Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2834(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0097/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/09/2014 - 10.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0024

Vastuvõetud tekstid
PDF 138kWORD 59k
Neljapäev, 18. september 2014 - Strasbourg
Inimõiguste rikkumised Bangladeshis
P8_TA(2014)0024RC-B8-0097/2014

Euroopa Parlamendi 18. septembri 2014. aasta resolutsioon inimõiguste rikkumiste kohta Bangladeshis (2014/2834(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Bangladeshi kohta,

–  võttes arvesse 2001. aastal Euroopa Ühenduse ja Bangladeshi vahel sõlmitud koostöölepingut,

–  võttes arvesse Bangladeshi põhiseaduse artikleid 33 ja 35, milles on sätestatud, et kedagi ei tohi piinata, julmalt või väärikust alandavalt kohelda ega karistada ning et kedagi ei tohi vahistada või kinni pidada ilma, et talle teatataks vabaduse võtmise põhjus,

–  võttes arvesse Bangladeshi ülemkohtu otsust, millega sätestati kaitsemeetmed politsei meelevaldsete vahistamiste vastu kriminaalmenetluse seadustiku paragrahvis 54, kus on ka sätestatud, et politsei valve all aset leidnud surmajuhtumeid peab uurima kohtunik ja tuleb algatada vajalikud kohtumenetlused,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, mille Bangladesh ratifitseeris 2000. aastal,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et ELil on Bangladeshiga head, pikaajalised suhted, sealhulgas partnerlus- ja arengualase koostöölepingu kaudu;

B.  arvestades, et Bangladesh on teinud viimastel aastatel märkimisväärseid edusamme, eriti aastatuhande arengueesmärkide saavutamisel ja majandusliku suutlikkuse suurendamisel;

C.  arvestades, et Bangladeshi valitsus on kuulutanud välja nulltolerantsuse poliitika õiguskaitseasutuste poolt toime pandud inimõiguste rikkumiste suhtes ning võtnud vastu politseireformi käsitleva seaduse, milles on ette nähtud käitumisjuhend, näidispolitseijaoskonnad ja ohvrite tugikeskused peamistes politseijaoskondades;

D.  arvestades, et Bangladeshi valitsus on teatanud, et ta viib koostöös Rahvusvahelise Punase Risti Komiteega läbi õiguskaitseasutustele ja vanglaametnikele mõeldud selgitustööd ja koolitusprogramme piinamise vastaste rahvusvaheliste kaitsemeetmete kohta;

E.  arvestades, et viimastel aastatel on Bangladeshi rõivavabrikutes juhtunud mitu traagilist õnnetust, neist suurima hukkunute arvuga oli Rana Plaza rõivavabriku kokkuvarisemine, milles kaotas elu üle 1100 inimese; arvestades, et pärast Rana Plaza vabriku kokkuvarisemist käivitas Bangladesh koos rõivatööstuse peamiste sidusrühmadega reformiprogrammi, mille eesmärk on ohutute ja inimväärsete töötingimuste tagamine; arvestades, et EL toetab seda programmi jätkusuutlikkuse kokkuleppe (Bangladesh Sustainability Compact) kaudu, kuid mõned sidusrühmad tõrguvad programmis osalemast;

F.  arvestades, et Bangladeshis jätkuvad kadumised (millesse on väidetavalt sageli segatud riigi julgeolekujõud), piinamine ja muu väärkohtlemine vaatamata põhiseaduses, karistusseadustikus ning piinamist ja kinnipidamisel surma põhjustamist keelustavas seaduses sätestatud kaitsemeetmetele, samuti jätkub sõnavabaduse piiramine;

G.  arvestades, et pärast 5. jaanuaril 2014 toimunud parlamendivalimisi, mida peamine opositsioonipartei Bangladeshi Rahvuspartei (BNP) boikoteeris ja mida varjutasid BNP algatatud streigid ja neid saatnud vägivald, on võimuerakond Awami Liiga võtnud Sheikh Hasina juhtimisel mitmeid meetmeid kodanikuõiguste piiramiseks;

H.  arvestades, et kiirreageerimisjõud, mis loodi 10 aastat tagasi hädaabimeetmena relvarühmituste põhjustatud julgeolekuohtude tõrjumiseks, koosnevad nii sõjaväelastest kui ka politseiametnikest, mis toob sõjaväe tsiviilotstarbeliste õiguskaitseasutuste alla ilma igasuguse läbipaistva aruandlusmehhanismita; arvestades, et sõltumatute inimõigusorganisatsioonide väitel on kiirreageerimisjõud vastutavad ligi 800 surmajuhtumi eest, ilma et õiguskaitseametnikke oleks vastutusele võetud või karistatud; arvestades, et kuigi mitu kiirreageerimisjõudude liiget vahistati hiljuti seoses võimuerakonna poliitiku palgamõrva kahtlusega, jäävad muud rasked rikkumised karistamata;

I.  arvestades, et 6. augustil 2014 avalikustas Bangladeshi valitsus oma uue meediapoliitika; arvestades, et selle poliitika osised piiravad meediavabadust, näiteks keelustades „riigivastased”, „riiklikku ideoloogiat naeruvääristavad” või „Bangladeshi kultuuriga kokkusobimatud” sõnavõtud ning piirates „anarhiast, mässust või vägivallast” teatamist; arvestades, et valitsus kavatseb võtta vastu seadusraamistiku, mille kaudu poliitikat jõustada; arvestades, et Bangladesh on maailma ajakirjandusvabaduse indeksis 179 riigi pingereas 145. kohal;

J.  arvestades, et Bangladeshi valitsus on teinud ettepaneku uue seaduse vastuvõtmiseks, millega väidetavalt seatakse ranged piirangud valitsusvälistele organisatsioonidele; arvestades, et uue välisannetuste reguleerimise seaduse eelnõu kohaselt reguleeritakse kõikide välisannetusi saavate ühingute tegevust ja rahastamist ja antakse peaministri alluvusse kuuluvale valitsusväliste organisatsioonidega tegelevale ametile välisrahastusega projektide heakskiitmise õigus; arvestades, et uue eelnõu kohaselt peavad ka kõik vabatahtliku tegevusega seotud isikud loa taotlema, enne kui projektiga seotud töö asjus riigist välja reisivad; arvestades, et valitsusvälised organisatsioonid on mures, et seadusega tuleb juurde rohkem järelevalve, hindamise ja heakskiitmisega tegelevaid valitsusametnikke, mis võib tekitada viivitusi ja ametiseisundi kuritarvitamisi;

K.  arvestades, et 27. augustil 2014 ründasid rühmituse Somo Odhikar Andolon 8–10 liiget jõhkralt Chittagong Hill Tractsi piirkonna rahvusvahelise komisjoni (CHTC) koordinaatorit Hana Shams Ahmedit ja tema sõpra, kes viibisid Chittagong Hill Tractsi piirkonnas Bandarbani lähistel Shoilo Propatis eravisiidil; arvestades, et neli politseidetektiivi, kes pidid väidetavalt naisi kaitsma, ei sekkunud ja hoopis kadusid rünnaku toimumise ajal;

L.  arvestades, et jätkub etniline ja usulistel põhjustel toime pandud vägivald, muu hulgas ründas mitukümmend relvastatud meest 2014. aasta juuli alguses Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME) Boldipukus asuva kloostri nunnasid; arvestades, et rünnaku käigus rüüstati kloostrit ja kasutati nunnade vastu füüsilist vägivalda;

M.  arvestades, et vähemalt neljale blogipidajale ja kahele inimõiguslasele on viimase kahe aasta jooksul esitatud süüdistus info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat käsitleva seaduse paragrahvi 57 alusel;

N.  arvestades, et Bangladeshi rahvusvaheline kriminaalkohus, mille ülesanne on uurida Bangladeshi iseseisvussõja ajal toime pandud sõjakuritegusid, on teinud praeguseks otsuse kümnes kohtuasjas, sealhulgas määranud kaheksa surmanuhtlust ja kaks eluaegset vangistust; arvestades, et esimesena hukati islamistlik poliitik Abdul Quader Mollah; arvestades, et Bangladeshi rahvusvahelist kriminaalkohut kritiseeritakse teravalt ja pidevalt, sest see ei vastavat rahvusvahelistele standarditele; arvestades, et hinnangute kohaselt ootab Bangladeshis surmanuhtlust üle 1000 inimese;

O.  arvestades, et pärast Rana Plaza vabriku traagilist kokkuvarisemist 2013. aasta aprillis kehtestas Bangladeshi valitsus koos lääneriikide jaemüüjatega korra, mille kohaselt tuli kontrollida üle 3500 vabriku konstruktsioonide stabiilsust, tuleohutust ja elektriseadmete ohutust; arvestades, et kui lääneriikide jaemüüjate korraldatud kontrollkäigud on pidevalt toimunud ja nende tulemused avalikustatud, siis Bangladeshi valitsuse korraldatud kontrollkäikude tulemusi ei ole veel avalikustatud;

P.  arvestades, et abiandjate sihtfond ohvrite ja nende lähedaste abistamiseks, mille asutas Rana Plaza koordineerimiskomitee, kuhu kuuluvad Bangladeshi valitsuse, rõivatööstuse, ametiühingute ja valitsusväliste organisatsioonide esindajad ja mille eesistuja on Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO), ei ole veel saanud kokku eesmärgiks seatud 40 miljonit USA dollarit; arvestades, et kampaania „Clean Clothes” andmetel on ainult pooled Rana Plaza hoones asunud vabrikutega seotud, peamiselt Euroopas ja USAs asuvad ettevõtted abiandjate sihtfondi annetuse teinud;

Q.  arvestades, et vaatamata mõnedele tööõiguse reformidele teatavad töötajad endiselt ahistamisest ja hirmutamisest, mille eesmärk on takistada neil ühingute moodustamist või neisse astumist ning endiselt teatatakse ametiühingute moodustajate vastu toime pandud vägivallaaktidest; arvestades, et 2013. aasta tööseadus ei vasta endiselt rahvusvahelistele standarditele ühinemisvabaduse, sealhulgas streikimisõiguse ja kollektiivläbirääkimiste osas;

1.  tunnustab Bangladeshi valitsust aastatuhande arengueesmärkide saavutamise suunas tehtud edusammude eest, mille tulemusel on miljonite kodanike elu märkimisväärselt ja reaalselt paremaks muutunud; sedastab, et need muutused paremuse poole toimusid riigis valitsevates rasketes oludes, sealhulgas pidev äärmusrühmituste, nagu BNP-meelse organisatsiooni Jamaat-e-Islami vägivaldsete rünnakute oht; kiidab sellega seoses heaks laste abiellumist tõkestava seaduse vastuvõtmise 15. septembril 2014;

2.  väljendab sellegipoolest muret inimõiguste jätkuva rikkumise pärast kiirreageerimisjõudude ja muude julgeolekujõudude poolt, sealhulgas opositsiooniaktivistide sunniviisiliste kadumiste ja kohtuväliste hukkamiste pärast; kordab uuesti oma nõuet kaotada surmanuhtlus ja väljendab heameelt ülemkohtu 16. septembri 2014. aasta otsuse üle muuta Jamaat-e-Islami asepresidendile Delwar Hossain Sayedeele rahvusvahelise kriminaalkohtu poolt karistuseks määratud surmanuhtlus eluaegseks vangistuseks;

3.  kutsub Bangladeshi valitsust üles vabastama viivitamata kõik sunniviisiliselt kaduma määratud isikud või esitama neile kuriteosüüdistuse, millisel juhul tuleb nende isikute üle viivitamata kohut mõista; palub Bangladeshi ametivõimudel korraldada uurimine toimepanijate suhtes, võttes seejuures arvesse juhipositsiooni, ning tuua süüdlased kohtu ette õiglaseks kohtumõistmiseks; nõuab tungivalt, et Bangladeshi valitsus moodustaks sõltumatu organi selliste juhtumite uurimiseks ning kordab oma üleskutset valitsusele moodustada toimiv ja täielikult sõltumatu inimõiguste komisjon;

4.  nõuab tungivalt, et valitsus kasutaks avaliku korra taastamisel jõudu minimaalselt ning järgiks rangelt ÜRO aluspõhimõtteid jõu ja tulirelvade kasutamise kohta; mõistab teravalt hukka opositsioonirühmituste vägivaldsed rünnakud nii tsiviil- kui valitsusobjektide vastu; kutsub opositsioonirühmitusi üles piirduma ainult rahumeelsete meeleavaldustega;

5.  nõuab tungivalt, et Bangladeshi valitsus tooks riigi julgeolekujõud, sealhulgas politsei ja kiirreageerimisjõud tagasi seaduslikesse raamidesse; kutsub Bangladeshi ametivõime tungivalt üles lõpetama kiirreageerimisjõudude karistamatust ning algatama uurimisi ja kohtu alla andmise menetlusi seoses kiirreageerimisjõudude poolt väidetavalt toime pandud ebaseaduslike tapmistega; juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Parlament jälgib tähelepanelikult Narayanganji mõrvade kohtuasja, millega seoses on vahistatud ja ootavad kohut kolm kiirreageerimisjõudude ametnikku, keda kahtlustatakse 2014. aasta aprillis Narayanganjis toime pandud seitsme inimese röövis ja tapmises;

6.  rõhutab sõltumatu, erapooletu ja kõigile kättesaadava kohtusüsteemi olulisust, et teha lõpp karistamatusele, edendada õigusriiki ja elanikkonna põhiõigusi, ning rahvusvahelise kriminaalkohtu reformimise vajadust; rõhutab, et praegu on tähtsam kui kunagi varem suurendada üldsuse usaldust kohtusüsteemi, julgeolekujõudude ja inimõigustega tegelevate institutsioonide vastu, sest piirkonda ohustavad üha rohkem sellised terroriorganisatsioonid nagu al-Qaida;

7.  väljendab muret valitsusväliseid organisatsioone käsitleva seaduseelnõu pärast; nõuab tungivalt, et Bangladeshi valitsus jätkaks konsultatsioone sõltumatute ühendustega selle seaduseelnõu sisu osas ja veenduks, et võimaliku vastuvõtmise korral vastaks seadus rahvusvahelistele standarditele ja kodanikuõigusi käsitlevatele konventsioonidele, mille osaline Bangladesh on;

8.  nõuab tungivalt, et Bangladeshi valitsus tunnustaks ja austaks ajakirjandus- ja meediavabadust ning võimaldaks inimõigusorganisatsioonidel täita olulist rolli aruandekohustuse tugevdamisel ja inimõiguste rikkumiste registreerimisel; nõuab tungivalt, et Bangladeshi ametivõimud loobuksid uuest meediapoliitikast, täidaksid oma kohustusi ja lubaksid sõnavabadust;

9.  on väga mures jätkuvate etnilistel ja usulistel põhjustel toime pandud vägivallajuhtumite pärast; nõuab tungivalt, et Bangladeshi valitsus pakuks paremat kaitset ja tagatisi sellistele vähemustele nagu hindud, budistid, kristlased ja Bihari päritolu inimesed; kiidab heaks Boldipukus asuva kloostri vastu toime pandud kuritegeliku rünnaku arvatavate toimepanijate vahistamise;

10.  kutsub Bangladeshi valitsust üles tagama tööseaduste jõustamise ning nõuab tungivalt, et seadused viidaks kooskõlla ILO standarditega, pidades eelkõige silmas töötajate õigust moodustada ametiühinguid ja ühineda enda valitud ametiühinguga;

11.  võtab teadmiseks rõivatööstuse reformiprogrammid, kuid nõuab tungivalt, et valitsus rakendaks täielikult 2013. aasta mais ILO-ga kokku lepitud ja allkirjastatud tegevuskava, sealhulgas inspektorite töölevõtmine ja koolitamine ning tuhandete vabrikute põhjalik kontrollimine ja tulemuste avalikustamine; nõuab tungivalt, et Bangladeshi tule- ja ehitusohutuse kokkuleppe osalised täidaksid oma kohustused, sealhulgas ohvritele hüvitise maksmise ja miinimumnõuetele vastamisega seotud kohustused;

12.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et 2014. aasta juuni seisuga oli abiandjate sihtfondi tehtud vabatahtlike annetuste summa kokku ainult 17 miljonit USA dollarit, mistõttu on eesmärgist puudu 23 USA dollarit; järeldab seetõttu, et vabatahtlikkuse põhimõte on Rana Plaza katastroofi ohvrite abistamisel läbi kukkunud ja oleks vaja kiiresti kohaldada kohustuslikku mehhanismi;

13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Bangladeshi valitsusele ja parlamendile, nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika