Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2841(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0118/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/09/2014 - 10.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0025

Vastuvõetud tekstid
PDF 159kWORD 77k
Neljapäev, 18. september 2014 - Strasbourg
Olukord Ukrainas ning ELi ja Venemaa suhete hetkeolukord
P8_TA(2014)0025RC-B8-0118/2014

Euroopa Parlamendi 18. septembri 2014. aasta resolutsioon Ukraina olukorra ning Euroopa Liidu ja Venemaa suhete hetkeseisu kohta (2014/2841(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Euroopa naabruspoliitika, idapartnerluse ja Ukraina kohta ning pidades eelkõige silmas oma 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Ukrainas(1), 13. märtsi 2014. aasta resolutsiooni Venemaa sissetungi kohta Ukrainasse(2), 17. aprilli 2014. aasta resolutsiooni Venemaa surve kohta idapartnerluse riikidele ja eelkõige Ida-Ukraina destabiliseerimise kohta(3) ning 17. juuli 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Ukrainas(4),

–  võttes arvesse välisasjade nõukogu 22. juuli ja 15. augusti 2014. aasta järeldusi ning Euroopa Ülemkogu 30. augusti 2014. aasta järeldusi Ukraina kohta,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 11. septembri 2014. aasta avaldust Eesti politseiametniku röövimise kohta,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venemaa kohta, pidades eelkõige silmas oma 6. veebruari 2014. aasta resolutsiooni ELi ja Venemaa tippkohtumise kohta(5),

–  võttes arvesse NATO Walesi tippkohtumise 5. septembri 2014. aasta deklaratsiooni,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põllumajandusministrite nõukogu 5. septembri 2014. aasta erakorralise kohtumise tulemusi,

–  võttes arvesse 12. septembri 2014. aasta ministrite ühisavaldust ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu ning põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu (AA/DCFTA) rakendamise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et 2014. aasta suvi möödus Ida-Ukraina konflikti edasise süvenemise tähe all; arvestades, et ÜRO hinnangul on vähemalt 3 000 inimest kaotanud elu ja veel mitmed tuhanded on saanud vigastada ning sajad tuhanded tsiviilisikud on konfliktipiirkondadest põgenenud; arvestades, et konflikti majanduslikud kulud, sh idapiirkondade uuesti ülesehitamise kulud, kujutavad Ukraina sotsiaalse ja majandusliku arengu jaoks tõsist probleemi;

B.  arvestades, et kolmepoolne kontaktrühm leppis 5. septembril 2014 Minskis kokku relvarahus, mis jõustus samal päeval; arvestades, et kokkuleppe sisaldab ka 12-punktilist protokolli, mis hõlmab pantvangide vabastamise, meetmed humanitaarolukorra parandamiseks, kõigi ebaseaduslike relvarühmituste, sõjaväevarustuse ja palgasõdurite tagasitõmbamise Ukrainast ning meetmed Donetski ja Luhanski piirkonna detsentraliseerimiseks;

C.  arvestades, et relvarahu on alates reedest, 5. septembrist 2014 korduvalt rikutud peamiselt Vene vägede ja separatistide poolt Mariupoli ja Donetski lennujaama piirkonnas ning Ukraina kaitsemeetmeid on ka mitmes muus kohas proovile pandud;

D.  arvestades, et Venemaa on viimastel nädalatel suurendanud oma sõjalist kohalolekut Ukraina territooriumil ja separatistlike relvarühmituste logistilist toetamist, varustades neid pidevalt relvade, laskemoona, soomukite ja seadmete, palgasõdurite ja tunnusmärkideta sõduritega, vaatamata ELi üleskutsetele teha kõik võimalik olukorra rahustamiseks; arvestades, et kriisi algusest peale on Venemaa Föderatsioon koondanud Ukraina piirile massiliselt vägesid ja sõjatehnikat;

E.  arvestades, et Venemaa otsene ja kaudne sõjaline sekkumine Ukrainas ning Krimmi annekteerimine rikub rahvusvahelist õigust, sealhulgas ÜRO põhikirja, Helsingi lõppakti ja 1994. aasta Budapesti lepingut; arvestades, et Venemaa keeldub endiselt Euroopa tavarelvastuse piiramise lepingut rakendamast;

F.  arvestades, et 30. augustil 2014 kokku tulnud Euroopa Ülemkogu palus esitada ettepanekud ELi piiravate meetmete karmistamiseks, pidades silmas Venemaa destabiliseerivat tegevust Ida-Ukrainas; arvestades, et need ettepanekud jõustusid 12. septembril 2014;

G.  arvestades, et pärast seda, kui 21. märtsil 2014 allkirjastati assotsieerimislepingu poliitilised sätted, kirjutasid EL ja Ukraina 27. juunil 2014 ametlikult alla selle lepingu ülejäänud osale, mis hõlmab ka põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduslepingut; arvestades, et Euroopa Parlament ja Ukraina Ülemraada ratifitseerisid assotsieerimislepingu üheaegselt; arvestades, et komisjon teatas 12. septembril 2014, et põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu esialgne kohaldamine lükatakse edasi 31. detsembrini 2015; arvestades, et selle tulemusel pikenevad ELi poolt Ukrainale antud ühepoolsed kaubandussoodustused, mis pidid lõppema käesoleva aasta 1. novembril 2014;

H.  arvestades, et Venemaa valitsus võttis 7. augustil 2014 vastu nimekirja ELi, USA, Norra, Kanada ja Austraalia toodetest, mis Venemaal turul üheks aastaks keelustatakse; arvestades, et see keeld mõjutab kõige rohkem Euroopa Liitu, sest Venemaa on ELi põllumajandustoodete jaoks suuruselt teine eksporditurg ja kalandustoodete ekspordituruna kuuendal kohal ning kuna 73% Venemaal keelatud importkaubast on pärit EList; arvestades, et Venemaa kohaldatavad üldised piirangud võivad kahjustada kaubavahetust 5 miljardi euro ulatuses ning mõjutada nende 9,5 miljoni inimese sissetulekut, kes töötavad põllumajandusettevõtetes, mida impordikeeld kõige enam puudutab;

I.  arvestades, et ELi toidukaupade impordikeeld Venemaa turule, mis on andnud eriti suure löögi puuvilja- ja köögiviljasektorile, aga ka piima- ja lihasektorile, võib ahelreaktsioonina kaasa tuua ülepakkumise siseturul ning et ELi kalandustoodete impordikeeld Venemaa turule võib mõnedes liikmesriikides põhjustada tõsiseid probleeme; arvestades, et keelustatud kalandustoodete väärtus ulatub ligi 144 miljoni euroni;

J.  arvestades, et Venemaa õõnestab ELi julgeolekut, rikkudes regulaarselt Soome, Balti riikide ja Ukraina õhuruumi ning olles hiljuti 45% ulatuses vähendanud oma gaasitarneid Poolasse;

K.  arvestades, et NATO tippkohtumisel Newportis kinnitati, et NATO toetab Ukrainat, kellele Venemaa avaldab destabiliseerivat mõju, pakuti abi Ukraina relvajõudude tugevdamiseks ning kutsuti Venemaad üles tõmbama oma väed Ukrainast välja ja lõpetama Krimmi ebaseaduslik anneksioon; arvestades, et NATO on kinnitanud, et taotleb jätkuvalt koostööd ja konstruktiivset suhet Venemaaga, sealhulgas ka vastastikuse usalduse suurendamist, ning on kinnitanud, et kanalid Venemaaga suhtlemiseks jäävad avatuks;

L.  arvestades, et Malaysia Airlines᾽i lennuki MH17 traagiline allatulistamine Donetski oblastis põhjustas nördimust rahvusvahelises ja Euroopa avalikkuses; arvestades, et ÜRO ja EL on nõudnud õnnetuse asjaolude põhjalikku rahvusvahelist uurimist ning et süüdlaste vastutuselevõtmine on moraalne ja juriidiline kohustus;

M.  arvestades, et mässulised röövisid ja tapsid julmalt Mõkola Zeleneci, kes oli Leedu aukonsul Luganskis;

1.  väljendab heameelt Minski relvarahulepingu allakirjutamise üle ja kutsub osapooli tegema kõik võimaliku lepingu täielikuks ja heas usus rakendamiseks, kuna see sillutaks teed tõelisele rahuprotsessile, milles sisaldub Ukraina piiri alaline ja tõhus kontroll, mille järelevalvet teeb OSCE, Vene vägede, ebaseaduslike relvarühmituste, sõjaväevarustuse ja palgasõdurite täielik ja tingimusteta tagasitõmbamine Ukraina rahvusvaheliselt tunnustatud territooriumilt ning pantvangide vabastamine; mõistab hukka asjaolu, et relvarahukokkulepet rikutakse pidevalt peamiselt Vene vägede ja separatistide poolt ja et jätkub nende vägede koondamine; rõhutab eriti asjaolu, et lahendus sellele konfliktile peaks olema poliitiline;

2.  kutsub kõiki pooli üles relvarahu järgima ning hoiduma igasugusest tegevusest või liikumisest, mis võiks seda kokkulepet ohustada; väljendab siiski muret selle pärast, et relvarahu on Vene vägedele vaid ettekääne ümbergrupeerimiseks, et jätkata oma pealetungi maismaaühenduse loomiseks Krimmi ja edasi Transnistriaga;

3.  mõistab teravalt hukka Venemaa Föderatsiooni väljakuulutamata hübriidsõja pidamise eest Ukraina vastu, milleks Venemaa kasutab oma regulaarvägesid ja toetab ebaseaduslikke relvarühmitusi; rõhutab asjaolu, et need Venemaa juhtkonna meetmed ei ohusta mitte ainult Ukraina ühtsust ja sõltumatust, vaid kogu Euroopat; kutsub Venemaad üles viima viivitamatult kõik oma sõjalised vahendid ja relvajõud Ukrainast välja, keelustama võitlejate ja relvade sissevoolu Ida-Ukrainasse ning lõpetama nii otsese kui ka kaudse toetuse separatistlike jõudude tegevusele Ukraina pinnal;

4.  kinnitab veel kord oma toetust Ukraina sõltumatusele, suveräänsusele, territoriaalsele terviklikkusele ja piiride puutumatusele ning Ukraina õigusele valida Euroopa orientatsioon; kordab, et rahvusvaheline kogukond ei tunnusta Krimmi ja Sevastoopoli ebaseaduslikku annekteerimist ega katseid luua Donbassis kvaasivabariike; väljendab heameelt ELi otsuse üle keelustada Krimmist pärinevate toodete sissevedu, millel puudub Ukraina ametivõimude väljastatud päritolusertifikaat; taunib ka Venemaa passide pealesundimist Ukraina kodanikele Krimmis, ukrainlaste ja krimmitatarlaste tagakiusamist ning isehakanud juhtide ähvardusi Krimmi kodanike vastu, kes on üles näidanud huvi hääletada eelseisvatel parlamendivalimistel;

5.  rõhutab, et OSCE võib Ukraina kriisi lahendamisele otsustavalt kaasa aidata, sest sel organisatsioonil on kogemusi relvakonfliktide ja kriiside lahendamisel, ning et nii Venemaa Föderatsioon kui ka Ukraina on OSCE liikmed; kutsub ELi liikmesriike, ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ning Euroopa Komisjoni üles tegema kõik selleks, et tugevdada ja suurendada OSCE erakorralist vaatlusmissiooni Ukrainas nii kogenud töötajate kui ka logistika ja varustusega; rõhutab vajadust paigutada OSCE vaatlejad viivitamata neisse Ukraina-Vene piirilõikudesse, mis on separatistide kontrolli all;

6.  rõhutab, et reformi- ja assotsieerimiskava elluviimine peavad toimuma samaaegselt võitlusega Ukraina ühtsuse ja territoriaalse terviklikkuse tagamise nimel; kordab, et need kaks ülesannet on lahutamatud ja sünergeetiliselt seotud; rõhutab vajadust rahumeelse dialoogi ja detsentraliseerimise järele, mis samas tagaks, et võim kogu territooriumi üle jääks keskvalitsusele, ja kindlustaks nii Ukraina ühtsuse; rõhutab ühiskonna eri kogukondade vahelise usalduse loomise vajadust ja nõuab jätkusuutlikku lepitusprotsessi; rõhutab sellega seoses, kui tähtis on alustada kaasavat rahvuslikku dialoogi, vältides propagandat, vihakõnet ja retoorikat, mis võiksid konflikti veelgi süvendada; rõhutab, et selline kaasav dialoog peaks hõlmama kõigi piirkondade ja vähemuste kodanikuühiskonna organisatsioone ja kodanikke;

7.  väljendab heameelt assotsieerimislepingu ning põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu üheaegse ratifitseerimise üle Ülemraadas ja Euroopa Parlamendis; on seisukohal, et see on tähtis samm, mis näitab mõlema poole tõsist tahet lepinguid edukalt rakendada; võtab teadmiseks, et ELi-Ukraina põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu esialgne kohaldamine on lõppkokkuvõttes edasi lükatud kuni 31. detsembrini 2015 ning et selle asendusena pikendatakse ühepoolseid kaubandussoodustusi, mis kujutavad endast selle lepingu de facto asümmeetrilist kohaldamist; mõistab hukka Venemaa rakendatavad erakorralised meetmed ja surveavaldused; rõhutab, et lepingut ei tohi muuta ja seda ei muudeta ning et Euroopa Liit on ratifitseerimisprotsessi ajal selle väga üheselt selgeks teinud; kutsub liikmesriike üles mitte viivitama Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingu ning põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu ratifitseerimisega; võtab teadmiseks käimasolevad konsultatsioonid Ukraina, Venemaa ja ELi vahel assotsieerimislepingu ning põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu rakendamise üle Ukrainaga ning loodab, et need aitavad lahendada kõik vääritimõistmised;

8.  rõhutab, et eelseisvaid kuid kuni assotsieerimislepingu ning põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu rakendamiseni tuleks kasutada selleks, et tegeleda Ukraina poliitilise süsteemi, majanduse ja ühiskonna vajaliku ümberkorraldamise ja moderniseerimisega assotsieerimiskava alusel; kiidab heaks president Porošenko väljakuulutatud reformiprogrammi, mis sisaldab seadusi korruptsioonivastase võitluse, detsentraliseerimise ja amnestia kohta; kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles koostama viivitamata kõikehõlmava ja mahuka finants- ja muu abi paketi Ukraina jaoks, eelkõige inimestele Ida-Ukrainas, et toetada poliitilise lahenduse leidmise ja siseriikliku lepitamise nimel tehtavat tööd;

9.  märgib, et Ülemraada poolt 16. septembril 2014 vastu võetud seadused mõnede Donetski ja Luhanski oblastite piirkondade eristaatuse ning amnestia kohta kujutavad endast olulist panust pingete lõdvendamisse Ukraina presidendi Petro Porošenko rahuplaani rakendamise raames;

10.  toetab ELi poolt suvel vastu võetud Venemaa-vastaseid piiravaid meetmeid, tingituna Venemaa agressiooni jätkumisest, ning märgib, et need jõustusid 12. septembril 2014; on arvamusel, et kõik sanktsioonid tuleks kavandada selliselt, et Kremliga seotud ettevõtetel ei oleks võimalik neist kõrvale hoida; nõuab, et EL jälgiks tähelepanelikult selliseid majanduskoostöö vorme, nagu aktsiakapitali vahetus ja ühisettevõtted;

11.  rõhutab, et ELi piiravaid meetmeid on saab tühistada või varieerida sõltuvalt olukorrast Ukrainas;

12.  kutsub liikmesriike ja Euroopa välisteenistust üles leppima kokku selgetes kriteeriumites, mille täitmine hoiaks ära uute Venemaa-vastaste piiravate meetmete vastuvõtmise või viiks eelnevate meetmete tühistamiseni; on veendunud, et need kriteeriumid peaksid hõlmama järgmist: Vene vägede ja palgasõdurite täielik väljaviimine Ukraina territooriumilt; relvade ja varustuse tarnimise lõpetamine terroristidele; täielik relvarahust kinnipidamine Venemaa poolt; tõhusa rahvusvahelise relvarahukontrolli ja järelevalve loomine; ning Ukraina kontrolli taastamine kogu oma territooriumi üle; kutsub nõukogu ja liikmesriike üles mitte kaaluma ühegi sanktsiooni tühistamist enne nende tingimuste täitmist ning olema jätkuvalt valmis kehtestama uusi sanktsioone, kui Venemaa võtab mis tahes meetmeid relvarahuleppe rikkumiseks või pingete suurendamiseks Ukrainas;

13.  tuletab meelde, et ELi võetud piiravad meetmed on otseselt seotud rahvusvahelise õiguse rikkumisega Venemaa Föderatsiooni poolt Krimmi ebaseaduslikul annekteerimisel ja Ukraina destabiliseerimisel, samas kui Venemaa Föderatsiooni kehtestatud kaubanduspiirangud, sh Ukraina ja teiste idapartnerlusriikide vastu, kes hiljuti sõlmisid assotsieerimislepingud ELiga, on põhjendamatud; nõuab, et EL kaaluks Venemaa väljaarvamist tuumaenergiaalasest koostööst ja SWIFT-süsteemist;

14.  palub komisjonil jälgida tähelepanelikult Venemaa vastusanktsioonide mõju ja võtta viivitamata meetmeid Venemaa kaubanduspiirangute all kannatavate tootjate toetamiseks; väljendab heameelt ELi põllumajandusministrite nõukogu poolt 5. septembril võetud meetmete üle ning nõuab, et komisjon uuriks võimalusi, kuidas EL saaks paremini toime tulla samasuguste kriisidega tulevikus, ning teeks kõik endast oleneva kriisist mõjutatud Euroopa tootjate piisavaks ja õigeaegseks toetamiseks; väljendab kahetsust erakorraliste turumeetmete peatamise pärast kiiresti riknevate puu- ja köögiviljade turul, kuid mõistab hukka toetuste mis tahes kuritarvitamise; kutsub komisjoni üles esitama võimalikult kiiresti uue kava;

15.  kutsub komisjoni üles tähelepanelikult jälgima olukorda põllumajandus-, toidu-, kalandus- ja vesiviljelusturul, teavitama nõukogu ja Euroopa Parlamenti kõigist muudatustest ning hindama võetud meetmete mõju, et vajaduse korral laiendada meetmetega hõlmatavate toodete nimekirja ja suurendada 125 miljoni euro suurust eelarvet; nõuab, et komisjon ei piirduks üksnes turumeetmetega, vaid võtaks ka keskpika tähtajaga meetmeid, et suurendada ELi kohalolekut kolmandate riikide turgudel (nt reklaam);

16.  kaalub võimalust kasutada muid ELi fonde peale põllumajandusfondide, kuna kriis on eelkõige poliitilist laadi ega ole tingitud turutõrkest või ebasoodsatest ilmastikutingimustest;

17.  rõhutab, et keskmises ja pikas perspektiivis sõltuvad Venemaa poliitiline ja majanduslik stabiilsus ja areng tõelise demokraatia tekkest, ning toonitab, et ELi ja Venemaa suhete edasine areng oleneb Venemaal demokraatia, õigusriigi põhimõtete ja põhiõiguste edendamiseks tehtavatest jõupingutustest Venemaal;

18.  väljendab rahulolu Ida-Ukrainas ebaseaduslike relvarühmituste pantvangiks olnud isikute vabastamise üle ning nõuab kõigi Venemaa Föderatsioonis kinnipeetavate Ukraina vangide vabastamist; juhib erilist tähelepanu Ukraina vabatahtliku Nadežda Savtšenko juhtumile, kelle separatistid pidasid kinni juunis 2014 ja viisid pärast seda Venemaale ning kes on siiani vangistuses; juhib tähelepanu ka Krimmis kinni peetud filmitegijate ja ajakirjanike Oleg Sentsovi, Oleksiy Chierny, Gennadi Afanasjevi ja Aleksandr Koltšenko juhtumitele;

19.  väljendab heameelt taas kinnitust saanud NATO lubaduse üle pidada esmatähtsaks kollektiivkaitset ja kindlalt kinni pidada Washingtoni lepingu artiklist 5; kiidab heaks NATO tippkohtumisel Newportis vastuvõetud otsused suurendada idapoolsete liitlaste julgeolekutaset, mis hõlmaks ühise kiirreageerimisüksuse (VJTF) loomist, pidevalt roteeruvat NATO sõjalist kohalolekut ja logistilise infrastruktuuri loomist, ühtlasi tunnustab jõupingutusi, mille eesmärk on parandada Ukraina enda võimet tagada oma julgeolek; võtab teadmiseks asjaolu, et NATO liitlasriigid võivad kahepoolsel tasandil anda Ukrainale vajalikke relvi, julgeoleku- ja kaitsealast tehnoloogiat ja oskusteavet; rõhutab aga kindlalt, et Ukraina kriisile ei ole sõjalist lahendust;

20.  rõhutab, kui tähtis on Malaysia Airlines᾽i lennuki MH17 allatulistamise põhjuste sõltumatu, kiire ja põhjalik uurimine, mis on ülesandeks tehtud Hollandi ohutusnõukogule (Onderzoeksraad Voor Veiligheid), ning kui oluline on katastroofis süüdi olevate isikute kohtu alla andmine; märgib, et Hollandi ohutusnõukogu esitas oma esialgse uurimisaruande MH17 katastroofi põhjuste kohta 9. septembril 2014; rõhutab, et praeguste esialgsete järelduste kohaselt ei leitud mingeid märke tehnilistest või ekspluatatsioonilistest probleemidest seoses lennuki või meeskonnaga ning et lennuki esiosa kahjustus viitab sellele, et lennukit tabasid arvukad suure energiaga objektid väljastpoolt; peab kahetsusväärseks asjaolu, et mässulised ei võimalda uurijatele ikka veel takistamatut juurdepääsu lennuki allakukkumise kohale, ning kutsub kõiki osapooli üles võimaldama viivitamatu juurdepääsu sellele alale;

21.  on kindlalt veendunud, et ELi ainus toimiv vastus Venemaa ähvardustele on ühte hoida ja väljendada ühtseid seisukohti; on veendunud, et EL peab oma suhted Venemaaga uuesti läbi mõtlema, strateegilise partnerluse kontseptsioonist loobuma ja leidma uue, ühtse lähenemisviisi;

22.  on väga mures katastroofilise humanitaarolukorra pärast Ida-Ukrainas, pidades eelkõige silmas lähenevat talve; juhib tähelepanu kiireloomulisele vajadusele osutada humanitaar- ja hädaabi konfliktipiirkondade elanikele, riigisiseselt ümberasustatud isikutele ja põgenikele; kordab Maailma Terviseorganisatsiooni hiljutist hoiatust, et Ida-Ukrainas on tervishoiu valdkonnas hädaolukord, kuna haiglad ei toimi täies ulatuses ning puudus on ravimitest ja vaktsiinidest; väljendab heameelt komisjoni hiljutise otsuse üle võtta Ukraina jaoks kasutusele 22 miljoni euro väärtuses humanitaar- ja arenguabi; nõuab uusi meetmeid, milles ELi osa oleks täielikult nähtav ja mida rakendataks ELi järelevalve all, muu hulgas humanitaarabi kohaletoimetamist, et aidata kõige enam puudust kannatavaid inimesi; tuletab meelde, et humanitaarabi viimine Ida-Ukrainasse peab toimuma täielikus vastavuses rahvusvahelise humanitaarõiguse ning humaansuse, neutraalsuse, erapooletuse ja sõltumatuse põhimõtetega, tihedas koostöös Ukraina valitsuse, ÜRO ja Rahvusvahelise Punase Risti Komiteega; väljendab sügavat austust Ukraina kodanike rühmade poolt humanitaarabi vallas tehtavale tohutule tööle Ida-Ukrainas, eriti mis puudutab laste evakueerimist, tervishoidu ja toiduainetega varustamist;

23.  nõuab, et komisjon alustaks ettevalmistusi kolmanda ulatusliku makrorahandusliku abipaketi koostamiseks Ukrainale ning asuks juhtima Ukraina rahastajate konverentsi korraldamist, mis peaks toimuma enne 2014. aasta lõppu ja millesse tuleks kaasata rahvusvahelised organisatsioonid, rahvusvahelised finantsasutused ja kodanikuühiskond; rõhutab, kui oluline on rahvusvahelise üldsuse kindel toetus Ukraina majanduslikule ja poliitilisele stabiliseerimisele ja reformidele;

24.  tunnustab Ukraina ametivõimude jätkuvaid pingutusi, et tagada inimestele õigus haridusele ja kanda eeskätt hoolt selle eest, et konfliktis kannatada saanud piirkondades saaksid kõik lapsed võimalikult ruttu taas kooli minna; tuletab meelde, kui oluline on anda psühhosotsiaalset abi kõigile lastele, kes on otseselt kokku puutunud vägivaldsete sündmustega;

25.  mõistab teravalt hukka Eesti vastuluureametniku Eston Kohveri ebaseadusliku röövimise Eesti territooriumilt Venemaale ning kutsub Vene ametivõime üles ta kohe vabastama ja lubama tal ohutult tagasi pöörduda Eestisse;

26.  peab väga oluliseks vähendada ELi sõltuvust Venemaast ja teistest autoritaarsetest režiimidest; kutsub Euroopa Ülemkogu üles 2014. aasta oktoobri kohtumisel võtma lähenevaks talveks vastu ulatuslik ja terviklik hädaolukorra lahendamise kava, kaasates sellesse ka naaberriigid nagu Ukraina;

27.  juhib tähelepanu hiljutistele usaldusväärsetele teadetele konfliktipiirkondades aset leidnud inimõiguste rikkumiste kohta, mille on toime pannud peamiselt Venemaa regulaarjõud ja separatistid; toetab üleskutset, et Ukraina valitsus looks ühtse inimröövide registri, mida korrapäraselt uuendatakse, ning et kõiki väidetavaid liigse jõu kasutamise, väärkohtlemise või piinamise juhtumeid põhjalikult ja erapooletult uuritaks;

28.  väljendab heameelt selle üle, et komisjon on vastu võtnud neljanda eduaruande viisanõude kaotamise tegevuskava täitmise kohta Ukraina poolt, ning nõukogu otsuse üle alustada teist etappi; rõhutab, et on vaja kiiresti kehtestada viisavabadus ELi ja Ukraina vahel, mis oleks konkreetne vastus Maidanil meelt avaldanud rahva Euroopa-suunalistele pürgimustele; kordab oma üleskutset, et enne seda kehtestataks viivitamata ajutine, väga lihtne ja mõõduka hinnaga viisade väljastamise kord;

29.  nõuab, et jätkataks kolmepoolseid kõnelusi Ukraina gaasitarnete üle, mis on peatatud alates juunist 2014, et leida lahendus gaasitarnete taastamiseks; kordab, et vaja on tagada gaasivarustus, kasutades gaasivoo tagasisuunamist ELi naaberriikidest Ukrainasse;

30.  kutsub ELi üles käsitama gaasihoidlaid, võrkudevahelisi ühendusi ja tagasivooluseadmeid strateegiliste varadena ja seetõttu reguleerima kolmandate lepinguosaliste osalust nendes otsustavates valdkondades; kutsub liikmesriike lisaks üles loobuma energeetikasektoris kavandatud kokkulepetest Venemaaga, sealhulgas kokkuleppest South Streami gaasijuhtme kohta;

31.  rõhutab, et põhjalikult on vaja parandada ELi energiajulgeolekut, energiasõltumatust ja vastupanuvõimet välisele survele, milleks tuleks tugevdada energiasektorit, arendada ELi naaberriikides edasi energiataristut, arendada energiaühendusi nende riikide ja ELi vahel kooskõlas energiaühenduse eesmärkidega ning rakendada kiiremas korras need ühist huvi pakkuvad prioriteetsed projektid, et luua Euroopas täielikult toimiv vaba gaasiturg;

32.  kiidab heaks Prantsusmaa valitsuse otsuse peatada helikopterikandjate Mistral üleandmine Venemaale; palub liikmesriikidel järgida samasugust põhimõtet seoses nende eksporditavate toodetega, mida ELi sanktsioone käsitlevad otsused ei hõlma, eelkõige relvade ja kahese kasutusega kaupade puhul; tuletab meelde, et praeguses olukorras oleks see helikopterikandjaid käsitlev leping vastuolus Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhendi ning 2008. aasta ühise seisukohaga, millega määratletakse sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad ühiseeskirjad; kutsub kõiki ELi liikmesriike üles pidama täielikult kinni relvamüügi embargost ning keelust eksportida sõjalistele lõppkasutajatele kahese kasutusega kaupu;

33.  tervitab otsust korraldada 26. oktoobril 2014 Ukrainas ennetähtaegsed parlamendivalimised ja loodab, et valitsus tagab vabad ja õiglased valimised; kutsub Ukrainat üles tagama erakondade ja nende valimiskampaania rahastamise läbipaistvuse ning võtma täielikult arvesse kõiki OSCE/ODIHRi vaatlusmissiooni kokkuvõttes tehtud märkusi hiljutiste presidendivalimiste kohta; kutsub kõiki Ülemraadas praegu esindatud parteisid osalema valimistel ning kõiki osapooli täielikult austama valimiste tulemusi; loodab, et parlamendis saavad selge enamuse jõud, kes on valmis ees ootavaid olulisi ülesandeid täitma ja vajalikke reforme teostama; nõuab, et mässuliste jõud Ida-Ukrainas ei takistaks valimisprotsessi ja tagaksid Donbassi elanikele nende põhiõiguse endale vabalt esindajad valida; lubab saata valimisvaatlejaid nende valimiste jälgimiseks ja nõuab tugevat rahvusvahelist valimisvaatlusmissiooni, et jälgida neid väga olulisi valimisi, mis toimuvad keerulistes tingimustes;

34.  rõhutab, et Venemaal on vähem kui kunagi varem põhjust kritiseerida ELi-Ukraina lepingut või reageerida alusetute kaubanduspiirangute ja sõjalise agressiooniga; väljendab muret, et see uus arengusuund on Venemaale ajendiks oma poliitika eskaleerimiseks, et ähvardada Ukrainat ja tõmmata ta oma mõjusfääri; kardab, et ohtu võivad sattuda ka Gruusia ja Moldova;

35.  peab kahetsusväärseks, et Venemaa juhtkond näeb ELi idapartnerluses ohtu Venemaa poliitilistele ja majanduslikele huvidele; rõhutab, et Venemaa pigem võidaks kaubandusliku ja majandusliku tegevuse elavnemisest ning stabiilsemas ja prognoositavamas naabruskonnas suureneks ka Venemaa julgeolek; peab kahetsusväärseks, et Venemaa kasutab kaubandust piirkonna destabiliseerimise vahendina ja on selle sihiga kehtestanud mitu impordikeeldu Ukraina ja Moldova toodetele ning üles öelnud SRÜ vabakaubanduslepingud Ukraina, Gruusia ja Moldovaga, kehtestades seejärel nende riikide toodetele uuesti enamsoodustusrežiimi tollimaksud;

36.  kordab samas oma seisukohta, et see leping ei ole ELi-Ukraina suhetes lõppeesmärgiks; juhib lisaks tähelepanu asjaolule, et Euroopa Liidu lepingu artikli 49 kohaselt on Ukrainal – nagu kõikidel teistel Euroopa riikidel – võimalus ühineda Euroopa Liiduga ning Ukraina võib taotleda liidu liikmeks saamist, kui ta peab kinni demokraatia põhimõtetest, austab põhivabadusi, inimõigusi ja vähemuste õigusi ning tagab õigusriigi põhimõtete järgimise;

37.  rõhutab, et partnerlus- ja koostöösuhted Venemaaga tuleks taastada siis, kui Venemaa tõendab, et ta järgib rahvusvahelist õigust, annab oma aktiivse ja ühemõttelise panuse Ukraina kriisi lahendamisse ning austab nii Ukraina kui ka teiste idapartnerluse riikide ja oma naabrite territoriaalset terviklikkust, sõltumatust ja suveräänsust; kutsub liidu uut välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti üles võtma proaktiivse rolli nii Ukraina–Venemaa kui ka ELi–Venemaa dialoogi soodustamisel ja konfliktide rahumeelse lahendamise edendamisel; on ka veendunud, et komisjon peaks uurima võimalikke koostööviise ELi ja Euraasia Majandusliidu vahel;

38.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele, Ukraina presidendile, valitsusele ja parlamendile, Euroopa Nõukogule, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile ning Venemaa Föderatsiooni presidendile, valitsusele ja parlamendile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0170.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0248.
(3) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0457.
(4) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0009.
(5) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0101.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika