabariigi president võib pärast valitsusega konsulteerimist armu anda või karistust vähendada;

P.  arvestades, et õigusriik, põhivabadused ja inimõigused, aga ka sotsiaalne õiglus ja kodanike kõrgem elatustase on avatud, vaba, demokraatliku ja jõukama ühiskonna saavutamisel Egiptuses üliolulised tegurid; arvestades, et sõltumatud ametiühingud ja kodanikuühiskonna organisatsioonid on selles protsessis äärmiselt olulised ning vaba meedia on igas demokraatlikus ühiskonnas määrava tähtsusega; arvestades, et Egiptuse naised on praegu riigis valitseval poliitiliste ja sotsiaalsete muutuste perioodil ikka veel eriliselt ebasoodsas olukorras;

Q.  arvestades, et kooskõlas muudetud Euroopa naabruspoliitikaga ning eelkõige põhimõttega „rohkema eest rohkem” peaks ELi ja Egiptuse suhete tasand ja ulatus põhinema stiimulitel ning sõltuma seepärast kõnealuse riigi edusammudest demokraatia, õigusriigi, inimõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse vallas;

1.  mõistab teravalt hukka kõik poliitiliste vastaste, rahumeelsete meeleavaldajate, ajakirjanike, blogipidajate, ametiühingutegelaste, naiste õiguste kaitsjate, kodanikuühiskonna aktivistide ja vähemuste vastased aktid, mis on seotud vägivalla, õhutamise, vihakõnede, ahistamise, hirmutamise ning tsenseerimisega ametivõimude, julgeolekujõudude ja muude teenistuste ning muude Egiptuses olevate rühmade poolt; tuletab Egiptuse valitsusele meelde tema kohustust tagada kõigi kodanike julgeolek ja ohutus olenemata nende poliitilistest vaadetest, kuuluvusest või usutunnistusest ning tagada, et kogunemis-, ühinemis-, sõna- ja ajakirjandusvabadust saaks riigis kasutada meelevaldsete piirangute ja tsenseerimiseta; kutsub Egiptuse ametivõime üles dialoogile ja vägivalla mittekasutamisele ning kaasavale valitsemisele;

2.  väljendab sügavat muret paljude Egiptuses hiljuti tehtud kohtuotsuste pärast, sh pikkade vangistuste pärast, mis mõisteti 23. juunil 2014 kolmele Al Jazeera ajakirjanikule ja veel 11 süüdistatavale, kelle üle mõisteti kohut tagaselja, ning 183 inimese surmanuhtluse kinnitamise pärast;

3.  väljendab muret selle pärast, et Egiptuses toimub meedia ja kodanikuühiskonna järjest tugevam allasurumine ja füüsiline ründamine, mis takistab neil vabalt tegutsemast; mõistab hukka Egiptuse ja rahvusvaheliste ajakirjanike ja kodanikuühiskonna aktivistide, sh blogipidajate ahistamise, kinnipidamise ja süüdistamise lihtsalt sellepärast, et nad teevad oma tööd; kordab oma üleskutset algatada kohe selliste juhtumite sõltumatu, põhjalik ja erapooletu uurimine, kus julgeolekujõud või riigiasutused on kasutanud nende vastu ebaproportsionaalset jõudu või pidanud nad meelevaldselt kinni, ning tuua vastutavad isikud kohtu ette;

4.  väljendab kahetsust meedia ja interneti tsenseerimise ja asjaolu pärast, et juurdepääs mõnedele blogidele ja sotsiaalvõrgustikele on piiratud; mõistab hukka paljude ajalehtede ja muude audiovisuaalse meedia väljundite ahistamise;

5.  kutsub Egiptuse ametivõime üles viivitamata ja tingimusteta vabastama kõik kinnipeetavad, kes on mõistetud süüdi selle eest, et nad kasutasid rahumeelselt oma sõna- ja ühinemisvabadust, ning kõik inimõiguste kaitsjad; kutsub Egiptuse kohtunikke üles tagama, et kõik riigis toimuvad kohtumenetlused vastaksid vaba ja õiglase kohtupidamise nõuetele ja süüdistatavate õigused oleksid tagatud; palub Egiptuse ametivõimudel anda korraldus algatada kõikide väidetavate väärkohtlemise juhtumite sõltumatu ja erapooletu uurimine ja tagada, et kõigil kinnipeetavatel oleks võimalus saada vajaduse korral arstiabi;

6.  rõhutab, et Egiptuse mitmel kohtuprotsessil on süüdimõistva otsuse tegemisel lähtutud terrorismivastasest seadusest; nõuab tungivalt, et president tegutseks viivitamata, sh kasutades oma põhiseaduslikku armuandmise õigust, tagamaks, et täide ei viidaks mitte ühtegi surmanuhtlust ja et mitte kedagi ei saaks Egiptuses vangistuses hoida kohtuotsuse alusel, mis tehakse eespool nimetatud nõuetele mittevastava kohtumenetluse käigus; palub ametivõimudel esimese sammuna surmanuhtluse kaotamise teel kehtestada hukkamistele viivitamata ametlik moratoorium;

7.  palub pädevatel Egiptuse ametivõimudel tunnistada meeleavalduste seadus kehtetuks või seda muuta ning läbi vaadata sotsiaalse solidaarsuse ministeeriumi esitatud vabaühenduste seaduse eelnõu, lähtudes Egiptuse põhiseaduse artiklitest 65, 73 ja 75, rahvusvahelistest standarditest ja riigi rahvusvahelistest kohustustest, ning tagada, et kõik riigis kehtivad ja tulevikus vastuvõetavad õigusaktid vastaksid põhiseadusele ning eelnimetatud standarditele ja kohustustele;

8.  tuletab meelde, et Egiptuse hiljuti vastuvõetud põhiseadus avas tee sellise riigi ülesehitamisele, kus austatakse vabadust ja demokraatiat ning kus õigused ja õiglus on eluviisiks; tuletab Egiptuse valitsusele meelde, et sõna-, ajakirjandus- ja digitaalvabadus ning õigus osaleda rahumeelsetes meeleavaldustes on demokraatias põhilised inimõigused, nii nagu on sätestatud ka Egiptuse uues põhiseaduses;

9.  tuletab Egiptuse pädevatele ametivõimudele meelde nende riiklikke ja rahvusvahelisi juriidilisi kohustusi ja kutsub president al-Sisit ja Egiptuse valitsust üles pidama esmatähtsaks inimõiguste kaitset ja edendamist ning tagama inimõiguste rikkumise eest vastutusele võtmise;

10.  nõuab tungivalt, et Egiptuse pädevad ametivõimud muudaksid kurssi ja astuksid konkreetseid samme tagamaks, et põhiõigusi ja -vabadusi, sh sõna- ja kogunemisvabadust käsitlevaid uue põhiseaduse sätteid rakendataks täielikult, ning näitaksid seeläbi, et nad austavad inimõigusi ja õigusriiki, alustades süümevangide viivitamatust ja tingimusteta vabastamisest;

11.  rõhutab, kui tähtis on võimude lahusus demokraatia peamise põhimõttena, ja asjaolu, et kohtunikke ei tohi kasutada poliitilise jälitamise ja represseerimise tööriistana, ning teeb ettepaneku reformida kohtuvõimu käsitlevat seadust, et tagada tegelik võimude lahusus, mis viiks sõltumatu ja erapooletu kohtumõistmiseni;

12.  julgustab Kairos asuvate ELi delegatsioonide ja ELi liikmesriikide saatkondade esindajaid viibima kohal Egiptuse ja välisajakirjanike, blogipidajate, ametiühingutegelaste ja kodanikuühiskonna aktivistide üle peetavatel poliitiliselt tundlikel kohtuprotsessidel;

13.  tunneb kahetsust asjaolu pärast, et hoolimata uuest seksuaalse ahistamise vastasest seadusest on naistevastane vägivald suurenenud, seda eriti avalikus ruumis – meeleavalduste käigus oli mitukümmend vägistamise ja seksuaalse vägivalla juhtumit; nõuab tungivalt, et Egiptuse ametivõimud lõpetaksid LGBT-inimeste nn liiderlikkuse seaduse alusel kriminaliseerimise selle eest, et nad väljendavad oma seksuaalset sättumust ja kogunemisõigust, ning vabastaksid kõik selle seaduse alusel vahistatud ja vangistatud LGBT-inimesed; nõuab tungivalt, et Egiptuse valitsus võtaks vastu riiklikud strateegiad naiste ning LGBT-inimeste vastase vägivallaga võitlemiseks ning likvideeriks kõik diskrimineerimise vormid, tagades naiste ning LGBT-inimeste rühmade ja muude kodanikuühiskonna organisatsioonide tulemusliku kaasamise ja nendega konsulteerimise;

14.  kinnitab, et ajakirjandus- ja meediavabadus on demokraatia ja avatud ühiskonna ülitähtis osa ning peaks seetõttu olema üks põhipunktidest Egiptusega seotud ELi meetmetes, mis kuuluvad laiema ja sidusama ELi strateegia alla, mis peaks ELi ja Egiptuse suhete arendamisel keskenduma egiptlaste õiguste, vabaduste ja võimaluste edendamisele;

15.  väljendab praegusel keerulisel riigi üleminekuetapil taas tugevat solidaarsust Egiptuse rahvaga; nõuab liikmesriikidelt ühist Egiptuse strateegiat; nõuab taas tungivalt, et nõukogu, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident ning komisjon arendaksid oma kahepoolsetes suhetes Egiptusega ja talle finantsabi andmisel aktiivselt tingimuslikkuse põhimõtet („rohkema eest rohkem”) ja võtaksid arvesse Egiptuse tõsiseid majandusprobleeme; kordab sellega seoses oma nõuet selgete ja ühiselt kokku lepitud võrdlusaluste kehtestamise kohta; kinnitab veel kord oma kohustust abistada Egiptuse rahvast demokraatlike ja majandusreformide suunas liikumisel;

16.  palub asepresidendil ja kõrgel esindajal selgitada konkreetseid meetmeid, mida on võetud, et reageerida välisasjade nõukogu otsusele ELi abi Egiptusele läbi vaadata; nõuab eelkõige selgitust, milline on seis seoses järgnevaga: i) kavandatav kohtureformi programm; ii) ELi eelarvetoetuse programmid; iii) kaubanduse ja siseasjade edendamise programm; ning iv) Egiptuse osalemine ELi piirkondlikes programmides, nt Euromed Police ja Euromed Justice;

17.  nõuab, et kogu ELis keelataks Egiptusesse eksportida sekkumis- ja jälitustehnikat, mida võidakse kasutada kodanike järele luuramiseks ja nende represseerimiseks, ning kooskõlas Wassenaari kokkuleppega turvaseadmete eksport ja sõjaline abi, mida võidakse kasutada rahumeelsete meeleavalduste mahasurumiseks;

18.  julgustab asepresidenti ja kõrget esindajat koondama ELi toetust sellele, et järgmisel ÜRO Inimõiguste Nõukogu istungil võetaks vastu Egiptuse olukorda käsitlev resolutsioon, mille tulemusena muu hulgas algatataks rahvusvaheline uurimine, et uurida viimase aasta jooksul toimunud meeleavaldajate tapmisi ning julgeolekujõudude poolt väidetavalt toime pandud piinamisi ja väärkohtlemist;

19.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Egiptuse Araabia Vabariigi presidendile ja ajutisele valitsusele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0100.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0470.
(3) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0274.
(4) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0446.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika