Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2042(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0004/2014

Esitatud tekstid :

A8-0004/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/09/2014 - 9.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0017

Vastuvõetud tekstid
PDF 224kWORD 59k
Kolmapäev, 17. september 2014 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine - taotlus EGF/2014/001 EL/Nutriart – Kreeka
P8_TA(2014)0017A8-0004/2014
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 17. septembri 2014. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/001 EL/Nutriart, Kreeka) (COM(2014)0376 – C8-0032/2014 – 2014/2042(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0376 – C8‑0032/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „fondi määrus”),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe”), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0004/2014),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et Kreeka esitas taotluse EGF/2014/001 EL/Nutriart, eesmärgiga saada fondist rahalist toetust seoses töötajate koondamisega 16. juulist 2013 kuni 16. novembrini 2013 kestnud vaatlusperioodi jooksul ettevõttes Nutriart S.A. ning tema 25 tarnija ja tootmisahela järgmise etapi tootja juures, kaasa arvatud 24 füüsilisest isikust ettevõtjat, kes lõpetasid oma tegevuse, mis sõltus Kreekas asuvast põhiettevõttest, kusjuures fondist kaasrahastatavad meetmed hõlmaksid 508 töötajat;

D.  arvestades, et 66,34% töötajatest, kellele meetmed on suunatud, on mehed, ja 33,66% naised; arvestades, et valdav enamus (86,42%) töötajatest on vanuses 30–54 aastat; arvestades, et 8,07% töötajatest on vanuses 55–64 aastat;

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud toetuskõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  nõustub komisjoniga, et fondi määruse artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud tingimused on täidetud ja seetõttu on Kreekal õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust;

2.  märgib, et Kreeka ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 5. veebruaril 2014 ja täiendasid seda lisateabega 2. aprillini 2014 ning komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 24. juunil 2014; väljendab heameelt lühikese neljakuulise hindamisperioodi üle;

3.  märgib, et see on esimene taotlus, mis esitati ja mida hinnati lähtuvalt fondi uue määruse kohaldamisalast;

4.  on seisukohal, et töötajate koondamine ettevõttest Nutriart S.A. ning 25 tarnija ja tootmisahela järgmise etapi tootja juurest, kaasa arvatud 24 füüsilisest isikust ettevõtjat, kes lõpetasid oma tegevuse, mis sõltus Kreekas asuvast põhiettevõttest, on seotud ülemaailmse finants- ja majanduskriisiga, ning viitab asjaolule, et Kreeka majanduse SKP on alates 2008. aastast vähenenud kokku 5% ja vaatamata sellele, et Kreeka on aeglaselt väljumas majanduslangusest, ei suuda riik ikka veel luua uusi töökohti ega vähendada rekordilist töötuse määra, mis hõlmab 26–27% tööealisest elanikkonnast;

5.  märgib, et koondamisi põhjustas peamiselt kolm asjaolu: 1) kodumajapidamiste kasutada olevate sissetulekute vähenemine mõjutas väga negatiivselt erinevate toodete tarbimist maksukoormuse suurenemise, palkade vähenemise (nii era- kui ka avaliku sektori töötajatel) ja kasvava töötuse tõttu, mille tagajärjel langes järsult ostujõud; 2) enamiku Nutriart´i klientide hilinenud maksed ning 3) ettevõtetele ja üksikisikutele antavate laenude arvu järsk vähenemine, kuna Kreeka pangad püüdsid väljaantud laenude mahtu vähendada;

6.  rõhutab, et 508 töötaja koondamine süvendab veelgi töötust Atika ja Kesk-Makedoonia piirkondades, pidades silmas asjaolu, et 2013. aasta neljandas kvartalis oli töötuse määr Atikas 28,2% ja Kesk-Makedoonias 30,3%(4); märgib lisaks, et Atika arvele langeb 43% Kreeka SKPst, mistõttu selles piirkonnas asuvate ettevõtete sulgemine mõjutab Kreeka majandust tervikuna; märgib täiendavalt, et kasvav tööpuudus Kreeka kahes suures urbanistlikus keskuses on nõrgestanud sotsiaalset ühtekuuluvust ja suurendanud sotsiaalseid pingeid;

7.  väljendab heameelt asjaolu üle, et selleks, et töötajad saaksid kiiret abi, otsustasid Kreeka ametiasutused alustada individuaalsete teenuste osutamist koondatud töötajatele 30. aprillil 2014. aastal, varakult enne lõpliku otsuse saamist esildatud kooskõlastatud paketi jaoks fondist toetuse saamise kohta;

8.  väljendab suurt heameelt asjaolu üle, et Kreeka ametiasutused osutavad fondist kaasrahastatavaid individuaalseid teenuseid lisaks 508-le koondatud töötajale ka kuni 505-le alla 30-aastasele mittetöötavale ja mitteõppivale noorele, mille kohaselt osaleb meetmetes kokku 1013 sihtrühmas olevat toetusesaajat; rõhutab, et see on esimene kord, kui kasutatakse fondi uue määruse sellist sätet;

9.  märgib, et 150-le valitud töötajale ning mittetöötavale ja mitteõppivale noorele eraldatakse panusena oma ettevõtte loomisesse suurim võimalik summa 15 000 eurot; rõhutab, et selle meetme eesmärk on edendada ettevõtlust rahastamise kaudu, mille tulemusel peaks keskpikas perspektiivis tekkima juurde töökohti;

10.  märgib, et kaasrahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett sisaldab koondatud töötajate, töö kaotanud füüsilisest isikust ettevõtjate ning mittetöötavate ja mitteõppivate noorte jaoks selliseid meetmeid nagu kutsenõustamine, koolitus, ümberõpe ja kutseõpe, ettevõtlusele suunatud nõustamisteenused, panustamine idufirmadesse, tööotsingutoetused ja liikuvustoetused; väljendab suurt heameelt selle üle, et esimest korda on lisatud fondist kaasrahastuse saajate hulka füüsilisest isikust ettevõtjad;

11.  kiidab heaks uute innovaatiliste ettevõtete jaoks äriinkubaatori loomise mõtte;

12.  väljendab heameelt asjaolu üle, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett on välja töötatud koostöös sihtrühmas olevate toetusesaajate esindajate, ametiühingu GSEE (Kreeka töövõtjate keskliit) ja Kreeka ettevõtjate liiduga ning et fondi rakendamise ja selle vahendite kättesaadavaks muutmise eri etappidel kohaldatakse soolise võrdõiguslikkuse poliitikat ja diskrimineerimise keelu põhimõtet;

13.  tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate võimet tööd leida, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades töötajate kutsealase karjääri vältel omandatud oskusi ja pädevusi; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka tegelikule ärikeskkonnale;

14.  märgib, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav informatsioon sisaldab teavet selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; rõhutab, et Kreeka ametiasutuste kinnituse kohaselt ei anta toetuskõlblikele meetmetele toetust liidu muudest rahastamisvahenditest; nõuab veel kord, et komisjon esitaks nende andmete võrdleva analüüsi komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivatele õigusnormidele ja hoida ära liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamine;

15.  tunneb heameelt selle üle, et komisjon on vastuseks parlamendi nõudmisele kiirendada toetuste eraldamist võtnud kasutusele parandatud menetluse; märgib, et komisjon kinnitas lõplikult, et hinnang selle kohta, kas rahalise abi andmise tingimused on taotluse puhul täidetud, tuleb anda 12 nädala jooksul alates täieliku taotluse kättesaamisest;

16.  rõhutab, et fondi uue määruse artikli 9 kohaselt peab fondi rahaline toetus piirduma sellega, mis on vajalik ettenähtud toetusesaajatele solidaarsuse ning ajutise ja ühekordse toe pakkumiseks, ning see ei asenda meetmeid, mida äriühingud peavad võtma siseriikliku õiguse või kollektiivlepingute kohaselt;

17.  väljendab heameelt fondi uue määruse vastuvõtmise üle, mis kajastab kokkulepet, milleni Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid, et võtta uuesti kasutusele kriisi korral fondi kasutamise kriteerium, suurendada liidu rahalist toetust kuni 60%-ni kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, suurendada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt hindamis- ja heakskiitmisprotsessi lühendamise teel, laiendada toetuskõlblike meetmete ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomist;

18.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

19.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

20.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2)ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3)ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4) Allikas: ELSTATi 2013. aasta neljanda kvartali tööjõu-uuring.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/001 EL/Nutriart, Kreeka)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega 2014/698/EL).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika