Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2041(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0003/2014

Předložené texty :

A8-0003/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/09/2014 - 9.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0016

Přijaté texty
PDF 425kWORD 75k
Středa, 17. září 2014 - Štrasburk Konečné znění
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2014/000 TA 2014 – technická podpora z podnětu Komise
P8_TA(2014)0016A8-0003/2014
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. září 2014 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (EGF/2014/000 TA 2014 – technická pomoc z podnětu Komise) (COM(2014)0366 – C8-0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0366 – C8‑0031/2014),

–  s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 28.–29. června 2012 ohledně Paktu pro růst a zaměstnanost,

–  s ohledem na závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 7.–8. února 2013,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nařízení o EFG),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (IID ze dne 2. prosince 2013)(3), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–  s ohledem na postup třístranných rozhovorů podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0003/2014),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu, které byly dále výrazně zhoršeny hospodářskou, finanční a sociální krizí, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že částka 330 000 EUR, která má být dle návrhu Komise v roce 2014 uvolněna na technickou pomoc, nedosahuje maximálního podílu 0,5 % z roční maximální částky EFG (150 milionů EUR v cenách z roku 2011) stanoveného v čl. 11 odst. 1 nařízení o EFG;

C.  vzhledem k tomu, že v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG by měla být finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům odpovídající a měla by být poskytnuta co nejrychleji a nejúčinněji,

D.  vzhledem k tomu, že podle zjištění vnitřního auditu Komise bude ke zlepšení a zabezpečení funkcí databáze EFG zapotřebí externích odborných konzultací;

E.  vzhledem k tomu, že až 0,5 % roční částky EFG lze každý rok na podnět Komise uvolnit na technickou pomoc, aby se poskytly finanční prostředky na monitorování, sběr údajů a vytvoření znalostní základny, správní a technickou podporu, informační a komunikační činnosti a činnosti v oblasti auditu, kontroly a hodnocení, které jsou nezbytné pro provádění nařízení o EFG, jak stanoví čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení; vzhledem k tomu, že technická pomoc rovněž zahrnuje poskytování informací a poradenství členským státům při využívání, monitorování a hodnocení EFG a evropským a vnitrostátním sociálním partnerům, jak stanoví čl. 11 odst. 4 nařízení o EFG,

F.  vzhledem k tomu, že ve srovnání s předchozím rokem se v roce 2014 výrazně snížily výdaje na technickou pomoc, a to i proto, že není třeba financovat žádná hodnocení;

G.  vzhledem k tomu, že Komise je v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení o EFG povinna vytvořit internetové stránky, které budou k dispozici ve všech úředních jazycích Unie a budou poskytovat a šířit informace o podávání žádostí a zdůrazňovat úlohu Parlamentu a Rady v rozpočtovém procesu;

H.  vzhledem k tomu, že v roce 2013 byla provedena závěrečná fáze následného hodnocení EFG (2007–2013);

I.  vzhledem k tomu, že na základě těchto článků Komise požádala, aby byly prostředky z EFG uvolněny na pokrytí výdajů týkajících se technické pomoci související s monitorováním podaných a proplacených žádostí a navržených a realizovaných opatření, na rozšíření internetových stránek a překlad nových prvků do všech jazyků Unie, zvýšení viditelnosti EFG, vytvoření publikací a audiovizuálních nástrojů, vytvoření znalostní základny, poskytování správní a technické podpory členským státům a regionálním orgánům a v roce 2014 nepožadovala prostředky na hodnocení;

J.  vzhledem k tomu, že množství doposud uzavřených případů využití fondu EFG s sebou přináší také značný objem kvalitativních i kvantitativních údajů týkajících se vlivu EFG na zaměstnatelnost pracovníků propuštěných v důsledku globalizace a finanční a hospodářské krize;

K.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG,

L.  vzhledem k tomu, že se v roce 2014 výrazně snížily náklady na informační činnosti;

M.  vzhledem k tomu, že pracovní skupina pro EFG často zdůrazňovala, že je nutné zlepšit viditelnost EFG jakožto komunitárního nástroje solidarity s propuštěnými pracovníky;

N.  vzhledem k tomu, že probíhají přípravy na integraci EFG do systému pro elektronickou výměnu dat (SFC2014);

O.  vzhledem k tomu, že technická pomoc, kterou Komise poskytuje členským státům, podporuje a zlepšuje využívání EFG, neboť poskytuje informace o žádostech a šíří mezi členské státy osvědčené postupy;

1.  souhlasí s tím, aby byla opatření navržená Komisí financována jako technická pomoc v souladu s čl. 11 odst. 1 a 4, jakož i čl. 12 odst. 2, 3 a 4 nařízení o EFG;

2.  připomíná, že je důležité vytvářet sítě a provádět výměny informací o EFG; podporuje proto financování odborné skupiny kontaktních osob EFG a také další činnosti vytvářející sítě kontaktů mezi členskými státy, včetně letošního semináře pro odborníky o provádění EFG zaměřeného na vytváření sítí; zdůrazňuje, že je třeba dále posílit kontakty mezi všemi stranami zapojenými do žádostí o prostředky z fondu EFG, a to včetně sociálních partnerů a subjektů na regionální a místní úrovni, aby se dosáhlo maximální součinnosti;

3.  konstatuje, že se v roce 2014 výrazně snížily náklady na informační činnosti; zdůrazňuje, že je důležité, aby to nemělo negativní dopad na výrobu a dostatečnou distribuci informačních materiálů a na poskytování nezbytných pokynů ohledně nového nařízení o EFG v prvním roce jeho provádění;

4.  vyzývá Komisi, aby dále zintenzívnila svou práci na standardizovaných postupech pro zjednodušené žádosti, jejich rychlejší zpracování a zkvalitnění podávání zpráv, přičemž cílem je snížit administrativní zátěž členských států; vyzývá Komisi, aby zvýšila viditelnost EFG v rámci dalších opatření;

5.  zdůrazňuje, že je důležité zvýšit obecné povědomí o EFG a jeho viditelnost; připomíná žádajícím členským státům, že mají za úkol zajistit, aby se o činnostech financovaných z EFG dozvěděli cíloví příjemci, orgány, sociální partneři, sdělovací prostředky a široká veřejnost, jak stanoví článek 12 nařízení o EFG;

6.  konstatuje, že Komise poskytne hodnocení EFG ex-post v tištěné verzi současně s jeho zveřejněním na internetu;

7.  vítá skutečnost, že v roce 2013 byla provedena závěrečná fáze následného hodnocení EFG (2007–2013); žádá, aby bylo konečné hodnocení zveřejněno v patřičnou dobu v souladu s termínem stanoveným v článku 17 předchozího nařízení o EFG (nařízení (ES) č. 1927/2006);

8.  vyzývá legislativní orgány, aby zavedly zvláštní ustanovení, která usnadní uvolnění prostředků z EFG pro členské státy, které čelí obzvláště závažným sociálním, ekonomickým a finančním problémům;

9.  konstatuje, že již v roce 2011 začala Komise připravovat elektronický formulář žádosti a standardizované postupy pro zjednodušené žádosti, jejich rychlejší zpracování a zkvalitnění podávání zpráv; dále bere na vědomí přípravu na integraci EFG do systému pro elektronickou výměnu dat (SFC2014); žádá Komisi, aby informovala o tom, jakého bylo dosaženo pokroku na základě využití technické pomoci v letech 2011 až 2013;

10.  vyjadřuje politování nad tím, že Komise dosud neprovedla náležitou analýzu účinnosti využívání kritéria krizové výjimky, zejména vzhledem k tomu, že tyto případy využití EFG nebyly patřičně hodnoceny při rámcovém hodnocení EFG; lituje toho, že výsledky tohoto hodnocení nebyly k dispozici včas, aby mohly přispět do diskuse o novém nařízení týkajícím se EFG na období 2014–2020, zejména s ohledem na účinnost využívání kritéria krizové výjimky; je nadále přesvědčen, že je třeba to zohlednit při budoucím hodnocení EFG; vyzývá legislativní orgány, aby zvážily okamžité přijetí tohoto opatření, především s ohledem na kritickou sociální situaci v několika členských státech;

11.  připomíná, že je důležité vytvářet kontaktní sítě a provádět výměny informací o EFG, zejména pokud jde o ustanovení nařízení o EFG; podporuje proto poskytování finančních prostředků odborné skupině kontaktních osob EFG; vyzývá Komisi, aby v souladu s příslušnými ustanoveními rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí zvala Parlament na schůze a semináře odborné skupiny(4); dále zdůrazňuje, že je důležité udržovat kontakt se všemi stranami zapojenými do žádostí o prostředky z fondu EFG, a to včetně sociálních partnerů;

12.  naléhavě vybízí členské státy, aby využily výměny osvědčených postupů a poučily se zejména od těch členských států, které již vytvořily vnitrostátní informační sítě o EFG, do nichž jsou zapojeni sociální partneři a zúčastněné strany na místní úrovni, díky čemuž mají k dispozici kvalitní strukturu pro poskytnutí pomoci pro případ, že by došlo k situaci, která spadá do působnosti EFG; zdůrazňuje, že je třeba na regionální úrovni podpořit pomoc v oblasti autonomie a usnadnění přístupu s cílem podnítit přístup zdola nahoru, díky čemuž by se posílilo přijímání rozhodnutí místními subjekty na regionální úrovni v případech, kdy by mohla nastat situace spadající do působnosti EFG;

13.  žádá členské státy a všechny zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí ke zlepšení procedurálních a rozpočtových postupů s cílem urychlit uvolnění prostředků z EFG; bere v tomto směru na vědomí zdokonalený postup zavedený Komisí v reakci na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování grantů, v jehož rámci je Parlamentu a Radě předkládáno hodnocení Komise týkající se způsobilosti dotčené žádosti o podporu z EFG spolu s návrhem na uvolnění prostředků z EFG; bere na vědomí přijetí nařízení o EFG, díky čemuž se dosáhne větší účinnosti, transparentnosti a viditelnosti EFG a posílí odpovědnost při jeho využívání;

14.  rozhodně považuje za zcela zásadní, aby byly výdaje Unie bedlivě sledovány z hlediska nákladové efektivnosti; žádá Komisi, aby jasně vymezila přidanou hodnotu v podobě konkrétních výsledků, které přinese vytvoření samostatné rozpočtové položky pro EFG;

15.  vítá rozšíření cílů a kritérií nařízení EFG zavedených v prosinci 2013 s cílem integrovat a usnadnit žádosti z regionů a ze zemí, které se vyznačují nižší hustotou obyvatelstva; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že toto opatření se vztahuje na výjimečné případy a omezuje se na prahovou hodnotu maximálně 15 % maximální roční částky EFG, i když jsou tyto regiony v mnohem větší míře postiženy dopady globální sociální, hospodářské a finanční krize;

16.  vítá rozšíření působnosti EFG, pokud jde o způsobilé příjemce, konkrétně pak o osoby samostatně výdělečně činné, a o ustanovení o individualizovaných službách spolufinancovaných z EFG mladým lidem ve věku do 25 let, kteří nejsou zaměstnáni, ani nepokračují ve vzdělávání a v odborné přípravě, nebo v případě, že o tom rozhodne daný členský stát, ve věku do 30 let; je nicméně přesvědčen, že by EFG zvýšil svou účinnost a dosahoval mnohem většího dopadu, pokud by obecný limit byl stanoven na 200 pracovníků namísto 500;

17.  v návaznosti na rozšíření cílů, kritérií a způsobilých příjemců EFG trvá na tom, že je nutné v případě EFG zvýšit úroveň prostředků na platby i závazky přinejmenším na úroveň roku 2013, tzn. na nejméně 500 milionů EUR, a to v plném souladu s politickými prioritami, které Unie stanovila ohledně podpory investic pro růst a zaměstnanost; dále připomíná Radě postoj Parlamentu, že je třeba zvážit začlenění EFG do rozpočtu Unie v rámci přezkumu VFR pro období 2014–2020, a to v souladu se zásadou jednotnosti rozpočtu;

18.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

19.  pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 47.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (EGF/2014/000 TA 2014 – technická pomoc z podnětu Komise)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí 2014/697/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí