Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2834(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0097/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2014 - 10.3

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0024

Prijaté texty
PDF 301kWORD 73k
Štvrtok, 18. septembra 2014 - Štrasburg
Porušovanie ľudských práv v Bangladéši
P8_TA(2014)0024RC-B8-0097/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. septembra 2014 o porušovaní ľudských práv v Bangladéši (2014/2834(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bangladéši,

–  so zreteľom na Dohodu o spolupráci medzi ES a Bangladéšom z roku 2001,

–  so zreteľom na články 33 a 35 bangladéšskej ústavy, ktorá stanovuje, že nikto nesmie byť vystavený mučeniu ani krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu trestaniu alebo zaobchádzaniu a že žiadna osoba nesmie byť zatknutá alebo zadržiavaná vo väzbe bez toho, aby bola informovaná o dôvodoch svojho zadržania,

–  so zreteľom na rozsudok Najvyššieho súdu Bangladéša, ktorý stanovuje ochranné opatrenia proti svojvoľnému zatýkaniu políciou podľa oddielu 54 Trestného poriadku, ktorý tiež vyžaduje, že akékoľvek úmrtie, ku ktorému došlo v policajnej väzbe, musí vyšetriť sudca a musí sa začať náležité súdne konanie,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorý Bangladéš ratifikoval v roku 2000,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ má dobré, dlhodobé vzťahy s Bangladéšom vychádzajúce okrem iného z dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji;

B.  keďže Bangladéš dosiahol v posledných rokoch významný pokrok, najmä v dosahovaní miléniových rozvojových cieľov a vo svojej hospodárskej výkonnosti;

C.  keďže vláda Bangladéša oznámila politiku „nulovej tolerancie“ vo vzťahu k akémukoľvek porušovaniu ľudských práv orgánmi presadzovania práva a prijala zákon o reforme polície stanovujúci kódex správania, vzorové policajné stanice a strediská na podporu obetí v hlavných policajných staniciach;

D.  keďže vláda Bangladéša oznámila, že v spolupráci s Medzinárodným výborom Červeného kríža vykonáva propagačné a vzdelávacie programy pre orgány presadzovania práva a väzenské orgány o medzinárodných ochranných opatreniach proti mučeniu;

E.  keďže v posledných rokoch došlo v Bangladéši k mnohým tragédiám v odevných továrňach, pričom najväčší počet obetí na životoch bol zaznamenaný pri zrútení továrne Rana Plaza, a to viac ako 1 100 obetí; keďže po zrútení budovy Rana Plaza Bangladéš spolu s hlavnými zainteresovanými stranami v odevnom sektore začal reformný program, ktorého cieľom je zaistenie bezpečných a dôstojných pracovných podmienok; keďže EÚ tento program podporuje prostredníctvom paktu udržateľnosti pre Bangladéš, ale keďže niektoré zainteresované strany nie sú ochotné zúčastniť sa;

F.  keďže zmiznutia (na ktorých sa údajne často podieľajú štátne bezpečnostné sily), používanie mučenia a iných foriem zlého zaobchádzania v Bangladéši pretrvávajú napriek zárukám stanoveným v ústave, trestnom zákonníku a zákone o mučení a (zákaze) smrti vo väzení, pričom pretrvávajú aj obmedzenia práva na slobodu prejavu;

G.  keďže po všeobecných voľbách 5. januára 2014, ktoré bojkotovala Bangladéšska národná strana (BNP), t. j. hlavná opozičná strana, došlo v tieni BNP k štrajkom a následkom toho k násilnostiam, vláda Ligy Awami pod vedením Šejky Hasínovej prijala viaceré kroky na obmedzenie občianskych práv;

H.  keďže prápor rýchleho nasadenia (Rapid Action Battalion – RAB), vytvorený pred 10 rokmi ako núdzové opatrenie proti hrozbám v oblasti bezpečnosti pochádzajúcim od militantných skupín, zahŕňa vojakov a policajtov, pričom účinne zapája armádu do civilného presadzovania práva bez akýchkoľvek transparentných mechanizmov zodpovednosti; keďže nezávislé organizácie pre ľudské práva uvádzajú, že RAB je zodpovedný za približne 800 úmrtí bez toho, aby došlo k akémukoľvek trestnému stíhaniu alebo potrestaniu zodpovedných úradníkov; keďže okrem nedávnych zatknutí niekoľkých členov RAB v súvislosti s podozrením z objednanej vraždy politika vládnucej strany ostávajú iné mimoriadne závažné porušovania nepotrestané;

I.  keďže 6. augusta 2014 vláda Bangladéša uverejnila svoju novú mediálnu politiku; keďže prvky tejto politiky stanovujú obmedzenia slobody médií, a to napríklad zákazom prejavu, ktorý je „protištátny“, „zosmiešňuje vnútroštátnu ideológiu“ a „nie je v súlade s bangladéšskou kultúrou“ a obmedzením spravodajstva o „anarchii, vzbure alebo násilí“; keďže vláda plánuje zaviesť legislatívny rámec, prostredníctvom ktorého chce túto politiku presadzovať; keďže Bangladéš na 145. mieste zo 179 krajín na svetovom rebríčku slobody tlače;

J.  keďže vláda Bangladéša navrhla nový zákon, ktorým sa údajne ukladajú prísne obmedzenia pre mimovládne organizácie (MVO); keďže nový návrh zákona o regulovaní zahraničných darov by reguloval operácie a financovanie pre každú skupinu prijímajúcu zahraničné finančné prostriedky a z úradu pre záležitosti MVO v rámci úradu predsedu vlády by urobil schvaľovací orgán vo vzťahu k projektom financovaným zo zahraničia; keďže nový návrh zákona by tiež vyžadoval získanie predchádzajúceho súhlasu pre všetkých, ktorí sú zapojení do dobrovoľníckej činnosti, pred ich vycestovaním z krajiny na účel súvisiaci s ich prácou na projekte; keďže jestvuje všeobecné znepokojenie mimovládnych organizácií, že zákon bude zapájať do procesu viac vládnych úradníkov ako pozorovateľov, hodnotiteľov a schvaľovateľov – s možnosťou odkladov a nesprávneho postupu;

K.  keďže 27. augusta 2014 Hanu Šáms Ahmadovú, koordinátorku medzinárodného výboru pre horské oblasti Čitagongu (Chittagong Hill Tracts Commission – CHTC), a jedného jej priateľa brutálne napadli ôsmi až desiati členovia skupiny Somo Odhikar Andolon počas ich súkromnej návštevy v meste Shoilopropat v oblasti Bandarban v horskej oblasti Čitagongu; keďže štyria členovia detektívnej pobočky polície, ktorí mali zaisťovať ich bezpečnosť, nezasiahli, a počas tohto útoku dokonca odišli;

L.  keďže etnicky a nábožensky motivované násilie naďalej pokračuje, napríklad vrátane útoku niekoľkých desiatok ozbrojených mužov začiatkom júla 2014 na kláštor mníšok pontifikálneho inštitútu zahraničných misií (Pontifical Institute of Foreign Missions – PIME) v meste Boldipuku; keďže počas tohto útoku kláštor vyrabovali a mníšky fyzicky napadli;

M.  keďže prinajmenšom štyroch blogerov a dvoch obhajcov ľudských práv počas posledných dvoch rokov obvinili na základe oddielu 57 zákona o informačných a komunikačných technológiách (IKT);

N.  keďže Medzinárodný trestný tribunál v Bangladéši, ktorý má vyšetrovať vojnové zločiny týkajúce sa vojny za nezávislosť Bangladéša, vydal doteraz desať rozsudkov vrátane ôsmich trestov smrti a dvoch trestov doživotného väzenia; keďže islamský politik Abdul Kader Mulla bol prvým, ktorého popravu vykonali; keďže existuje výrazná a opakovaná kritika, že tento Medzinárodný trestný tribunál nedodržiava medzinárodné štandardy; keďže podľa odhadov je vyše 1 000 ľudí v cele smrti v Bangladéši;

O.  keďže po tragickom zrútení továrne Rana Plaza v apríli 2013 vláda Bangladéša a západné maloobchodné spoločnosti zriadili režim kontrol pre viac ako 3 500 odevných tovární z hľadiska štrukturálnej integrity a požiarnej a elektrickej bezpečnosti; keďže zatiaľ čo kontroly vykonávané západnými maloobchodnými spoločnosťami sú priebežné a verejné, kontroly uskutočňované prostredníctvom bangladéšskej vlády zatiaľ neboli zverejnené;

P.  keďže zverenecký fond s účasťou darcov, zriadený koordinačným výborom pre budovu Rana Plaza na pomoc obetiam a pozostalým a zložený zo zástupcov vlády Bangladéša, odevného priemyslu, odborov a mimovládnych organizácií, ktorému predsedá Medzinárodná organizácia práce (MOP), ešte nedosiahol svoj cieľ získať 40 miliónov USD; keďže podľa údajov kampane s názvom Čisté oblečenie len polovica spoločností sídliacich prevažne v Európe a USA, ktoré sú prepojené s továrňami v budove Rana Plaza, prispela na zverenecký fond s účasťou darcov;

Q.  keďže napriek niekoľkým reformám pracovného práva pracovníci naďalej informujú o obťažovaní a zastrašovaní, ktoré im majú zabrániť v zapojení sa do odborov alebo v zakladaní odborov, a keďže sú naďalej ohlasované násilné činy voči organizátorom odborových zväzov; keďže zákonník práce z roku 2013 naďalej nespĺňa medzinárodné štandardy so zreteľom na slobodu združovania vrátane práva na štrajk a kolektívne vyjednávanie;

1.  vyjadruje uznanie bangladéšskej vláde za pokrok v dosahovaní miléniových rozvojových cieľov, čo má za následok značné a reálne zlepšenia pre milióny občanov tejto krajiny; okrem toho uznáva skutočnosť, že tieto zlepšenia sa dosiahli v náročných vnútroštátnych podmienkach, ktoré zahŕňajú neustálu hrozbu násilných útokov radikálnych skupín, ako je strana Džamaat-e-Islami pridružená k BNP; v tejto súvislosti víta prijatie zákona na prevenciu detských sobášov z 15. septembra 2014;

2.  vyjadruje však znepokojenie nad pokračujúcim porušovaním ľudských práv zo strany RAB a iných bezpečnostných síl vrátane nedobrovoľných zmiznutí a mimosúdnych popráv opozičných aktivistov; opakuje svoju požiadavku zrušiť trest smrti a víta rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 16. septembra 2014, aby sa trest smrti, ktorý vydal Medzinárodný trestný tribunál v prípade podpredsedu strany Džamaat-e-Islami Delwara Hossaina Sajedího, zmenil na doživotné väzenie;

3.  vyzýva vládu Bangladéša, aby okamžite prepustila všetky osoby, ktoré sa stali obeťou nedobrovoľného zmiznutia, okrem prípadov, keď ich možno obviniť zo zjavne trestného činu, pričom v tomto prípade by mali byť ihneď predvedené pred súd; vyzýva bangladéšske orgány, aby vyšetrili páchateľov, berúc do úvahy zodpovednosť za velenie, a osoby, ktoré sú za dané činy zodpovedné, vydali do rúk spravodlivosti v spravodlivom súdnom procese; naliehavo vyzýva vládu, aby vytvorila nezávislý orgán, ktorý by vyšetril takéto prípady, a opakuje svoju výzvu vláde, aby zriadila účinnú a úplne nezávislú komisiu pre ľudské práva;

4.  naliehavo vyzýva vládu, aby využila minimálnu silu na obnovenie verejného poriadku a aby striktne dodržiavala základné zásady OSN pre použitie sily a strelných zbraní; dôrazne odsudzuje násilné útoky opozičných skupín na civilné aj vládne ciele; vyzýva opozičné skupiny, aby sa zúčastňovali iba na pokojných protestoch;

5.  naliehavo vyzýva bangladéšsku vládu, aby zosúladila jednotky štátnej bezpečnosti vrátane polície a RAB s požiadavkami vyplývajúcimi zo zákona; dôrazne vyzýva bangladéšske orgány, aby ukončili beztrestnosť RAB nariadením vyšetrovania a stíhania údajného nezákonného zabíjania jednotkami RAB; upozorňuje, že bude podrobne sledovať konania v prípade vrážd v meste Narayanganj, v súvislosti s ktorým boli zatknutí traja dôstojníci RAB a čakajú na súdne konanie po tom, ako došlo k únosom a zabitiu siedmich ľudí v meste Narayanganj v apríli 2014;

6.  zdôrazňuje, že v záujme posilnenia dodržiavania zásad právneho štátu a základných práv obyvateľstva je dôležitý nezávislý, nestranný a prístupný súdny systém a že je takisto dôležité zreformovať Medzinárodný trestný tribunál; uznáva, že je viac než kedykoľvek predtým dôležité vybudovať dôveru verejnosti v inštitúcie v oblasti súdnictva, bezpečnosti a ľudských práv, a to vzhľadom na zintenzívnené hrozby v regióne pochádzajúce od teroristických organizácií, ako je al-Káida;

7.  vyjadruje znepokojenie nad navrhovaným zákonom o mimovládnych organizáciách; naliehavo vyzýva bangladéšsku vládu, aby pokračovala v konzultáciách s nezávislými skupinami o obsahu tohto návrhu zákona a zabezpečila, aby v prípade, že tento zákon bude nakoniec prijatý, bol v súlade s medzinárodnými normami a dohovormi o občianskych právach, ku ktorým sa Bangladéš zaviazal;

8.  naliehavo vyzýva bangladéšsku vládu, aby uznala a rešpektovala slobodu tlače a médií a aby skupinám zasadzujúcim sa za ľudské práva umožnila zohrávať dôležitú úlohu pri posilňovaní zodpovednosti a dokumentovaní prípadov porušovania ľudských práv; naliehavo vyzýva bangladéšske orgány, aby zrušili novú mediálnu politiku a dodržiavali svoje záväzky umožňovať slobodu slova a prejavu;

9.  vyjadruje veľké znepokojenie v súvislosti s opakovanými prípadmi etnicky a nábožensky motivovaného násilia; naliehavo vyzýva bangladéšsku vládu, aby poskytla lepšiu ochranu a záruky menšinám, ako napríklad hinduistom, budhistom a kresťanom, ale aj menšine Bihari; víta zatknutie osôb podozrivých v súvislosti so zločinným útokom na kláštor v meste Boldipuku;

10.  vyzýva vládu Bangladéša, aby zabezpečila presadzovanie pracovného práva, a naliehavo žiada ďalšiu reformu, aby sa pracovné právo zosúladilo s normami MOP, najmä pokiaľ ide o možnosť pracovníkov slobodne zakladať odborové zväzy a vstupovať do nich;

11.  berie na vedomie programy reforiem v odevnom priemysle, naliehavo však vyzýva vládu, aby v plnej miere vykonávala akčný plán, ktorý schválila a podpísala spolu s MOP v máji 2013, vrátane náborov a školení inšpektorov a dôkladných, verejne zaznamenaných kontrol mnohých tisícov tovární v krajine; naliehavo vyzýva signatárov dohody o požiarnej ochrane a bezpečnosti v Bangladéši, aby dodržali svoje záväzky, a to aj pokiaľ ide o finančné odškodnenie pre obete a minimálne štandardy;

12.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v júni 2014 predstavovala celková suma, ktorú podniky dobrovoľne darovali zvereneckému fondu s účasťou darcov, len 17 miliónov USD, pričom chýbalo ešte 23 miliónov USD; vyvodzuje preto záver, že zásada dobrovoľnosti v prípade obetí katastrofy v budove Rana Plaza zlyhala a že naliehavo treba zaviesť povinný mechanizmus;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vláde a parlamentu Bangladéša, Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a vládam a parlamentom členských štátov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia