Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2716(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0059/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/07/2014 - 10.7

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0011

Vedtagne tekster
PDF 130kWORD 46k
Torsdag den 17. juli 2014 - Strasbourg
Situationen i Irak
P8_TA(2014)0011RC-B8-0059/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 17. juli 2014 om situationen i Irak (2014/2716(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Irak, især beslutning af 27. februar 2014 om situationen i Irak(1),

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side og til sin beslutning af 17. januar 2013 om partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Irak(2),

–  der henviser til Rådets (udenrigsanliggender) konklusioner om Syrien, særligt konklusionerne af 23. juni 2014;

–  der henviser til de erklæringer om Irak, der er blevet fremsat af FN's generalsekretær,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966, som Irak er part i,

–  der henviser til EU's retningslinjer om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed, der blev vedtaget den 24. juni 2013;

–  der henviser til de erklæringer om Irak, som næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har afgivet,

–  der henviser til sine beslutninger af henholdsvis 11. marts 2014 om Saudi‑Arabien, dets forbindelser med EU og dets rolle i Mellemøsten og Nordafrika(3), 24. marts 2011 om EU's forbindelser med Golfstaternes Samarbejdsråd(4) og af 3. april 2014 om EU's strategi over for Iran(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at Irak fortsat står over for alvorlige politiske, sikkerhedsmæssige og samfundsøkonomiske udfordringer, og til, at det politiske landskab i landet er dybt fragmenteret og plaget af vold og sekterisk politik til alvorlig skade for det irakiske folks legitime forhåbninger om fred, velstand og en virkelig overgang til demokrati; der henviser til, at Irak oplever den værste bølge af vold siden 2008;

B.  der henviser til, at den jihadistiske al-Qaeda-udbrydergruppe Islamisk Stat (IS) - tidligere Den Islamiske Stat i Irak og Levanten (ISIL) - har erobret dele af det nordvestlige Irak, herunder Iraks næststørste by, Mosul, hvilket har ført til summariske henrettelser af irakiske borgere, indførelse af en streng fortolkning af sharialoven, destruktion af shia-, sufi- og sunnimuslimske samt kristne religiøse bygninger og helligdomme, og har begået andre grusomheder mod civilbefolkningen;

C.  der henviser til, at opløsningen af irakisk-syriske grænser har givet IS lejlighed til at udvide sin tilstedeværelse i begge lande; der henviser til, at IS landevindinger er blevet tolereret eller endog støttet af dele af den desillusionerede sunnimuslimske befolkning og medlemmer af det tidligere Baath-parti; der henviser til, at det den 29. juni 2014 blev meddelt, at IS havde proklameret et "kalifat" eller en "islamisk stat" på de områder, som den kontrollerer i Irak og Syrien, og at dens leder Abdu Bakr al-Baghdadi, havde udnævnt sig selv til kalif;

D.  der henviser til, at IS har sikret sig betydelige indtægtskilder ved at plyndre banker og virksomheder i de områder, den kontrollerer, idet den har overtaget op til seks oliefelter i Syrien, herunder Syriens største oliefacilitet, al-Omar-feltet tæt ved grænsen til Irak, og ved at modtage midler fra velhavende donorer, navnlig i Saudi-Arabien, Qatar, Kuwait og De Forenede Arabiske Emirater;

E.  der henviser til, at IS' hurtige fremrykning har afsløret skrøbeligheden i den irakiske hær og de irakiske institutioner, der plages af korruption, sekterisme og den udelukkelsespolitik, der føres af premierminister Nouri al-Malikis regering, og som har ført til en væsentlig fremmedgørelse af det sunnimuslimske mindretal og andre mindretal i Irak;

F.  der henviser til, at nogle af den kurdiske regionalregerings militærenheder midt i juni 2014 overtog kontrollen med den multietniske by Kirkuk og dermed indlemmede et i årtier omstridt olierigt område i den kurdiske provins, og der henviser til, at den kurdiske regering bar bekendtgjort planer om en folkeafstemning i den kurdiske befolkning med henblik på at opnå uafhængighed af Irak;

G.  der henviser til, at EU har erkendt den byrde, der hviler på den kurdiske region og den kurdiske regionalregering, som giver husly til et stort antal internt fordrevne personer;

H.  der henviser til, at der den 30. april 2014 blev afholdt valg i Irak, som gav et flertal til premierminister Nouri al-Malikis blok "Rule of Law" ("Retsstat"); der henviser til, at den siddende regering har undladt at opbygge et mere inklusivt samfund i Irak; der henviser til, at der kommer flere og flere opfordringer til al-Maliki om ikke at søge at tage en tredje periode som premierminister, men at danne en virkelig inklusiv regering i stedet for; der henviser til, at den shiamuslimske religiøse leder, ayatollah Sistani, har opfordret alle irakiske parter til omgående at nå til enighed om en sådan regering, men at det nyvalgte irakiske parlament hidtil ikke været i stand til dette;

I.  der henviser til, at USA, Rusland og Den Islamiske Republik Iran har ydet støttet til regeringen i Irak; der henviser til, at præsident Hassan Rouhani har tilkendegivet, at han er parat til at samarbejde med USA om at imødegå truslen fra IS i Irak, medens ekstremistiske væbnede sunnimuslimske grupper i regionen, herunder IS, i de senere år har modtaget ideologisk støtte fra aktører i Saudi-Arabien og visse Golf-stater;

J.  der henviser til, at hundredvis af udenlandske krigere, herunder mange fra EU-medlemsstater, skal have deltaget i kampene sammen med IS; der henviser til, at disse EU-borgere betragtes som en sikkerhedsrisiko af EU-medlemsstaternes regeringer;

K.  der henviser til, at der ifølge FN's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA) findes omkring 1,2 millioner internt fordrevne personer i det centrale og nordlige Irak, og at omkring 1,5 millioner mennesker har behov for humanitær bistand; der henviser til, at IS's fremgang har skabt en humanitær krise, navnlig en massiv fordrivelse af civilbefolkningen; der henviser til, at EU har besluttet at forhøje sin humanitære bistand til Irak med 5 mio. EUR med henblik på at yde elementær bistand til internt fordrevne, hvorved det samlede beløb til humanitær støtte til Irak i 2014 indtil videre beløber sig til 12 mio. EUR;

L.  der henviser til, at den irakiske forfatning garanterer lighed for alle borgere ved lov, samt "administrative, politiske, kulturelle og uddannelsesmæssige rettigheder for de forskellige nationaliteter"; der henviser til, at den irakiske regering har ansvaret for at sørge for at garantere rettigheder, velfærd og sikkerhed for hele befolkningen;

M.  der henviser til forlydender om bevidst forfølgelse af kvinder og piger i Irak og om kidnapning og voldtægt, der begås, og tvangsægteskaber, der iværksættes af militante fra IS og andre væbnede grupper; der henviser til, at irakiske sikkerhedsstyrker og militser tilknyttet regeringen ifølge Human Rights Watchs rapport af 12. juli 2014 har henrettet mindst 255 fanger ulovligt i løbet af den forgangne måned, tilsyneladende som hævn for de drab, der er begået af krigere fra Islamisk Stat,

N.  der henviser til, at op mod 10 000 mennesker fra de hovedsageligt kristne samfund i Qaraqosh (også kaldet Al-Hamdaniya), en historisk assyrisk by, flygtede fra deres hjem den 25. juni 2014, efter at mortergranater var slået ned tæt ved byen; der henviser til, at mindst halvdelen af Iraks kristne menes at have forladt landet siden 2003; der henviser til, at antallet af kristne i Irak ifølge Open Doors International er faldet kraftigt fra 1,2 millioner i begyndelsen af 1990'erne til mellem 330 000 og 350 000 nu;

1.  udtrykker dyb bekymring over sikkerhedssituationen i Irak, der hastigt forværres; fordømmer kraftigt IS' angreb mod irakiske borgere og den irakiske stat, som har ført til summariske henrettelser, indførelse af en streng fortolkning af sharialoven, ødelæggelse af helligdomme og regionens historiske, kulturelle og kunstneriske arv samt andre grusomheder; advarer om, at IS' ekstreme anti-shiamuslimske og antikristne synspunkter øger risikoen for sekteriske drab i stort omfang, hvis IS skulle få lov til at beholde de områder, den har erobret, og ekspandere yderligere;

2.  fordømmer kraftigt angreb på civile mål, herunder hospitaler, skoler og religiøse bygninger samt anvendelse af henrettelser og seksuel vold i konflikten; understreger, at der ikke bør være nogen straffrihed for gerningsmændene til disse handlinger; er dybt bekymret over den humanitære krise og den massive fordrivelse af civile;

3.  støtter de irakiske myndigheder i bekæmpelsen af IS' terrorisme og andre væbnede/terroristiske grupper, men understreger, at den sikkerhedsmæssige indsats skal kombineres med en varig politisk løsning, der inddrager alle dele af det irakiske samfund og gør noget ved deres legitime klager; understreger yderligere, at menneskerettighederne og den humanitære folkeret skal respekteres i kampen mod terrorisme; opfordrer den irakiske regering til at handle i overensstemmelse med international og national ret og med respekt for Iraks forpligtelser i henhold til internationale aftaler om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder; opfordrer den irakiske regering og alle politiske ledere til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sørge for sikkerhed og beskyttelse for alle irakiske borgere, navnlig medlemmer af udsatte etniske og religiøse samfund;

4.  afviser uden forbehold IS-ledelsens bekendtgørelse om oprettelse af et kalifat i de områder, IS nu kontrollerer, og betragter den som ulovlig, og afviser enhver forestilling om ensidige ændringer af internationalt anerkendte grænser med magt, hvis de grundlæggende rettigheder og friheder for befolkningen i de IS-kontrollerede områder skal respekteres;

5.  understreger, at IS er omfattet af den våbenembargo og indefrysning af aktiver, der blev indført ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1267 (1999) og 1989 (2011), og understreger, at det er vigtigt at disse foranstaltninger gennemføres hurtigt og effektivt;

6.  mener, at parlamentsvalget i Irak den 30. april 2014 udgør en mulighed for at skabe en virkelig repræsentativ regering med en inklusiv dagsorden; glæder sig over valget af den nye formand for det irakiske parlament den 15. juli 2014; opfordrer indtrængende alle politiske ledere, navnlig premierminister Nouri al-Maliki, til at sørge for, at der omgående dannes en inklusiv regering; understreger, at en sådan regering bør repræsentere det irakiske samfunds politiske, religiøse og etniske mangfoldighed på behørig måde for at standse blodsudgydelserne og opsplitningen af landet;

7.  opfordrer alle regionale aktører til at bidrage til bestræbelserne på at fremme sikkerhed og stabilitet i Irak og i særdeleshed til at tilskynde den irakiske regering til at række hånden ud til det sunnimuslimske mindretal og omorganisere hæren på en inklusiv, ikke-sekterisk og upartisk måde;

8.  opfordrer alle regionale aktører til at gøre alt, hvad der står i deres magt for at standse alle officielle eller private organers aktiviteter med at udbrede og sprede ekstremistiske islamiske ideologier i ord og handling; opfordrer det internationale samfund, især EU, til at fremme en regional dialog om problemerne i Mellemøsten og inddrage alle væsentlige parter, navnlig Iran og Saudi-Arabien;

9.  understreger, at EU bør udarbejde en samlet politisk strategi for regionen, og navnlig at det er nødvendigt at inddrage Iran, Saudi‑Arabien og de øvrige Golfstater som nøgleaktører i enhver indsats for nedtrapning i Syrien og Irak;

10.  understreger behovet for at respektere menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i disse krisetider, navnlig ytringsfriheden, pressefriheden og de digitale frihedsrettigheder;

11.  noterer sig meddelelsen fra Den Regionale Regering for Kurdistan om en folkeafstemning om uafhængighed; opfordrer imidlertid parlamentet og præsidenten for det irakiske Kurdistan, Massoud Barzani, til at opretholde en inklusiv proces med hensyn til rettighederne for de ikke‑kurdiske mindretal, der er bosat i provinsen;

12.  udtrykker bekymringer over meddelelser om, at hundreder af udenlandske krigere, herunder borgere fra EU-medlemsstater, har sluttet sig til IS's oprør; opfordrer desuden til internationalt samarbejde med henblik på passende retsforfølgning af alle personer, der mistænkes for at være involveret i terrorhandlinger;

13.  glæder sig over, at EU den 19. juni 2014 besluttede at forhøje sin humanitære bistand til Irak med 5 mio. EUR med henblik på at yde grundlæggende bistand til internt fordrevne, hvorved det samlede beløb til humanitær støtte til Irak i 2014 indtil videre beløber sig til 12 mio. EUR;

14.  bekræfter EU's engagement i at styrke sit forhold til Irak, bl.a. ved at gennemføre partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Irak; opfordrer Rådet til fortsat at bistå Irak med at fremme demokrati, menneskerettigheder, god regeringsførelse og retsstatsprincippet, herunder ved at bygge på erfaringer og resultater fra EUJUST LEX-IRAQ-missionen. støtter ligeledes de bestræbelser, der gøres af UNAMI og af FN-generalsekretærens særlige repræsentant for Irak på at bistå den irakiske regering med at styrke sine demokratiske institutioner og processer, fremme retsstaten, befordre regional dialog, forbedre tilvejebringelsen af grundlæggende tjenesteydelser og sikre beskyttelse af menneskerettighederne;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, den irakiske regering og det irakiske Repræsentanternes Råd, Den Regionale Regering for Kurdistan, De Forenede Nationers generalsekretær og De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0171.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0023.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0207.
(4) EUT C 247 E af 17.8.2012, s. 1.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0339.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik