Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2041(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0003/2014

Pateikti tekstai :

A8-0003/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/09/2014 - 9.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0016

Priimti tekstai
PDF 321kWORD 76k
Trečiadienis, 2014 m. rugsėjo 17 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška „EGF/2014/000 TA 2014“. Techninė parama Komisijos iniciatyva
P8_TA(2014)0016A8-0003/2014
Rezoliucija
 Priedas

2014 m. rugsėjo 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (paraiška „EGF/2014/000 TA 2014 – techninė parama Komisijos iniciatyva“) (COM(2014)0366 – C8-0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0366 – C8‑0031/2014),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 28–29 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Susitarimo dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 7–8 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1), (EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punkte nustatytą trišalio dialogo procedūrą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8‑0003/2014),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, kuriuos itin neigiamai veikia ekonomikos, finansų ir socialinė krizė, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi Komisijos siūloma panaudoti 2014 m. techninei paramai 330 000 EUR suma yra mažesnė, nei maksimali metinė 0,5 proc. EGF suma (150 mln. EUR 2011 m. kainomis), kaip nurodyta EGF reglamento 11 straipsnio 1 dalyje;

C.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimo mobilizuoti EGF lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba iš darbo atleistiems darbuotojams turėtų būti tinkama ir prieinama kiek galima greičiau ir veiksmingiau;

D.  kadangi Komisijos vidaus audito išvadose siūloma pagerinti ir užtikrinti EGF duomenų bazės funkcijas, o tam reikia išorės ekspertų paslaugų;

E.  kadangi Komisijos iniciatyva kiekvienais metais techninei paramai galima skirti ne daugiau kaip 0,5 proc. metinės EGF sumos siekiant finansuoti parengiamąją, stebėjimo, duomenų rinkimo ir žinių bazės kūrimo, administracinės ir techninės pagalbos, informavimo ir komunikacijos, taip pat audito, kontrolės ir vertinimo veiklą, būtiną EGF reglamentui įgyvendinti, kaip nurodoma to reglamento 11 straipsnio 1 dalyje; kadangi, kaip nurodyta EGF reglamento 11 straipsnio 4 dalyje, techninė parama taip pat apima informacijos teikimą ir valstybių narių konsultavimą EGF naudojimo, stebėjimo ir vertinimo klausimais teikiant informaciją Europos ir nacionaliniams socialiniams partneriams;

F.  kadangi 2014 m. techninės paramos išlaidos kur kas mažesnės, palyginti su praėjusiais metais, taip pat ir todėl, kad nereikia finansuoti jokių vertinimų;

G.  kadangi pagal EGF reglamento 12 straipsnio 2 dalį Komisija turi sukurti interneto svetainę, prieinamą visomis Sąjungos kalbomis, kad galėtų teikti ir skleisti informaciją apie paraiškas, pabrėždama Parlamento ir Tarybos vaidmenį biudžeto sudarymo procedūroje;

H.  kadangi galutinis EGF (2007–2013 m.) baigiamojo vertinimo etapas užbaigtas 2013 m.;

I.  kadangi, remdamasi tais straipsniais, Komisija reikalavo mobilizuoti EGF lėšas su technine parama susijusioms išlaidoms padengti, kad būtų galima stebėti gautas paraiškas ir pagal jas sumokėtas sumas, siūlytas ir įgyvendintas priemones, plėsti interneto svetainę, išversti naujus elementus į visas Sąjungos kalbas, padidinti EGF matomumą, rengti leidinius ir garso bei vaizdo priemones, kurti žinių bazę, teikti administracinę ir techninę pagalbą valstybėms narėms ir regioninės valdžios institucijoms ir neprašyti lėšų 2014 m. vertinimams;

J.  kadangi nemaža iki šiol užbaigtų EGF atvejų suteikia daug kokybinių ir kiekybinių duomenų apie EGF įtaką dėl globalizacijos poveikio ir dėl finansų ir ekonomikos krizės atleistų darbuotojų įsidarbinimo galimybėms;

K.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo kriterijus;

L.  kadangi 2014 m. gerokai sumažėjo informavimo veiksmų išlaidos;

M.  kadangi EGF darbo grupė ne kartą pabrėžė, kad būtina užtikrinti geresnį EGF, kaip Bendrijos solidarumo su atleistais iš darbo darbuotojais priemonės, matomumą;

N.  kadangi vyksta parengiamoji veikla siekiant integruoti EGF į elektroninio keitimosi duomenimis sistemą (SFC2014);

O.  kadangi Komisijai suteikiant valstybėms narėms techninę paramą remiamas ir gerinamas EGF naudojimas, nes pateikiama informacija apie paraiškas ir tarp valstybių narių skleidžiama geriausia praktika;

1.  pritaria, kad Komisijos siūlomos priemonės būtų finansuojamos kaip techninė parama pagal EGF reglamento 11 straipsnio 1 ir 4 dalis ir 12 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis;

2.  primena tinklų kūrimo ir keitimosi informacija apie EGF svarbą; taigi pritaria, kad būtų finansuojama EGF kontaktinių asmenų ekspertų grupė ir kita valstybes nares apimančių tinklų kūrimo veikla, įskaitant šių metų seminarą, skirtą praktiškai EGF įgyvendinantiems pareigūnams; pabrėžia, kad svarbu toliau stiprinti ryšių tarp visų subjektų, dalyvaujančių teikiant EGF paraiškas, palaikymą, įskaitant visų pirma socialinius partnerius ir regiono ir vietos lygmens suinteresuotuosius subjektus, palaikymą siekiant sukurti kiek galima daugiau sąveikos;

3.  pažymi, kad 2014 m. gerokai sumažėjo informavimo veiksmų išlaidos; pabrėžia, jog svarbu, kad tai nedarytų neigiamo poveikio gamybai ir tinkamai informacinės medžiagos sklaidai, taip pat būtinoms konsultacijoms dėl EGF reglamento pirmaisiais jo įgyvendinimo metais;

4.  ragina Komisiją toliau aktyvinti darbą rengiant standartizuotas supaprastintų paraiškų teikimo, greitesnio paraiškų nagrinėjimo ir tinkamesnio ataskaitų teikimo procedūras, kad būtų galima palengvinti valstybių narių administracinę naštą; ragina Komisiją, imantis tolesnių veiksmų, didinti EGF matomumą;

5.  pabrėžia, kad svarbu didinti bendrą informuotumą apie EGF ir jo matomumą; primena paraiškas teikiančioms valstybėms narėms jų vaidmenį viešinti EGF finansuojamus veiksmus tiksliniams paramos gavėjams, valdžios institucijoms, socialiniams partneriams, žiniasklaidai ir plačiajai visuomenei, kaip nustatyta EGF reglamento 12 straipsnyje;

6.  pažymi, kad Komisija EGF baigiamojo vertinimo ataskaitą atspausdins ir kartu paskelbs internete;

7.  palankiai vertina tai, kad galutinis EGF (2007–2013 m.) baigiamojo vertinimo etapas užbaigtas 2013 m.; ragina laiku, atsižvelgiant į ankstesnio EGF reglamento (Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006) 17 straipsnyje nustatytą terminą, paskelbti galutinį vertinimą;

8.  ragina teisėkūros institucijas pradėti taikyti specialias nuostatas, palengvinančias EGF lėšų mobilizavimą toms valstybėms narėms, kurios susiduria su itin rimtais socialiniais, ekonominiais ir finansiniais suvaržymais;

9.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija jau 2011 m. pradėjo rengti elektroninę paraiškos formą ir standartizuotas supaprastintų paraiškų teikimo, greitesnio paraiškų nagrinėjimo ir tinkamesnio ataskaitų teikimo procedūras; be to, pažymi, kad rengiamasi integruoti EGF į elektroninio keitimosi duomenimis sistemą (SFC2014); prašo Komisijos pateikti duomenis apie pažangą, padarytą naudojantis technine parama 2011–2013 m. laikotarpiu;

10.  labai apgailestauja dėl to, kad Komisija tinkamai neišanalizavo dėl krizės nukrypti leidžiančios nuostatos kriterijaus taikymo veiksmingumo, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad šie EGF atvejai nebuvo tinkamai apsvarstyti atliekant EGF programos peržiūrą; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad šie rezultatai nebuvo pateikti laiku, kad jais būtų galima pasinaudoti diskusijoje dėl naujojo reglamento, taikytino EGF 2014–2020 m., visų pirma dėl krizės nukrypti leidžiančios nuostatos kriterijaus taikymo veiksmingumo klausimu; vis dėlto mano, kad į tai reikėtų atsižvelgti būsimame EGF vertinime; ragina teisėkūros institucijas nedelsiant apsvarstyti galimybę vėl pradėti taikyti šią priemonę, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad keliose valstybėse narėse susidarė kritinė socialinė padėtis;

11.  primena tinklų kūrimo ir keitimosi informacija apie EGF svarbą, ypač atsižvelgiant į EGF reglamento nuostatas; todėl pritaria tam, kad būtų finansuojama EGF kontaktinių asmenų ekspertų grupė; ragina Komisiją, vadovaujantis atitinkamomis Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių(4) nuostatomis, kviesti Parlamentą dalyvauti ekspertų grupės susitikimuose ir seminaruose; be to, pabrėžia, kad svarbu palaikyti ryšį su visais asmenimis, susijusiais su EGF paraiškomis, įskaitant socialinius partnerius;

12.  ragina valstybes nares pasinaudoti geriausios patirties mainais ir visų pirma pasimokyti iš tų valstybių narių, regionų ir vietos valdžios institucijų, kurios jau yra įdiegusios nacionalinius informacijos apie EGF tinklus, kuriuose dalyvauja vietos ir regionų lygmens socialiniai partneriai ir suinteresuotieji subjektai, siekiant, kad susidarius padėčiai, patenkančiai į EGF naudojimo sritį, būtų galima pasinaudoti tinkama paramos struktūra; pabrėžia, kad būtina skatinti autonominę ir lengvai regionų lygmeniu prieinamą paramą, kad būtų galima įgyvendinti principą „iš apačios į viršų“, sudaryti galimybę įgyvendinti vietos lygmens sprendimus regionų lygmeniu susiklosčius padėčiai, patenkančiai į EGF naudojimo sritį;

13.  prašo valstybes nares ir visas susijusias institucijas dėti reikiamas pastangas siekiant pagerinti procedūrinę ir biudžetinę tvarką, kad būtų pagreitintas EGF lėšų mobilizavimas; šiuo aspektu atkreipia dėmesį į patobulintą procedūrą, kurią nustatė Komisija, atsižvelgdama į Parlamento prašymą pagreitinti leidimų panaudoti dotacijas suteikimą, ir kuria siekiama pateikti Parlamentui ir Tarybai Komisijos vertinimą dėl EGF paraiškos tinkamumo kartu su pasiūlymu mobilizuoti EGF; pažymi, kad priėmus EGF reglamentą bus galima užtikrinti didesnį EGF veiksmingumą, skaidrumą, atskaitomybę ir matomumą;

14.  yra tvirtai įsitikinęs, kad Sąjungos išlaidas būtina kruopščiai tikrinti racionalaus pinigų panaudojimo aspektu; prašo Komisijos aiškiai apibrėžti pridėtinę vertę, nurodant akivaizdžią atskiros EGF skirtos biudžeto eilutės sukūrimo naudą;

15.  palankiai vertina tai, kad išplėsti 2013 m. gruodžio mėn. priimto EGF reglamento tikslai ir kriterijai siekiant įtraukti galimybę teikti paraiškas iš tų regionų ir šalių, kuriose gyventojų tankumas yra mažesnis, ir sudaryti paprastesnes jų paraiškų teikimo sąlygas; labai apgailestauja, kad ši galimybė taikoma išimtine tvarka ir nustatoma riba – ne daugiau kaip 15 proc. didžiausios metinės EGF sumos, nors šiuose regionuose dėl pasaulinės socialinės, ekonomikos ir finansų krizės patiriamas poveikis yra kur kas didesnis;

16.  palankiai vertina tai, kad išplėsta EGF naudojimo aprėptis nustatant reikalavimus atitinkančius paramos gavėjus, t. y. įtraukti savarankiškai dirbantys asmenys ir prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos, kuriuos bendrai finansuoja EGF, ir parama bus teikiama didelei daliai nesimokančio, nedirbančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo, kai jaunuolių amžiaus neviršija 25 metų arba, jei taip nusprendžia valstybės narės, 30 metų; vis dėlto mano, kad EGF veiksmingumas ir poveikis padidėtų, jei būtų nustatyta, kad bendra riba yra 200, o ne 500 darbuotojų;

17.  kadangi išplėsti EGF tikslai, kriterijai ir padaugėjo reikalavimus atitinkančių paramos gavėjų, todėl primygtinai ragina padidinti EGF skiriamus įsipareigojimų asignavimus ir mokėjimų asignavimus bent iki 2013 m. buvusios sumos, t. y. bent iki 500 mln. EUR, visapusiškai atsižvelgiant į Sąjungos nustatytus politinius prioritetus, susijusius su investicijomis augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti; be to, primena Tarybai Parlamento poziciją aptarti galimybę, atliekant 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos peržiūrą, EGF įtraukti į Sąjungos biudžetą, laikantis biudžeto vieningumo principo;

18.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

19.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

20.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4) OL L 304, 2010 11 20, p. 47.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (EGF/2014/000 TA 2014 – techninė parama Komisijos iniciatyva)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą 2014/697/ES.)

Teisinis pranešimas - Privatumo politika