Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2042(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0004/2014

Předložené texty :

A8-0004/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/09/2014 - 9.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0017

Přijaté texty
PDF 397kWORD 74k
Středa, 17. září 2014 - Štrasburk Konečné znění
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2014/001 EL/Nutriart – Řecko
P8_TA(2014)0017A8-0004/2014
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. září 2014 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/001 EL/Nutriart z Řecka) (COM(2014)0376 – C8-0032/2014 – 2014/2042(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0376 – C8‑0032/2014),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nové nařízení o EFG),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–  s ohledem na postup třístranných rozhovorů podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0004/2014),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, jež mají poskytovat dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu, při jejich opětovném začlenění na trh práce,

B.  vzhledem k tomu, že v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG by měla být finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům dynamická a měla by být poskytnuta co nejrychleji a nejúčinněji,

C.  vzhledem k tomu, že Řecko předložilo žádost EGF/2014/001 EL/Nutriart o finanční příspěvek z EFG s ohledem na propuštění pracovníků z firmy Nutriart S.A  a 25 dodavatelských podniků a navazujících výrobců a 24 samostatně výdělečných osob, jejichž činnost byla ukončena a závisela na primárním podniku v Řecku, přičemž opatření spolufinancovaná z EFG jsou zaměřena na 508 pracovníků a jedná se o referenční období od 16. července 2013 do 16. listopadu 2013,

D.  vzhledem k tomu, že z pracovníků, na něž jsou opatření zaměřena, je 66,34 % mužů a 33,66 % žen; vzhledem k tomu, že naprostá většina (86,42 %) pracovníků je ve věku mezi 30 a 54 lety; vzhledem k tomu, že 8,07 % pracovníků je ve věku mezi 55 a 64 lety;

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG,

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG jsou splněny, a Řecko má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek;

2.  konstatuje, že řecké orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 5. února 2014 a doplňovaly ji o další informace až do 2. dubna 2014 a že posouzení této žádosti vydala Komise dne 24. června 2014; vítá rychlé posouzení žádosti v délce čtyř měsíců;

3.  konstatuje, že se jedná o první žádost, která byla předložena a posouzena v rámci působnosti nového nařízení o EFG;

4.  domnívá se, že propuštění pracovníků z podniku Nutriart S.A a z 25 dodavatelských podniků a navazujících výrobců a 24 osob samostatně výdělečně činných, jejichž činnost byla ukončena a závisela na primárním podniku v Řecku, souvisí s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, přičemž odkazuje na skutečnost, že řecké hospodářství zažilo od roku 2008 kumulativní pokles HDP ve výši 5 % a že navzdory tomu, že zvolna překonává recesi, stále se mu nedaří vytvářet nové pracovní příležitosti a snížit míru nezaměstnanosti, která je na svém historickém maximu a dosahuje 26 až 27 % práceschopných obyvatel;

5.  konstatuje, že k propuštění pracovníků v tomto případě vedly především tyto tři skutečnosti: 1) snížení příjmů domácností, které mělo negativní dopad na spotřebu různých typů výrobků (v důsledku zvýšení daňového zatížení, snižování platů v soukromém i veřejném sektoru a rostoucí nezaměstnanosti), což vedlo k obrovskému propadu kupní síly; 2) zpoždění plateb ze strany většiny zákazníků firmy Nutriart; a 3) drastické omezení úvěrů pro podniky a jednotlivce v souvislosti s úsilím řeckého bankovního systému, jehož cílem bylo snížit počet nesplacených úvěrů;

6.  zdůrazňuje, že propuštění 508 pracovníků dále zhorší nezaměstnanost v regionech Attika a Střední Makedonie, přičemž je třeba vzít v úvahu skutečnost, že ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013 dosahovala míra nezaměstnanosti v Attice 28,2 % a ve Střední Makedonii 30,3 %(4); dále konstatuje, že v Attice vzniká 43 % řeckého HDP a tudíž uzavření dotčených podniků sídlících v tomto regionu má dopad na celé řecké hospodářství; mimoto konstatuje, že rostoucí nezaměstnanost ve dvou hlavních urbánních centrech Řecka oslabila sociální soudržnost a přispěla k sociálnímu napětí;

7.  vítá rozhodnutí řeckých orgánů, že dne 30. dubna 2014 – tedy se značným předstihem před konečným rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory z EFG na navržený koordinovaný balík opatření – zahájí realizaci individualizovaných služeb, aby pracovníkům rychle poskytly pomoc;

8.  velmi vítá skutečnost, že kromě 508 propuštěných pracovníků řecké orgány poskytnou individualizované služby spolufinancované z EFG až dalším 505 mladým lidem ve věku do 30 let, kteří nejsou zaměstnáni, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, což znamená, že celkový počet příjemců pomoci zapojených do daných opatření činí 1 013 osob; zdůrazňuje, že je to první případ, kdy dojde k využití tohoto ustanovení nového nařízení o EFG;

9.  konstatuje, že maximální způsobilá částka ve výši 15 000 EUR bude poskytnuta 150 vybraným pracovníkům a mladým lidem, kteří nejsou zaměstnáni, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, jakožto příspěvek na založení vlastního podniku; zdůrazňuje, že cílem tohoto opatření je podpořit podnikání poskytnutím finančních prostředků, což by mělo ve střednědobém horizontu vést k vytvoření dalších pracovních míst;

10.  konstatuje, že koordinovaný soubor individualizovaných služeb, které mají být spolufinancovány, zahrnuje opatření zaměřená na propuštěné pracovníky, osoby samostatně výdělečně činné, které přestaly vykonávat svou činnost, a mladé lidi, kteří nejsou zaměstnáni, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, jako je pracovně-profesní poradenství, školení, rekvalifikace a odborná příprava, poradenské služby související s podnikáním, příspěvek pro začínající firmy, příspěvek při hledání zaměstnání a příspěvky na podporu mobility; vřele vítá skutečnost, že vůbec poprvé jsou do opatření financovaných z EFG zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné;

11.  vítá myšlenku na vytvoření inkubátoru pro nové inovativní podniky;

12.  vítá skutečnost, že koordinovaný soubor individualizovaných služeb byl navržen po konzultacích se zástupci cílových příjemců, odborového svazu GSEE (Všeobecná konfederace řeckých pracujících) a Řecké konfederace podniků, a že v jednotlivých fázích provádění pomoci z EFG i při přístupu k této pomoci se bude uplatňovat politika rovnosti žen a mužů a zásada nediskriminace;

13.  připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a kompetencí získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je nabízena v rámci koordinovaného souboru opatření, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale také stávajícímu podnikatelskému prostředí;

14.  konstatuje, že poskytnuté informace o koordinovaném souboru individualizovaných služeb, které mají být financovány z EFG, obsahují údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů; zdůrazňuje, že řecké orgány potvrdily, že na způsobilá opatření není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a aby nedocházelo ke zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

15.  oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla zdokonalený postup; konstatuje, že Komise dokončila posouzení, zda žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finanční pomoci, ve lhůtě 12 týdnů od přijetí úplné žádosti;

16.  zdůrazňuje, že v souladu s článkem 9 nového nařízení o EFG je finanční příspěvek z EFG omezen na výši nezbytnou k zajištění solidarity a dočasné, jednorázové podpory cílovým příjemcům pomoci a že tento příspěvek nebude nahrazovat opatření, za něž jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky;

17.  vítá přijetí nového nařízení o EFG, které je výsledkem dohody mezi Parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o pomoc z EFG tak, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, dále rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

18.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

19.  pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.

(1)Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)Zdroj: ELSTAT, Q4 2013 Labour Force Survey.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/001 EL/Nutriart z Řecka)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí 2014/698/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí