Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2043(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0008/2014

Внесени текстове :

A8-0008/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/09/2014 - 9.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0018

Приети текстове
PDF 488kWORD 78k
Сряда, 17 септември 2014 г. - Страсбург Окончателна версия
Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - заявление EGF/2012/010 RO/MECHEL – Румъния
P8_TA(2014)0018A8-0008/2014
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/010 RO/Mechel от Румъния) (COM(2014)0255 – C8-0088/2014 – 2014/2043(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0255 – C8-0088/2014),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(1) (регламент за ЕФПГ),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014‑2020(2), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

–  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8–0008/2014),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при реинтегрирането им на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ;

В.  като има предвид, че Румъния подаде заявление EGF/2012/010 RO/Mechel за получаване на финансова помощ от ЕФПГ вследствие на 1 513 съкращения: 1 441 съкращения в „Mechel Campia Turzii“ и 72 – в „Mechel Reparatii Targoviste“ по време на референтния период и след него, като 1 000 работници от целевата група се възползват от мерките, съфинансирани от ЕФПГ, през референтния период от 20 юни 2012 г. до 20 октомври 2012 г.;

Г.  като има предвид, че румънските органи изтъкват, че решението за съкращаване на работници от „Mechel Campia Turzii“ не е могло да бъде предвидено; като има предвид, че дружеството е въвело редица мерки за намаляване на разходите за персонал, с които обаче финансовите затруднения не са били преодолени, след което предприятието е взело решение да започне колективни съкращения;

Д.  като има предвид, че 72,8% от работниците, обхванати от мерките, са мъже, а 27,2% са жени; като има предвид, че 87,9% от работниците са на възраст между 25 и 54 години, а 11,2% са на възраст между 55 и 64 години;

Е.  като има предвид, че 44,9% от съкратените работници са машинни оператори и монтажници, 27,1% са от професионалната категория на квалифицираните работници и свързаните с тях занаятчии, 9,1% са техници и приложни специалисти, а 8,1% са от професионалната категория на помощния административен персонал;

Ж.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Изразява съгласие с Комисията, че условията по член 2, буква а) от Регламента за ЕФПГ са изпълнени и че следователно Румъния има право на финансова помощ съгласно въпросния регламент;

2.  Отбелязва, че румънските органи са внесли заявлението за финансова помощ от ЕФПГ на 21 декември 2012 г. и че оценката му е била представена от Комисията на 7 май 2014 г.; изразява съжаление за много дългия период на оценка от 17 месеца, както и за намаляването на покупателната способност поради равнището на инфлацията в периода 2012–2014 г.; призовава Комисията да предложи мерки за решаване на този въпрос при възникване на подобни ситуации в бъдеще;

3.  Подчертава, че условията на пазара на труда са претърпели малка промяна през последните 17 месеца и счита, че следва да бъде предвиден допълнителен анализ, основан на икономическото и финансовото положение през 2014 г.;

4.  Счита, че съкращенията в предприятието „SC Mechel Campia Turzii SA“ и един производител надолу по веригата („SC Mechel Reparatii Targoviste SRL“) са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, като посочва факта, че секторът за производство на готови и полуготови продукти от стомана, в който се осъществява дейността на „Mechel Campia Turzii“ и „Mechel Reparatii Targoviste“, претърпя сериозни икономически сътресения в резултат от бърз спад на пазарния дял на Съюза в сектора за производство на продукти от стомана и увеличаване на пазарния дял на други държави, като например Китай; посочва, че този случай показва необходимостта от стратегия на Съюза в областта на производството на продукти от стомана с цел поддържане на конкурентоспособността;

5.  Отбелязва, че въпросните 1 513 съкращения са оказали значително въздействие върху местния пазар на труда, предвид факта, че предприятието „Mechel Campia Turzii“ е най-големият работодател в района, с 1 837 служители (към юни 2012 г.), което представлява около една трета от общия брой на заетите лица в района; изразява съжаление във връзка с факта, че броят на безработните в района на Къмпия Турзи се е увеличил повече от два пъти в резултат на съкращенията; отбелязва също така, че местният пазар на труда е много ограничен, тъй като безработицата в района на Къмпия Турзи като цяло е около 5% и процентът на свободните работни места е много нисък (под 0,5%)(4).

6.  Отбелязва, че досега в областта на стоманодобивния сектор са подадени пет заявления по ЕФПГ, четири от които за оказване на подкрепа на работници, съкратени в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията(5), а едно — за оказване на подкрепа на работници, съкратени като пряк резултат от глобалната финансова и икономическа криза(6).

7.  Отбелязва сумата от 15 000 EUR, която ще бъде отпусната след процедура на подбор на 250 работници под формата на помощ за започване на дейност като самостоятелно заето лице; изразява съжаление, че само една четвърт от работниците от целевата група ще могат да участват в това действие;

8.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, румънските органи решиха да започнат изпълнението на персонализирани услуги за засегнатите работници на 1 март 2013 г., много преди окончателното решение за осигуряване на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

9.  Очаква с голям интерес създаването и развитието на „кооперативното дружество“ със съкратените работници и неговите резултати;

10.  Отбелязва, че в съгласувания пакет от персонализирани услуги за съфинансиране са включени мерки за реинтеграция на 1 000 съкратени работници на пазара на труда, като например професионално ориентиране и консултиране, курсове и стажове за професионално обучение, помощ за започване на дейност като самостоятелно заето лице, отдаване под наем на производствени площи и плащане на наема за периода на изпълнение на проекта; надбавки за пътуване, провеждане на събеседване и участие в курса, дневни разноски и помощи за стаж, наставничество след интегриране на пазара на труда;

11.  Призовава румънските органи да гарантират, че при подбора на 250-те членове на кооперативното дружество ще се зачитат напълно принципите за недопускане на дискриминация и равни възможности; призовава също така за продължаване на консултациите със социалните партньори и на тяхното участие;

12.  Приветства факта, че румънската Национална агенция по заетостта (ANOFM), Агенцията по заетостта в окръг Клуж, както и други местни и регионални органи, синдикати и предприятия ще поддържат връзка с кооперативното предприятие, което ще бъде създадено с цел подкрепа на работниците от целевата група за подпомагане, като част от мярката „Помощ за започване на дейност като самостоятелно заето лице“, както и че по отношение на достъпа до ЕФПГ на различните етапи от изпълнението на проекта ще се прилага политиката на недискриминация и равнопоставеност на жените и мъжете;

13.  Отбелязва увеличените разходи за регистрация на работниците в сравнение с предишни заявления, подадени от Румъния; отбелязва освен това очакваните общи разходи за информация и публичност, възлизащи на 70 000 EUR, които имат за цел по-добра информираност относно приноса на ЕФПГ и гарантират повече видимост на ролята на Съюза в него;

14.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда;

15.  Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет от персонализирани услуги, които трябва да се финансират от ЕФПГ, съдържа данни относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; подчертава, че румънските органи са потвърдили, че за отговарящите на условията за допустимост действия не получават помощ от други финансови инструменти на Съюза; отново призовава Комисията да представи сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на финансираните от Съюза услуги;

16.  Отправя искане към съответните институции да положат необходимите усилия за подобряване на процедурните разпоредби с цел ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ; оценява подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на искането на Парламента за ускорено отпускане на безвъзмездни средства, чиято цел е представянето на Парламента и на Съвета на оценката на Комисията относно допустимостта на заявлението за ЕФПГ, заедно с предложението за мобилизиране на средства от ЕФПГ; подчертава, че в новия регламент за ЕФПГ(7) са включени допълнителни подобрения на процедурата, както и че ще бъдат постигнати по-голяма ефикасност, прозрачност и видимост на ЕФПГ;

17.  Подчертава, че в съответствие с член 6 от Регламента за ЕФПГ се гарантира, че ЕФПГ подкрепя реинтеграцията на отделни съкратени работници на пазара на труда и осигуряването на стабилна заетост; подчертава освен това, че помощта от ЕФПГ може да съфинансира единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества дейностите, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

18.  Приветства приемането на новия Регламент за ЕФПГ, който отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение относно повторното въвеждане на критерия за мобилизиране на фонда във връзка с кризата, с цел увеличаване на финансовия принос на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и повишаване на ефективността при обработката на заявления по линия на ЕФПГ от страна на Комисията, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на срока за оценка и одобрение, разширяване обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и чрез финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

19.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

20.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

21.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4)Процентът на свободните работни места се измерва като процент на незаетите длъжности спрямо общия брой на заетите и незаетите длъжности. През третото тримесечие на 2012 г. процентът на свободните работни места в ЕС-28 по раздели B—S (промишленост, строителство, услуги) от статистическата класификация на икономическите дейности (NACE Rev. 2) се оценява на 1,4%.
(5)EGF/2009/022/ BG/Kremikovtsi AD (заявление, отхвърлено от Комисията), EGF/2013/002 BE/Carsid (заявление, представено на Комисията на 2 април 2013 г.), EGF/2013/007 BE Duferco-NLMK (заявление представено на Комисията на 27 септември 2013 г.).
(6)EGF/2010/007 AT/Steiermark и Niederösterreich. Решение 2011/652/ЕС от 27 септември 2011 г. (ОВ L 263, 7.10.2011 г., стр. 9).
(7) Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014–2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855).


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/010 RO/Mechel от Румъния)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2014/696/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност