Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2834(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0097/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/09/2014 - 10.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0024

Vedtagne tekster
PDF 172kWORD 60k
Torsdag den 18. september 2014 - Strasbourg Endelig udgave
Krænkelser af menneskerettighederne i Bangladesh
P8_TA(2014)0024RC-B8-0097/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 18. september 2014 om krænkelser af menneskerettighederne i Bangladesh (2014/2834(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Bangladesh,

–  der henviser til samarbejdsaftalen mellem EF og Bangladesh fra 2001,

–  der henviser til artikel 33 og 35 i Bangladeshs forfatning, som fastsætter, at ingen mennesker skal udsættes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende straf eller behandling, og at ingen mennesker skal arresteres eller varetægtsfængsles uden at blive informeret om grundlaget for en sådan anholdelse,

–  der henviser til en dom fra den højeste domstol i Bangladesh, som fastsætter beskyttelsesforanstaltninger mod vilkårlige politianholdelser efter afsnit 54 i straffeloven, og som desuden kræver, at alle dødsfald, som indtræffer i politiets varetægt, skal undersøges af en undersøgelsesdommer, og de nødvendige retlige foranstaltninger skal træffes,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Bangladesh ratificerede i år 2000,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at EU har et godt og langvarigt forhold til Bangladesh, bl.a. via samarbejdsaftalen om partnerskab og udvikling;

B.  der henviser til, at Bangladesh har gjort betydelige fremskridt i de seneste år, især med hensyn til opfyldelsen af 2015-målene og landets økonomiske resultater;

C.  der henviser til, at Bangladeshs regering har varslet en "nultolerancepolitik" over for enhver krænkelse af menneskerettighederne fra de retshåndhævende myndigheders side og har vedtaget en lov om reformering af politivæsenet, som bl.a. foreskriver en adfærdskodeks, forbilledlige politistationer og støttecentre for ofre ved de vigtigste politistationer;

D.  der henviser til, at Bangladeshs regering har meddelt, at den i samarbejde med Internationalt Røde Kors gennemfører bevidstgørelses- og uddannelsesprogrammer for retshåndhævende myndigheder og fængselsmyndigheder om internationale beskyttelsesforanstaltninger mod tortur;

E.  der henviser til, at der i de seneste år er indtruffet en række tragedier på tekstilfabrikkerne i Bangladesh, hvor den alvorligste var sammenstyrtningen af Rana Plaza-fabrikken, og hvor mere end 1 100 mennesker omkom; der henviser til, at Bangladesh efter sammenstyrtningen af Rana Plaza sammen med vigtige aktører inden for tekstilsektoren har iværksat et reformprogram, hvis mål er sikre og anstændige arbejdsforhold; der henviser til, at EU støtter dette program gennem aftalen Bangladesh Sustainability Compact, men at visse aktører er tilbageholdende med at deltage;

F.  der henviser til, at forsvindinger, som landets sikkerhedsstyrker angiveligt skulle være indblandet i, anvendelsen af tortur og andre former for mishandling fortsat forekommer i Bangladesh – på trods af sikkerhedsforanstaltninger i forfatningen, straffeloven og loven om tortur og dødsfald under forvaring – samt begrænsninger af ytringsfriheden;

G.  der henviser til, at regeringen med partiet Awami League i spidsen og under ledelse af Sheikh Hasina har truffet flere foranstaltninger for at indskrænke borgernes rettigheder efter parlamentsvalget den 5. januar 2014, som blev boykottet af det ledende oppositionsparti Bangladesh Nationalist Party (BNP), og som blev overskygget af strejker, som BNP stod bag, og deraf følgende vold;

H.  der henviser til, at styrken Rapid Action Battalion (RAB), som blev oprettet for ti siden som en nødforanstaltning til at bekæmpe sikkerhedstrusler fra militante grupper, består af både militær og politi, hvilket i praksis indebærer, at hæren fungerer som en civil retshåndhævende instans uden nogen gennemsigtige ansvarsmekanismer; der henviser til, at uafhængige menneskerettighedsorganisationer påstår, at RAB bærer ansvaret for omkring 800 dødsfald, uden at nogen ansvarlige tjenestemænd er blevet retsforfulgt eller straffet; der henviser til, at bortset fra at flere RAB-medlemmer for nyligt er blevet anholdt i forbindelse med et mistænkt lejemord på en politiker fra regeringspartiet, går andre frygtelige overgreb ustraffet hen;

I.  der henviser, at Bangladeshs regering den 6. august 2014 offentliggjorde sin nye mediepolitik; der henviser til, at dele af denne politik indskrænker mediefriheden, f.eks. gennem forbud mod indhold, som er "statsfjendtligt", "latterliggør den nationale ideologi" eller "er uforenelig med kulturen i Bangladesh", og begrænser mulighederne for at rapportere om "anarki, oprør eller vold"; der henviser til, at regeringen planlægger at indføre en lovramme til at gennemføre politikken; der henviser til, at Bangladesh indtager plads nummer 45 ud af 179 i det internationale pressefrihedsindeks World Press Freedom Index;

J.  der henviser til, at Bangladeshs regering har fremlagt et forslag til en ny lov, som ifølge forlydender indebærer alvorlige begrænsninger for ikkestatslige organisationer (NGO'er); der henviser til, at det nye udkast til lov om regulering af udenlandske donationer vil regulere transaktioner og finansiering for enhver gruppe, der tager imod udenlandsk kapital, og give kontoret for ikkestatsligeorganisationers anliggender inden for premierministerens kontor beføjelser til at godkende udenlandsk finansierede projekter; der henviser til, at det nye lovforslag også vil indebære krav om, at alle, der udfører frivilligt arbejde, skal forhåndsgodkendelse, inden de kan rejse ud af landet, hvis formålet vedrører deres arbejde på et projekt; der henviser til, at der er udbredt bekymring blandt NGO'er over, at loven vil medføre flere regeringsembedsmænd i processen, som skal observere, evaluere og godkende – med risiko for forsinkelser og misbrug;

K.  der henviser til, at Hana Shams Ahmed, koordinator for International Chittagong Hill Tracts Commission (CHTC), og en ven blev brutalt overfaldet af 8-10 medlemmer af Somo Odhikar Andolon under et privat besøg til Shoilopropat i Bandarban i området Chittagong Hill Tracts den 27. august 2014; der henviser til, at fire medlemmer af politiets detektivafdeling, som angiveligt skulle varetage deres sikkerhed, ikke greb ind og tilmed forsvandt, mens overfaldet fandt sted;

L.  der henviser til, at den etniske og religiøst motiverede vold fortsætter, f.eks. da dusinvis af bevæbnede mænd i begyndelsen af juli 2014 angreb nonner i et kloster i Boldipuku tilhørende det pavelige institut for udenlandske missioner (PIME); der henviser til, at klosteret blev plyndret under dette angreb, og at nonnerne blev fysisk overfaldet;

M.  der henviser til, at der i de seneste år er blevet rejst tiltale mod fire bloggere og to menneskerettighedsforkæmpere i henhold til afsnit 57 i loven om informations- og kommunikationsteknologi;

N.  der henviser til, at Bangladeshs internationale krigsforbrydertribunal, som har til formål at undersøge krigsforbrydelser, der er begået i forbindelse med Bangladeshs uafhængigskrig, indtil videre har truffet ti retsafgørelser, hvoraf otte har været dødsdomme og to har været fængselsstraffe på livstid; der henviser til, at den islamistiske politiker Abdul Quader Mollah var den første, som blev henrettet; der henviser til, at den internationale krigsforbryderdomstol gentagne gange har fået kraftig kritik for ikke at overholde internationale standarder; der henviser til, at det anslås, at der i Bangladesh sidder mere end 1 000 mennesker på dødsgangen;

O.  der henviser til, at Bangladeshs regering og vestlige detailhandelskæder efter den tragiske sammenstyrtning af Rana Plaza-fabrikken i april 2013 indførte en ordning, som indebærer. at mere end 3 500 tekstilfabrikker skal inspiceres med henblik på deres strukturelle integritet og brand- og elsikkerhed; der henviser til, at selv om de vestlige detailhandelskæders inspektioner er blevet foretaget løbende og offentligt, er de inspektioner, som Bangladeshs regering har foretaget, endnu ikke blevet offentliggjort;

P.  der henviser til, at fonden Donor Trust Fund, som er af etableret af koordinationsudvalget for Rana Plaza for at hjælpe ofre og overlevende – bestående af repræsentanter for Bangladeshs regering, tekstilindustrien, fagforeninger og ikkestatslige organisationer og ledet af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) – endnu ikke har nået sit mål på 40 mio. US-dollar; der henviser til, at ifølge kampagnen "Clean Clothes" har kun halvdelen af de i hovedsagligt Europa- og USA-baserede virksomheder med tilknytning til fabrikker i Rana Plaza-bygningen, ydet bidrag til Donor Trust Fund;

Q.  der henviser til, at trods en del arbejdsretlige reformer fortsætter arbejdstagere med at rapportere tilfælde af chikane og intimidering, som har til formål at hindre dem i at melde sig ind i eller danne fagforeninger; der henviser til, at der fortsat meldes om voldelige handlinger mod organisatorer af fagforeninger; der henviser til, at arbejdsmarkedsloven fra 2013 fortsat ikke lever op til internationale standarder for foreningsfrihed, deriblandt strejkeretten og retten til kollektive forhandlinger;

1.  roser Bangladeshs regering for de fremskridt, som den har gjort i retning at indfri 2015-målene, hvilket har medført væsentlige forbedringer for millioner af landets borgere i deres hverdag; anerkender endvidere det forhold, at disse forbedringer er blevet foretaget under vanskelige økonomiske omstændigheder, herunder den konstante trussel i form af voldelige angreb begået af radikale grupper såsom partiet Jamaat-e-Islami, der har tilknytning til BNP; glæder sig i denne forbindelse over loven om forbud mod børneægteskaber, som blev vedtaget den 15. september 2014;

2.  udtrykker dog bekymring over de fortsatte menneskerettighedskrænkelser, som begås af RAB og andre sikkerhedsstyrker, bl.a. tvangsforsvindinger og udenretslige henrettelser af oppositionsaktivister; gentager på ny sit krav om afskaffelsen af dødsstraf og glæder sig over den højeste domstols afgørelse af 16. september 2014 om, at den internationale krigsforbrydertribunals dødsstraf mod Jamaat-e-Islami-partiets vicepræsident Delwar Hossain Sayedee skal omstødes til fængsel på livstid;

3.  opfordrer Bangladeshs regering til omgående at frigive alle personer, der er underkastet en tvangsforsvinding, såfremt de ikke kan tiltales for en lovovertrædelse, i så fald bør de øjeblikkeligt bringes for en domstol; opfordrer myndighederne i Bangladesh til at undersøge, hvem gerningsmændene er, under hensyntagen til kommandoansvaret, og stille dem, der er ansvarlige, for retten i en retfærdig rettergang; opfordrer indtrængende regeringen til at oprette et uafhængigt organ til at undersøge sådanne sager og gentager sin opfordring til regeringen om at nedsætte en effektiv og fuldt ud uafhængig menneskerettighedskommission;

4.  opfordrer indtrængende regeringen til at anvende så lidt vold som muligt til at genoprette den offentlige orden og til nøje at følge FN's grundprincipper for retshåndhævelsespersonales magtanvendelse og brug af skydevåben; fordømmer kraftigt oppositionsgruppers voldlige angreb mod både civile mål og regeringsmål; opfordrer oppositionsgrupper til kun at deltage i fredelige protester;

5.  opfordrer indtrængende Bangladeshs regering til at få landets sikkerhedsstyrker, heriblandt politiet og RAB, til at agere inden for lovens rammer; opfordrer kraftigt myndighederne i Bangladesh til at bringe RAB's straffrihed til ophør ved at iværksætte undersøgelser og retsforfølgninger i forbindelse med de drab, som RAB's styrker påstås at have begået; påpeger, at det nøje vil følge proceduren i sagen om mordet på Narayanganj, i hvilken tre RAB-betjente er blevet arresteret og afventer deres retssag, efter at syv personer blev kidnappet og dræbt i Narayanganj i april i 2014;

6.  understreger vigtigheden af et uafhængigt, upartisk og lettilgængeligt retssystem for at styrke respekten for retsstaten og befolkningens grundlæggende rettigheder, og vigtigheden af at den internationale krigsforbrydertribunal reformeres; anerkender, at det aldrig har været vigtigere at opbygge den offentlige tillid til retsvæsenet, sikringsinstitutionerne og menneskerettighedsinstitionerne i betragtning af de øgede trusler i regionen fra terroristorganisationer såsom al-Qaeda;

7.  udtrykker sin bekymring over den foreslåede lov om NGO'er; opfordrer indtrængende Bangladeshs regering til at fortsætte sine drøftelser med uafhængige grupper om indholdet dette lovforslag og sikre, at loven i sidste ende, hvis den vedtages, overholder internationale standarder og civilretlige konventioner, som Bangladesh har forpligtet sig til;

8.  opfordrer indtrængende Bangladeshs regering til at anerkende og respektere presse- og mediefriheden og tillade menneskerettighedsgrupper at spille en central rolle i styrkelsen af ansvarligheden og dokumentationen af menneskerettighedskrænkelser; opfordrer indtrængende myndighederne i Bangladesh til at ophæve den nye mediepolitik og overholde deres forpligtelser om at tillade ytringsfrihed;

9.  udtrykker stor bekymring over dem tilbagevendende etniske og religiøst motiverede vold; opfordrer indtrængende Bangladeshs regering til at yde bedre beskyttelse af og give bedre garantier for minoriteter såsom hinduer, budister og kristne, men også biharier; glæder sig over anholdelsen af de mistænkte i forbindelse med angrebet på klosteret i Boldipuku;

10.  opfordrer Bangladeshs regering til at sikre håndhævelsen af arbejdsmarkedslovene og opfordrer indtrængende til yderligere reformer for bringe dem i overensstemmelse med ILO's standarder, navnlig muligheden for at arbejdstagere frit kan danne og melde sig ind i fagforeninger;

11.  noterer sig reformprogrammerne i tekstilindustrien, men opfordrer indtrængende regeringen til fuldt ud at gennemføre den handlingsplan, som den har vedtaget og undertegnet med ILO i maj 2013, herunder rekrutteringen og uddannelsen af inspektører og omfattende inspektioner, med offentlige registre, af dets mange tusinde fabrikker; opfordrer underskriverne af aftalen om brand- og bygningssikkerhed i Bangladesh om at opfylde deres forpligtelser, bl.a. med hensyn til økonomisk kompensation til ofre og i spørgsmål om minimumsstandarder;

12.  beklager det forhold, at det samlede beløb til Donor Trust Fund, som var blevet indsamlet gennem frivillige virksomhedsdonationer, i juni 2014 kun var 17 mio. USD, hvilket indebærer, at 23 mio. US-dollar fortsat er udestående; konkluderer derfor, at frivillighedsprincippet har svigtet ofrene fra Rana Plaza-katastrofen, og at der er et presserende behov for en obligatorisk mekanisme;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Bangladeshs regering og parlament, Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik