Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2042(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0004/2014

Внесени текстове :

A8-0004/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/09/2014 - 9.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0017

Приети текстове
PDF 555kWORD 74k
Сряда, 17 септември 2014 г. - Страсбург Окончателна версия
Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – заявление EGF/2014/001 EL/Nutriart – Гърция
P8_TA(2014)0017A8-0004/2014
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление ЕФПГ/2014/001 EL/Nutriart от Гърция) (COM(2014)0376 – C8-0032/2014 – 2014/2042(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0376 – C8‑0032/2014),

–  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014‑2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (новия Регламент за ЕФПГ),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014‑2020(2), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

–  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0004/2014),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им професионално интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ;

В.  като има предвид, че Гърция е подала заявление ЕФПГ/2014/001 EL/Nutriart за финансово участие от ЕФПГ поради настъпилите съкращения в Nutriart S.A и 25 доставчици и производители надолу по веригата, както и заради 24 самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена и е била зависима от основното предприятие в Гърция, като 508 работници попадат в целевата група за подпомагане чрез съфинансирани от ЕФПГ мерки, през референтния период от 16 юли 2013 г. до 16 ноември 2013 г.;

Г.  като има предвид, че 66,34% от съкратените работници, обхванати от мерките, са мъже, а 33,66% – жени; като има предвид, че голяма част от работниците (86,42%) са на възраст между 30 и 54 години; като има предвид, че 8,07% от работниците са на възраст между 55 и 64 години;

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от новия Регламент за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Гърция има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  Отбелязва, че гръцките органи са внесли заявлението за финансово подпомагане от ЕФПГ на 5 февруари 2014 г. и са го допълвали с информация до 2 април 2014 г., както и че Комисията е представила своята оценка на 24 юни 2014 г.; приветства краткия период на оценка от четири месеца;

3.  Отбелязва, че това е първото заявление, което е подадено и оценено по реда на новия Регламент за ЕФПГ;

4.  Счита, че съкращенията в Nutriart S.A и 25 доставчици и производители надолу по веригата, както и 24 самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена и е била зависима от основното предприятие в Гърция, са свързани със световната финансова и икономическа криза, като се позовава на факта, че гръцката икономика е отбелязала общ спад в размер на 5% от гръцкия БВП от 2008 г. насам и въпреки че бавно се възстановява от рецесията, тя все още не е в състояние да създаде възможности за нови работни места и да намали равнището на безработица, която е на исторически рекордно високи нива (26 – 27% от населението в трудоспособна възраст);

5.  Отбелязва, че събитията, предизвикали съкращенията, са основно три: 1) намаляване на разполагаемите доходи на домакинствата, което се е отразило изключително негативно на потреблението на различни продукти (поради увеличаването на данъчната тежест, намаляването на заплатите както на частните, така и на държавните служители, и увеличаването на безработицата) и което е довело до драстичен спад в покупателната способност; 2) забавени плащания от повечето клиенти на Nutriart; и 3) драстично намаляване на заемите за предприятия и физически лица поради усилията, полагани от гръцката банкова система за намаляване на неизплатените суми по заемите, които е отпуснала;

6.  Подчертава, че тези 508 съкращения ще влошат допълнително положението с безработицата в регионите Атика и Централна Македония, като се има предвид, че през четвъртото тримесечие на 2013 г. процентът на безработица в Атика е бил 28,2%, а в Централна Македония — 30,3 %(4); отбелязва освен това, че Атика генерира 43% от гръцкия БВП и поради това закриването на предприятия, разположени в този регион, оказва въздействие върху цялата гръцка икономика; отбелязва в допълнение, че повишаването на безработицата в двата гръцки региона с най-многобройно градско население е отслабило социалното сближаване и е допринесло за възникване на социално напрежение;

7.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, гръцките органи са решили да започнат прилагането на персонализирани услуги за засегнатите работници на 30 април 2014 г., много преди окончателното решение за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

8.  Горещо приветства факта, че освен на съкратените 508 работници, гръцките органи ще осигурят персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, на до 505 неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора (NEET) на възраст до 30 години, поради което общият брой на бенефициентите от целевата група, които се очаква да участват в мерките, нараства до 1 013 души; подчертава, че тази разпоредба в новия Регламент за ЕФПГ се използва за първи път;

9.  Отбелязва, че максималната допустима сума в размер на 15 000 EUR ще бъде предоставена на 150 избрани работници и NEET като вноска за започване на собствена стопанска дейност; подчертава, че целта на тази мярка е да се стимулира предприемачеството чрез предоставяне на финансиране, което следва да доведе до създаването на допълнителни работни места в средносрочен план;

10.  Отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги, които ще бъдат съфинансирани, включва мерки за съкратените работници, за самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена, и за NEET, като например професионално ориентиране, обучение, преквалификация и професионално обучение, консултантски услуги за предприемачество, помощ за започване на стопанска дейност, парична помощ за търсене на работа и помощ за мобилност; горещо приветства факта, че за първи път самостоятелно заетите лица са включени в мерки, съфинансирани от ЕФПГ;

11.  Приветства идеята за създаване на инкубатор за иновативни новосъздадени предприятия;

12.  Приветства факта, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е бил изготвен в консултация с представители на бенефициентите от целевата група, професионалния съюз GSEE (Обща конфедерация на гръцките работници) и Гръцката конфедерация на предприятията, както и че на различните етапи на изпълнението и при достъпа до ЕФПГ ще се прилагат политиката на равенство между жените и мъжете и принципът на недискриминация;

13.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда;

14.  Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет от персонализирани услуги, които ще се финансират от ЕФПГ, съдържа сведения относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; подчертава, че гръцките органи са потвърдили, че за отговарящите на условията за допустимост действия не получават помощ от други финансови инструменти на Съюза; отново призовава Комисията да представи сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не възниква дублиране на финансираните от Съюза услуги;

15.  Оценява подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на искането на Парламента за ускорено отпускане на безвъзмездни средства; отбелязва, че Комисията приключи оценката за допустимостта на заявлението от гледна точка на условията за предоставяне на финансово участие в срок от 12 седмици от получаването на пълното заявление;

16.  Подчертава, че в съответствие с член 9 от новия Регламент за ЕФПГ следва да се гарантира, че помощта от ЕФПГ е ограничена до това, което е необходимо за предоставяне на солидарност и оказване на временна, еднократна подкрепа на бенефициентите от целевата група, както и че няма да замества действията, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения;

17.  Приветства приемането на новия Регламент за ЕФПГ, който отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение относно повторното въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Европейския парламент и Съвета чрез съкращаване на срока за оценка и одобрение, разширяване обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

18.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

19.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

20.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1)ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2)ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3)OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Източник: ELSTAT, Q4 2013 Labour Force Survey.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление ЕФПГ/2014/001 EL/Nutriart от Гърция)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2014/698/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност