Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2042(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0004/2014

Pateikti tekstai :

A8-0004/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/09/2014 - 9.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0017

Priimti tekstai
PDF 313kWORD 69k
Trečiadienis, 2014 m. rugsėjo 17 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška „EGF/2014/001 EL/Nutriart“ (Graikija)
P8_TA(2014)0017A8-0004/2014
Rezoliucija
 Priedas

2014 m. rugsėjo 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Graikijos paraiška „EGF/2014/001 EL/Nutriart“) (COM(2014)0376 – C8-0032/2014 – 2014/2042(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0376 – C8‑0032/2014),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1), (naujas EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punkte nustatytą trišalio dialogo procedūrą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0004/2014),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, teikti papildomą paramą ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti EGF lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau bei kuo veiksmingiau prieinama;

C.  kadangi Graikija pateikė paraišką „EGF/2014/001 EL/Nutriart“ dėl finansinės paramos iš EGF po to, kai ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2013 m. liepos 16 d. iki 2013 m. lapkričio 16 d. bendrovė „Nutriart S.A“, 25 tiekimo bei tolesnės gamybos grandies įmonės atleido darbuotojus ir 24 savarankiškai dirbantys asmenys, kurie buvo priklausomi nuo Graikijoje esančios pagrindinės įmonės, nutraukė veiklą, ir paramą taikant EGF bendrai finansuojamas priemones numatyta skirti 508 darbuotojų;

D.  kadangi 66,34 proc. darbuotojų, kuriems numatyta taikyti priemones, yra vyrai, o 33,66 proc. – moterys; kadangi didžiosios daugumos (86,42 proc.) darbuotojų amžius yra nuo 30 iki 54 metų; kadangi 8,07 proc. darbuotojų amžius yra nuo 55 iki 64 metų;

E.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo kriterijus;

1.  pritaria Komisijai, kad įvykdytos naujo EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytos sąlygos, taigi Graikija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;

2.  pažymi, kad 2014 m. vasario 5 d. Graikijos valdžios institucijos pateikė paraišką finansinei paramai iš EGF gauti, o papildoma informacija teikta iki 2014 m. balandžio 2 d. ir kad 2014 m. birželio 24 d. Komisija pateikė paraiškos vertinimą; palankiai vertina tai, kad paraiška buvo įvertinta greitai, per keturis mėnesius;

3.  pažymi, kad tai pirmoji paraiška, pateikta ir įvertinta atsižvelgiant į naujo EGF reglamento naudojimo sritį;

4.  mano, jog darbuotojų atleidimas iš bendrovės „Nutriart S.A“, 25 tiekimo bei tolesnės gamybos grandies įmonių ir 24 savarankiškai dirbančių asmenų, kurie buvo priklausomi nuo Graikijoje esančios pagrindinės įmonės, veiklos nutraukimas yra susijęs su pasauline ekonomikos ir finansų krize, atsižvelgiant į tai, kad Graikijos ekonomika nuo 2008 m. patiria nuosmukį – jos BVP iš viso sumažėjo 5 proc., ir, nors ekonomika lėtai atsigauna po recesijos, vis dar nesama galimybių sukurti naujų darbo vietų ir sumažinti nedarbą, kuris pasiekė istorinį rekordinį lygį (26–27 proc. dirbančių gyventojų);

5.  pažymi, kad būta trijų pagrindinių darbuotojų atleidimą lėmusių įvykių: (1) dėl didesnės mokesčių naštos, privačiame ir viešajame sektoriuje sumažėjusių atlyginimų ir augančio nedarbo sumažėjo namų ūkio disponuojamosios pajamos ir tai labai neigiamai paveikė įvairių produktų vartojimą, o to pasekmė – ženkliai sumažėjo perkamoji galia; (2) daugelis bendrovės „Nutriart“ klientų vėlavo vykdyti mokėjimus; (3) itin sumažintos paskolos įmonėms ir asmenims, kadangi Graikijos bankų sistemoje stengiamasi sumažinti negrąžintas paskolas;

6.  pabrėžia, kad atleidus 508 darbuotojų nedarbo padėtis Atikos ir Centrinės Makedonijos regionuose dar pablogės, atsižvelgiant į tai, kad ketvirtąjį 2013 m. ketvirtį nedarbo lygis Atikoje siekė 28,2 proc., o Centrinėje Makedonijoje – 30,3 proc.(4); taip pat pažymi, kad Atikoje sukuriama 43 proc. Graikijos BVP, todėl šiame regione įsikūrusių įmonių uždarymas paveikia visą Graikijos ekonomiką; be to, pažymi, kad dėl augančio nedarbo dviejuose dideliuose Graikijos miestuose silpnėja socialinė sanglauda ir didėja socialinė įtampa;

7.  palankiai vertina tai, kad Graikijos valdžios institucijos, siekdamos skubiai suteikti darbuotojams paramą, 2014 m. balandžio 30 d. (likus nemažai laiko iki priimant galutinį sprendimą dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui) nusprendė nukentėjusiems darbuotojams pradėti teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas;

8.  labai palankiai vertina tai, kad Graikijos valdžios institucijos prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas teiks ne tik 508 atleistiems darbuotojams, bet ir ne daugiau kaip 505 ne vyresniems nei 30 metų nesimokantiems, nedirbantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems jaunuoliams (NEET jaunimui), taigi bendras tikslinių paramos gavėjų, pasinaudosiančių priemonėmis, skaičius yra 1 013; pabrėžia, kad tai pirmas kartas, kai taikoma ši naujo EGF reglamento nuostata;

9.  pažymi, kad didžiausia reikalavimus atitinkanti 15 000 EUR suma bus suteikta 150 atrinktų darbuotojų ir NEET jaunuolių, kaip įnašas jiems steigiant nuosavą verslą; pabrėžia, kad šios priemonės tikslas – teikiant finansavimą skatinti verslumą, kad vidutinės trukmės laikotarpiu būtų toliau kuriamos darbo vietos;

10.  pažymi, kad bendrai finansuotiną suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą sudaro atleistiems darbuotojams, savarankiškai dirbusiems ir veiklą nutraukusiems asmenims ir NEET jaunimui skirtos priemonės, kaip antai profesinis orientavimas, mokymas, perkvalifikavimas ir profesinis mokymas, konsultavimo paslaugos verslumui skatinti, parama verslui steigti, darbo paieškos išmokos ir judumo pašalpos; labai palankiai vertina tai, kad pirmą kartą EGF bendrai finansuojamos priemonės teikiamos ir savarankiškai dirbantiems asmenims;

11.  teigiamai vertina mintį kurti naujo novatoriško verslo inkubatorių;

12.  palankiai vertina tai, kad rengiant EGF paraišką buvo konsultuojamasi su tikslinių paramos gavėjų, profesinės sąjungos GSEE (Visuotinė graikų darbuotojų konfederacija) ir Graikijos įmonių konfederacijos atstovais ir kad įvairiais naudojimosi EGF ir prieigos prie jo etapais bus vykdoma vyrų ir moterų lygybės politika ir taikomas nediskriminavimo principas;

13.  primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos;

14.  pažymi, kad informacija apie suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą, kurį ketinama finansuoti EGF lėšomis, apima duomenis apie tai, kaip šiomis priemonėmis papildomi struktūrinių fondų lėšomis finansuojami veiksmai; pabrėžia, kad Graikijos valdžios institucijos patvirtino, jog reikalavimus atitinkantys veiksmai neremiami taikant kitas Sąjungos finansines priemones; dar kartą ragina Komisiją į savo rengiamas metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tokių duomenų vertinimą, siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi esamos tvarkos ir kad nebūtų dubliuojamos Sąjungos finansuojamos paslaugos;

15.  palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti išmokų skyrimą, pagerino procedūrą; pažymi, kad Komisija per 12 savaičių nuo visos paraiškos gavimo dienos atliko paraiškos atitikties sąlygoms gauti finansinę paramą įvertinimą;

16.  pabrėžia, kad remiantis naujo EGF reglamento 9 straipsniu turi būti užtikrinta, jog EGF finansinė parama teikiama tik tiek, kiek yra būtina norint išreikšti solidarumą ir suteikti laikiną vienkartinę paramą tiksliniams paramos gavėjams, ji nepakeičia veiksmų, kuriuos bendrovės turi vykdyti pagal nacionalinę teisę ar kolektyvines sutartis;

17.  palankiai vertina priimtą naują EGF reglamentą, kuriame atsižvelgta į Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl numatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti Komisijos EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir sutrumpinti Parlamento ir Tarybos atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą į jį įtraukiant savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

18.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

19.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

20.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2)OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3)OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4) Šaltinis: ELSTAT. 2013 m. IV ketvirtis, darbo jėgos tyrimas.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Graikijos paraiška „EGF/2014/001 EL/Nutriart“)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą 2014/698/ES.)

Teisinis pranešimas - Privatumo politika