Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2042(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0004/2014

Predkladané texty :

A8-0004/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/09/2014 - 9.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0017

Prijaté texty
PDF 321kWORD 71k
Streda, 17. septembra 2014 - Štrasburg Finálna verzia
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2014/001 EL/Nutriart - Grécko
P8_TA(2014)0017A8-0004/2014
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. septembra 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/001 EL/Nutriart z Grécka) (COM(2014)0376 – C8-0032/2014 – 2014/2042(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0376 – C8-0032/2014),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nové nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu stanovený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0004/2014),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomoc pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii EGF;

C.  keďže Grécko podalo žiadosť EGF/2014/001 EL/Nutriart o finančný príspevok z EGF v súvislosti s prepúšťaním v spoločnosti Nutriart S.A. a u 25 dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov, ako aj v súvislosti s 24 samostatne zárobkovo činnými osobami, ktorých činnosť bola ukončená a závisela od hlavného podniku v Grécku, počas referenčného obdobia od 16. júla 2013 do 16. novembra 2013, pričom opatrenia spolufinancované z EGF sú určené 508 pracovníkom;

D.  keďže 66,34 % pracovníkov, ktorým sú opatrenia určené, sú muži a 33,66 % sú ženy; keďže veľká väčšina pracovníkov (86,42 %) je vo veku od 30 do 54 rokov; keďže 8,07 % pracovníkov je vo veku od 55 do 64 rokov;

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nového nariadenia o EGF sú splnené, a že Grécko je preto oprávnené na finančný príspevok podľa uvedeného nariadenia;

2.  poznamenáva, že grécke orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 5. februára 2014 a do 2. apríla 2014 ju doplnili o ďalšie informácie a že Komisia poskytla svoje hodnotenie 24. júna 2014; víta rýchle vypracovanie hodnotenia za štyri mesiace;

3.  poznamenáva, že ide o prvú žiadosť predloženú a posúdenú v rámci rozsahu pôsobnosti nového nariadenia o EGF;

4.  domnieva sa, že prepúšťanie v spoločnosti Nutriart S.A. a u 25 dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov, ako aj 24 samostatne zárobkovo činných osôb, ktorých činnosť bola ukončená a závisela od hlavného podniku v Grécku, súvisí s celosvetovou finančnou a hospodárskou krízou, pričom sa odvoláva na skutočnosť, že grécke hospodárstvo zažilo od roku 2008 kumulatívny pokles HDP o 5 % a že napriek tomu, že pomaly prekonáva recesiu, je stále neschopné vytvoriť nové pracovné príležitosti a znížiť mieru nezamestnanosti, ktorá je na svojom historickom maxime a postihuje 26 – 27 % aktívneho obyvateľstva;

5.  poznamenáva, že k prepusteniu pracovníkov v tomto prípade viedli predovšetkým tri skutočnosti: 1) pokles dostupného príjmu domácností s výrazným negatívnym dosahom na spotrebu rôznych typov výrobkov v dôsledku zvýšenia daňového zaťaženia, zníženia platov súkromných aj verejných zamestnancov a zvyšovania nezamestnanosti, čo malo za následok prudký pokles nákupnej sily; 2) oneskorené platby väčšiny zákazníkov spoločnosti Nutriart; a 3) radikálne zníženie úverov pre podniky a jednotlivcov v dôsledku úsilia gréckeho bankového systému o zníženie počtu nesplatených úverov;

6.  zdôrazňuje, že prepustenie 508 pracovníkov ďalej zvýši nezamestnanosť v regiónoch Atika a Stredná Makedónia, pričom treba vziať do úvahy skutočnosť, že vo štvrtom štvrťroku roka 2013 dosahovala miera nezamestnanosti v regióne Atika 28,2 %, zatiaľ čo v Strednej Makedónii predstavovala 30,3 %(4); Atika navyše tvorí 43 % gréckeho HDP, v dôsledku čoho má zavretie podnikov so sídlom v tomto regióne vplyv na celé grécke hospodárstvo; okrem toho poznamenáva, že rastúca nezamestnanosť v dvoch hlavných mestských centrách Grécka oslabila sociálnu súdržnosť a prispela k spoločenskému napätiu;

7.  víta skutočnosť, že grécke orgány sa v záujme poskytnutia urýchlenej pomoci rozhodli začať poskytovať personalizované služby postihnutým pracovníkom 30. apríla 2014, teda v dostatočnom časovom predstihu pred prijatím konečného rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík;

8.  s potešením víta skutočnosť, že okrem 508 prepustených pracovníkov grécke orgány poskytnú personalizované služby spolufinancované z EGF až 505 mladým ľuďom vo veku do 30 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), čo znamená, že celkový počet príjemcov pomoci zapojených do daných opatrení predstavuje 1 013 osôb; zdôrazňuje, že ide o prvý prípad využitia tohto ustanovenia nového nariadenia o EGF;

9.  poznamenáva, že maximálna suma 15 000 EUR, ktorá sa môže poskytnúť, sa poskytne 150 vybraným pracovníkom a osobám NEET ako príspevok na založenie vlastného podniku; zdôrazňuje, že cieľom tohto opatrenia je podporovať podnikanie poskytnutím finančného príspevku, ktorého výsledkom by malo byť vytvorenie ďalších pracovísk v strednodobom horizonte;

10.  poznamenáva, že koordinovaný balík personalizovaných služieb, ktorý sa má spolufinancovať, zahŕňa opatrenia pre prepustených pracovníkov, samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré ukončili svoju činnosť, ako aj mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), ako je profesijné poradenstvo, vzdelávanie, rekvalifikácia a odborná príprava, poradenské služby v oblasti podnikania, príspevok na založenie podniku, príspevky pri uchádzaní sa o zamestnanie a príspevky na cestovanie za prácou; s potešením víta skutočnosť, že do opatrení spolufinancovaných z EGF sú po prvý raz zahrnuté samostatne zárobkovo činné osoby;

11.  víta nápad na vytvorenie inkubátora pre nové inovačné podniky;

12.  víta skutočnosť, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po konzultáciách so zástupcami cieľových príjemcov, odborového zväzu GSEE (Generálna konfederácia gréckych pracovníkov) a Gréckej konfederácie podnikov a že počas jednotlivých etáp poskytovania podpory z fondu EGF a v rámci prístupu k nemu sa bude uplatňovať politika rovnosti medzi ženami a mužmi a zásada nediskriminácie;

13.  pripomína dôležitosť zlepšovania zamestnateľnosti všetkých pracovníkov prostredníctvom upravenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností nadobudnutých v rámci pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava v ponuke koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj súčasnému podnikateľskému prostrediu;

14.  konštatuje, že poskytované informácie o koordinovanom balíku personalizovaných služieb, ktorý sa má financovať z EGF, obsahujú údaje o komplementárnosti s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov; zdôrazňuje, že grécke orgány potvrdzujú, že na uvedené oprávnené opatrenia nedostávajú pomoc z iných finančných nástrojov Únie; pripomína svoju výzvu Komisii, aby vo svojich výročných správach uvádzala komparatívne hodnotenie týchto údajov s cieľom zabezpečiť, aby sa plne dodržiavali platné nariadenia a nedochádzalo k zdvojovaniu služieb financovaných Úniou;

15.  oceňuje zlepšený postup, ktorý Komisia zaviedla v nadväznosti na žiadosť Európskeho parlamentu o rýchlejšie uvoľňovanie grantov; poznamenáva, že Komisia dokončila posúdenie súladu žiadosti s podmienkami na poskytnutie finančného príspevku v lehote 12 týždňov od prijatia úplnej žiadosti;

16.  zdôrazňuje, že v súlade s článkom 9 nového nariadenia o EGF sa zabezpečí, aby sa podpora z EGF obmedzila na to, čo je potrebné na preukázanie solidarity a poskytnutie dočasnej, jednorazovej podpory cieľovým prijímateľom, pričom nenahrádza opatrenia, za ktoré zodpovedajú na základe vnútroštátneho práva alebo kolektívnych dohôd podniky;

17.  víta prijatie nového nariadenia o EGF odrážajúceho dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, posilnenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu prijímateľov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

18.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

19.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Zdroj: ELSTAT, Prieskum pracovných síl za štvrtý štvrťrok 2013.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/001 EL/Nutriart z Grécka)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu 2014/698/EU.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia