Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2713(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0027/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/07/2014 - 10.6

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0010

Prijaté texty
PDF 324kWORD 87k
Štvrtok, 17. júla 2014 - Štrasburg Finálna verzia
Zamestnanosť mladých ľudí
P8_TA(2014)0010RC-B8-0027/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. júla 2014 o zamestnanosti mladých ľudí (2014/2713(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoju pozíciu z 8. septembra 2010 o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov: časť II integrovaných usmernení stratégie Európa 2020 (COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE))(1),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. decembra 2011 s názvom Iniciatíva „Príležitosti pre mladých“ (COM(2011)0933),

–  so zreteľom na závery Rady, ktoré boli prijaté 17. júna 2011 v Luxemburgu, o podpore zamestnanosti mladých ľudí v záujme dosiahnutia cieľov stratégie Európa 2020,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie o implementácii iniciatívy Príležitosti pre mladých (COM(2012)0727),

–  so zreteľom na návrh Komisie z 5. decembra 2012 na odporúčanie Rady o zavedení systému záruk pre mladých (COM(2012)0729),

–  so zreteľom na závery Európskej rady zo 7. februára 2013 o iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. septembra 2013 o riešení problému nezamestnanosti mladých ľudí: možné východiská(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2014 o dodržiavaní základných práv a slobodnom pohybe v EÚ(3),

–  so zreteľom na svoju pozíciu zo 16. apríla 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o rozšírení spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ) (COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2010 o podpore prístupu mládeže na trh práce, posilnení postavenia stážistov, stáží a odbornej prípravy(5),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie o implementácii iniciatívy Príležitosti pre mladých (COM(2012)0727),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2013 o systéme záruk pre mladých ľudí(6),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže nezamestnanosť je hlavnou príčinou nerovnosti, pričom miera nezamestnanosti mladých ľudí dosiahla nebývalú úroveň, a to v priemere 23 % v EÚ ako celku, a keďže nezamestnanosť mládeže je v rámci EÚ rozdelená rovnomerne, pričom miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku od 16 do 25 rokov je v niektorých členských štátoch vyššia než 50 %;

B.  keďže v marci 2014 bolo v 28 členských štátoch EÚ nezamestnaných 5,340 milióna mladých ľudí (do 25 rokov), z ktorých bolo 3,426 milióna v eurozóne;

C.  keďže príčiny nezamestnanosti mládeže sa v rámci EÚ rôznia a môžu zahŕňať hlbšie štrukturálne problémy našich hospodárstiev, ktoré majú vplyv na trhy práce; keďže situácia mladých ľudí nie je identická a problémy, ktorým čelia, sú rôznorodé, pričom niektoré skupiny sú postihnuté neprimerane a potrebujú riešenia, ktoré sú prispôsobené ich situácii;

D.  keďže situácia na trhu práce je obzvlášť ťažká pre mladých ľudí bez ohľadu na úroveň ich vzdelania, keďže sa často dostávajú do situácie, keď sú buď nezamestnaní, alebo získajú len pracovné zmluvy na obmedzený čas, pričom dostávajú nižšie mzdy a majú nižšiu úroveň sociálnej ochrany alebo sú nútení akceptovať neisté pracovné zmluvy či neplatené stáže;

E.  keďže záruka pre mladých ľudí by prispela k splneniu troch cieľov stratégie Európa 2020, konkrétne aby 75 % obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov malo prácu, aby miera predčasného ukončenia školskej dochádzky nepresiahla 10 % a aby aspoň 20 miliónov ľudí uniklo chudobe a sociálnemu vylúčeniu;

F.  keďže 7,5 milióna mladých Európanov vo veku od 15 do 24 rokov nie je zamestnaných ani zapojených do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) a keďže v EÚ 28 v roku 2012 bolo 29,7 % mladých ľudí vo veku od 15 do 29 rokov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením(7);

G.  keďže vďaka dôrazu na praktické zručnosti sa duálny systém odbornej prípravy a tiež kombinované akademicko-pracovné študijné programy zavedené v niektorých členských štátoch najmä v čase krízy osvedčili, pretože udržiavali miery nezamestnanosti mladých ľudí na nižšej úrovni tým, že formovali zamestnateľnejších mladých ľudí;

H.  keďže súčasné obmedzenie záruky pre mladých ľudí na vek do 25 rokov je nedostatočné, pretože neberie do úvahy 6,8 milióna NEET vo veku od 25 do 30 rokov;

I.  keďže MSP majú dôležitý potenciál z hľadiska tvorby pracovných miest a zohrávajú kľúčovú úlohu pri prechode na nové, udržateľné hospodárstvo;

J.  keďže aj napriek tomu, že počet pracovníkov, ktorí sa presťahovali z jedného členského štátu do iného, sa zvýšil zo 4,7 milióna v roku 2005 na 8 miliónov v roku 2008, je to v percentuálnom vyjadrení nárast z 2,1 % na 3,3 % celkovej pracovnej sily;

K.  keďže členské štáty zohrávajú kľúčovú úlohu v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí, a to aj finančnou podporou nástrojov financovaných z prostriedkov EÚ, ako je Európsky sociálny fond, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, program Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a záruka pre mladých ľudí na programové obdobie 2014 – 2020;

L.  keďže Európska únia vyčlenila 6 miliárd EUR na podporu zamestnanosti ľudí mladších ako 25 rokov;

M.  keďže príčiny nezamestnanosti mladých ľudí nie je možné zredukovať na nepomer medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami, pretože sú spojené s otázkami, ako sú nedostatok nových pracovných miest v dôsledku deindustrializácie Európy, využívania externých zdrojov a špekulácií, a túto situáciu ešte zhoršili krízy a úsporné politiky; keďže iba vzdelávanie a odborná príprava nemôže vyriešiť problém nezamestnanosti mladých ľudí;

N.  keďže akékoľvek opatrenia alebo programy na podporu zamestnanosti mladých ľudí by mali zahŕňať konzultácie a/alebo spoluprácu všetkých príslušných zainteresovaných strán na patričných úrovniach, najmä sociálnych partnerov a organizácií mládeže;

O.  keďže 20,7 milióna MSP poskytuje viac ako 67 % pracovných miest v súkromnom sektore v EÚ, pričom 30 % pripadá na mikropodniky;

P.  keďže MSP a mikropodniky majú veľký potenciál pre tvorbu pracovných miest a poskytujú 85 % všetkých novo vytvorených pracovných miest;

Záruka pre mladých ľudí – zamestnanosť mladých ľudí

1.  upozorňuje, že nedôjde k významnému udržateľnému hospodárskemu rastu v EÚ, pokiaľ sa neznížia nerovnosti, a pripomína, že sa to začína znižovaním nezamestnanosti, najmä nezamestnanosti mladých ľudí, a zmierňovaním chudoby;

2.  žiada, aby bolo uplatňovanie záruky pre mladých ľudí účinne monitorované; vyzýva Komisiu, aby dôkladne sledovala výzvy uvedené v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny za rok 2014, pokiaľ ide o kvalitu ponúk a nedostatočné poskytovanie aktívnej pomoci skupine NEET, ako aj o administratívnu kapacitu verejných služieb zamestnanosti a absenciu účinného zapojenia všetkých relevantných partnerov, a aby zároveň stanovila najlepšie postupy, ktoré môžu slúžiť ako referenčné kritérium pre zlepšenie programov; požaduje väčšiu transparentnosť pri monitorovaní vykonávania a väčšiu ambicióznosť, pokiaľ ide o zameranie sa na členské štáty, ktoré v tejto oblasti nepreukazujú žiaden pokrok;

3.  vyzýva Komisiu, aby navrhla európsky právny rámec zavedením minimálnych noriem na vykonávanie záruk pre mladých ľudí vrátane kvality učňovskej prípravy, dôstojnej mzdy pre mladých ľudí a prístupu k službám zamestnanosti, a to aj pre mladých ľudí vo veku od 25 do 30 rokov, v prípade, že existujúce odporúčania týkajúce sa záruk pre mladých ľudí členské štáty nerešpektujú;

4.  žiada, aby sa zníženie miery nezamestnanosti mladých ľudí stalo osobitným cieľom v rámci európskeho semestra; žiada aj o zahrnutie opatrení na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí do odporúčaní pre jednotlivé krajiny a národných programov reforiem (NPR); vyzýva Komisiu, aby zavádzanie týchto opatrení dôsledne monitorovala a kontrolovala; v tomto smere požaduje rozsiahle zapojenie Parlamentu v rámci procesu európskeho semestra;

5.  vyzýva Európsku komisiu, aby urýchlila zavedenie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a uverejnila oznámenie o tom, ako bola táto iniciatíva zavedená, a to do konca roku 2014;

6.  nabáda členské štáty, aby zvážili rozšírenie záruky pre mladých ľudí na mladých ľudí vo veku do 30 rokov;

7.  zdôrazňuje potrebu aktívnej, komplexnej a integrovanej politiky v oblasti trhu práce s osobitnými opatreniami pre mladých ľudí;

8.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby podnikli rozhodné kroky v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí, najmä prostredníctvom preventívnych opatrení proti predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky, respektíve na základe podpory systémov odbornej a učňovskej prípravy (napr. zavedením duálneho vzdelávacieho systému alebo iných, rovnako účinných rámcov), aby vypracovali súhrnné stratégie pre mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), a aby v plnej miere zaviedli vnútroštátne systémy záruk pre mladých ľudí;

9.  zdôrazňuje, že iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí by nemala brániť členským štátom vo využívaní Európskeho sociálneho fondu na financovanie širších projektov týkajúcich sa mladých ľudí, najmä v oblasti chudoby a sociálneho začlenenia; vyzýva Komisiu, aby sledovala využívanie finančných prostriedkov z ESF na projekty súvisiace s mládežou;

10.  vyjadruje pevné presvedčenie, že financovanie z prostriedkov EÚ, predovšetkým v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, by sa nemalo používať na nahradzovanie vnútroštátnych opatrení, ale namiesto toho by malo byť využité na poskytovanie dodatočnej podpory mladým ľuďom, a to spôsobom, ktorý dopĺňa a rozširuje vnútroštátne programy podľa rozhodnutia členských štátov;

11.  vyjadruje presvedčenie, že programy EÚ musia poskytovať náležitú pružnosť a umožňovať členským štátom zaviesť individualizovanú podporu v súlade s miestnymi potrebami a zabezpečiť, aby sa financovanie využívalo v oblastiach s najvyššou nezamestnanosťou mládeže, v ktorých je finančná podpora najviac potrebná, bez toho, aby tým bol ohrozený audit a kontrola;

12.  zdôrazňuje, že iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí by nemala brániť členským štátom vo využívaní iných programov EÚ, napr. Európskeho sociálneho fondu alebo programu ERASMUS +, na financovanie širších projektov týkajúcich sa mladých ľudí, najmä v oblasti podnikania mladých ľudí, chudoby a sociálneho začlenenia; zdôrazňuje význam toho, aby členské štáty vyčlenili v tejto súvislosti potrebné spolufinancovanie; vyzýva Komisiu, aby sledovala využívanie finančných prostriedkov z ESF na projekty súvisiace s mládežou;

Odborné vzdelávanie a príprava

13.  pripomína, že 6 miliárd EUR vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí nepostačuje na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí s trvalým výsledkom; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby pri rozhodovaní o povinnom povolebnom prieskume VFR na roky 2014 – 2020, ktorý sa má uskutočniť najneskôr koncom roka 2016, bola záruka pre mladých ľudí prioritou a aby zvýšili svoj podiel rozpočtových prostriedkov pridelených na túto iniciatívu na celé obdobie 2014 – 2020;

14.  vyzýva členské štáty, aby zaviedli alebo zlepšili systémy odborného vzdelávania a prípravy; zdôrazňuje, že na zlepšenie prechodu zo školy do práce by sa mal stanoviť európsky rámec pre duálne vzdelávanie, a to na základe najlepších európskych postupov v tejto oblasti; ďalej navrhuje, aby sa v celej EÚ využívali „štartovacie programy“, ktoré poskytujú praktické pracovné skúsenosti pre mladých absolventov a tých, ktorí už absolvovali odborné vzdelávanie, pričom ich spoločnosti zamestnávajú na šesť až dvanásť mesiacov s cieľom vyriešiť konkrétny problém so zameraním na inovácie a rozvoj;

15.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby prijali prísne opatrenia na boj proti nezamestnanosti mládeže a skorému vylúčeniu z trhu práce, najmä pomocou preventívnych opatrení proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky alebo odbornej prípravy, alebo učňovského vzdelávania (napr. zavedením duálneho vzdelávacieho systému alebo iného rovnako účinného typu rámcového programu);

16.  vyzýva členské štáty, aby upravili najmä normy pre vzdelávanie a odbornú prípravu pre mladých ľudí, aby sa značne zlepšila ich zamestnateľnosť a životné príležitosti;

17.  žiada Komisiu a členské štáty, aby sa naďalej usilovali o väčšiu transparentnosť a aby zdokonalili proces uznávania kvalifikácií v rámci Únie, a to najmä prostredníctvom Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu, Europassu a európskeho kvalifikačného rámca;

18.  zdôrazňuje, že pre mladých ľudí je dôležité získať prierezové zručnosti, napríklad v oblasti IKT, vodcovských schopností, kritického myslenia a jazykových zručností, a to aj prostredníctvom štúdia v zahraničí, s cieľom zlepšiť svoje vyhliadky na trhu práce, prispôsobivosť, pokiaľ ide o budúci vývoj na trhu práce, a aktívnu účasť v spoločnosti;

19.  vyzýva členské štáty, aby sa zamerali na sektory s vysokým rastovým potenciálom a potenciálom tvorby pracovných miest a aby prijali opatrenia na uprednostnenie odvetví vied, technológií, inžinierstva a matematiky vo svojich vzdelávacích programoch v záujme zvládnutia očakávaného budúceho vývoja na trhu práce v súlade s potrebou prechodu na hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje;

20.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali nové typy ekonomiky, najmä sociálne podnikanie, spoločné využívanie priestorov (co-working), resp. kolektívne financovanie (crowdsourcing), a aby poskytovali podporné opatrenia pre mládežnícke družstvá a začínajúce podniky v rámci systému sociálneho podnikania;

21.  vyzýva členské štáty, aby podporovali politiky na podporu rastu, a žiada opatrenia na úrovni EÚ, pokiaľ ide o európsku stratégiu rastu v oblastiach, v ktorých investície do kľúčových odvetví, napríklad digitálneho trhu, telekomunikačného trhu a spoločného energetického spoločenstva, poskytnú udržateľné pracovné miesta;

22.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že priority Rady, ktoré Európska rada zverejnila 27. júna 2014 ako strategický plán pre EÚ a novú Európsku komisiu, neobsahujú cielené opatrenia a investície na pomoc pri vytváraní kvalitných pracovných miest pre mladých ľudí;

23.  zdôrazňuje, že plnenie cieľov záruky pre mladých si vyžaduje strategické reformy na dosiahnutie úspešnejšieho prechodu zo školy na pracovný trh;

24.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby posilnili a zreformovali svoje úrady práce;

25.  zdôrazňuje, že vzhľadom na predpokladané rýchle zmeny na trhu práce sú dnes viac než kedykoľvek predtým potrebné rozsiahle investície do vzdelávania a odbornej prípravy; zdôrazňuje, že politiky v oblasti zručností by sa nemali považovať len za prostriedok plnenia potrieb pracovného trhu, ale mali by zohľadňovať aj kompetencie získané v rámci neformálneho vzdelávania, podporovať vykonávanie politík celoživotného vzdelávania a napokon byť súčasťou celostného prístupu k vzdelávaniu;

26.  vyzýva Komisiu a agentúry, ako je Eurofound a Cedefop, aby analyzovali súčasné systémy duálneho odborného vzdelávania a poskytli tieto informácie ostatným členským štátom, ktoré sa o tieto systémy zaujímajú na dobrovoľnej báze, bez toho, aby došlo k zníženiu už existujúcich noriem vzdelávania;

27.  uznáva úlohu rodiny ako účinného systému podpory mladých ľudí, ktorým hrozí nezamestnanosť, chudoba a sociálne vylúčenie;

28.  naliehavo žiada členské štáty, aby odstránili existujúce prekážky cezhraničného odborného vzdelávania, orientácie, odbornej praxe a stáží, aby tieto aktivity posilnili a aby lepšie zosúladili ponuku a dopyt po pracovne orientovaných príležitostiach odbornej prípravy pre mladých ľudí, čím sa zvýši mobilita a zamestnateľnosť, a to predovšetkým v pohraničných regiónoch;

29.  víta odporúčanie Rady týkajúce sa rámca kvality pre stáže prijaté 10. marca 2014 a vyzýva členské štáty, aby ho v prospech jeho adresátov bezodkladne vykonali; zdôrazňuje tiež skutočnosť, že programy členských štátov podporujúce a ponúkajúce stáže možno finančne podporovať z európskych fondov;

Nové prostredie pre zamestnanosť

30.  zdôrazňuje, že Európa musí vytvoriť prostredie priaznivé pre MSP, ktoré zahŕňa poskytnutie čo najlepších finančných a právnych podmienok pre začínajúce podniky, keďže celkový počet pracovných miest v MSP v roku 2012 predstavoval 66,5 % všetkých pracovných miest v Európe(8);

31.  opätovne zdôrazňuje potrebu zabezpečiť rozsiahlu a nenáročnú odbornú prípravu a prístup na internet, ako aj prístup k online informáciám a k digitálnym zručnostiam; v súlade s cieľmi digitálnej agendy vyzýva členské štáty, aby podporili a uľahčili digitalizáciu služieb a možností vzdelávania pre mladých ľudí, aby im umožnili prístup k pracovným miestam v oblasti digitálnych technológií;

32.   zdôrazňuje najnovší trend, ktorým je navracanie výroby a služieb podnikov späť do Európy, a upozorňuje na príležitosti, ktoré tým vznikajú v oblasti vytvárania pracovných miest, najmä pre mladých ľudí; vyjadruje presvedčenie, že ekonomiky EÚ majú jedinečnú príležitosť urýchliť tento trend relokalizácie;

33.  trvá na tom, že je potrebná reindustrializácia Európy založená na koherentnej stratégii a jej vykonávaní, čo podporí a uľahčí tvorbu politík podporujúcich rast a tvorbu nových pracovných miest;

34.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby vytvoril prepojenie medzi politikami zamestnanosti mládeže a kvalitnými a udržateľnými pracovnými zmluvami s cieľom vyriešiť problém rastúcej štrukturálnej neistoty pracovných miest a podzamestnanosti;

35.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby mladí ľudia mali prístup ku kvalitným pracovným miestam, v rámci ktorých sa rešpektujú ich práva vrátane práva na stabilitu a bezpečnosť, a to prostredníctvom takých pracovných miest, ktoré im poskytnú existenčné minimum a sociálnu ochranu a umožnia dôstojný a sebestačný život v istote, a to s cieľom chrániť mladých pracovníkov pred diskrimináciou a vykorisťovaním;

36.  vyjadruje presvedčenie, že mladí podnikatelia a MSP orientované na rast sú nevyhnutnými subjektmi z hľadiska inovácií a vytvárania pracovných miest;

37.  domnieva sa, že podniky budú môcť vytvárať nové pracovné miesta a zamestnávať viac ľudí, iba ak hospodárske prostredie podnecuje rast a ak sa môžu spoľahnúť na kvalifikovanú pracovnú silu;

38.  naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa ich prístup k mladým ľuďom a zamestnanosti zakladal na právach; zdôrazňuje, že najmä v časoch krízy sa musí zachovať kvalitatívny aspekt práce pre mladých ľudí a že v rámci vynakladaného úsilia sa musia zohľadňovať predovšetkým základné pracovné normy a ďalšie normy týkajúce sa kvality práce, ako je pracovný čas, sociálne zabezpečenie a ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci; zdôrazňuje, že treba skoncovať s diskrimináciou na základe veku;

39.  zdôrazňuje význam uznávania a rešpektovania rozličných sociálnych a hospodárskych systémov zavedených v rámci členských štátov;

40.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby podporovali a presadzovali mechanizmy mobility, najmä portál EURES, ktorý uľahčuje hľadanie zamestnania v iných členských štátoch;

41.  vyzýva členské štáty, aby naplno využívali verejné služby zamestnanosti s cieľom zabezpečiť vyváženosť ponuky voľných pracovných miest a dopytu po nich, ako aj požadovanej kvalifikácie medzi členskými štátmi;

42.  vyzýva Európsku komisiu, aby podporovala iniciatívy, ako aj iné formy spolupráce so súkromným sektorom v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí;

43.  vyzýva Európsku komisiu, aby sa ujala vedúceho postavenia v iniciatíve na reindustrializáciu Európy posilnením priemyselnej konkurencieschopnosti bez prílišného regulačného zaťaženia podnikov a uľahčením vytvárania pracovných miest, bojom proti nezamestnanosti a rozšírením škály možností pre mladých ľudí začať samostatne podnikať alebo nájsť si zamestnanie;

44.  odporúča, aby sa pri každom budúcom hodnotení príslušných programov ESF v oblasti zamestnanosti mladých ľudí zo strany Európskej komisie prihliadalo nielen na náklady a počet účastníkov, ale aby sa v reálnych číslach posúdil aj vplyv na trh pracovných miest pre mladých ľudí z dlhodobého hľadiska a stanovili priority, pokiaľ ide o porozumenie tomu, ako a prečo sú určité opatrenia úspešné;

45.  vyzýva členské štáty, aby odstránili zbytočnú administratívnu záťaž a byrokraciu v prípade samostatne zárobkovo činných osôb, mikropodnikov a MSP, zaviedli priaznivé daňové politiky, vytvorili priaznivejšie prostredie pre súkromné investície a zamerali sa v boji proti nezamestnanosti na otázku neprimerane represívnych právnych predpisov v oblasti konkurzu; MSP tvoria veľký podiel európskeho hospodárstva a ich postavenie môže byť kľúčovým prvkom pri zabezpečovaní rýchleho a trvalo udržateľného zotavenia sa z hospodárskej krízy a pri vytváraní nových pracovných miest, a to aj pre mladých ľudí;

46.  vyzýva členské štáty, aby zlepšili spoluprácu medzi podnikmi a sektorom vzdelávania na všetkých úrovniach s cieľom lepšie prepojiť učebné osnovy s požiadavkami pracovného trhu;

47.  zdôrazňuje, že európska ekonomika potrebuje, aby sa vyvinulo úsilie o posilnenie voľného pohybu a pracovnej mobility v EÚ, a nie zavádzanie príslušných obmedzení, a vyzýva členské štáty na zabezpečenie voľného pohybu všetkých občanov a pracovníkov, aby sa umožnil rozvoj skutočného pracovného trhu Únie, odstránili sa prekážky a aby sa pracovníkom EÚ poskytla možnosť presťahovať sa do oblastí, kde je dopyt po ich zručnostiach; zdôrazňuje, že sloboda pohybu je základným právom; zároveň zdôrazňuje, že mladí ľudia by mali mať aj možnosť prístupu k pracovným príležitostiam vo svojich spoločenstvách;

48.  vyzýva členské štáty, aby venovali osobitnú pozornosť vysokej miere nezamestnanosti mladých ľudí medzi znevýhodnenými skupinami, prioritne prístupu a začleňovaniu do trhu práce a presadzovaniu politík prístupu a začleňovania, pretože zamestnanosť je kľúčom k úspešnému začleneniu;

49.  vyjadruje presvedčenie, že členské štáty musia splniť špecifické potreby mladých ľudí so zdravotným postihnutím, a to tým, že im poskytnú tie správne nástroje a podporné služby, aby vytvorili prostredie rovnosti a aktívne zvýšili zamestnateľnosť mladých ľudí so zdravotným postihnutím na pracovnom trhu a v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy;

50.  zdôrazňuje, že je dôležité zamerať sa na podporu podnikania, predovšetkým medzi mladými ľuďmi a absolventmi, podporu absolventských stáží a umiestňovania v malých podnikoch a mikropodnikoch, čo mladým ľuďom umožní získať lepšie skúsenosti v oblasti podnikania a zvýšiť povedomie o príležitostiach a schopnosť založiť si vlastný podnik;

51.  zdôrazňuje, že vzhľadom na dôsledky krízy pre mladých ľudí je v záujme zlepšenia ich situácie potrebný pevnejší záväzok a lepšie monitorovanie zo strany členských štátov; vyzýva v tejto súvislosti členské štáty, aby sa na otázku nezamestnanosti mladých ľudí zamerali počas nasledujúceho neformálneho zasadnutia Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO) 17. a 18. júla 2014 v Miláne a aby namiesto vyhlásení prijali opatrenia a politiky;

o
o   o

52.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a Rade.

(1) Ú. v. EÚ C 308 E, 20.10.2011, s. 116.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2013)0365.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2014)0037.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2014)0435.
(5) Ú. v. EÚ C 351 E, 2.12.2011, s. 29.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2013)0016.
(7) Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_incl_010&lang=en.
(8) Správa http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia