Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2713(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0027/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/07/2014 - 10.6

Приети текстове :

P8_TA(2014)0010

Приети текстове
PDF 392kWORD 93k
Четвъртък, 17 юли 2014 г. - Страсбург
Заетостта на младите хора
P8_TA(2014)0010RC-B8-0027/2014

Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. относно младежката заетост (2014/2713(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своята позиция от 8 септември 2010 г. относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетостта на държавите членки — част II на Интегрирани насоки Европа 2020 (COM(2010)0193 – C7‑0111/2010 – 2010/0115(NLE))(1),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 декември 2011 г., озаглавено „Инициатива „Възможности за младежта“ (COM(2011)0933),

—  като взе предвид заключенията на Съвета, приети в Люксембург на 17 юни 2011 г., относно насърчаването на заетостта на младите хора с оглед на постигането на целите на стратегията „Европа 2020“,

—  като взе предвид съобщението на Комисията относно прилагането на инициативата „Възможности за младежта“ (COM(2012)0727),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 5 декември 2012 г. за препоръка на Съвета за създаване на гаранция за младежта (COM(2012)0729),

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 7 февруари 2013 г. относно инициативата за младежка заетост,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 22 април 2013 г. за създаване на гаранция за младежта,

—  като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2013 г. относно борбата срещу безработицата сред младежите: възможни решения(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2014 г. относно зачитането на основното право на свобода на движение в ЕС(3),

—  като взе предвид своята позиция от 16 април 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ) (COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2010 г. относно насърчаване на достъпа на младежта до пазара на труда и укрепване на статута на стажантите, практикантите и чираците(5),

—  като взе предвид съобщението на Комисията относно прилагането на инициативата „Възможности за младежта“ (COM(2012)0727),

—  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2013 г. относно гаранция за младежта(6),

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че безработицата е основна причина за неравенство, като равнището на младежката безработица достигна безпрецедентни стойности, възлизайки средно на 23% за ЕС като цяло; като има предвид също така, че младежката безработица е неравномерно разпределена на територията на ЕС, като равнището на безработица сред младите хора на възраст от 16 до 25 години е над 50% в някои държави членки;

Б.  като има предвид, че през март 2014 г. безработни в ЕС-28 са били 5,340 милиона млади хора (на възраст под 25 години), от които 3,426 милиона в еврозоната;

В.  като има предвид, че причините за младежката безработица варират в рамките на ЕС и могат да включват базисни структурни проблеми на нашите икономики, засягащи пазарите на труда; като има предвид, че положението и проблемите, пред които са изправени младите хора, не са еднородни, като някои групи са засегнати в несъразмерна степен и се нуждаят от специално адаптирани решения;

Г.  като има предвид, че положението на пазара на труда е особено критично за младите хора, независимо от тяхната образователна степен, тъй като те често се оказват или безработни, или с временни трудови договори, и същевременно получават по-ниско заплащане и по-ниска степен на социална защита или са принудени да приемат несигурни трудови договори или неплатени стажове;

Д.  като има предвид, че гаранцията за младежта ще допринесе за изпълнението на три от целите на стратегията „Европа 2020“, а именно осигуряване на заетост за 75% от населението на възраст 20—64 години, дял на преждевременно напусналите училище под 10% и намаляване на броя на застрашените от бедност и социално изключване най-малко с 20 милиона души;

Е.  като има предвид, че 7,5 милиона млади европейци на възраст между 15 и 24 години са неработещи, неучещи и необучаващи се, и като има предвид, че в ЕС-28 през 2012 г. 29,7% от младежите на възраст между 15 и 29 години са били изложени на риск от бедност или социална изолация(7);

Ж.  като има предвид, че поради акцента, който поставят върху практическите умения, двойната система на професионално обучение и комбинираните учебно-професионални курсове, използвани в някои държави членки, са доказали своите достойнства, особено по време на кризата, за запазването на по-ниски нива на младежка безработица, като засилват пригодността за заетост на младите хора;

З.  като има предвид, че настоящото възрастово ограничение на гаранцията за младежта до възраст 25 години е неподходящо, тъй като не се вземат под внимание 6,8-те милиона неработещи, неучещи и необучаващи се на възраст между 25 и 30 години;

И.  като има предвид, че малките и средните предприятия (МСП) имат значителен потенциал за създаване на работни места и играят решаваща роля в прехода към нова устойчива икономика;

Й.  като има предвид, че въпреки че броят на работниците, които се преместват от една държава членка в друга, се е увеличил от 4,7 милиона през 2005 г. на 8 милиона през 2008 г., в процентно изражение това представлява увеличение от 2,1% на 3,3% от общата численост на работната сила;

К.  като има предвид, че държавите членки имат изключително важна роля в борбата с младежката безработица, включително и чрез финансовата подкрепа на финансираните от ЕС инструменти като Европейския социален фонд, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, Европейската програма за заетост и социални иновации и гаранцията за младежта за програмния период 2014 – 2020 г.;

Л.  като има предвид, че Европейският съюз е отпуснал 6 милиарда евро за подкрепа на заетостта на лица на възраст под 25 години;

М.  като има предвид, че причините за младежката безработица не могат да бъдат сведени до несъответствия между търсените и предлаганите умения, тъй като те са свързани с въпроси като липсата на нови работни места вследствие на деиндустриализацията на Европа, възлагането на дейности на външни изпълнители и спекулации, както и че това положение беше утежнено от кризата и политиките на строги икономии; като има предвид, че образованието и обучението сами по себе си не могат да решат проблема с младежката безработица;

Н.  като има предвид, че мерките или програмите, които се въвеждат с цел да се насърчи младежката заетост, следва да включват консултации и/или сътрудничество с всички заинтересовани страни на съответните равнища, и по-специално със социалните партньори и младежките организации;

О.  като има предвид, че 20,7 милиона МСП формират над 67% от заетостта в частния сектор в ЕС, с 30%-ов дял на микропредприятията;

П.  като има предвид, че МСП и микропредприятията разполагат с огромен потенциал за създаване на работни места, като техен принос са 85% от всички новосъздадени работни места;

Гаранция за младежта – младежка заетост

1.  Предупреждава, че няма да има значителен устойчив икономически растеж в ЕС, ако не се намалят неравенствата, и припомня, че първа стъпка в тази посока е намаляването на безработицата, и особено на младежката безработица, както и намаляването на бедността;

2.  Призовава за ефективен мониторинг на прилагането на гаранцията за младежта; призовава Комисията да наблюдава отблизо предизвикателствата, установени в специфичните за всяка държава препоръки за 2014 г. по отношение на качеството на предлагането и липсата на активно приобщаване на никъде неработещите, неучещите и необучаващите се лица, административния капацитет на публичните служби по заетостта и липсата на ефективно участие на всички съответни партньори, като същевременно набелязва най-добрите практики, които могат да служат като референтни за подобренията в програмите; призовава за повече прозрачност в наблюдението на изпълнението и за по-голяма амбиция при разглеждането на случаите на държавите членки, които не показват напредък в това отношение;

3.  Призовава Комисията да предложи европейска правна рамка, въвеждаща минимални стандарти по отношение на прилагането на гаранциите за младежта, включително качеството на чиракуването, достойни възнаграждения за младите хора и достъп до услуги по заетостта, и също така обхващащи младите хора на възраст между 25 и 30 години, в случаите, когато съществуващите препоръки относно гаранциите за младежта не се спазват от държавите членки;

4.  Призовава за това, намаляването на младежката безработица да бъде определено като специфична цел в рамките на европейския семестър; призовава също за включването на мерки за борба с младежката безработица в специфичните за всяка държава препоръки и националните програми за реформи (НПР); призовава Комисията да следи и проверява стриктно въвеждането на такива мерки; призовава за широко участие на Парламента в тази област в рамките на европейския семестър;

5.  Призовава Европейската комисия да ускори въвеждането на инициативата за младежка заетост и да публикува съобщение относно начина, по който тя е въведена, преди края на 2014 г.;

6.  Насърчава държавите членки да разгледат възможността за разширяването на обхвата на гаранцията за младежта и за включването в него на младите хора на възраст под 30 години;

7.  Подчертава необходимостта от активна, всеобхватна и приобщаваща политика за пазара на труда, включваща специални мерки за младите хора;

8.  Настоятелно призовава държавите членки да вземат строги мерки за борба с младежката безработица, по-специално чрез предприемане на действия за предотвратяване на преждевременното напускане на училище или чрез насърчаването на участието в обучителни програми и стажове (напр. чрез въвеждане на двойна образователна система или на други рамки с равностойна ефективност), да разработят цялостни стратегии за никъде неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора, както и да приложат напълно националните схеми за гаранция за младежта;

9.  Подчертава, че инициативата за младежка заетост не следва да възпрепятства държавите членки да използват Европейския социален фонд (ЕСФ) за финансиране на по-обхватни проекти, свързани с младите хора, особено по отношение на бедността и социалното приобщаване; призовава Комисията да наблюдава използването на ЕСФ за проекти, свързани с младежта;

10.  Изразява твърдо убеждение, че финансирането от ЕС, особено финансирането по линия на инициативата за младежка заетост, не следва да се използва за заместване на националните подходи, а следва да се използва за предоставяне на допълнителна подкрепа за младите хора по начин, който допълва и засилва националните програми в зависимост от решението на държавите членки;

11.  Счита, че програмите на ЕС трябва да позволяват подходяща степен на гъвкавост, за да се даде възможност на държавите членки да прилагат индивидуализирана подкрепа в съответствие с нуждите на местно равнище, да гарантират, че финансирането се използва в области, в които младежката безработица е най-висока и финансирането е най-необходимо, без да се правят компромиси по отношение на одита и контрола;

12.  Подчертава, че инициативата за младежка заетост не следва да възпрепятства държавите членки да използват други програми на ЕС, напр. в рамките на Европейския социален фонд или „Еразъм+“, за финансиране на по-обхватни проекти, свързани с младежта, особено във връзка с младите предприемачи, бедността и социалното приобщаване; подчертава значението на предоставянето от страна на държавите членки на необходимото съфинансиране в това отношение; призовава Комисията да наблюдава използването на ЕСФ за проекти, свързани с младежта;

Професионално образование и обучение

13.  Припомня, че сумата в размер на 6 милиарда евро, отпусната за инициативата за младежка заетост, не е достатъчна за трайна борба срещу младежката безработица; поради това призовава Комисията и държавите членки да определят гаранцията за младежта за приоритет и да увеличат своите бюджетни средства за целия период 2014 – 2020 г. при вземането на решение относно задължителното следизборно преразглеждане на МФР за периода 2014 – 2020 г., което трябва да се проведе най-късно в края на 2016 г.;

14.  Призовава държавите членки да създадат системи за професионално образование и обучение или да подобрят съществуващите такива; подчертава, че с цел подобряване на прехода от училище към работа следва да бъде създадена европейска рамка за двойно образование, въз основа на най-добрите европейски практики в тази област; освен това предлага използването в целия ЕС на улесняващи схеми, които предоставят практически трудов опит на млади висшисти и лица, които вече са преминали професионално обучение, в дружества, които да ги наемат за период от шест до дванадесет месеца, за да разрешат конкретен проблем, съсредоточен върху иновациите и развитието;

15.  Настоятелно призовава държавите членки да предприемат строги мерки за борба срещу младежката безработица и ранното изключване от пазара на труда, по-конкретно чрез действия за превенция на ранното напускане на училище или на схеми за обучение или чиракуване (напр. като приложат двойни образователни системи или други видове рамки със същата ефективност);

16.  Призовава държавите членки да реформират по-специално стандартите за образование и обучение на младите хора, за да увеличат значително тяхната пригодност за заетост и шансовете им в живота;

17.  Призовава Комисията и държавите членки да подобрят допълнително прозрачността и признаването на квалификациите в рамките на Съюза, по-специално чрез Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение, Европас и Европейската квалификационна рамка;

18.  Подчертава, че е важно младите хора да придобиват универсални умения, като например умения в областта на ИКТ, лидерски умения, способност за критично мислене и езикови умения, също и чрез следване в чужбина, за да подобрят своите перспективи на пазара на труда, своята адаптивност към бъдещото развитие на пазара на труда и активното си участие в обществото;

19.  Призовава държавите членки да насочат вниманието си към сектори с висок потенциал за растеж и за създаване на работни места и да вземат мерки, за да определят като приоритет в своите образователни програми областите на науката, технологиите, инженерството и математиката с цел да отговорят на очакваните бъдещи тенденции на пазара на труда, в съответствие с необходимостта от преминаване към икономика с ефективно използване на ресурсите;

20.  Призовава Комисията и държавите членки да подкрепят новите видове икономика, по-специално социалното предприемачество, съвместната работа, краудсорсинга, и да предоставят подкрепящи мерки за младежки кооперации и стартиращи социални предприятия;

21.  Призовава държавите членки да ускорят политиките, насърчаващи растежа, и призовава за предприемане на действия на равнище ЕС по отношение на една европейска стратегия за растеж, при която инвестициите в ключови сектори и тяхното развитие, като например цифровия пазар, телекомуникационния пазар и една обща енергийна общност, ще предоставят устойчиви работни места;

22.  Изразява съжаление във връзка с това, че приоритетите на Съвета, публикувани от Европейския съвет на 27 юни 2014 г. като стратегическа програма за ЕС и новата Европейска комисия, не включват целеви мерки и инвестиции за подпомагане при създаването на качествени работни места за младите хора;

23.  Подчертава, че постигането на резултати по целите на гаранцията за младежта изисква стратегически реформи за постигане на по-успешен преход от училището към пазара на труда;

24.  В съответствие с това настоятелно призовава държавите членки да изграждат и да реформират своите агенции на пазара на труда;

25.  Подчертава, че като се имат предвид прогнозираните бързи промени на пазара на труда, днес повече от всякога са необходими силни инвестиции в образование и обучение; подчертава, че политиките във връзка с уменията не само следва да се считат за начин за посрещане на потребностите на пазара на труда, но следва също така да признават уменията, придобити чрез неформално образование, да подкрепят прилагането на политики за учене през целия живот и накрая, да бъдат част от един по-обхватен подход към образованието;

26.  Призовава Комисията и агенции като Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) да анализират съществуващите системи за двойно професионално образование, за да предоставят тази информация на други държави членки, които са заинтересовани от тези системи на доброволна основа, без да се занижават вече съществуващите образователни стандарти;

27.  Признава ролята на семейството като ефективна система за подпомагане на младите хора, които са изправени пред безработица, бедност и социално изключване;

28.  Настоятелно призовава държавите членки да увеличат възможностите за професионално обучение, ориентация и чиракуване и да премахнат съществуващите пред тях трансгранични бариери, както и да постигнат по-добро съгласуване между предлагането и търсенето на възможности за обучение в работна среда за младите хора, с което да подобрят мобилността и пригодността за заетост, особено в граничните региони;

29.  Приветства препоръката на Съвета относно рамка за качество на стажовете, приета на 10 март 2014 г., призовава държавите членки незабавно да я приложат в полза на нейните адресати и подчертава факта, че програмите на държавите членки за насърчаване и предлагане на стажове могат да бъдат подпомагани финансово от европейските фондове;

Нова среда за работни места

30.  Подчертава необходимостта Европа да създаде благоприятна за МСП среда, което включва осигуряване на най-добрите финансови и правни условия за стартиращи предприятия, тъй като МСП като цяло са осигурили 66,5% от всички работни места в Европа през 2012 г.(8);

31.  Отново подчертава необходимостта от осигуряване на характеризиращи се с широк обхват и леснота обучения и достъп до интернет и до онлайн информация, както и до цифрови умения; призовава държавите членки, в съответствие с целите на Програмата в областта на цифровите технологии, да насърчават и улесняват цифровизацията на услугите и образователните възможности за младите хора, за да им се даде възможност за достъп до работни места в цифровата област;

32.  Подчертава последната тенденция дружествата да връщат производството и услугите в Европа и възможностите, които това носи за създаването на работни места, особено за младите хора; счита, че икономиките на ЕС имат уникална възможност да ускорят тази тенденция за връщане на работни места;

33.  Настоява на това, че съществува необходимост от реиндустриализация на Европа, основана на съгласувана стратегия и на нейното прилагане, което ще насърчи и ще улесни политиките, подпомагащи растежа, както и създаването на нови работни места;

34.  Настоятелно призовава държавите членки да обвържат политиките за младежка заетост с качествени и устойчиви работни договори, за да се реши въпросът с увеличаването на структурната несигурност и непълната заетост;

35.  Призовава държавите членки да гарантират, че младите хора имат достъп до качествени работни места, при зачитане на техните права, включително правото на стабилност и сигурност, чрез работа, която предлага осигуряващо съществуването заплащане и социална защита и дава възможност за осигуряването на достойно и независимо съществуване, с цел защита на младите работници от дискриминация и експлоатация;

36.  Счита, че младите предприемачи и ориентираните към растеж МСП са необходимите двигатели за иновации и създаване на работни места;

37.  Счита, че предприятията ще създават повече работни места и ще наемат на работа повече хора само ако икономическата среда насърчава растежа и ако могат да разчитат на квалифицирана работна ръка;

38.  Настоятелно призовава Комисията и държавите членки да възприемат основан на правата подход към младежта и заетостта; подчертава, че особено в условия на криза не трябва да се правят компромиси с качеството на труда за младите хора и че основните стандарти на труд и другите свързани с качеството на труда стандарти, като работно време, социално осигуряване и гарантиране на здравето и безопасността на работното място, трябва да заемат централно място в полаганите усилия; подчертава, че трябва да се постави край на дискриминацията, основана на възраст;

39.  Подчертава значението на признаването и на зачитането на различните социални и икономически системи в държавите членки;

40.  Призовава държавите членки и Комисията да подкрепят и насърчават механизмите за мобилност, и по-конкретно Европейския портал за професионална мобилност (EURES), които улесняват търсенето на работа в други държави членки;

41.  Призовава държавите членки да използват в пълна степен публичните служби по заетостта, за да се постигне баланс между търсенето и предлагането на работни места и необходимите квалификации сред държавите членки;

42.  Призовава Европейската комисия да подкрепя инициативи, както и други форми на сътрудничество с частния сектор в борбата с младежката безработица;

43.  Призовава Европейската комисия да поеме водеща роля с инициатива за реиндустриализация на Европа, с която да повиши индустриалната конкурентоспособност без да добавя ненужни регулаторни тежести върху предприятията, да улесни създаването на работни места, да води борба с безработицата и да разшири обхвата на възможностите на младите хора за започване на собствен бизнес или за намиране на работа;

44.  Препоръчва всяка бъдеща оценка от страна на Европейската комисия на съответните схеми на Европейския социален фонд (ЕСФ) в областта на младежката заетост да не се ограничава до разходите и броя на участниците, а да разглежда въздействието върху пазара на младежката заетост в реално изражение през продължителен период от време и да отдава приоритет на разбирането за това как и защо дадени действия са успешни;

45.  Призовава държавите членки, в борба с безработицата, да премахнат ненужните административни тежести и бюрокрацията за самостоятелно заетите лица, микропредприятията и МСП, да въведат благоприятни данъчни политики, да създадат по-благоприятен климат за частни инвестиции и да намерят решение на въпроса с непропорционално строгите санкции, предвидени в законите за несъстоятелност; МСП представляват голям дял от европейската икономика и тяхната роля може да бъде ключов фактор, за да се гарантира бързо и устойчиво възстановяване от икономическата криза и създаване на работни места, в това число за младите хора;

46.  Призовава държавите членки да подобрят сътрудничеството между предприятията и образователния сектор на всички равнища, с цел по-добро обвързване на учебните програми с нуждите на пазара на труда;

47.  Подчертава, че европейската икономика изисква усилия за разширяване, а не за ограничаване на свободното движение и мобилността на работната сила в ЕС, и призовава държавите членки да гарантират свободното движение на всички граждани и работници, за да се създаде възможност за развитие на истински пазар на труда в Съюза, да се премахнат препятствията и да се позволи на работниците от ЕС да преминат към области, в които техните умения се търсят; подчертава, че свободата на движение е основно право; подчертава също, че младите хора следва да имат възможности за достъп до заетост в собствените си общности;

48.  Призовава държавите членки да обърнат специално внимание на високите проценти на младежка безработица сред групите в неравностойно положение, като отдадат приоритет на достъпа до пазара на труда и интеграцията на този пазар, както и на рационализирането на политиките в областта на достъпа и интеграцията, тъй като заетостта е ключът към успешната интеграция;

49.  Счита, че държавите членки трябва да удовлетворяват специфичните потребности на младите хора с увреждания, като им предоставят подходящите инструменти и услуги за подкрепа с цел да се създадат равни условия и активно да се повиши пригодността за заетост на младите хора с увреждания на пазара на труда, в образованието и обучението;

50.  Подчертава, че е важно вниманието да се насочи към насърчаване на предприемачеството, особено сред по-младите хора и завършилите висше образование, като се популяризират стажовете и намирането на работа за завършилите висше образование в малки предприятия и в микропредприятия с цел подобряване на професионалния опит на младите хора и повишаване на информираността за възможностите и способността за създаване на собствени предприятия;

51.  Подчертава, че като се имат предвид последствията от кризата за младите хора, от държавите членки се изискват по-силен ангажимент и подобрен мониторинг, за да се подобри положението на младите хора; призовава в този контекст държавите членки да разгледат проблема с младежката безработица по време на следващата неофициална среща на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси на 17 и 18 юли 2014 г. в Милано и да предложат действия и политики, вместо изявления;

o
o   o

52.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета.

(1) ОВ С 308 Е, 20.10.2011 г., стр. 116.
(2) Приети текстове, P7_TA(2013)0365.
(3) Приети текстове, P7_TA(2014)0037.
(4) Приети текстове, P7_TA(2014)0435.
(5) ОВ С 351 Е, 2.12.2011 г., стр. 29.
(6) Приети текстове, P7_TA(2013)0016.
(7) Евростат: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_incl_010&lang=en.
(8) http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf.

Правна информация - Политика за поверителност