Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2042(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0004/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0004/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/09/2014 - 9.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0017

Usvojeni tekstovi
PDF 311kWORD 72k
Srijeda, 17. rujna 2014. - Strasbourg Završno izdanje
Upotreba Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - zahtjev EGF/2014/001 EL/Nutriart – Grčka
P8_TA(2014)0017A8-0004/2014
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 17. rujna 2014. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/001 EL/Nutriart iz Grčke) (COM(2014)0376 – C8-0032/2014 – 2014/2042(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0376 – C8‑0032/2014),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1), (nova Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga iz točke 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0004/2014),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima te kako bi im se pomoglo u ponovnom uključivanju na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti dinamična i stavljena na raspolaganje što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji EGF-a;

C.  budući da je Grčka predala zahtjev EGF/2014/001 EL/Nutriart za financijski doprinos iz EGF-a zbog toga što su u Grčkoj, tijekom referentnog razdoblja od 16. srpnja 2013. do 16. studenog 2013., poduzeće Nutriat S.A i 25 pružatelja usluga i daljnjih proizvođača otpuštali radnike, kao i zbog 24 samozaposlene osobe koje su se prestale baviti djelatnošću u kojoj su ovisile o primarnom poduzeću, te budući da bi se mjerama koje se sufinanciraju iz EGF-a obuhvatilo 508 radnika;

D.  budući da su 66,34 % radnika obuhvaćenih mjerama muškarci, a 33,66 % žene; budući da je većina (86,42 %) radnika u dobi između 30 i 54 godine; budući da je 8,07 % radnika u dobi između 55 i 64 godine;

E.  budući da zahtjev ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene Uredbom o EGF-u;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Grčka stoga ima pravo na financijski doprinos u skladu s tom Uredbom;

2.  napominje da su grčke vlasti predale zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a 5. veljače 2014., da su ga dopunile dodatnim informacijama do 2. travnja 2014. i da je Komisija svoju procjenu učinila dostupnom 24. lipnja 2014.; izražava zadovoljstvo zbog kratkog razdoblja ocjenjivanja od četiri mjeseca;

3.  napominje da je to prvi zahtjev podnesen i procijenjen u okviru nove Uredbe o EGF-u ;

4.  smatra da su otpuštanja u poduzeću Nutriart S.A i kod 25 pružatelja usluga i daljnjih proizvođača te 24 samozaposlene osobe koje su se prestale baviti djelatnošću u kojoj su ovisile o primarnom poduzeću u Grčkoj povezana sa svjetskom financijskom i gospodarskom krizom, uzimajući u obzir činjenicu da od 2008. kumulativni pad grčkih gospodarskih aktivnosti iznosi 5 % BDP-a te da, iako grčko gospodarstvo polako izlazi iz recesije, ono još nije u mogućnosti stvoriti nova radna mjesta i smanjiti stopu nezaposlenosti od rekordnih 26 % – 27 % radnog stanovništva;

5.  napominje da su tri događaja bila glavni uzrok otpuštanja: (1) smanjenje prihoda kućanstava, što je iznimno negativno utjecalo na potrošnju različitih proizvoda (zbog povećanja poreznog opterećenja, manjih plaća zaposlenika u privatnom i javnom sektoru i rasta nezaposlenosti) dovodeći do velikog pada kupovne moći; (2) zakašnjela plaćanja većine klijenata poduzeća Nutriart; i (3) drastično smanjenje broja zajmova dodijeljenih poduzećima i pojedincima zbog nastojanja grčkog bankarskog sustava da smanji svoje nepodmirene zajmove;

6.  naglašava da će se otpuštanjem 508 radnika dodatno pogoršati stanje povezano s nezaposlenošću u regijama Atika i Središnja Makedonija s obzirom na to da je u četvrtom tromjesečju 2013. stopa nezaposlenosti u Atici iznosila 28,2 %, a u Središnjoj Makedoniji 30,3 %(4); osim toga, primjećuje da se u Atici ostvaruje 43 % grčkog BDP-a te stoga gašenje poduzeća u toj regiji utječe na cjelokupno grčko gospodarstvo; također primjećuje da je zbog porasta nezaposlenosti u dva glavna urbana centra u Grčkoj oslabila društvena kohezija te se stvorila socijalna napetost;

7.  pozdravlja činjenicu da su grčke vlasti radi brze pomoći radnicima odlučile pokrenuti pružanje usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika 30. travnja 2014., znatno prije donošenja konačne odluke o odobravanju sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

8.  srdačno pozdravlja činjenicu da će grčke vlasti, uz 508 otpuštenih radnika, osigurati usluge prilagođene potrebama, koje će se sufinancirati iz EGF-a, za najviše 505 osoba mlađih od 30 godina koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju, što je ukupno 1 013 korisnika koji bi trebali biti obuhvaćeni mjerama; naglašava da je to prva primjena te nove odredbe iz Uredbe o EGF-u;

9.  napominje da će 150 izabranih radnika i mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju primiti doprinos za osnivanje vlastitog poduzeća u najvećem mogućem iznosu od 15 000 EUR, ovisno o uvjetima koje ispunjavaju; ističe da je cilj te mjere poticanje poduzetništva pružanjem financijskih sredstava, što bi srednjoročno trebalo rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta;

10.  napominje da se usklađenim paketom usluga prilagođenih potrebama, koje će se sufinancirati, obuhvaćaju mjere za otpuštene radnike, samozaposlene osobe koje su se prestale baviti svojom djelatnošću i mlade koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju, a te su mjere profesionalno usmjeravanje, osposobljavanje, prekvalificiranje i strukovno osposobljavanje, usluge savjetovanja o poduzetništvu, poticaji za pokretanje poduzeća, naknada za vrijeme traženja zaposlenja i naknada za mobilnost; srdačno pozdravlja činjenicu da su prvi put samozaposlene osobe uključene u sufinanciranje iz EGF-a;

11.  pozdravlja ideju o razvoju inkubatora za nove inovativne poslovne pothvate;

12.  pozdravlja činjenicu da je usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama osmišljen u dogovoru s predstavnicima predviđenih korisnika, sindikatom GSEE (Opći savez grčkih radnika) i Grčkim savezom poduzetnika te da će se tijekom različitih faza pristupa EGF-u i njegove provedbe primjenjivati politika jednakosti žena i muškaraca te načelo nediskriminacije;

13.  podsjeća na važnost poboljšanja sposobnosti svih radnika da traže posao, tako što će sudjelovati u prilagođenim programima osposobljavanja i što će im se priznati sposobnosti i vještine koje su stekli tijekom profesionalne karijere; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagodi i potrebama otpuštenih radnika i stvarnom poslovnom okruženju;

14.  napominje da informacije o usklađenom paketu usluga prilagođenih potrebama, koje će se financirati iz EGF-a, obuhvaćaju podatke o komplementarnosti s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova; naglašava da su grčke vlasti potvrdile da za prihvatljive mjere nije dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata Unije; ponavlja poziv Komisiji da predstavi usporednu procjenu tih podataka u svojim godišnjim izvješćima kako bi se osiguralo potpuno poštovanje postojećih odredbi te kako bi se zajamčilo da Unija ne financira usluge dvostruko;

15.  cijeni poboljšane postupke koje je uvela Komisija nakon zahtjeva Parlamenta za ubrzano oslobađanje sredstava; primjećuje da je Komisija završila ocjenjivanje usklađenosti zahtjeva podnositelja s uvjetima za pružanje financijskog doprinosa u roku od 12 tjedana od primitka cijelog zahtjeva;

16.  naglašava da se u skladu s člankom 9. nove Uredbe o EGF-u jamči ograničavanje pomoći iz EGF-a na ono što je nužno kako bi se osigurala solidarnost i privremena jednokratna pomoć ciljanim korisnicima te da se njome više neće zamjenjivati mjere za koje su odgovorna poduzeća na temelju nacionalnog prava ili kolektivnih ugovora;

17.  pozdravlja donošenje nove Uredbe o EGF-u kojom se odražava sporazum koji su postigli Parlament i Vijeće o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o povećanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćenjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih mjera i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

18.  odobrava odluku priloženu ovoj rezoluciji;

19.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

20.  nalaže svojem predsjedniku, da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) Izvor: ELSTAT, Anketa o radnoj snazi za četvrto tromjesečje 2013.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/001 EL/Nutriart iz Grčke)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci 2014/698/EU.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti