Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2042(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0004/2014

Texte depuse :

A8-0004/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/09/2014 - 9.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0017

Texte adoptate
PDF 316kWORD 74k
Miercuri, 17 septembrie 2014 - Strasbourg Ediţie definitivă
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2014/001 EL/Nutriart - Grecia
P8_TA(2014)0017A8-0004/2014
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 17 septembrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/001 EL/Nutriart prezentată de Grecia) (COM(2014)0376 – C8-0032/2014 – 2014/2042(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0376 – C8–0032/2014),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (noul Regulament privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (AII din 2 decembrie 2013)(3), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0004/2014),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în practicile comerciale internaționale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor concediați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a FEG;

C.  întrucât Grecia a depus cererea EGF/2014/001 EL/Nutriart pentru a obține o contribuție financiară din partea FEG ca urmare a concedierilor care au avut loc la Nutriart S.A și la 25 de furnizori și producători din aval și a concedierii unui număr de 24 de persoane care desfășurau activități independente și a căror activitate a încetat, deoarece depindea de întreprinderea principală din Grecia, fiind vizați de măsurile cofinanțate de FEG un număr de 508 lucrători, în perioada de referință 16 iulie 2013-16 noiembrie 2013;

D.  întrucât 66,34 % dintre lucrătorii vizați de măsuri sunt bărbați, iar 33,66 % sunt femei; întrucât marea majoritate (86,42%) dintre lucrători au vârsta cuprinsă între 30 și 54 de ani; întrucât 8,07% dintre lucrători au vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani;

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin noul Regulament privind FEG,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din noul Regulament privind FEG și că, prin urmare, Grecia are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului respectiv;

2.  ia act de faptul că autoritățile elene au depus cererea pentru contribuția financiară din partea FEG la 5 februarie 2014 și au completat-o cu informații suplimentare până la 2 aprilie 2014, iar Comisia a pus la dispoziție evaluarea cererii la 24 iunie 2014; salută faptul că procesul de evaluare s-a desfășurat rapid, în patru luni;

3.  remarcă faptul că aceasta este prima solicitare depusă și evaluată în temeiul noului Regulament FEG;

4.  consideră că concedierile care au avut loc la Nutriart S.A și la 25 de furnizori și producători din aval și concedierea unui număr de 24 de persoane care desfășurau activități independente și a căror activitate a încetat, deoarece depindea de întreprinderea principală din Grecia, sunt cauzate de criza economică și financiară mondială, referindu-se la faptul că economia Greciei a experimentat o scădere cumulativă de 5% a PIB-ului său începând din 2008 și, în ciuda faptului că iese lent din recesiune, se află în continuare în imposibilitatea de a crea noi oportunități de locuri de muncă și de a reduce rata șomajului, care a ajuns la un record istoric de 26-27% din populația activă;

5.  ia act de faptul că evenimentele care au condus la concedieri au fost, în principal, trei: (1) scăderea veniturilor casnice disponibile care a afectat în mod foarte negativ consumul a diferite game de produse - din cauza creșterii sarcinii fiscale, a scăderii salariilor (atât ale angajaților privați, cât și publici) și a creșterii șomajului — având ca rezultat o scădere drastică a puterii de cumpărare; (2) efectuarea cu întârziere a plăților de către majoritatea clienților Nutriart și (3) reducerea drastică a creditelor acordate întreprinderilor și persoanelor fizice din cauza eforturilor sistemului bancar elen de a-și reduce creditele restante;

6.  subliniază faptul că cele 508 concedieri vor agrava și mai mult situația șomajului în regiunile Attica și Macedonia Centrală, având în vedere că, în al patrulea trimestru al anului 2013, rata șomajului în Attica a fost de 28,2%, iar în Macedonia Centrală, de 30,3%(4); constată, în plus, că Attica reprezintă 43 % din PIB-ul Greciei și că, prin urmare, impactul închiderii întreprinderilor cu sediul în această regiune se extinde asupra întregii economii elene; în plus, ia act de faptul că rata șomajului aflată în creștere în cele două centre urbane majore din Grecia a slăbit coeziunea socială și a cauzat tensiuni sociale;

7.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile elene au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 30 aprilie 2014, cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

8.  salută călduros faptul că, pe lângă cei 508 lucrători concediați, autoritățile elene vor furniza servicii personalizate cofinanțate de FEG unui număr de până la 505 tineri care nu sunt încadrați muncă și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), cu vârsta sub 30 de ani, ceea ce face ca totalul beneficiarilor vizați pentru a participa la măsuri să se ridice la 1013; subliniază faptul că este pentru prima dată când este folosită această dispoziție a noului Regulament FEG;

9.  constată că 150 de lucrători și tineri care nu sunt încadrați în muncă și nu urmează niciun program educațional sau de formare vor fi selectați pentru a primi suma maximă eligibilă de 15 000 EUR, drept contribuție pentru a începe o afacere proprie; subliniază că scopul acestei măsuri este de a promova antreprenoriatul oferind finanțare, ceea ce ar trebui să determine crearea de noi locuri de muncă pe termen mediu;

10.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate care urmează să fie cofinanțate include măsuri care se adresează lucrătorilor disponibilizați, persoanelor independente care și-au încetat activitatea și programelor educaționale sau de formare (NEET), cum ar fi servicii de orientare profesională, servicii de formare și recalificare profesională, servicii de consiliere în ceea ce privește spiritul antreprenorial, contribuția la înființarea de întreprinderi, alocații pentru căutarea unui loc de muncă și alocații de mobilitate; salută călduros faptul că, pentru prima dată, persoanele independente sunt incluse în cofinanțarea de la FEG;

11.  salută ideea de a dezvolta un incubator pentru noi afaceri inovatoare;

12.  salută faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost stabilit prin consultări cu reprezentanții beneficiarilor vizați, cu sindicatul GSEE (Confederația elenă a lucrătorilor eleni) și cu Confederația elenă a întreprinderilor și faptul că vor fi aplicate o politică de egalitate între femei și bărbați și o politică de nediscriminare pe parcursul diferitelor etape de implementare a FEG și la accesarea acestuia;

13.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile efective ale mediului de afaceri;

14.  constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate din FEG includ informații privind complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate din fondurile structurale; subliniază că autoritățile elene confirmă că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta o evaluare comparativă a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

15.  salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a cererii Parlamentului de a accelera eliberarea subvențiilor; constată că Comisia a finalizat evaluarea privind măsura în care cererea îndeplinește condițiile de acordare a unei contribuții financiare în termen de 12 săptămâni de la data primirii cererii complete;

16.  subliniază că, în conformitate cu articolul 9 din noul Regulament privind FEG, trebuie să se garanteze că contribuția financiară din partea FEG se limitează la ceea ce este necesar pentru a asigura solidaritatea și sprijinul unic temporar pentru beneficiarii vizați; de asemenea, trebuie să se asigure că respectiva contribuție din partea FEG nu înlocuiește acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul dreptului național sau al unor acorduri colective;

17.  salută adoptarea noului Regulament privind FEG, care reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG în Comisie și în cadrul Parlamentului și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni eligibile și de beneficiari prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

18.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

19.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Sursă: ELSTAT, Sondajul privind forța de muncă - trimestrul 4 2013.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/001 EL/Nutriart prezentată de Grecia)

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia 2014/698/UE.)

Notă juridică - Politica de confidențialitate