Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2042(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0004/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0004/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 17/09/2014 - 9.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0017

Pieņemtie teksti
PDF 390kWORD 71k
Trešdiena, 2014. gada 17. septembris - Strasbūra Galīgā redakcija
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Grieķijas pieteikums EGF/2014/001 EL/Nutriart
P8_TA(2014)0017A8-0004/2014
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2014. gada 17. septembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Grieķijas pieteikums EGF/2014/001 EL/Nutriart) (COM(2014)0376 – C8-0032/2014 – 2014/2042(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0376 – C8‑0032/2014),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (jaunā EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.−2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0004/2014),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālās pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darba ņēmējiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par EGF izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā Grieķija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2014/001 EL/Nutriart, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF sakarā ar to, ka pārskata periodā no 2013. gada 16. jūlija līdz 2013. gada 16. novembrim uzņēmumā Nutriart S.A un 25 piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos ir atlaisti darbinieki un tika izbeigta 24 pašnodarbinātu personu darbība, kas bija atkarīga no galvenā uzņēmuma Grieķijā, no EGF līdzfinansētos pasākumus paredzot piemērot 508 darbiniekiem;

D.  tā kā 66,34 % no darba ņēmējiem, kuriem paredzēti attiecīgie pasākumi, ir vīrieši un 33,66 % — sievietes; tā kā lielākā daļa (86,42 %) šo darbinieku ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem; tā kā 8,07 % šo darbinieku ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem;

E.  tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem;

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Grieķija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.  norāda, ka Grieķijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2014. gada 5. februārī, līdz 2014. gada 2. aprīlim sniedzot papildu informāciju, un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2014. gada 24. jūnijā; atzinīgi vērtē to, ka novērtēšana notikusi ātri — četru mēnešu laikā;

3.  norāda, ka šis ir pirmais pieteikums, kurš tika iesniegts un izvērtēts saistībā ar jauno EGF regulu;

4.  uzskata, ka darbinieku atlaišana Nutriart S.A un 25 piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos un 25 tādu pašnodarbinātu personu darbības pārtraukšana, kuru darbība bija atkarīga no galvenā uzņēmuma Grieķijā, ir saistīta ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi, ņemot vērā to, ka kopš 2008. gada IKP Grieķijas ekonomikā kopumā samazinājās par 5 % un, neraugoties uz to, ka Grieķija lēnām pārvar ekonomisko lejupslīdi, tā joprojām nespēj radīt jaunas darba iespējas un samazināt bezdarba rādītājus, kuri ir sasnieguši līdz šim nebijušu līmeni — 26–27 % strādājošo;

5.  norāda, ka trīs galvenie darbinieku atlaišanas cēloņi bija šādi: 1) pieejamo mājsaimniecības ieņēmumu samazinājums, kas ļoti negatīvi ietekmēja dažādu produktu patēriņu (nodokļu sloga palielinājuma, algu samazinājuma (gan privātajā, gan publiskajā sektorā) un augošā bezdarba dēļ), un tā rezultātā ievērojami pazeminājās pirktspēja; 2) vairuma Nutriart klientu maksājumu kavējumi; un 3) krasa aizdevumu apjoma samazināšana uzņēmumiem un privātpersonām sakarā ar Grieķijas banku sistēmas centieniem samazināt tās neatmaksātos aizdevumus;

6.  uzsver, ka 508 darbinieku atlaišana vairāk pasliktinās bezdarba situāciju Atikas un Vidusmaķedonijas reģionos, ņemot vērā, ka 2013. gada ceturtajā ceturksnī bezdarba līmenis Atikā bija 28,2 %, bet Vidusmaķedonijā — 30,3%(4); turklāt norāda, ka 43 % no Grieķijas IKP tiek ražots Atikā un tādēļ to uzņēmumu slēgšana, kuri atrodas šajā reģionā, ietekmē visu Grieķijas ekonomiku; norāda arī, ka pieaugošais bezdarba līmenis abos minētajos Grieķijas nozīmīgajos pilsētu centros ir pavājinājis sociālo kohēziju un veicinājis sociālo spriedzi;

7.  atzinīgi vērtē to, ka Grieķijas iestādes, vēloties steidzami palīdzēt darba ņēmējiem, individualizēto pakalpojumu sniegšanu skartajiem darbiniekiem nolēma sākt 2014. gada 30. aprīlī — labu laiku pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņoto pasākumu kopumam;

8.  atzinīgi vērtē to, ka Grieķijas iestādes sniegs EGF līdzfinansētus individualizētus pakalpojumus ne tikai 508 atlaistajiem darbiniekiem, bet arī līdz pat 505 jauniešiem, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET) un ir jaunāki par 30 gadiem, tādējādi kopumā pasākumos piedalīsies 1013 personas, kurām paredzēts atbalsts; uzsver, ka šī ir pirmā reize, kad tiek izmantots šis jaunās EGF regulas noteikums;

9.  norāda, ka maksimālā pieļaujamā summa EUR 15000 apmērā tiks piešķirta konkrētiem 150 darbiniekiem un NEET kā ieguldījums viņu uzņēmumu izveidei; uzsver, ka šā pasākuma mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību, nodrošinot finansējumu un tādējādi — turpmāku darbavietu izveidi vidējā termiņā;

10.  norāda, ka saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā, kam paredzēts līdzfinansējums, ir tādi atlaistajiem darbiniekiem, pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir izbeigta, un NEET paredzēti pasākumi kā profesionālā orientācija, apmācība, pārkvalifikācija un arodmācība, konsultēšanas pakalpojumi attiecībā uz uzņēmējdarbību, ieguldījums uzņēmējdarbības sākšanai, pabalsti darba meklētājiem un mobilitātes pabalsti; atzinīgi vērtē to, ka pirmo reizi EGF līdzfinansējums tiek attiecināts arī uz pašnodarbinātām personām;

11.  atzinīgi vērtē priekšlikumu par inkubatora izveidi jauniem novatoriskiem uzņēmumiem;

12.  atzinīgi vērtē to, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums sagatavots, apspriežoties ar paredzēto atbalsta saņēmēju pārstāvjiem un arodbiedrību GSEE (Vispārējā Grieķijas Darba ņēmēju savienība), kā arī ar Grieķijas Uzņēmumu savienību, un ka dažādajos EGF izmantošanas posmos un attiecībā uz piekļuvi šim fondam tiks īstenota sieviešu un vīriešu līdztiesības politika, kā arī piemērots nediskriminācijas princips;

13.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā gūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darba ņēmēju vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

14.  norāda, ka informācija, kas sniegta par to individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, kurus paredzēts finansēt no EGF, ietver informāciju par tā papildināmību ar struktūrfondu finansētām darbībām; uzsver — Grieķijas iestādes apstiprina, ka darbības, kas atbilst atbalsta piešķiršanas kritērijiem, netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai pilnībā tiktu ievēroti spēkā esošie noteikumi un lai Savienības finansētie pakalpojumi nevarētu tikt sniegti divreiz;

15.  atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu; norāda, ka Komisija pabeidza izvērtēt pieteikuma atbilstību nosacījumiem finansiālā ieguldījuma piešķiršanai 12 nedēļu laikā pēc pilnīga pieteikuma saņemšanas dienas;

16.  uzsver, ka saskaņā ar jaunās EGF regulas 9. pantu ir jānodrošina, ka palīdzība no EGF ir tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai apliecinātu solidaritāti un sniegtu pagaidu, vienreizēju atbalstu paredzētajiem atbalsta saņēmējiem, un turklāt šī palīdzība neaizstāj darbības, par ko atbild uzņēmumi atbilstīgi valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem;

17.  atzinīgi vērtē jaunās EGF regulas pieņemšanu, kas atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no piedāvāto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt iniciatīvas savu uzņēmumu izveidei;

18.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

19.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

20.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2)OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3)OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4) Avots: ELSTAT, 2013. gada 4. ceturkšņa darbaspēka apsekojums.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Grieķijas pieteikums EGF/2014/001 EL/Nutriart)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam 2014/698/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika