Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2834(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0097/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2014 - 10.3

Antagna texter :

P8_TA(2014)0024

Antagna texter
PDF 142kWORD 58k
Torsdagen den 18 september 2014 - Strasbourg
Människorättskränkningar i Bangladesh
P8_TA(2014)0024RC-B8-0097/2014

Europaparlamentets resolution av den 18 september 2014 om människorättskränkningar i Bangladesh (2014/2834(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Bangladesh,

–  med beaktande av samarbetsavtalet mellan EG och Bangladesh från 2001,

–  med beaktande av artiklarna 33 och 35 i Bangladeshs författning, som slår fast att ingen människa får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och att ingen människa får gripas eller hållas i fängsligt förvar utan att informeras om orsakerna,

–  med beaktande av den dom från Bangladeshs högsta domstol som fastställer skyddsåtgärder mot godtyckliga polisgripanden enligt avsnitt 54 i straffprocesslagen, enligt vilken dessutom alla dödsfall som inträffar i polisens förvar ska utredas av en undersökningsdomare och nödvändiga rättsliga åtgärder ska vidtas,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Bangladesh ratificerade år 2000,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU har sedan länge goda förbindelser med Bangladesh, bland annat genom samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling.

B.  Bangladesh har gjort avsevärda framsteg på senare år, särskilt med att uppnå millennieutvecklingsmålen och i fråga om landets ekonomiska resultat.

C.  Bangladeshs regering har aviserat en ”nolltoleranspolitik” mot alla människorättskränkningar från brottsbekämpande myndigheters sida och antagit en lag om reformering av polisväsendet, som bland annat föreskriver en uppförandekod, förebildliga polisstationer och stödcentraler för brottsoffer vid viktigare polisstationer.

D.  Bangladeshs regering har meddelat att den i samarbete med Internationella rödakorskommittén genomför medvetandehöjande program och utbildningsprogram för brottsbekämpande myndigheter och fängelsemyndigheter om internationella skyddsåtgärder mot tortyr.

E.  På senare år har det inträffat en rad tragedier på klädfabriker i Bangladesh, den allvarligaste då fabriken Rana Plaza rasade samman och över 1 100 människor omkom. Efter raset i Rana Plaza-fabriken har Bangladesh, tillsammans med större aktörer i klädsektorn, sjösatt ett reformprogram vars mål är säkra och anständiga arbetsvillkor. EU stöder detta program genom avtalet Bangladesh Sustainability Compact, men vissa aktörer är motvilliga att delta.

F.  Försvinnanden, där statens säkerhetsstyrkor ofta påstås vara inblandade, tortyr och andra former av misshandel förekommer alltjämt i Bangladesh – trots skyddsklausuler i konstitutionen, strafflagen och lagen om tortyr och dödsfall i fängsligt förvar – liksom inskränkningar i yttrandefriheten.

G.  Efter de allmänna valen den 5 januari 2014, som bojkottades av det ledande oppositionspartiet Bangladesh Nationalist Party (BNP) och som överskuggades av strejker som BNP låg bakom med efterföljande våld, har regeringen med partiet Awamiförbundet i spetsen och under ledning av Sheikh Hasina vidtagit flera åtgärder för att inskränka de medborgerliga rättigheterna.

H.  Styrkan Rapid Action Battalion (RAB), som bildades för tio år sedan som en nödåtgärd för att motverka säkerhetshot från militanta grupper, består av både militär och polis, vilket i praktiken innebär att armén fungerar som en brottsbekämpande myndighet utan att det finns några ansvarsmekanismer som medger insyn. Oberoende människorättsorganisationer hävdar att RAB bär ansvaret för 800 dödsfall utan att ansvariga tjänstemän vare sig åtalats eller dömts. Bortsett från att flera RAB-medlemmar på senare tid gripits i samband med ett misstänkt beställningsmord på en politiker från regeringspartiet har andra ohyggliga övergrepp begåtts utan straff.

I.  Den 6 augusti 2014 offentliggjorde Bangladeshs regering sin nya mediepolitik. Delar av denna inskränker mediefriheten – till exempel genom förbud mot innehåll som är ”statsfientligt”, ”förlöjligar den nationella ideologin” eller är ”oförenligt med Bangladeshs kultur” – och begränsar möjligheterna att rapportera om ”anarki, uppror eller våld”. Regeringen planerar ett regelverk för att genomdriva denna politik. Bangladesh innehar plats 145 av 179 i det internationella pressfrihetsindexet World Press Freedom Index.

J.  Bangladeshs regering har föreslagit en ny lag som enligt uppgift innebär allvarliga begränsningar för icke-statliga organisationer. Genom den föreslagna lagen om reglering av utländska donationer skulle nämligen transaktioner och finansiering till förmån för olika grupper som tar emot utländskt kapital komma att regleras och kontoret för icke-statliga organisationers affärer, vid premiärministerns kansli, skulle ges befogenhet att godkänna utlandsfinansierade projekt. Det nya lagförslaget skulle också innebära krav på förhandsgodkännande innan någon som arbetar med frivilligverksamhet kan resa ut ur landet i syften som rör arbetet med ett projekt. Bland icke-statliga organisationer råder allmän oro över att lagen kommer att medföra fler regeringstjänstemän som arbetar med att övervaka, utvärdera och godkänna – med risk för förseningar och missförhållanden.

K.  Den 27 augusti 2014 blev Hana Shams Ahmed, samordnare för International Chittagong Hill Tracts Commission (CHTC), och en vän brutalt attackerade av 8–10 medlemmar ur den så kallade Somo Odhikar Andolon under ett privat besök i Shoilopropat i Bandarban i området Chittagong Hill Tracts. De fyra medlemmar av polisens detektivavdelning som skulle vaka över deras säkerhet ingrep inte och försvann till och med under tiden som övergreppet pågick.

L.  Det etniskt och religiöst motiverade våldet fortsätter, till exempel när flera tiotals män i början av juli attackerade nunnor i ett kloster i Boldipuku som tillhörde Påvliga institutet för utländska missioner (PIME). Vid attacken plundrades klostret och nunnorna blev fysiskt angripna.

M.  Minst fyra bloggare och två människorättsförsvarare har de senaste två åren åtalats enligt avsnitt 57 i lagen om informations- och kommunikationsteknik.

N.  Bangladeshs folkrättstribunal, som har i uppgift att utreda krigsförbrytelser begångna i samband med Bangladeshs självständighetskrig, har hittills avkunnat tio domar, av vilka åtta varit dödsstraff och två livstids fängelsestraff. Den islamistiske politikern Abdul Quader Mollah var den förste som avrättades. Folkrättstribunalen har vid upprepade tillfällen fått kraftig kritik för att den inte uppfyller internationella normer. Enligt beräkningarna väntar över 1 000 människor i Bangladesh på avrättning.

O.  Efter det tragiska raset i Rana Plaza-fabriken i april 2013 införde Bangladeshs regering och västerländska klädkedjor ett system som innebär att över 3 500 klädfabriker ska inspekteras med avseende på sin strukturella hållfasthet och sin brand- och elsäkerhet. De västerländska klädkedjornas inspektioner har skett fortlöpande och offentligt, medan de som gjorts av Bangladeshs regering ännu inte har offentliggjorts.

P.  Fonden Donor Trust Fund, som inrättades av samordningskommittén för Rana Plaza (bestående av företrädare för Bangladeshs regering, klädindustrin, fackföreningar och icke-statliga organisationer och med Internationella arbetsorganisationen (ILO) som ordförande) i syfte att hjälpa offren och de överlevande, har ännu inte uppnått sitt mål på 40 miljoner US‑dollar. Enligt organisationen Clean Clothes Campaign har endast hälften av de huvudsakligen i Europa och USA baserade företagen med kopplingar till fabrikerna i Rana Plaza-byggnaden lämnat bidrag till Donor Trust Fund.

Q.  Trots en del arbetsrättsliga reformer fortsätter arbetstagare att rapportera om trakasserier och hotelser avsedda att hindra dem från att gå med i eller bilda fackföreningar. Även våld mot organisatörer av fackföreningar rapporteras alltjämt. Arbetslagstiftningen från 2013 når fortfarande inte upp till internationella normer för föreningsfrihet, däribland strejkrätten och rätten till kollektivförhandlingar.

1.  Europaparlamentet lovordar Bangladeshs regering för framstegen i uppnåendet av millennieutvecklingsmålen, vilket har lett till avsevärda förbättringar för miljontals människor i deras vardagsliv. Parlamentet inser även att dessa förbättringar har åstadkommits under svåra omständigheter, bland annat genom ett konstant hot i form av våldsamma attacker begångna av radikala grupper som partiet Jamaat-e-Islami, med anknytning till BNP. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang lagen om förbud mot barnäktenskap, som antogs den 15 september 2014.

2.  Europaparlamentet uttrycker emellertid oro över de fortsatta människorättskränkningar som begås av RAB och andra säkerhetsstyrkor, bland annat tvångsförsvinnanden och utomrättsliga avrättningar som drabbar oppositionsaktivister. Parlamentet upprepar sitt krav på att dödsstraffet ska avskaffas och välkomnar Högsta domstolens beslut av den 16 september 2014 att folkrättsdomstolens dödsstraff mot Jamaat-e-Islami-partiets vice ordförande Delwar Hossain Sayedee ska omvandlas till livstids fängelse.

3.  Europaparlamentet uppmanar Bangladeshs regering att omedelbart frige alla personer som utsatts för tvångsförsvinnanden, såvida de inte kan åtalas för en klart straffbar handling; i sådana fall bör de omedelbart ställas inför domstol. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Bangladesh att utreda vilka förövarna är, och att därvidlag även beakta befälsbefattningar, och att ställa de ansvariga inför rätta i en rättvis rättegång. Parlamentet uppmanar med kraft regeringen att tillsätta ett oberoende organ som ska utreda sådana fall, och upprepar sin uppmaning till regeringen att tillsätta en effektiv och helt oberoende människorättskommission.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft regeringen att använda så lite våld som möjligt för att återupprätta den allmänna ordningen och att strikt följa FN:s grundläggande principer för användning av våld och vapen. Parlamentet fördömer kraftfullt oppositionsgruppers våldsamma attacker mot både civila mål och regeringsmål. Parlamentet uppmanar oppositionsgrupperna att endast delta i fredliga protester.

5.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Bangladeshs regering att åter få statens säkerhetsstyrkor, däribland polisen och RAB, att agera inom lagens råmärken. Parlamentet uppmanar eftertryckligen myndigheterna i Bangladesh att få slut på straffriheten för RAB genom att beordra utredningar och åtal i samband med olagligt dödande som RAB-styrkor påstås ha gjort sig skyldiga till. Parlamentet kommer noga att följa förfarandena i målet om morden i Narayanganj, där tre RAB-tjänstemän har gripits och väntar på rättegång sedan sju personer bortförts och dödats i Narayanganj i april 2014.

6.  Europaparlamentet framhåller vikten av det finns ett oberoende, opartiskt och lättillgängligt rättsväsen för att respekten för rättsstatsprincipen och för befolkningens grundläggande rättigheter ska förbättras, samt vikten av att folkrättsdomstolen reformeras. Parlamentet inser att det är viktigare än någonsin att bygga upp allmänhetens förtroende för rättsväsendet, säkerhetsapparaten och människorättsinstitutionerna med tanke på de tilltagande hoten i regionen från terrororganisationer som al-Qaida.

7.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över den föreslagna lagen om icke-statliga organisationer. Parlamentet uppmanar med kraft Bangladeshs regering att fortsätta samråda med oberoende grupper om innehållet i lagförslaget och att se till att lagen, om den antas, är förenlig med internationella normer och med konventioner om medborgerliga rättigheter som Bangladesh har förbundit sig att följa.

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Bangladeshs regering att erkänna och respektera press- och mediefriheten och att tillåta människorättsgrupper att spela en viktig roll i arbetet med att skärpa ansvarsutkrävandet och dokumentera människorättskränkningar. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheterna i Bangladesh att upphäva den nya mediepolitiken och att fullgöra sina skyldigheter i fråga om att tillåta yttrandefrihet.

9.  Europaparlamentet är mycket oroat över det återkommande etniskt och religiöst motiverade våldet. Parlamentet uppmanar med kraft Bangladeshs regering att erbjuda bättre skydd och garantier för minoriteter som hinduer, buddister och kristna men även biharier. Parlamentet välkomnar gripandet av personer som misstänks för inblandning i attackerna mot konventet i Boldipuku.

10.  Europaparlamentet uppmanar Bangladeshs regering att se till att arbetslagstiftningen tillämpas, och manar till ytterligare reformer för att arbetslagstiftningen ska bli förenlig med ILO:s standarder, i synnerhet genom att arbetstagare ges möjlighet att fritt bilda och gå med i fackföreningar.

11.  Europaparlamentet noterar reformprogrammen i klädindustrin, men uppmanar med kraft regeringen att till fullo genomföra den handlingsplan som den enades om och skrev under tillsammans med ILO i maj 2013, bland annat om rekrytering och utbildning av inspektörer och om omfattande inspektioner, med offentliga register, av dess flera tusen fabriker. Parlamentet uppmanar med kraft de parter som undertecknat överenskommelsen om brand- och byggnadssäkerhet i Bangladesh att fullgöra sina åtaganden, även i fråga om ekonomisk kompensation till offren och i fråga om minimistandarder.

12.  Europaparlamentet beklagar att de pengar till Donor Trust Fund som uppbringats genom frivilliga företagsdonationer endast uppgick till sammanlagt 17 miljoner US-dollar i juni 2014, vilket innebär att det fortfarande saknades 23 miljoner US-dollar. Parlamentet sluter sig därför till att frivillighetsprincipen har svikit offren från Rana Plaza-katastrofen och att det snarast möjligt behövs en obligatorisk mekanism.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Bangladeshs regering och parlament, rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy