Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2042(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0004/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0004/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/09/2014 - 9.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0017

Hyväksytyt tekstit
PDF 225kWORD 57k
Keskiviikko 17. syyskuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen painos
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/001 EL/Nutriart – Kreikka
P8_TA(2014)0017A8-0004/2014
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. syyskuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/001 EL/Nutriart, Kreikka) (COM(2014)0376 – C8‑0032/2014 – 2014/2042(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0376 – C8‑0032/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (uusi EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8‑0004/2014),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu EGR:n varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  toteaa, että Kreikka jätti EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen EGF/2014/001 EL/Nutriart, kun viiteajanjakson 16. heinäkuuta 2013–16. marraskuuta 2013 aikana Nutriart S.A. sekä 25 tavarantoimittajaa ja jatkojalostajaa olivat irtisanoneet työntekijöitä ja ensisijaisesta yrityksestä riippuvaiset 24 itsenäistä ammatinharjoittajaa olivat lopettaneet toimintansa, ja toteaa, että näistä työntekijöistä 508 työntekijää oli EGR:stä yhteisrahoitettavien toimenpiteiden kohteena;

D.  ottaa huomioon, että toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä 66,34 prosenttia on miehiä ja 33,66 prosenttia naisia; toteaa, että 86,42 prosenttia työntekijöistä on 30–54-vuotiaita ja 8,07 prosenttia 55–64-vuotiaita;

E.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että uuden EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Kreikka on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.  toteaa, että Kreikan viranomaiset toimittivat EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 5. helmikuuta 2014 ja sitä täydentäviä lisätietoja 2. huhtikuuta 2014 asti ja että komissio antoi arvionsa hakemuksesta 24. kesäkuuta 2014; pitää myönteisenä, että arviointi sujui nopeasti neljässä kuukaudessa;

3.  toteaa, että kyseessä on ensimmäinen hakemus, joka on jätetty ja arvioitu uuden EGR-asetuksen mukaisesti;

4.  toteaa, että Nutriart S.A.:n ja 25 tavarantoimittajan ja jatkojalostajan irtisanomiset sekä ensisijaisesta yrityksestä riippuvaisten 24 itsenäisen ammatinharjoittajan toiminnan lopettaminen kytkeytyvät maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin; ottaa huomioon, että Kreikan talouden BKT on pudonnut kaikkiaan 5 prosenttia vuodesta 2008, ja toteaa, että vaikka maa on hiljalleen toipumassa taantumasta, se ei vielä kykene luomaan uusia työllistymismahdollisuuksia eikä alentamaan työttömyysastetta, joka on nyt korkeimmillaan: 26–27 prosenttia kokonaistyövoimasta;

5.  toteaa, että irtisanomisiin on kolme pääsyytä: 1) kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen pieneneminen, joka johtui verotaakan kasvamisesta, palkkojen alentumisesta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ja työttömyyden kasvusta ja hyvin kielteisesti erilaisten tuotteiden kulutukseen ja johti ostovoiman rajuun heikkenemiseen, 2) useimpien Nutriartin asiakkaiden maksuviivästykset ja 3) yrityksille ja yksityishenkilöille myönnettyjen lainojen jyrkkä väheneminen, joka johtui siitä, että Kreikan pankkijärjestelmä yritti vähentää myöntämiensä luottojen määrää;

6.  korostaa, että nämä 508 irtisanomista pahentavat entisestään Attikan ja Keski-Makedonian työttömyystilannetta, kun otetaan huomioon, että vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä Attikan työttömyysaste oli 28,2 prosenttia ja Keski-Makedonian 30,3 prosenttia(4); toteaa lisäksi, että Attikan osuus Kreikan BKT:stä on 43 prosenttia, joten Attikaan sijoittautuneiden yritysten sulkeminen vaikuttaa koko Kreikan talouteen; toteaa, että työttömyyden kasvu Kreikan kahdessa merkittävässä kaupunkikeskuksessa on heikentänyt sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja aiheuttanut sosiaalisia jännitteitä;

7.  panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa työntekijöille nopeaa apua Kreikan viranomaiset päättivät aloittaa työntekijöitä koskevien yksilöllisten palvelujen tarjoamisen 30. huhtikuuta 2014 eli hyvissä ajoin ennen lopullista päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille;

8.  pitää hyvin myönteisenä, että Kreikan viranomaiset tarjoavat EGR:n tuella yhteisrahoitettavia yksilöllisiä palveluja sekä 508 irtisanotulle työntekijälle että enintään 505:lle työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle alle 30-vuotiaalle nuorelle, joten toimien kohteena olevia edunsaajia on kaikkiaan 1 013; tähdentää, että tämä on ensimmäinen kerta, kun kyseistä uuden EGR-asetuksen säännöstä sovelletaan;

9.  toteaa, että tukea myönnetään enimmäismäärä (15 000 euroa) 150 valitulle työntekijälle sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle nuorelle avustuksena oman yrityksen perustamiseen; korostaa, että tällä rahoitustoimenpiteellä halutaan edistää yrittäjyyttä ja että sen tulisi johtaa uusien työpaikkojen luomiseen keskipitkällä aikavälillä;

10.  panee merkille, että yhteisrahoitettavaan yksilöllisten palvelujen koordinoituun pakettiin kuuluu irtisanotuille työntekijöille, toimintansa lopettaneille itsenäisille ammatinharjoittajille ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tarkoitettuja toimenpiteitä, kuten ammatillista ohjausta, koulutusta, uudelleen koulutusta ja ammatillista koulutusta, yrittäjyyteen tähtääviä neuvontapalveluja, tukea yrityksen perustamiseen sekä työnhaussa ja liikkuvuudessa avustamista; pitää hyvin myönteisenä, että itsenäisiä ammatinharjoittajia on otettu ensimmäistä kertaa EGR-yhteisrahoituksen piiriin;

11.  suhtautuu myönteisesti ajatukseen innovatiivisten, uusien yritysten perustamista edistävästä hautomosta;

12.  pitää myönteisenä, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laatimisessa on kuultu kohteena olevien edunsaajien edustajia, GSEE-ammattiliittoa (General Confederation of Greek Workers) ja Kreikan yritysten liittoa ja että EGR-rahoituksen toteuttamisen eri vaiheissa sovelletaan naisten ja miesten tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteita;

13.  palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työnhakumahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä irtisanottujen työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön;

14.  toteaa, että EGR:stä rahoitettavasta yksilöllisten palvelujen koordinoidusta paketista annetuissa tiedoissa selvitetään myös, kuinka toimilla täydennetään rakennerahastoista rahoitettavia toimia; korostaa Kreikan viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahoitusvälineistä; kehottaa jälleen komissiota esittämään vuosikertomuksissaan näiden tietojen vertailevan arvioinnin, jotta varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

15.  panee tyytyväisenä merkille, että komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn sen jälkeen, kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa; toteaa, että komissio on saattanut päätökseen arviointinsa siitä, täyttääkö hakemus rahoitustuen myöntämisen edellytykset, 12 viikon kuluessa täydellisen hakemuksen vastaanottamisesta;

16.  korostaa, että uuden EGR-asetuksen 9 artiklan mukaisesti on varmistettava, että EGR:n rahoitustuen määrä rajataan siihen, mikä on tarpeen solidaarisuuden ja väliaikaisen, kertaluonteisen tuen antamiseen kohteena oleville edunsaajille; toteaa, että EGR:n rahoitus ei saa korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle;

17.  pitää myönteisenä, että parlamentti ja neuvosto hyväksyivät uuden EGR-asetuksen, jolla otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

18.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

19.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

20.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)Lähde: ELSTAT, vuoden 2013 neljännen neljänneksen työvoimatutkimus.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/001 EL/Nutriart, Kreikka)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä 2014/698/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö