Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2042(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0004/2014

Ingivna texter :

A8-0004/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/09/2014 - 9.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0017

Antagna texter
PDF 258kWORD 59k
Onsdagen den 17 september 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/001 EL/Nutriart - Grekland
P8_TA(2014)0017A8-0004/2014
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 17 september 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/001 EL/Nutriart från Grekland) (COM(2014)0376 – C8-0032/2014 – 2014/2042(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0376 – C8‑0032/2014),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1) (nedan kallad ny fondförordning),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3) (interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0004/2014), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av effekterna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till uppsagda arbetstagare bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och vederbörlig hänsyn bör tas till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Grekland lämnade in ansökan EGF/2014/001 EL/Nutriart om ekonomiskt stöd från fonden efter uppsägningar i företaget Nutriart S.A. och hos 25 underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled samt 24 egenföretagare, vars verksamhet upphört och som varit beroende av huvudföretaget i Grekland. Ansökan gäller 508 arbetstagare som omfattas av åtgärder medfinansierade av fonden under referensperioden från den 16 juli 2013 till den 16 november 2013.

D.  Av de arbetstagare som omfattas av åtgärderna är 66,34 % män och 33,66 % kvinnor. Lejonparten av arbetstagarna (86,42 %) är mellan 30 och 54 år. Av arbetstagarna är 8,07% mellan 55 och 64 år.

E.  Ansökan uppfyller kriterierna för stöd enligt förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fondförordningen).

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren enligt artikel 4.1 a i den nya fondförordningen är uppfyllda och att Grekland därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt den förordningen.

2.  Europaparlamentet noterar att de grekiska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 5 februari 2014, att ansökan kompletterades med ytterligare uppgifter fram till den 2 april 2014 och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 24 juni 2014. Parlamentet uppskattar den snabba bedömningsperioden på fyra månader.

3.  Europaparlamentet konstaterar att detta är den första ansökningen som har lagts fram och utvärderats inom ramen för den nya fondförordningen.

4.  Europaparlamentet anser att uppsägningarna i företaget Nutriart S.A. och hos 25 underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled samt 24 egenföretagare, vars verksamhet har upphört och som varit beroende av huvudföretaget i Grekland, hänger samman med den globala ekonomiska och finansiella krisen. Parlamentet hänvisar till att den grekiska ekonomin har drabbats av en kumulativ minskning på 5 % av landets BNP sedan 2008, och trots att landet långsamt tar sig ur recessionen förmår det fortfarande inte skapa nya sysselsättningsmöjligheter och minska arbetslösheten, som ligger på ett historiskt rekord på 26–27 % av den förvärvsarbetande befolkningen.

5.  Europaparlamentet konstaterar att det finns tre huvudorsaker till uppsägningarna: 1) att hushållens disponibla inkomster minskat på ett sätt som inverkat mycket negativt på konsumtionen av olika produkter (till följd av att skattetrycket ökat, lönerna minskat för anställda inom både den privata och den offentliga sektorn samt att arbetslösheten ökat), vilket fått köpkraften att minska kraftigt; 2) att flertalet av Nutriarts kunder släpat efter med sina betalningar och 3) att utlåningen till företag och privatpersoner minskats avsevärt på grund av att de grekiska bankerna haft brist på likvida medel.

6.  Europaparlamentet betonar att de 508 uppsägningarna kommer att förvärra arbetslösheten ytterligare i regionerna Attika och Mellersta Makedonien, med tanke på att arbetslösheten under det fjärde kvartalet 2013 uppgick till 28,2 % i Attika och till 30,3 % i Mellersta Makedonien(4). Till detta kommer att Attika står för 43 % av Greklands BNP, så att företagsnedläggningar i den regionen får konsekvenser för hela landets ekonomi. Vidare noterar parlamentet att den ökande arbetslösheten i Greklands två största stadsområden har försvagat den sociala sammanhållningen och medfört social spänning.

7.  Europaparlamentet välkomnar att de grekiska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 30 april 2014 beslutade att inleda de individanpassade tjänsterna långt innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

8.  Europaparlamentet ser mycket positivt på att de grekiska myndigheterna kommer att tillhandahålla individanpassade tjänster som medfinansieras genom fonden inte enbart till 508 uppsagda arbetstagare, utan även till uppemot 505 ungdomar som varken arbetar eller studerar och som ännu inte fyllt 30 år. Detta innebär att det sammanlagda antalet berörda stödmottagare som deltar i åtgärderna uppgår till 1 013 personer. Parlamentet understryker att detta är första gången som bestämmelsen i den nya fondförordningen tillämpas.

9.  Europaparlamentet konstaterar att det maximibelopp som finns tillgängligt genom fonden, 15 000 EUR, beviljas till 150 utvalda arbetstagare och unga som varken arbetar eller studerar såsom bidrag för att de grundar egna företag. Parlamentet understryker att denna åtgärd syftar till företagsfrämjande genom tillhandahållande av ekonomiskt stöd, vilket på medellång sikt borde generera ytterligare arbetstillfällen.

10.  Europaparlamentet noterar att det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska medfinansieras omfattar åtgärder för uppsagda arbetstagare, egenföretagare vilkas verksamhet har upphört och ungdomar som varken arbetar eller studerar, t.ex. yrkesvägledning, utbildning, omskolning och yrkesutbildning, särskild rådgivning med inriktning på företagande, starta eget-bidrag, jobbsökarbidrag och resebidrag. Parlamentet välkomnar varmt att egenföretagare för första gången omfattas av medfinansiering från fonden.

11.  Europaparlamentet välkomnar tanken om utveckling av en företagskuvös för innovativa nya företag.

12.  Europaparlamentet välkomnar att det samordnade paketet med individanpassade tjänster har utformats i samråd med företrädare för berörda stödmottagare, den fackliga organisationen GSEE (Allmänna sammanslutningen av grekiska arbetstagare) och Greklands företagsförbund, och även att man kommer att tillämpa en politik för jämställdhet och icke-diskriminering under de olika leden av genomförandet av fonden och tillgången till medel ur denna.

13.  Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra samtliga arbetstagares möjlighet att söka anställning med hjälp av anpassad yrkesutbildning och erkännande av de färdigheter och den kompetens som har förvärvats under hela yrkeslivet. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte enbart till de uppsagda arbetstagarnas, utan också till det aktuella näringslivets behov.

14.  Europaparlamentet noterar att den information som lagts fram om det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller uppgifter om hur dessa tjänster kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet betonar att de grekiska myndigheterna bekräftar att de åtgärder som avses inte får stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att lägga fram en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all överlappning mellan unionsfinansierade tjänster.

15.  Europaparlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som kommissionen införde efter parlamentets begäran om att frigörandet av bidrag ska påskyndas. Parlamentet noterar att kommissionen slutförde bedömningen av huruvida ansökningen var förenlig med villkoren för beviljande av ekonomiskt stöd inom tolv veckor efter det att den mottagit den fullständiga ansökningen.

16.  Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 9 i den nya fondförordningen måste säkerställas att stödet från fonden begränsas till vad som är nödvändigt för att visa solidaritet och tillhandahålla ett tillfälligt engångsstöd för de berörda stödmottagarna. Stöd från fonden får inte ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal.

17.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av den nya fondförordningen, som speglar den överenskommelse som nåtts mellan parlamentet och rådet om att återinföra möjligheten att utnyttja fonden i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar inom kommissionen samt av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet åtgärder och förmånstagare genom att inkludera även egenföretagare och ungdomar samt finansiera incitament att starta företag.

18.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Källa : Elstat, Q4 2013, arbetskraftsundersökning.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/001 EL/Nutriart)

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut 2014/698/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy