Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2723(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0071/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/07/2014 - 10.8

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0012

Vastuvõetud tekstid
PDF 108kWORD 36k
Neljapäev, 17. juuli 2014 - Strasbourg
Vägivalla eskaleerumine Iisraeli ja Palestiina vahel
P8_TA(2014)0012RC-B8-0071/2014

Euroopa Parlamendi 17. juuli 2014. aasta resolutsioon vägivalla eskaleerumise kohta Iisraeli ja Palestiina vahel (2014/2723(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et kestev konflikt on toonud kaasa traagilise inimelude kaotuse ja põhjustab mõlema poole tsiviilelanikkonnale lubamatuid kannatusi;

B.  arvestades, et oma 12. juuli 2014. aasta avalduses väljendas ÜRO Julgeolekunõukogu tõsist muret seoses kriisiga Gaza sektoris, nõudis pingelise olukorra leevendamist, rahu taastamist ja 2012. aasta novembris saavutatud relvarahu juurde naasmist, samuti rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimist, sh tsiviilisikute kaitset, ning avaldas toetust otsekõneluste jätkamisele iisraellaste ja palestiinlaste vahel eesmärgiga sõlmida üldine rahukokkulepe, mis põhineks kahe riigi lahendusel;

C.  arvestades, et Egiptus pakkus 14. juulil 2014 välja relvarahuplaani, millega on seni nõustunud ainult Iisraeli valitsus;

D.  arvestades, et EL on liigitanud Hamasi terroriorganisatsiooniks;

E.  arvestades, et Palestiina president Mahmoud Abbas on palunud ÜRO-lt Palestiina võtmist rahvusvahelise kaitse alla, kuna olukord Gaza sektoris üha halveneb;

F.  arvestades, et kõikide konfliktipoolte suhtes kehtib täiel määral rahvusvaheline ja humanitaarõigus, sh Genfi neljas konventsioon;

G.  arvestades, et pooltevahelised otsesed rahukõnelused on seiskunud ja kõik hiljutised jõupingutused rahukõneluste jätkamiseks on ebaõnnestunud; arvestades, et EL on kutsunud mõlemaid pooli üles võtma meetmeid, mis aitaksid luua sisuliste läbirääkimiste tagamiseks vajaliku usaldusliku õhkkonna, hoiduma protsessi usaldusväärsust kahjustavast tegevusest ja vältima vihkamisele õhutamist;

1.  nõuab, et peatataks Gaza sektorist Iisraelile suunatud raketirünnakud, mille Hamas ja muud relvastatud rühmitused Gazas peavad viivitamata lõpetama, ning Iisraeli rünnakud Gaza vastu;

2.  väljendab sügavat muret kriitilise olukorra pärast Gaza sektoris ja Iisraelis; mälestab leinas Gaza sektoris surma saanud tsiviilisikuid, kelle seas on palju naisi ja lapsi; mõistab hukka Iisraeli kolme teismelise mõrva 12. juunil ja palestiinlasest teismelise mõrva 2. juulil 2014, mis pälvisid üldise hukkamõistu; avaldab kaastunnet kõigi süütute ohvrite perekondadele;

3.  rõhutab, et nii Iisraeli kui ka Palestiina kodanikel on õigus elada rahus ja turvaliselt; rõhutab, et kõik pooled peavad järgima rahvusvahelist humanitaarõigust, ning toonitab, et süütute tsiviilisikute tahtlikule ründamisele ei ole ühtegi õigustust, sest see on rahvusvahelise õiguse kohaselt sõjakuritegu, samuti ei ole õigustatud tsiviiltaristu purustamine;

4.  nõuab konflikti viivitamatut leevendamist, milleks on vaja mõlema poole osalusel sõlmida relvarahu kokkulepe, ühtlasi nõuab, et kohe lõpetataks kõik vägivallaaktid, mis seavad ohtu tsiviilisikute elu; väljendab heameelt kõigi jõupingutuste üle saavutada läbirääkimiste teel poolte vahel püsiv vaherahu ning kutsub komisjoni asepresidenti ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ning liikmesriike üles suurendama diplomaatilist survet selle tegevuse toetamiseks;

5.  nõuab, et rahvusvaheline kogukond ja eelkõige ÜRO Julgeolekunõukogu reageeriksid asjakohaselt ja leiaksid praegusele kriisile viivitamata lahenduse; innustab peamisi piirkondlikke jõude, eriti Egiptust ja Jordaaniat, jätkama jõupingutusi olukorra rahustamiseks; väljendab heameelt Egiptuse võimude otsuse üle avada Rafahi piiriületuspunkt, et hõlbustada humanitaarabi andmist Gazale ja võimaldada Palestiina tsiviilisikute piiriületust;

6.  kinnitab oma kindlat toetust kahe riigi lahendusele, mille aluseks on 1967. aasta piirid ja Jeruusalemm mõlema riigi pealinnana ning mille tulemusel eksisteeriksid rahus ja turvaliselt kõrvuti Iisraeli Riik ning sõltumatu, demokraatlik ja elujõuline Palestiina riik, mis tähendab Gaza sektori blokaadi lõpetamist; rõhutab taas, et üksnes rahumeelsete meetmetega on võimalik iisraellaste ja palestiinlaste vahel saavutada õiglane ja kestev rahu;

7.  nõuab, et kumbki pool teeks selles vaimus tõsiseid ja usaldusväärseid pingutusi ning et rahvusvaheline kogukond alustaks uuesti iisraellaste ja palestiinlaste rahuteemalisi otsekõnelusi ning saavutaks neil kõnelustel konkreetseid tulemusi; nõuab taas, et EL võtaks aktiivsema rolli pingutustes saavutada õiglane ja kestev rahu;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ELi eriesindajale Lähis-Ida rahuprotsessis, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Lähis-Ida neliku eriesindajale, Iisraeli Knessetile ja valitsusele, Palestiina omavalitsuse presidendile ja Palestiina Seadusandlikule Nõukogule, Egiptuse parlamendile ja valitsusele ning Jordaania parlamendile ja valitsusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika