Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2042(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0004/2014

Teksty złożone :

A8-0004/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/09/2014 - 9.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0017

Teksty przyjęte
PDF 389kWORD 71k
Środa, 17 września 2014 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2014/001 EL/Nutriart - Grecja
P8_TA(2014)0017A8-0004/2014
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/001 EL/Nutriart z Grecji) (COM(2014)0376 – C8-0032/2014 – 2014/2042(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0376 – C8–0032/2014),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) (nowe rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8–0004/2014),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy,

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy uwzględnieniu Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu EFG,

C.  mając na uwadze, że Grecja złożyła wniosek nr EGF/2014/001 EL/Nutriart o wkład finansowy z EFG w związku ze zwolnieniami w Nutriart S.A. oraz u 25 dostawców i producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw, a także w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej przez 24 osoby samozatrudnione, która to działalność była zależna od głównego przedsiębiorstwa w Grecji, w okresie referencyjnym od dnia 16 lipca 2013 r. do dnia 16 listopada 2013 r., przy czym wobec 508 pracowników przewidziano środki współfinansowane z EFG,

D.  mając na uwadze, że 66,34 % pracowników objętych środkami to mężczyźni, a 33,66 % to kobiety; mając na uwadze, że znaczna większość pracowników (86,42 %) to osoby między 30 a 54 rokiem życia; mając na uwadze, że 8,07 % pracowników to osoby między 55 a 64 rokiem życia;

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG,

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 1 lit. a) nowego rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że w związku z tym Grecja ma prawo do wkładu finansowego na mocy tego rozporządzenia;

2.  odnotowuje, że w dniu 5 lutego 2014 r. władze Grecji złożyły wniosek o wkład finansowy z EFG i uzupełniły go dodatkowymi informacjami do dnia 2 kwietnia 2014 r., a także zauważa, że Komisja udostępniła swoją ocenę dnia 24 czerwca 2014 r.; z zadowoleniem przyjmuje krótki okres oceny wynoszący cztery miesiące;

3.  zwraca uwagę, że jest to pierwszy wniosek, który został złożony i oceniony zgodnie z zakresem nowego rozporządzenia w sprawie EFG;

4.  jest zdania, że zwolnienia w przedsiębiorstwie Nutriart S.A. oraz u 25 dostawców i producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw, a także zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez 24 osoby samozatrudnione, która to działalność była zależna od głównego przedsiębiorstwa w Grecji, wiążą się ze światowym kryzysem finansowym i gospodarczym, z uwagi na fakt, że od 2008 r. PKB greckiej gospodarki spadł łącznie o 5%, i pomimo że gospodarka ta powoli otrząsa się z recesji, nie jest w stanie tworzyć nowych miejsc pracy i ograniczyć bezrobocia, które znajduje się na rekordowo wysokim poziomie wynoszącym 26–27% ludności w wieku produkcyjnym;

5.  zauważa, że zwolnienia miały przede wszystkim trzy przyczyny: (1) spadek rozporządzalnego dochodu gospodarstw domowych, który bardzo negatywnie wpłynął na konsumpcję szerokiego zakresu produktów – ze względu na wzrost obciążenia podatkowego, spadek wynagrodzeń (zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym) oraz coraz większe bezrobocie – co skutkowało ogromnym obniżeniem się siły nabywczej; 2) opóźnione płatności ze strony większości klientów przedsiębiorstwa Nutriart; oraz 3) radykalne ograniczenie kredytowania przedsiębiorstw i osób fizycznych ze względu na wysiłki greckiego systemu bankowego, by ograniczyć niespłacone kredyty;

6.  podkreśla, że zwolnienie 508 osób zwiększy i tak już wysokie bezrobocie w regionach Attyka i Macedonia Środkowa, gdyż w czwartym kwartale 2013 r. stopa bezrobocia wyniosła w Attyce 28,2%, a w Macedonii Środkowej 30,3%(4); zauważa ponadto, że Attyka wytwarza 43% greckiego PKB, a zatem zamknięcie przedsiębiorstw działających w tym regionie wpływa na całą gospodarkę grecką; zauważa również, że rosnące bezrobocie w dwóch głównych ośrodkach miejskich w Grecji osłabiło spójność społeczną i przyczyniło się do napięć społecznych;

7.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze Grecji postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 30 kwietnia 2014 r., jeszcze na długo przed zapadnięciem ostatecznej decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

8.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że władze greckie zapewnią zindywidualizowane usługi współfinansowane przez EFG nie tylko 508 zwolnionym pracownikom, lecz również maksymalnie 505 młodym osobom niekształcącym się, niepracującym ani nieszkolącym się (NEET), mającym mniej niż 30 lat, w związku z czym łączna liczba beneficjentów, którzy mieliby korzystać z przedmiotowych środków, wynosi 1013; podkreśla, że jest to pierwszy przypadek zastosowania tego przepisu nowego rozporządzenia w sprawie EFG;

9.  odnotowuje, że maksymalna kwalifikowalna kwota 15 000 EUR zostanie przyznana 150 wybranym pracownikom oraz młodym osobom niekształcącym się, niepracującym ani nieszkolącym się jako wkład na rzecz rozpoczęcia własnej działalności; podkreśla, że środek ten ma na celu promowanie przedsiębiorczości przez zapewnienie finansowania, co powinno w średnioterminowej perspektywie doprowadzić do stworzenia kolejnych miejsc pracy;

10.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być współfinansowane, obejmuje środki skierowane do zwolnionych pracowników, osób samozatrudnionych, które zaprzestały działalności, oraz osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (NEET); do środków tych należą: poradnictwo zawodowe, szkolenia, przekwalifikowanie i szkolenia zawodowe, doradztwo w zakresie przedsiębiorczości, wkład w założenie działalności gospodarczej, dodatki na poszukiwanie pracy i dodatki na przeniesienie; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że po raz pierwszy we współfinansowaniu z EFG uwzględniono osoby samozatrudnione;

11.  z zadowoleniem przyjmuje pomysł utworzenia inkubatora nowej innowacyjnej przedsiębiorczości;

12.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług sporządzono w drodze konsultacji z przedstawicielami beneficjentów objętych pomocą, związku zawodowego GSEE (Generalna Federacja Pracowników Greckich) i Greckiej Federacji Przedsiębiorstw, oraz że na poszczególnych etapach wdrażania i dostępu do EFG stosowana będzie polityka równości kobiet i mężczyzn oraz zasada niedyskryminacji;

13.  przypomina, jak ważne jest zwiększenie zdolności wszystkich pracowników do poszukiwania pracy poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracownika w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

14.  odnotowuje, że wśród informacji na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, znajdują się dane na temat komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; podkreśla, że władze Grecji potwierdzają, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą w ramach innych instrumentów finansowych Unii; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania w sprawozdaniach rocznych analizy porównawczej tych danych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania powielaniu usług finansowanych przez Unię;

15.  docenia udoskonaloną procedurę wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszone udzielanie dotacji; zauważa, że Komisja ukończyła ocenę zgodności wniosku z warunkami przyznania wkładu finansowego w ciągu 12 tygodni od otrzymania kompletnego wniosku;

16.  podkreśla, że zgodnie z art. 9 nowego rozporządzenia w sprawie EFG wkład finansowy z EFG powinien być ograniczony do tego, co jest niezbędne, aby zapewnić solidarność i tymczasowe, jednorazowe wsparcie dla beneficjentów objętych pomocą; ponadto wkład finansowy z EFG nie zastępuje działań, za które na mocy prawa krajowego lub umów zbiorowych odpowiedzialne są przedsiębiorstwa;

17.  z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie nowego rozporządzenia w sprawie EFG, które odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę co do ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, zwiększenia wkładu finansowego Unii do 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, zwiększenia skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzenia, rozszerzenia kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz finansowania środków zachęcających do rozpoczęcia własnej działalności;

18.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

19.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

20.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
(2)Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3)Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) Źródło: ELSTAT. Badanie sondażowe siły roboczej, IV kw. 2013 r.


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/001 EL/Nutriart z Grecji)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji 2014/698/UE.)

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności